Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Piacfelügyeleti tevékenység

Engedélyezési Osztály

a) Az osztály ellátja a műszaki felügyeleti hatóság számára jogszabályban meghatározott műszaki-biztonsági hatósági jellegű feladatokat:

– az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának engedélyezésével,

– a tartályok gyártásához és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szereléshez, javításához, szivárgásvizsgálatához, kivitelezéséhez, tisztításához, időszakos vizsgálatához való alkalmasság engedélyezésével,

– kazánok vegyi kezelését végző szervezetek alkalmasságának engedélyezésével,

– a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A. §-a alkalmazásában a turista használatú palackba történő PB-gáz-átfejtési tevékenység engedélyezésével,

– a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök esetén szükséges továbbképzés felkészítő tanfolyamának és a továbbképzés képzési programjának jóváhagyásával,

– a gázpalackokkal kapcsolatos rendkívüli események kivizsgálásával,

– az iparügyekért felelős miniszter kormányzati feladatkörébe tartozó területen veszélyes tevékenységet folytatók felügyeleti (adatközlési és bejelentési) rendszerének működtetésével, kapcsolatos eljárásokban.

b) Ellátja a turista használatú palackba történő PB-gáz-átfejtési tevékenység vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság első fokú feladatait.

c) Ellátja az Ipari Főügyelet keretében történő jelentések adásával, fogadásával, továbbításával és koordinálásával kapcsolatos feladatokat.

d) Kijelölés alapján közreműködik az európai kritikus infrastruktúrák azonosításáról és kijelöléséről, valamint védelmük javítása szükségességének értékeléséről szóló, 2008. december 8-i 2008/114/EK tanácsi irányelvnek való megfelelés érdekében végrehajtandó kormányzati feladatokat ellátó munkacsoport munkájában.

e) Feldolgozza és elemzi a műszaki felügyeleti hatóság feladatkörébe tartozó hatósági tevékenység tapasztalatait, elkészíti az erre vonatkozó időszakos és éves statisztikai jelentéseket, elkészíti az osztály feladatkörébe tartozó beszámolókat.

f) Elvégzi a műszaki felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos szakmai anyagok, jogszabálytervezetek véleményezését, szükség esetén jogszabály-módosításokat kezdeményez.

g) A Hivatal főigazgatójának engedélye alapján hatósági tevékenységéhez külső szakértőt kér fel.

h) Szakmai továbbképzéseken részt vesz.

i) A bejelentések kivizsgálása során feltárt hiányosságok, jogsértések esetén intézkedési javaslatot készít a Jogi Főosztály felé.

j) Tájékoztató kiadványokat készít az ügyfelek részére a műszaki felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatban.

k) Éves és féléves összefoglaló jelentést készít a hatósági tevékenységgel kapcsolatos ügyféli bejelentések alakulásáról, az ügyféli érdeksérelmek főbb területeiről.

l) Szakvéleményt készít.

m)  Kijelölés alapján részt vesz az EU szakmai munkacsoportjainak ülésein és elvégzi az ott kapott feladatokat.

n) Szakmai kapcsolatot tart fenn a társhatóságokkal, társadalmi egyesületekkel, érdekképviseleti szervezetekkel, önkormányzatokkal, békéltető testületekkel.

o) Gyűjti a rendkívüli események kivizsgálásával kapcsolatos iratmásolatokat, országos nyilvántartást vezet.

p) Ellátja a jogszabályban meghatározott műszaki szakbizottságokban a Hivatal képviseleti feladatait munkamegosztásban a Felügyeleti Osztállyal.

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2014-08-26