Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy » Taxaméter

 

Taxaméter

TÁJÉKOZTATÓ az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező taxaméterekről  

A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendeletnek megfelelő taxaméterek listája innen letölthető.

 

TÁJÉKOZTATÓ a taxaméterek forgalmazási engedélyének kérelmezéséhez és a típusvizsgálathoz 

 

A taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről szóló 49/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel* teljesülése hiányában nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag taxaméterrel tehetnek eleget a taxiszolgáltatást nyújtó adózók.

*Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól

Taxaméter csak érvényes forgalmazási engedély birtokában forgalmazható.

A forgalmazási engedély kiadása iránti hatósági eljárásokban első fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) Metrológiai Hatósága (a továbbiakban: Hatóság), másodfokon az MKEH központi szerve jár el.
A taxaméter forgalmazását a Hatóság akkor engedélyezi, ha a taxaméter megfelel a R.-ben meghatározott valamennyi műszaki követelménynek és ezt a típusvizsgálat igazolja.
Az eljárásban az ügyintézési határidő 15 nap, amely legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.

Jelen tájékoztató célja, hogy a típusvizsgálati dokumentáció összeállítási szempontjainak és egyéb információknak a megadásával is elősegítse a jogszabályoknak megfelelő eszközök elkészítését, és az elvégzendő típusvizsgálatok gyors lefolytatását. A tájékoztató nem teljes körű, a jogszabályokban meghatározott összes műszaki követelményt nem tartalmazza.

A taxaméterekre vonatkozó konkrét műszaki követelményeket különösen a R. 2. melléklete részletezi.
A R.-ben foglaltak végrehajtásával kapcsolatos további tájékoztatás a Nemzeti adó és Vámhivatal honlapján található (http://nav.gov.hu/nav/online_penztargepek).

 

A kérelem benyújtása

A taxaméter forgalmazási engedélyének megadására irányuló eljárás a Hatósághoz a forgalmazó vagy meghatalmazottja által benyújtott írásbeli kérelemmel (a továbbiakban: kérelem) kezdeményezhető.

A kérelmek 2013. március 20-ától nyújthatók be. Ezen időpont előtt engedélyezett taxaméterek tekintetében forgalmazási engedély módosítása, kiterjesztése iránti kérelem nem terjeszthető elő.

Akérelem személyesen, vagy postai úton az MKEH székhelyén, 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. sz. alatt, az erre rendszeresített nyomtatványon nyújtható be.

A kérelem mellékleteként csatolandó dokumentációt, valamint a kezelői leírást és technikai funkció leírást elektronikus adathordozón, elektronikusan szövegszerűen kereshető – nem képi – formátumban (Portable Document Format) kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a forgalmazó nevét, székhelyét, adószámát,

 • az engedélyeztetni kívánt taxaméter

  •  egyértelmű megnevezését (25 karakter terjedelemben), amely a már érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező taxaméter elnevezésétől különbözik, 

  • gyártójának nevét és székhelyét,

  • perifériáinak megnevezését, típusát, gyártójának nevét, székhelyét,

  • az adómemória típusát, gyártójának nevét, székhelyét,

 • cégszerű aláírást, elérhetőséget (kapcsolttartó telefonos elérhetősége).

A kérelemhez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó készpénz átutalás megbízás (csekk) tőpéldányának másolatát, vagy az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást.
A készpénz átutalási megbízást a számla kiállításával egyidejűleg tudja az MKEH a kérelmező rendelkezésére bocsátani.

 
A taxaméter forgalmazásának engedélyezéséért és a forgalmazási engedély módosításáért, kiterjesztéséért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj mértékét a R. 1. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint.

Taxaméter

Megnevezés

 Díjtétel

Taxaméter forgalmazása iránti engedély

engedélyenként

200.000 Ft

Taxaméter érvényes forgalmazási engedélyének
módosítása (egy éven belül az első módosítás)

100.000 Ft

Taxaméter érvényes forgalmazási engedélyének
módosítása (egy éven belül a második, vagy az azt követő módosítás(ok) )

módosításonként

150.000 Ft

Forgalmazási engedély kiterjesztése

kiterjesztésenként

80.000 Ft

 

Az igazgatási-szolgáltatási díjat a BFKH 10023002-00309653-00000000 számú fizetési számlájára átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell befizetni. Az átutalás közlemény rovatában az alábbiakat kell szerepeltetni:

 • forgalmazás engedélyezésért fizetendő díj esetében forgalmazó neve, adószáma,
 • forgalmazási engedély módosításáért fizetendő díj esetében:
  • forgalmazó neve, adószáma,
  • eredeti engedély száma,
  • módosítás sorszáma.

A kérelemhez mellékelni kell az alábbi eszközöket és magyar nyelvű dokumentációkat:

 • a taxaméter és perifériái (kijelzők, billentyűzet, nyomtató), berendezésenként külön-külön jelölve a típus nevét, a gyártó nevét és székhelyét,
 • 1 db adatokat nem tartalmazó adómemória kivehető EPROM-mal, OTPROM-mal vagy AVAM-mal (Aktív Védelmű Adómemória),
 • 1-1 előkészített adómemória egység, amely 23 db RAM törlést, 123 db írható rekordot, illetve 2 db írható rekordot tartalmaz, továbbá 6 hónap üzemszerű használatának megfelelő folyamatos teszt nyugta szalagot, amely tartalmaz napi 2-3 nyugtát, valamint forgalmi jelentéseket,
 • a taxaméterre és perifériáira vonatkozó, a R. 3. melléklet C) 1. pontjában meghatározott dokumentáció (a típusvizsgálathoz előírt valamennyi dokumentum, továbbá a R.-ben előírtakat, valamint a vonatkozó uniós irányelveket átültető tagállami jogszabályokban előírtakat igazoló tanúsítványok),
 • a taxaméter műszaki dokumentációja, amely tartalmazza az eszköz felépítésének és működésének részletes leírását, az adóügyi modul elektromos kapcsolási rajzát, teljes parancskészletét, a parancsok működésnek a végrehajtás feltételeinek leírását, az adómemória rekordszerkezetének dokumentációját,
 • a taxaméter program etalon verzióját, EPROM, OTPROM vagy PROM adathordozón, dokumentálva a program ellenőrző számát
 • a taxaméter 2 db működőképes mintapéldányát,
 • a taxaméter magyar nyelvű dokumentációját, amely tartalmazza az összeállítási, kapcsolási, beültetési rajzokat, blokkvázlatot a hardverről és szoftverről, a rendszer működési leírását és használati útmutatót,
 • a szoftverazonosság ellenőrzéséhez egy ellenőrző adattárolót,
 • a kezelői leírást és a technikai funkciók leírását,
 • gyártói nyilatkozat arról, hogy az adómemória legalább 2500 zárás adatait képes tárolni, 60 zárásnál kevesebb memóriahely esetén a berendezés rendszeresen figyelmeztet a tároló megtelésére, valamint az adómemória 25 RAM törlés után megtelt állapotba kerül
 • a forgalmazó nyilatkozata az alábbiakról:
  • forgalmazásra a típusvizsgálaton megfelelt és jóváhagyott berendezéssel azonos taxaméter kerül,
  • a telepítendő program nem tartalmaz olyan eljárást, amely az elindított adómemória számára illegális üzemmódot jelent, nem teszi lehetővé olyan funkciók beépítését az engedélyezett program módosítása nélkül, amely az etalon verziótól eltérő működést jelent,
  • az átadott ellenőrző médiák vírusmentesek.

 

AVAM alkalmazása esetén:

 • az AVAM gyártói dokumentációja, amely tartalmazza az AVAM MCU és az adattároló gyártói dokumentációját is,
 • az adóügyi kártya és az AVAM közötti kommunikációs protokoll specifikációja,
 • az AVAM MCU vezérlőprogramjának dokumentációja, magyarázatokkal ellátott forrás és végrehajtható kódja. A dokumentációnak tartalmaznia kell az AVAM MCU vezérlőprogram verzióját, ellenőrző kódját és annak számítási algoritmusát is.
 • hardver-szoftver eszköz, amely alkalmas az AVAM MCU vezérlőprogramjának ellenőrzésére.

Mellékelni kell a kérelemhez továbbá:

 • a vonatkozó uniós irányelveket (EMC, LVD, IP) átültető tagállami jogszabályokban előírtakat igazoló tanúsítványokat,
 • a R. 2. mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelés elbírálásához szükséges további dokumentumokat.
 • a kezelői leírást és a technikai funkciók leírását.

 

A kezelői leírásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • tartalomjegyzék,
 • hardver konfiguráció leírása,
 • a rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban (legnagyobb megengedett egységár, mennyiség, tételsor érték, bizonylat érték),
 • a napi funkciók működésének és kezelésének leírása,
 • a fuvar kezdeményezés és zárás folyamatának leírása,
 • napi zárás folyamatának részletes leírása,
 • adómemória adatai lista elkészítésének részletes leírása,
 • euró átállás folyamata:
  • felkészülési időszak beállításának módja, jellemzői,
  • tevékenységek az átállás időpontjában,
  • az átmeneti időszak jellemzői,
 • valamennyi hibajelzés felsorolása és elhárítási módjának leírása,
 • valamennyi bizonylat mintájának megadása:
  • forint üzemmód,
  • felkészülési időszak,
  • euró üzemmód.

 

A taxaméter technikai funkcióinak leírása legalább az alábbiakat tartalmazza:

 • tartalomjegyzék,
 • az adóügyi modul inicializálásának folyamata
 • a RAM törlés folyamata,
 • fejlécadatok beállítása és módosítása,
 • áfa kulcs változtatásának módja,
 • a kezelői leírásban nem ismertetett, a szerviz által végezhető további taxaméter funkciók.

A kezelői és technikai leírásnak tartalmaznia kell a taxaméter valamennyi funkciójának ismertetését. A taxaméter kizárólag ezeket a műveleteket hajthatja végre, az ettől eltérő működés illegális üzemmódot jelent.

A típusvizsgálat lefolytatása

 

A Hatóság az engedélyezési eljárás során a típusvizsgálat keretében vizsgálja, hogy a taxaméter megfelel-e a R.-ben meghatározott valamennyi követelménynek és előírásnak.
A típusvizsgálat a R. 2. mellékletében részletezett szempontok szerint történik, a dokumentáció vizsgálatából, valamint műszaki- és informatikai vizsgálatból áll.

A típusvizsgálati eljárás eredményes és hatékony lefolytatásának feltételei az alábbiak:

 • A típusvizsgálat azon részének időpontjáról, amely a forgalmazó vagy meghatalmazottja részvételével zajlik, a Hatóság a forgalmazót előzetesen értesíti (telefonon, faxon, stb.).
 • Az eszközt a típusvizsgálatra a Hatóság által megjelölt időpontban és helyszínre kell szállítani. A típusvizsgálat lefolytatásához szükséges szerviz- és programozó kulcsot a forgalmazó köteles az engedélyező hatóság rendelkezésére bocsátani.
 • A típusvizsgálatra a Hatóság hivatali helyiségében, és - szükség szerint - külső helyszínen kerül sor.
 • A típusvizsgálatban érintett eszközt a forgalmazónak kell a típusvizsgálat helyszínére - ideértve a Hatóság hivatali helyiségét is - szállítani, valamint gondoskodni kell az elszállításról is. A szállítási költségek a forgalmazót terhelik.
 • Amennyiben külső helyszínen történő vizsgálat lefolytatása szükséges, a vizsgálat lebonyolításához szükséges feltételeket – ideértve a vizsgálat lebonyolításához szükséges helyszínt – a forgalmazónak kell biztosítania. A külső helyszínen történő vizsgálattal összefüggésben felmerülő valamennyi költséget a forgalmazó viseli.
 • A forgalmazó törvényes képviselője a típusvizsgálaton történő részvételre más személynek meghatalmazást adhat. A meghatalmazás eredeti példányát legkésőbb a típusvizsgálat megkezdése előtt a Hatóság részére be kell nyújtani.
 • A típusvizsgálaton a Hatóság munkatársain kívül csak a forgalmazó, illetve meghatalmazottja, továbbá az állami adóhatóság arra kijelölt munkatársa lehet jelen.
 • A típusvizsgálat során a Hatóság munkatársa, valamint annak felhívására a forgalmazó képviseletében jelen lévő személy végez műveleteket a vizsgálat alá vont taxaméteren.

 

Amennyiben a típusvizsgálat megállapítása alapján a vizsgált taxaméter nem felel meg a R.-ben foglalt feltételeknek, de kisebb módosításokkal megfelelhet a követelményeknek, a Hatóság határidő tűzésével lehetőséget biztosít a kérelmező részére a hiba kiküszöbölésére.
Amennyiben a típusvizsgálat megállapítása alapján a vizsgált taxaméter megfelel a R.-ben foglalt feltételeknek, a Hatóság a vizsgált példányt (etalon példány) arra alkalmas eszközzel lepecsételi és a forgalmazónak átadja.
A forgalmazónak az etalon példányt változatlan formában meg kell őriznie a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig.
Jogutódlás esetén az őrzési kötelezettséget a forgalmazó jogutódja köteles teljesíteni.

A forgalmazási engedély kiadása

A típusvizsgálat megállapításai alapján a Hatóság határozattal dönt a forgalmazási engedély megadásáról vagy az engedély iránti kérelem elutasításáról.
A forgalmazási engedély – a R.-ben részletezett technikai feltételeknek való megfelelés mellett – annak a forgalmazónak adható,

 • aki (amely) nem áll végrehajtási, csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,
 • aki (amely) nem áll adószám-felfüggesztés, -törlés, vagy fokozott adóhatósági felügyelet hatálya alatt,
 • akinek (amelynek) nincs az állami adó- és vámhatóság felé fennálló adó-, illetve vámtartozása, társadalombiztosítási járulék tartozása, ide nem értve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek.

 

A forgalmazási engedély megadásának további feltétele, hogy a forgalmazni kívánt taxaméter gyártója rendelkezzen a 22/2004/EK irányelvet átültető tagállami jogszabályok szerinti EK típusvizsgálati tanúsítvánnyal.
A forgalmazási engedély kizárólag az abban foglalt forgalmazóra vonatkozik. Az engedély másra át nem ruházható.
A forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén a forgalmazási engedélyt – a jogutódlás cégnyilvántartásba való jogerős bejegyzését követő 30 napon belül – a jogutód nevére át lehet íratni.
Átíratás hiányában a forgalmazási engedély a jogutóddal történő megszűnés időpontjára visszamenőleges hatállyal érvényét veszti.
A forgalmazási engedély érvényessége visszavonásig, vagy a forgalmazó megszűnéséig tart.
Figyelem! A taxaméter értékesítésekor a forgalmazó köteles a kezelői leírást a vevő (üzemeltető) részére átadni. A vevő részére a technikai funkció leírás (szervizfunkciók leírása), és a szerviz- és programozó kulcs nem adható át.


A továbbiakban, ha a forgalmazó az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező taxaméteren bármilyen szoftver-, vagy hardverváltoztatást kíván végrehajtani,

 • szoftverváltoztatás esetén a forgalmazási engedély módosítása,
 • hardverváltoztatás esetén a forgalmazási engedély kiterjesztése

iránti kérelmet kell benyújtani.


Egyéb információk

Az MKEH a honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza

 • az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező taxamétertípus megnevezését, engedélyszámát és az engedély kiállításának dátumát, valamint a forgalmazó nevét és címét,
 • a visszavont forgalmazási engedélyek engedélyszámát, az engedély visszavonásának dátumát, a visszavonás okát, a visszavonással érintett taxamétertípus megnevezését, valamint a forgalmazó nevét és címét,
 • a forgalmazó jogutód nélküli megszűnése miatt érvénytelenné vált forgalmazási engedély számát és az érvénytelenné válás időpontját,
 • a forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén a jogelőd és a jogutód nevét és címét, a taxaméter típusát, valamint a forgalmazási engedély számát és a forgalmazási engedély átírásának időpontját.

A nyilvántartott adatok elérhetők itt.

Az MKEH pénztárgépek és taxaméterek forgalmazási engedélye iránti hatósági eljárásrendje letölthető itt.

Az eljárással kapcsolatban kiemelendő, hogy a fenti dokumentum egy MKEH belső anyag, ami az egységes jogalkalmazási gyakorlatot és a folyamat lépésről-lépésre történő végrehajtását segíti. A taxaméterek műszaki követelményeit a 49/2013 (XI. 15.) NGM rendelet és annak mellékletei részletezik.

 

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-04-10