Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

TÁJÉKOZTATÁS Az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet (a továbbiakban: ITMr.) 6. §-a szerinti ömlesztőhegesztési tevékenységet végező szervezetek nyilvántartásba vételéről

 

A 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet szerinti, hatósági nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek jegyzéke

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormr) 13. § (3) bekezdés a) pontja Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: Hivatal) jelöli ki a hegesztett szerkezet gyártásánál, helyszíni szerelésénél, átalakításánál vagy javításánál, az ITMr. hatálya alá tartozó, az ITMr. 2. § d) pontja szerinti ömlesztőhegesztés tevékenységet (a továbbiakban: ömlesztőhegesztés) végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételével, a nyilvántartás vezetésével, valamint az e tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezmények alkalmazásával.

A nyilvántartásba vételre kijelölt Hivatal elérhetőségei: Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.; tel.: 1/4585-862; levélcím: 1535 Budapest Pf. 919; e-mail: mfo--.at.--bfkh.gov.hu.

Az elektronikus kapcsolattartásban a Hivatal KRID azonosítója: 146320182

A hegesztett szerkezet gyártása, helyszíni szerelése, átalakítása vagy javítása során ömlesztőhegesztést csak az a gazdálkodó szervezet végezhet, amely eleget tesz az ITMr. 4. §- ában foglalt követelményeknek (ITMr. 3. §-a) és ezzel együtt amely gazdálkodó szervezet adatai szerepelnek a Hivatal nyilvántartásában is (Kormr. 17/A §-a és az ITMr. 6. § (1) bekezdése).

Az ITMr. hatálya alá tartozó berendezések, edények, tartályok – ideértve azok részegységeit és alkatrészeit is - valamint csővezetékek gyártóművi, illetve helyszíni gyártása, szerelése, átalakítása és javítása során ömlesztő hegesztést végző gazdálkodó szervezet a tevékenység folytatására irányuló szándékát a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerint jelenti be.

A nyilvántartásnak a Hivatal által a Szolgtv. 30. § (1)-(2) bekezdései és az ITMr. 7. §-a alapján közzé tett és rendszeres frissített adatai a Hivatal szakmai honlapján, a következő linken érhetők el:

https://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&keret=N&showheader=N&id=16458

A Hivatal a gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásban szereplő adatok frissítése során a Szolgtv. 12. § (2) bekezdése szerinti bejelentésre történő nyilvántartásba vételi eljárást folytat le (igazolás kiállítása). A Hivatal az eljárás lefolytatását követően veszi fel vagy frissíti a bejelentéshez kötött tevékenységet folytató szolgáltatók nyilvántartásában a gazdálkodó szervezetek adatait (Kormr. 13. § (5) és ITMr. 7. § (1) bekezdései).

A gazdálkodó szervezetek tevékenység végzésére irányuló szándékát, tehát az adataiknak a nyilvántartásba vételét és frissítését a Hivatal https://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok szakmai honlapjáról letölthető

BFKH - MMFF - MFO - 004

számú, megfelelően (csatolt mellékletekkel) kitöltött e-nyomtatvány elektronikus benyújtásával jelentheti be. A bejelentés elektronikus benyújtását az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés aa) alpontja írja elő. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (2) bekezdése értelmében a hatóság a bejelentést visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő.

Az ömlesztőhegesztést végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételével és adatai frissítésével kapcsolatos eljárás díja a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. számú melléklete 10. fejezetének 1. pontja alapján 11 000,- Ft, azaz tizenegyezer forint. 8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet tájékoztató v1, 2019.09.12.

A díjfizetési kötelezettséget a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú fizetési számlája javára kell teljesíteni.

Nyilvántartásba vételi és adatai frissítésére vonatkozó bejelentéséhez a gazdálkodó szervezetnek a következő mellékleteket kell csatolni (Szolgtv. 23. § (1) a), b) és ITMr. 6. § (2) a), b), c) pontok)

1) az ITMr. 4. § szerinti követelmények teljesítését igazoló tanúsítványát (másolatban),

2) a tanúsítvány mellékletét képező, a kijelölt szervezet által lefolytatott ellenőrző vizsgálatról készített jegyzőkönyvét (másolatban),

3) tanúsított vagy jóváhagyott hegesztéstechnológiákat tartalmazó összesítő másolati példányát, és

4) a díjfizetési kötelezettség teljesítésének az igazolását.

A tanúsítványt a Hivatal által kijelölt tanúsító szervezetek állítják ki (Kormr. 13. § (3) e) pontja, Kormr. 17. §-a és az ITMr. 5. § (1) bekezdése). A gazdálkodó szervezet tanúsítványa igazolja a gazdálkodó szervezetnek az ITMr. 4. §-ában előírt követelményeknek való megfelelését is (ITMr. 5. § (1) bekezdés).

A gazdálkodó szervezeteknek a ITMr. 4. § bekezdése szerinti tevékenységek végzésére való alkalmasságát igazoló tanúsítvány kiállítására jogosult tanúsító szervezetek listája megtalálható a Hivatal https://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/nyilvantartas_muszaki szakmai honlapján, és a következő linken

https://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&keret=N&showheader=N&id=74327

A Hivatal a gazdálkodó szervezet bejelentésének a beérkezését követően ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a Szolgtv. 23. § (1) a), b) és az ITMr. 6. § (2) bekezdés szerinti követelményeknek, és a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül,

a) ha a bejelentés megfelel a meghatározott követelményeknek, és az igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti; és a bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi a gazdálkodó szervezetet (Szolgtv. 27. § (1) bekezdés)

b) ha a bejelentés nem felel meg a meghatározott követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

A gazdálkodó szervezet a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást (Szolgtv. 24. § (1) bekezdés) és a tevékenység megszüntetését (Szolgtv. 24. § (3) bekezdés) haladéktalanul köteles bejelenteni a Hivatalnak.

 

A Hivatal törli a gazdálkodó szervezetet a nyilvántartásából (Szolgtv. 28. §-a), ha

a) jogerősen vagy végleges döntésben megtiltotta számára az adott szolgáltatási tevékenység folytatását (ITMr. 8. §-a), vagy

b) a szolgáltatási tevékenység megszüntetését jelentette be, vagy

c) a bejelentés lejárt

A gazdálkodó szervezet bejelentése lejárt, ha a tanúsítványában foglaltak már nem állnak fenn (különösen a tanúsítvány érvényességi idejének a lejárata miatt). Amennyiben a gazdálkodó szervezet a tanúsítványa érvényességi idejének a lejárata előtt az ITMr. 4. §-a szerinti követelményeknek való megfelelését egy hatályos (megújított, későbbi lejárati idejű) tanúsítvánnyal ismételten igazolja, a Hivatal akkor is a bejelentésnél előírt szabályok szerint jár el a nyilvántartásban szereplő adatok frissítésénél (Szolgtv. 24. § (2) bekezdése). Az eljárási díjat ebben az esetben is meg kell fizetni.


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-06-26