Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

TÁJÉKOZTATÓ a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszakibiztonsági hatósági felügyeletéről szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) hatálya alá tartozó tárolótartályok és berendezéseik gyártását, helyszíni technológiai szerelését, javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos ellenőrző vizsgálatát végező szervezetek Kr. 18-20. § szerinti nyilvántartásba vételéről


A 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet hatálya (a továbbiakban: Kr.) alá tartozó tárolótartályok és berendezéseik gyártását, helyszíni technológiai szerelését, javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos ellenőrző vizsgálatát végező szervezetek Kr. 18-20. § szerinti jegyzéke


Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormr.) 13. § (3) bekezdés b) pontja Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: Hivatal) jelöli ki a tartályok (Kr. 2. § 12. pont), tároló létesítmények (Kr. 2. § 13. pont) és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos vizsgálatát (a továbbiakban: tartályokkal kapcsolatos tevékenységek) végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételével.

A nyilvántartásba vételre kijelölt Hivatal elérhetőségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.; tel.: 1/4585-862; levélcím: 1535 Budapest Pf. 919; e-mail: mfo--.at.--bfkh.gov.hu.

Az elektronikus kapcsolattartásban a Hivatal KRID azonosítója: 146320182

A tartályokkal kapcsolatos tevékenységeket csak azon egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) végezhet, amely gazdálkodó szervezet adatai szerepelnek a Hivatal nyilvántartásában (Kr. 18. § (1) bekezdés).

A gazdálkodó szervezet akkor vehető nyilvántartásba tartályokkal kapcsolatos tevékenység végzésére (Kr. 18. § (2) bekezdés), ha

a) legalább egy tagja vagy alkalmazottja rendelkezik az adott tevékenység végzéséhez szükséges szaktanfolyami végzettséggel,

b) megfelel a Kr. 2. mellékletében meghatározott személyi, tárgyi és eljárási (technológiai) követelményeknek,

c) a tartályokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozóan minőségirányítási rendszert működtet.

A nyilvántartás alapján a Hivatal által a Szolgtv. 30. § (1)-(2) bekezdései alapján közzé tett adatok a Hivatal szakmai honlapján, a következő linken érhetők el:

https://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&keret=N&showheader=N&id=76796

A Hivatal a nyilvántartásba vétel során a kérelemre induló engedélyezési eljárás keretében (határozat meghozatalával) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) meghatározott nyilvántartásba veszi a gazdálkodó szervezeteket. A nyilvántartásba vételről szóló határozatban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) meghatározott adatokon túl fel kell tüntetni a kiadásához alapot adó dokumentumok azonosító jelét, a tanúsítást végző szervezet nevét és azonosításra alkalmas adatait (Kr. 19. § (1)).

A szolgáltatási tevékenység felügyeletét a Kormr. 13. § (5) bekezdése alapján a Hivatal látja el.

A gazdálkodó szervezet a nyilvántartásba vételt és az adatai frissítését a Hivatal https://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok szakmai honlapjáról letölthető:

BFKH - MMFF - MFO - 003

számú, megfelelően (csatolt mellékletekkel) kitöltött e-nyomtatvány elektronikus benyújtásával kérelmezhetik.

A kérelmek elektronikus benyújtását az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés aa) alpontja írja elő. Az Ákr. 46. § (2) bekezdése értelmében a hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő.

 

A tartályokkal kapcsolatos tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételével és adatai frissítésével kapcsolatos engedélyezési eljárás díja a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. számú melléklete 10. fejezetének 1. pontja alapján:

11 000,- Ft, azaz tizenegyezer forint. A díjfizetési kötelezettséget a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú fizetési számlája javára kell teljesíteni. Nyilvántartásba vételi és adatai frissítésére vonatkozó kérelméhez a gazdálkodó szervezetnek a következő mellékleteket kell csatolni

1) a tárolótartályok és berendezéseik (tároló-létesítmények is) gyártása, ömlesztő hegesztéssel vagy ömlesztő hegesztéssel nem járó helyszíni technológiai szerelése, javítása, átalakítása, tisztítása, és időszakos ellenőrző vizsgálata (tömörségének ellenőrzése) tevékenységek végzésére alkalmasságát igazoló érvényes tanúsítványát (másolatban),

2) a tanúsítvány mellékletét képező vizsgálati jegyzőkönyvét (másolatban), és

3) a díjfizetési kötelezettség teljesítésének az igazolását.

A tanúsítványt a Hivatal által kijelölt tanúsító szervezetek állítják ki (Kormr. 13. § (3) bekezdés f) pont és Kr. 20. §-a). A gazdálkodó szervezet tanúsítványa igazolja a gazdálkodó szervezetnek a Kr. 18. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjainak való megfelelését is (Kr. 20. § (1) és (4) bekezdései).

 

A Hivatal által kijelölt, - a gazdálkodó szervezeteknek a Kr. 20. § (1) bekezdése szerinti tevékenységek végzésére való alkalmasságát igazoló - tanúsítvány kiállítására jogosult tanúsító szervezetek listája megtalálható a Hivatal

https://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/nyilvantartas_muszaki 

szakmai honlapján, és a következő linken 

https://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&keret=N&showheader=N&id=74328

Ömlesztőhegesztési tevékenység végzése esetén a gazdálkodó szervezetnek az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről szóló 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet szerinti szolgáltatási tevékenység megkezdésére irányuló szándékát is be kell jelentenie a Hivatalnak, ha nem szerepel az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásában. A Hivatal ekkor a Szolgtv. 12. § (2) bekezdése szerinti bejelentésre történő nyilvántartásba vételi eljárást folytat le (igazolás kiállítása).

A Hivatal törli a gazdálkodó szervezetet a nyilvántartásából, ha a tanúsítványában foglaltak már nem állnak fenn (különösen a tanúsítvány érvényességi idejének a lejárata miatt). A Hivatal ekkor a nyilvántartásba vételről szóló határozatát visszavonja, és a gazdálkodó szervezetnek határozatban megtiltja a tartályokkal kapcsolatos tevékenység folytatását.

Amennyiben a gazdálkodó szervezet a tanúsítványa érvényességi idejének a lejárata előtt a Kr. 18. § (2) bekezdése szerinti követelményeknek való megfelelését egy hatályos (megújított, későbbi lejárati idejű) tanúsítvánnyal ismételten igazolja, akkor a Hivatal határozathozatal mellőzésével intézkedik a nyilvántartásban szereplő adatok frissítéséről. A gazdálkodó szervezet a követelményeknek való megfelelése ismételt igazolásakor a nyilvántartásban lévő adatainak a frissítésére vonatkozó kérelmet nyújt be a Hivatalnak, az eljárásért fizetendő díjfizetési kötelezettség teljesítésének az igazolásával együtt

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-09-30