Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Szállítható nyomástartó berendezések (TPED)

Szállítható nyomástartó berendezések (TPED)

 

Összefoglaló táblázat

 

Szakterület rövid neve:

Szállítható nyomástartó berendezések

EU-s irányelv:

Az Európai Parlament és a Tanács 2010/35/EU irányelve a szállítható nyomástartó berendezésekről és a 76/767/EGK, 84/525/EGK, 84/526/EGK, 84/527/EGK és az 1999/36/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (2010. június 16.).

EU-s irányelv rövidítése:

TPED (Transportable Pressure Equipment Directive)

Átültető magyar jogszabály:

29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról

Az irányelvhez kapcsolódóan az Európai Bizottsághoz bejelentett szervezetek:

Bejelentett szervezetek listája


Hírek

-


Szakterület rövid leírása

A szállítható nyomástartó berendezések körét a 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg. A Rendelet a 2010/35/EU irányelvet ülteti át a magyar jogrendbe.

A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet 4/C. fejezete (6/F. §) szabályozza a szállítható nyomástartó berendezések nem megfelelősége esetén a piacfelügyeleti tevékenységre vonatkozó különös szabályokat.

A Rendelet hatálya a veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítására használt szállítható nyomástartó berendezések közül kiterjed:

a) a forgalomba hozatal tekintetében az új szállítható nyomástartó berendezésre, amely még nincs ellátva megfelelőségi jelöléssel;

b) a megfelelőségi jelölésekkel ellátott meglévő szállítható nyomástartó berendezés időszakos vizsgálatára, közbenső vizsgálatára, soron kívüli ellenőrzésére és használatára;

c) a megfelelőségi jelölésekkel nem ellátott szállítható nyomástartó berendezés megfelelőség-újraértékelésére.

 

Nem terjed ki a Rendelet hatálya arra a szállítható nyomástartó berendezésre,

a) amely 2004. május 1-jét megelőzően került forgalomba, és amelynek a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel kihirdetett ADR Megállapodás mellékletei, a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelettel kihirdetett COTIF Egyezmény C Függeléke RID vagy a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás ADN kihirdetéséről szóló 2009. évi III. törvénnyel kihirdetett ADN Megállapodáshoz csatolt Szabályzat követelményeinek, valamint az e rendeletben megállapított, az újraértékelés időpontjában alkalmazandó valamennyi követelménynek való megfelelőség-újraértékelése nem történt meg,

b) amelyet kizárólag az EGT-megállapodásban részes állam és harmadik ország területe között

ba) veszélyes áruk közúti szállítására használnak és a szállítás az ADR előírásainak megfelel, vagy

bb) a veszélyes áruk vasúti szállítására használnak, és a szállítás a RID előírásainak megfelel, vagy

bc) a veszélyes áruk belvízi szállítására használnak, és a szállítás az ADN előírásainak megfelel.

Szállítható nyomástartó berendezés: az ADR, a RID és az ADN 2. osztályába tartozó gázok - az osztályozási kódjukban a „6” vagy a „7” számjegyet tartalmazó gázok és tárgyak kivételével -, valamint a rendelet 1. mellékletben felsorolt, más osztályba tartozó veszélyes anyagok szállítására használt nyomástartó tartály (beleértve az UN 2037 tétel alá tartozó gázpatronokat is) az ADR, a RID és az ADN 6.2. fejezetében foglaltak értelmében, továbbá a tartány, battériás jármű, battériás vasúti kocsi és többelemes gázkonténer (MEG-konténer) az ADR, a RID és az ADN 6.8. fejezetében foglaltak értelmében, beleértve ezek szelepeit és egyéb tartozékaikat

Megfelelőségi jelölés (Pi jelölés): arra utaló jelölés, hogy a szállítható nyomástartó berendezés megfelel a megfelelőségértékelésre vonatkozóan az ADR-ben, a RID-ben az ADN-ben és e rendeletben megállapított követelményeknek;


Kapcsolódó jogszabályok:

- az 1957. szeptember 30-án létrejött, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) módosításáról szóló Jegyzőkönyv és a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló  508/2020. (XI. 18.) Korm. rendelet, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 284/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet (ADR);”

- a Bernben az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló  1986. évi 2. törvényerejű rendelet, valamint a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 283/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet (RID);

- a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről szóló  2009. évi III. törvény, valamint a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 282/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet (ADN).


Rovatszerkesztő: Ferenczi Zoltán

e-mail: pfo--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-10-13