Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

TÁJÉKOZTATÓ
az I és II kategóriájú pénznyerő automaták, játékautomaták típusvizsgálatához


I.
Típusvizsgálati kérelem

A típusvizsgálati kérelmet a 32/2005. (X. 21.) PM rendelet szerint a gyártónak, vagy a gyártó írásban meghatalmazott képviselőjének kell a Típusvizsgálati kérelem (MKEH-SZER-2) lapon az alábbi dokumentumokkal kiegészítve, sorba rendezve, tartalomjegyzékkel ellátva benyújtania. A játékautomaták esetében csak a csillaggal (*) jelzett pontokat kell figyelembe venni.

1./ A játéktervet, amely magába foglalja:

 • a játékjog megszerzésének módját, így a (pénz-) érmék fajtáinak leírását. Ha a játékjog kulccsal, vagy más eszközzel is megszerezhető, akkor annak leírását; (*)
 • a nyerési tervet, illetőleg a nyerési táblázatot;
 • a játékonkénti tétet, illetőleg annak beállítható értékeit;
 • a mellékjátékok leírását;
 • az alapjátékban elérhető legnagyobb nyereményt;
 • egy alapjáték legrövidebb időtartamát;
 • a bónusz és a különféle mellékjátékok során egyenként és összességében elérhető legnagyobb halmozott nyereményt, és a gép által megszabott kifizetési (kényszer) határt;
 • a nyeremény kifizetés módjának leírását, és ha a gép kifizetőegységet tartalmaz, akkor annak típusát és működésmódjának ismertetését.
 • PA I-nél statisztikai adatokat a nyeremények előfordulásának gyakoriságáról, legalább 100.000 alapjáték eredménye alapján, de úgy, hogy a legnagyobb nyereményt adó eset is legalább egyszer előforduljon. Ha a nyerési százalék változtatható, akkor a statisztikai adatokat a legkisebb és legnagyobb értékre kell megadni;

2./ A működési leírást, amely magába foglalja:

 • a kezelési utasítást, amely tartalmazza a gép üzembeállítását és a játék menetét; (*)
 • a játék lefolyásának folyamatábráját; (*)
 • a véletlengenerálás módját;
 • a gép konfigurálásának lehetőségeit, a menüből, vagy DIP-kapcsolókkal elérhető lehetőségeket (teszt, könyvelés, stb.); (*)
 • a gyártó nyilatkozatát a játékprogram vizsgálatához szükséges berendezés biztosítására;
 • Az integrált ellenőrző készülék ( IEK ) kiolvasóprogramját (saját gyártmány esetén).

3./ Az 1. és 2. pontban felsoroltakon túl a dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • a készülék mechanikai felépítésének leírását és rajzait; (*)
 • az érme- és bankjegyazonosító illetőleg osztályozó szerkezet típusát, felépítését, konfigurálásának módját és más lényeges jellemzőit; (*)
 • a működtető billentyűzet elhelyezésének rajzát programonként, valamint az egyes billentyűk funkcióinak leírását; (*)
 • a készülék elektromos huzalozási rajzait;
 • a nyomtatott áramköri kártyák beültetési rajzát;

II. Módosítási kérelem

A módosítási kérelmet a Módosítási kérelem (MKEH-SZER-4) lapon kell benyújtani. A kérelmezőnek a kérelem lapon vagy mellékletén rögzítenie kell a típusmódosítás részletes indokolását. A kérelemnél értelemszerűen a tájékoztatóban előírt egyéb szempontokat is figyelembe kell venni. (*)

III. Hosszabbítási kérelem

A hosszabbítási kérelmet az engedély érvényességének lejárta előtt a Hosszabbítási kérelem (MKEH-SZER-5) lapon kell benyújtani. A kérelmezőnek nyilatkoznia kell, hogy a lejáró engedélyek, módosítások közül melyik Szth számú változatot kívánja meghosszabbítani. Ha a választékot módosítani vagy bővíteni kívánja, akkor annak részletes leírását - a Típusvizsgálati kérelem fejezet idevonatkozó részének és a tájékoztató egyéb szempontjainak figyelembevételével - a kérelemhez mellékelni kell (*)

IV. A típusvizsgálatra bemutatandó automatákra vonatkozó egyéb követelmények

1./ Külön értesítésre, a mérésügyi hatósághoz be kell szállítani

 • az IEK-el szerelt pénznyerő automatát (PA),
 • a játékautomatát, (*)
 • a játékprogramot tartalmazó adathordozó egy mintapéldányát (EPROM(ok), HDD, CD ). (*)

2./ Az automata feleljen meg az MSZ EN 60065 és az MSZ 1 számú szabvány idevonatkozó biztonságtechnikai előírásainak. (230V névleges hálózati feszültség mellett), és rendelkezzen a gyártó által kiállított “megfelelőségi nyilatkozattal”, amivel a gyártó a termék 73/23/EGK direktívának való műszaki biztonsági megfelelését igazolja, a 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet alapján. (*)

3./ Az automatán ízlést sértő feliratok, ábrák és reklámfeliratok nem helyezhetők el. (*)

4./ Az automatának a következő adatokat tartalmazó adattáblával kell rendelkeznie: (*)

 • gyártó neve,
 • gyártási év, hó, nap,
 • típusjel,
 • gyártási szám,
 • hálózati feszültség névleges értéke (230 V AC),
 • felvett maximális teljesítmény (VA)..

5./ Az automatán a következő magyar nyelvű feliratokat kell elhelyezni:

5.1. Biztonságtechnikai feliratok: (*)

 • a hálózati csatlakozóaljzatnál, vagy annak közelében:
  "A készüléket csak védőérintkezős hálózati csatlakozóaljzatról lehet biztonságosan működtetni!"
 • a hálózati kapcsolónál, a kapcsoló bekapcsolt állapotának jelzése,
 • az olvadóbiztosítók közelében, azok névleges áramerősségére és jelleggörbéjére vonatkozó adat,
 • a készülék burkolatán (ajtó, hátlap stb.):
  "A készülék burkolatának eltávolítása életveszélyes!"
 • ha a készülékben 1 kV-nál nagyobb feszültség is jelen van:
  (nagyfeszültség) jelkép és a "Figyelem! Nagyfeszültség!” felirat.
 • CE megfelelőségi jelölés szabványos formában.

5.2. A játékhoz tartozó feliratok: (*)

 • a játékjog megszerzésére, a nyerési táblázat megjelenítésére stb. utaló feliratok (ezek képernyőn is megjelenhetnek),
 • kezelőgombok feliratai (elsősorban magyar nyelven, de elfogadható az angol feliratozás is),
 • a pénzbedobó nyílásánál, vagy annak közelében a pénzérme értéke, illetve tokennel működő CASINO típusú gépeknél az érme értékére utaló felirat,
 • a bankjegyvizsgáló nyílásánál, vagy annak közelében a bankjegy értékére utaló felirat,
 • a csak kulcsos üzemmódú gépeknél a kulcsnyílás közelében, vagy egyéb jól látható helyen egy kreditpontnak a hitelesítő kártyán megadottal azonos pénzértéke.

5.3. A számlálók azonosító feliratai: ( pl. BE, KI, TÉT ) (*)

 • a számláló feladatára utaló felirat,
 • BE, KI és TÉT és egyéb funkciójú számlálónál a kötelezően előírt, a lépésértékre utaló, a hitelesítő kártyán megadottal azonos felirat.

6./ A szerencsejáték szervezéséről szóló törvényben előírt mechanikus vagy elektromechanikus számlálók lépésértéke csak azonos lehet, és ezt az értéket a számlálók azonosító felirata mellett fel kell tüntetni. (*)

7./ Az IEK-nak a dobozolt, plombálható központi egységen belül kell lennie.

8./ Az elektromechanikus számlálókat plombálható burkolattal kell ellátni. (*)

V. Egyéb információk

1./ Típusvizsgálatot, hitelesítési engedély módosítást vagy hosszabbítást csak a gyártó, illetve a gyártó írásban meghatalmazott képviselője kezdeményezhet. (*)

2./ Nem engedélyezhető az a II kategóriájú PA típus, amely lehetővé teszi több automata, illetve játékhely jackpot rendszerű üzemeltetését. (*)

3./ Abban az esetben, ha a gyártó a vizsgálandó automatába olyan programot kíván beépíteni, melyet más cégtől vásároltak, akkor a hitelesítési engedély iránti kérelemhez az átadó cég hozzájárulásának eredeti példányát is csatolni kell. (*)

4./ Külön értesítésre a mérésügyi hatóság igénye szerint a típusvizsgálathoz egyéb kiegészítő dokumentumokat is be kell nyújtani. (*)

5./ A vizsgálandó készülék be- és elszállításáról a megrendelőnek kell gondoskodnia. (*)

6./ A típusvizsgálat szokásos időtartama 4 - 8 hét. (*)

7./ A típusvizsgálathoz szükséges dokumentációt magyar nyelven kell benyújtani. A mérésügyi hatóság angol és német nyelvű dokumentumokat is elfogad, ez azonban a vizsgálat költségét növeli. (*)

8./ A hitelesítési engedély kiadásának feltétele, hogy ehhez az állami adóhatóság szakhatósági állásfoglalásában hozzájáruljon.

VI. Gyártói eredetiség igazolások kiadása

A gyártói eredetiség igazolás a gyártó mérésügyi hatóság által hitelesített igazolása arról, hogy a hitelesítésre bemutatott PI. és PII. kategóriájú szerencsejáték eszköz típusa megfelel a korábban a gyártó által típusvizsgálatra bemutatott és a mérésügyi hatóság által jóváhagyott készüléktípusnak, másrészt, hogy a bemutatott eszköz valóban a nyilatkozattevő gyártmánya, és nem hamisítvány. A mérésügy ihatóság által jóváhagyott formátumú, a szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 26. §. (10) bekezdés a) pontja alapján, számozott hologramos matricával ellátott, az automatába beragasztott címke, amelyen feltüntetésre kerül a gyártási szám, a gyártás ideje, a vonatkozó hitelesítési engedély száma és érvényességi ideje. A címkét a gyártó pecsétjével és aláírásával látja el. A gyártó, vagy meghatalmazottja maga helyezi el készülékében és az csak ezután hitelesíthető.

Játékautomaták esetében a gyártói eredetiség igazolása nem kötelező, a gyártónak a típusvizsgálat megrendelésekor meghozott döntése értelmében a hitelesítési engedélyben kötelezően előírható.

Az igazolásokat a hitelesítési engedélyben szereplő gyártó, vagy annak meghatalmazottja rendelheti meg a cégszerűen aláírt Gyártó eredetiség igazolás (MKEH-SZER-7) lapon.

 

Letölthető dokumentumok

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2007-08-24