Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy » Felügyeleti szolgáltatói tevékenység engedélyezése

 

Érvényes engedéllyel rendelkező Felügyeleti Szolgáltatók 

 

DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Kft.

Nyilvántartási száma (engedélyszám): W001
Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35.
Adószáma:

27122677-2-41

Telefon: 06 30 019 4570
Elektronikus levélcíme: info--.at.--datrak.hu
Honlap: https://www.datrak.hu/
Tanúsítvány azonosítója:

HUNG-T-SYS-008/n-2017
HUNG-TK-SYS-008/n-2-2019
HUNG-T-SYS-018/n-2020
HUNG-TK-SYS-018/n-1-2022
HUNG-TK-SYS-018/n-2-2023

AFE szerviz címe: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/A
AFE átvétel címe: 1134 Budapest, Váci út 35.
AFE szerviz telefon: 06 30 019 4570
AFE szerviz e-mail címe: info--.at.--datrak.hu

 

Visszavont felügyeleti szolgáltatói engedélyek
Tekinvest Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyilvántartási száma (engedélyszám): W002
Székhelye: 1125 Budapest, Istenhegyi út 97/A
Engedély visszavonásának dátuma: 2019.12.02.
Visszavonás oka: A Felügyeleti Szolgáltató nem rendelkezik minden előírt biztonsági feltétellel, azaz nincs érvényes telephely biztonsági tanúsítványa, melyet a 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet 1. melléklet A fejezetének 7) pontjának c) alpontja ír elő.
Visszavonással érintett AFE típus: Tekinvest AFE

 

 

 

Felügyeleti szolgáltatói tevékenység engedélyezése

 
Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § értelmében a hatósági eljárásokban első fokon a mérésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: engedélyező hatóság) jár el.

Az ügyintézési határidő 21 nap.

Az engedély megadására irányuló eljárás kezdeményezése

A felügyeleti szolgáltatói engedély megadására irányuló eljárás az engedélyező hatósághoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezhető.

A kérelemnek tartalmaznia kell a felügyeleti szolgáltató

 1. a) nevét, székhelyét, adószámát,
 2. b) telefonszámát, elektronikus levélcímét, - ha van - honlap címét,
 3. c) az elsődleges kapcsolattartó személy nevét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, és
 4. d) központi AFE szervizének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét.

A kérelemhez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó készpénzátutalási megbízás (csekk) tőpéldányát vagy az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást.

A kérelemhez mellékelni kell

 1. a) a felügyeleti szolgáltató informatikai rendszerének megfelelőségét igazoló tanúsítványt, valamint a tanúsítvány alapját képező tanúsítási és értékelési jelentéseket,
 2. b) a felügyeleti szolgáltató informatikai rendszerének műszaki dokumentációját, amely tartalmazza az AFE műszaki dokumentációját,
 3. c) a kezelői leírást és a technikai funkciók leírását,
 4. d) a felügyeleti szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy
 5. da) automatába a felügyeleti szolgáltató informatikai rendszerének megfelelőségét vizsgáló tanúsítási eljárás során jóváhagyott berendezéssel azonos AFE kerül beszerelésre,
 6. db) az AFE program nem tartalmaz olyan eljárást, illetve nem teszi lehetővé olyan funkciók beépítését amely az elindított AFE működésében illegális üzemmódot jelent, és
 7. e) azon automata típusok listáját, vagy az automaták azon körének meghatározását, amelyekbe az AFE beszerelhető és az e rendelet szerinti funkcionalitást ellátni képes.

 A meghatározott dokumentációt, valamint a kezelői leírást és technikai funkció leírást elektronikus adathordozón, elektronikusan, szövegszerűen kereshető - nem képi - formátumban (Portable Document Format) kell benyújtani.

A kezelői és technikai funkció leírásnak tartalmaznia kell az Online Üzemeltetői Felület és az AFE valamennyi funkciójának ismertetését.

Az Online Üzemeltetői Felület és az AFE kezelői leírása legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

 1. a) a tartalomjegyzéket,
 2. b) az AFE interfész és funkció leírását,
 3. c) az Online Üzemeltetői Felület használatának leírását,
 4. d) az értékesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb napi funkciók működésének és kezelésének leírását,
 5. e) a napi zárás folyamatának részletes leírását,
 6. f) a tárolt adatok lekérdezési lehetőségeinek részletes leírását,
 7. g) az euróra való átállás folyamatának leírását, és
 8. h) az összes lehetséges hibaüzenetet és azok jelentését, amennyiben ez értelmezhető.

(3) Az AFE technikai funkcióinak leírása tartalmazza:

 1. a) a tartalomjegyzéket,
 2. b) az AFE beépítésének, inicializálásának folyamatának leírását az összes olyan automata típus tekintetében, amibe az AFE beszerelhető,
 3. c) a kezelői leírásban nem ismertetett, a szerviz vagy rendszergazda által végezhető további funkciók leírását,
 4. d) az automata működését meghatározó konfigurációs és paraméter beállítások, lehetőségek,
 5. e) az AFE automatán belüli és mobil adatátviteli kommunikációjával kapcsolatos jelzések.

Az AFE értékesítésekor a felügyeleti szolgáltató köteles az AFE kezelői leírását az üzemeltető részére átadni.

A felügyeleti szolgáltatói engedélyezéssel összefüggő díjfizetés részletszabályai

A felügyeleti szolgáltatói engedélyezésére irányuló eljárásért és a engedély módosításáért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj mértékét a Rendelet 5. melléklet tartalmazza.

Az igazgatási-szolgáltatási díjat a Budapest Főváros Kormányhivatala javára vezetett 10023002-00309653-00000000 számú fizetési számlájára átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell befizetni. A közlemény rovatban az alábbiakat kell szerepeltetni:

 1. a) a felügyeleti szolgáltató neve, adószáma,
 2. b) felügyeleti szolgáltatói engedély módosításáért fizetendő díj esetében:
 3. ba) felügyeleti szolgáltató neve, adószáma,
 4. bb) eredeti engedély száma,
 5. bc) módosítás sorszáma.

A díj megfizetése a kérelem benyújtásával egyidejűleg esedékes. Az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését a fizetési számlára történő készpénzbefizetést igazoló szelvényrész másolatával, átutalási megbízás esetén a hitelintézet által kiállított, az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító igazolás (bankkivonat) másolatával kell igazolni az engedély iránti kérelem benyújtásakor.

Az igazgatási szolgáltatási díj kezelésére, elszámolására, nyilvántartására, valamint visszatérítésére az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

Ha az engedély megadására, módosítására irányuló kérelmet a felügyeleti szolgáltató visszavonja és a vizsgálat a kérelem visszavonása előtt elvégzésre került, a megfizetett igazgatási-szolgáltatási díj nem jár vissza.

Az igazgatási-szolgáltatási díj nem jár vissza, ha az engedélyező hatóság a felügyeleti szolgáltató engedélyezése iránti, a módosítás iránti kérelmet elutasítja.

Amennyiben a kérelem visszavonásáig a vizsgálatra nem került sor, a megfizetett igazgatási-szolgáltatási díj visszatérítéséről az engedélyező hatóság gondoskodik.

 

Igazgatási szolgáltatási díjak

 

A

B

C

 

1.

Tételszám

Megnevezés

Díjtétel

 

2.

1.

Felügyeleti szolgáltatói engedély kiadása

engedélyenként
600 000 Ft

 

3.

2.

Felügyeleti szolgáltatói engedélymódosítása (egy éven belül az első módosítás)

300 000 Ft

 

4.

3.

Felügyeleti szolgáltatói engedély módosítása [egy éven belül a második, vagy az azt követő módosítás(ok)]

módosításonként
400 000 Ft

 

5.

5.

A felügyeleti szolgáltatásba nem beköthető automata üzemeltetése

évente
150 000 Ft

 

 

Kérelem, nyilatkozatok

Kérelem felügyeleti szolgáltatói tevékenység engedélyezésére

Kérelem felügyeleti szolgáltatói engedély módosítására

Felügyeleti Szolgáltatói nyilatkozat AFE beszereléséről

Felügyeleti Szolgáltatói nyilatkozat AFE program megfelelőségéről

 

A felügyeleti szolgáltatói tevékenység engedélyezésére vonatkozó általános szabályok

A felügyeleti szolgáltatói tevékenység engedélyhez kötött tevékenység. A felügyeleti szolgáltatói tevékenység végzésére vonatkozó engedélyeket az engedélyező hatóság adja ki az engedélyt kérelmező részére.

Az engedélyező hatóság a felügyeleti szolgáltatói tevékenység végzésre jogosult, engedéllyel rendelkező felügyeleti szolgáltatókról hatósági nyilvántartást vezet.

A felügyeleti szolgáltatói engedély annak a kérelmezőnek adható:

 1. a) amely megfelel valamennyi e rendeletben meghatározott feltételnek, és ezt független tanúsító szervezet által elvégzett tanúsítás igazolja,
 2. b) amely rendelkezik az automatába épített Automata Felügyeleti Egység (továbbiakban: AFE) gyártójának igazolásával arról, hogy rendelkezik az AFE szervizeléséhez szükséges bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel, ahol a szükséges műszaki és személyi feltételek adottak az AFE szervizeléséhez,
 3. c) amely nem áll végrehajtási, csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,
 4. d) amely nem áll adószám-felfüggesztés, -törlés hatálya alatt,
 5. e) amelynek nincs a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) felé fennálló adó-, illetve vámtartozása, társadalombiztosítási járulék tartozása, ide nem értve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek,
 6. f) amely rendelkezik legalább egy magyarországi távközlési szolgáltató írásos nyilatkozatával arról, hogy az e rendeletben szabályozott felügyeleti szolgáltatás megvalósításához szükséges mobil adatátviteli szolgáltatást a kérelmező részére biztosítja,
 7. g) amely folyamatosan rendelkezik magyarországi székhelyű vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban letelepedett biztosítónál 1 000 000 000 forint összegű felelősségbiztosítással,
 8. h) amely informatikai rendszere érvényes tanúsítvánnyal rendelkezik a logikai, fizikai és adminisztratív védelmi intézkedéseinek, valamint az e rendeletben foglalt informatikai követelményeknek való megfelelőségéről, amelyet, arra feljogosított független tanúsító szervezet adott ki, és
 9. i) amely elektronikus információs rendszere megfelel a Rendelet 1. mellékletében leírt követelményeknek.

A felügyeleti szolgáltató informatikai rendszere logikai, fizikai és adminisztratív védelmi intézkedéseinek, és a Rendeletben foglalt egyéb informatikai és biztonsági követelményeknek való megfelelőséget, valamint az automatában alkalmazni kívánt AFE-k e rendeletben foglalt informatikai és biztonsági követelményeknek való megfelelőséget független akkreditált tanúsító szervezet által kiállított informatikai rendszer tanúsítvánnyal és AFE termék tanúsítvánnyal kell igazolni, melyet az engedélyezési kérelemhez kell csatolni.

Az akkreditált tanúsító szervezet a Rendelet 7-8. § szerinti tanúsítványokat külső, független akkreditált vizsgáló laboratórium által kiadott értékelési jelentés alapul vételével, valamely - informatikai termékek és rendszerek technológiai biztonsági értékelési követelményeit tartalmazó - szabvány vagy nyilvános műszaki követelményrendszer előírásainak való megfelelés alapján állítja ki.

A tanúsítványt kiállító akkreditált tanúsító szervezetnek és az akkreditált vizsgáló laboratóriumnak legalább 3 éve fennálló telephely-biztonsági tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, szerepelnie kell a kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 14. § (5) szerinti nyilvántartásban, valamint legalább 3 éves tanúsítási tapasztalattal és informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftver termékek és rendszerek biztonságának hazai vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozóan - a tanúsítvány kiállítását megelőző 5 évben - legalább 3 évig fennállt akkreditált státusszal kell rendelkeznie.

Nem adható felügyeleti szolgáltatói engedély annak a kérelmezőnek,

 1. a) amely maga vagy kapcsolt vállalkozása – a Rendelet hatálya alá tartozó - automatát üzemeltet, értékesít, ad bérbe, ide nem értve az AFE-t, vagy
 2. b) amelyet a felügyeleti szolgáltatói nyilvántartásból az engedélyező hatóság törölt, az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig.

A Rendelet 7-8. §-ban, valamint a 11. §-ban foglalt feltételek teljesülését az engedélyező hatóság rendszeresen ellenőrzi. Amennyiben az engedélyező hatóság megállapítja, hogy a nyilvántartásba vett felügyeleti szolgáltató tekintetében a nyilvántartásba vételhez szükséges valamely feltétel nem áll fenn, az engedélyező hatóság 30 napos határidő tűzésével felszólítja a felügyeleti szolgáltatót a feltétel teljesítésére, és a jogszerű működés helyreállítására. Az előírt határidő eredménytelen elteltét követően az engedélyező hatóság határozatával a felügyeleti szolgáltatót a nyilvántartásból törli.

A felügyeleti szolgáltatók nyilvántartása, az adatok nyilvánossága

A felügyeleti szolgáltatók hatósági nyilvántartása (a továbbiakban: Nyilvántartás) felügyeleti szolgáltatóként tartalmazza azokat az egyéni vállalkozókat és gazdálkodó szervezeteket, amelyek rendelkeznek a Rendelet szerinti felügyeleti szolgáltatói tevékenység végzésre jogosító engedéllyel.

A Nyilvántartás tartalmazza a felügyeleti szolgáltató

 1. a) nyilvántartási számát,
 2. b) nevét, adószámát,
 3. c) székhelyét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, - ha van - honlap címét,
 4. d) informatikai rendszerének megfelelőségét igazoló tanúsítvány azonosítóját,
 5. e) központi AFE szervizének címét, telefonszámát, elektronikus levélcímét.

Ezen adatok közérdekből nyilvános adatok, amelyről tájékoztatás kérhető.

Az engedélyező hatóság a nyilvántartásba vett adatokat elektronikus formában tárolja, és azokat internetes honlapján az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltak szerint közzéteszi (elektronikus közzététel).

Az engedélyező hatóság honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza

 1. a) az érvényes engedéllyel rendelkező felügyeleti szolgáltatók nevét és címét,
 2. b) a visszavont engedélyű felügyeleti szolgáltató nevét és címét, engedélyszámát, az engedély visszavonásának dátumát, a visszavonás okát, valamint a visszavonással érintett AFE-k megnevezését,
 3. c) a felügyeleti szolgáltató jogutód nélküli megszűnése miatt érvénytelenné vált engedély számát és az érvénytelenné válás időpontját,
 4. d) a felügyeleti szolgáltató jogutóddal történő megszűnése esetén a jogelőd és a jogutód nevét és címét, valamint az engedély engedélyszámát és átírásának időpontját.

A felügyeleti szolgáltatót - az erről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjával - az engedélyező hatóság a nyilvántartásából törli:

 1. a) a felügyeleti szolgáltató kérésére,
 2. b) a felügyeleti szolgáltató jogutód nélkül történő megszűnésével,
 3. c) ha hitelt érdemlően bizonyított, hogy a felügyeleti szolgáltató valamely üzemeltető bevétel eltitkoló magatartását szándékosan vagy súlyosan gondatlanul segítette, vagy a tudomására jutott manipulációt nem jelentette haladéktalanul az engedélyező hatóságnak,
 4. d) a felügyeleti szolgáltatóval szembeni követelmények teljesítésére vonatkozó eredménytelen felhívást követően, vagy
 5. e) amennyiben a jogutód a felügyeleti szolgáltatási engedély jogosultjává nem válik.

A nyilvántartásból való törlés megállapítása tekintetében az engedélyező hatóság jár el.

A nyilvántartásból való törlési határozatban foglalt időponttól kezdődően a Rendeletben meghatározott időpontig a felügyeleti szolgáltató szervezet nem végezhet felügyeleti szolgáltató tevékenységet.

Az engedélyezési eljárás

Az engedélyező hatóság az engedélyezési eljárás során vizsgálja az AFE, illetve a felügyeleti szolgáltató informatikai rendszerének a Rendeletben meghatározott követelményeinek történő megfelelőségét.

Az engedélyezési eljárás

 1. a) az AFE hardverének megfelelőségi vizsgálatából,
 2. b) a felügyeleti szolgáltató informatikai rendszerének megfelelőségét igazoló, független tanúsító által kiállított tanúsítványok valamint a tanúsítványok alapját képező tanúsítási és értékelési jelentések meglétének, valamint a tanúsító szervezet feljogosításának vizsgálatából,
 3. c) a dokumentációk teljességének vizsgálatából, és
 4. d) funkcionális vizsgálatból

áll.

Az engedélyezési eljárásban az AFE-t és annak működtető szoftverét a felügyeleti szolgáltató informatikai rendszere részének kell tekinteni és vizsgálni.

Az engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges, adótitoknak minősülő adatokról a NAV tájékoztatja az engedélyező hatóságot.

A Felügyeleti Szolgáltatói engedély

Az engedélyezési eljárás megállapításai alapján az engedélyező hatóság határozattal dönt a felügyeleti szolgáltatói engedély megadásáról vagy az engedély iránti kérelem elutasításáról.

A felügyeleti szolgáltatói engedélyt megadó határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül a következőket tartalmazza:

 1. a) a felügyeleti szolgáltató neve, székhelye, adószáma,
 2. b) az AFE típusának pontos megnevezése,
 3. c) a felügyeleti szolgáltatói engedély száma,
 4. d) felügyeleti szolgáltatói engedély módosítása esetén a módosítás száma, a módosítás mibenlétének egyértelmű megnevezése,
 5. e) az AFE szervizelését végző székhelye, telephelye vagy fióktelepének adatait, telefonszámát, elektronikus levélcímét, és
 6. f) a felügyeleti szolgáltatói informatikai rendszerének megfelelőségét igazoló, független tanúsító által kiállított tanúsítvány azonosítóját.

A felügyeleti szolgáltatói engedély kizárólag az abban foglalt felügyeleti szolgáltatóra vonatkozik. Az engedély másra át nem ruházható.

Az engedély kizárólag az engedélyező hatóság engedélyével, egyszerűsített eljárásban jogosíthat az eredeti szolgáltatótól eltérő jogi személyt. Az egyszerűsített engedélyezési eljárás az új felügyeleti szolgáltató kérelmére indul, ahhoz a felügyeleti szolgáltatói engedély szerinti szolgáltató írásbeli hozzájárulása szükséges.

AFE-t csak érvényes felügyeleti szolgáltatói engedéllyel rendelkező felügyeleti szolgáltató forgalmazhat.

A felügyeleti szolgáltatói engedély érvényessége visszavonásig vagy a felügyeleti szolgáltató megszűnéséig tart.

Az engedélyező hatóság a felügyeleti szolgáltatói engedélyt visszavonja, ha a felügyeleti szolgáltató

 1. a) meg nem engedett funkcióval rendelkező AFE-t forgalmaz, ad bérbe vagy meg nem engedett funkció kialakításában közreműködik, vagy
 2. b) a jogszabályi előírásoknak meg nem felelő AFE-t forgalmaz vagy ad bérbe.

Ha a felügyeleti szolgáltató nem tesz eleget a Rendelet 7-8. §-ban és a 11. §-ban foglaltaknak, az engedélyező hatóság legfeljebb 30 napos határidő tűzésével felhívja a felügyeleti szolgáltató a jogellenes állapot megszüntetésére.

Ha

 1. a) a jogellenes állapot nem szüntethető meg, vagy
 2. b) a felügyeleti szolgáltató nem tesz eleget a Rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltaknak,

az engedélyező hatóság az felügyeleti szolgáltató engedélyét visszavonja.

Az az automata, amelyben olyan AFE működik, amelyhez tartozó felügyeleti szolgáltató engedélye visszavonásra került, a felügyeleti szolgáltatói engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától nem üzemeltethető, ha a jogellenes állapot befolyásolja az AFE adózással összefüggő funkcióinak működését.

Az engedélyező hatóság elektronikus úton tájékoztatja a NAV-ot a felügyeleti szolgáltatói engedély kiadásáról, módosításáról, visszavonásáról a Rendelet 19. § (2) szerinti adatok, továbbá a határozat keltére és jogerőre emelkedésének időpontjára vonatkozó adatok átadásával. A tájékoztatással egyidejűleg az engedélyező hatóság elektronikus úton megküldi a felügyeleti szolgáltató által az engedély kiadása iránti kérelemhez mellékelt, a Rendelet 15. § (5) bekezdése szerinti elektronikus adathordozón benyújtott dokumentációt.

A felügyeleti szolgáltatói engedély módosítása

Ha a felügyeleti szolgáltató az érvényes engedéllyel rendelkező informatikai rendszerén bármilyen, a meglévő tanúsítvány érvényességi feltételeit érintő változtatást kíván végrehajtani, arról a Rendelet 9. §-ban leírt feltételeknek megfelelő független tanúsító szervezet által kiadott tanúsítványt köteles beszerezni.

Amennyiben a tanúsítványhoz mellékelt jelentésben megállapítást nyer, hogy a változtatás jelentős hatással van az adózói adatok kezelésére és a NAV-hoz való továbbításának módjára, úgy a felügyeleti szolgáltatónak az engedélyező hatósághoz engedély módosítási kérelmet kell benyújtania. A módosítás tárgyát és a módosítás indokát a kérelemben egyértelműen meg kell jelölni.


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-07-26