Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy

Budapest Főváros Kormányhivatala

Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály

 Főosztályvezető

Nagyné Szilágyi Zsófia

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
tel.: (+36-1) 4585-602
fax: (+36-1) 4585-893

 


Elektromos, Hőfizikai és Optikai Mérések Osztály

Gál Péter osztályvezető

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
tel.: (+36-1) 4585-830
fax: (+36-1) 4585-927

Szakterületek:

Idő- és frekvenciamérés, egyenfeszültség mérés, egyenáramú ellenállásmérés, váltakozó feszültség- és árammérés, kapacitás és induktivitás mérés, villamos teljesítmény és energiamérés, áramarány és feszültségarány mérés, hőmérsékletmérés, hőfizikai mérés, fényerősségmérés, fényárammérés.

Hitelesítő- és minősítő laboratóriumok, mérésügyi tanúsító jelek.

Mérőeszköz hitelesítések: Nagyfeszültségű és nagyáramú mérőváltók, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők.


Műszaki Felügyeleti Osztály

Megygyesi Beáta Veronika osztályvezető

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Telefon: (+36-1) 458-5862
E-mail: mfo--.at.--bfkh.gov.hu

műszaki-biztonsági hatósági feladatokat a Műszaki Felügyeleti Osztálya  látja el.


Piacfelügyeleti Osztály

Kapitány Mária osztályvezető

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Telefon: (+36-1) 458-5568
Fax:       (+36-1) 458-5864
E-mail: pfo--.at.--bfkh.gov.hu

A piacfelügyeleti hatósági feladatOKAT a Piacfelügyeleti Osztály látja el.


 Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztálya

Szűcs László osztályvezető

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
tel.: (+36-1) 4585-911
fax: (+36-1) 4585-937

Szakterületek:

Dozimetriai mérések, radioaktivitás-mérések, pH mérés, fajlagosvezetőképesség-mérés, gázösszetétel-mérés, légnedvesség-mérés.

Mérőeszköz hitelesítések: Légzési alkoholmérők, sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérők és radioaktívszennyezettség-mérők.


Mechanikai Mérések Osztálya

Kálóczi László osztályvezető

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
tel.: (+36-1) 4585-563
fax: (+36-1) 4585-927
e-mail: mechanika--.at.--bfkh.gov.hu

Pénztárgép, szerencsejáték szakterület
Kapota Csaba szakterület-vezető
tel.: (+36-1) 4585-874

Szakterületek: 

Szerencsejáték eszközök, 
Hosszúságmérés, tömegmérés, térfogatmérés, sűrűségmérés, térfogatáram mérés, nyomásmérés, erőmérés, keménységmérés, hangnyomás mérés.

Mérőeszköz hitelesítések: 

Sorsoló programok és eszközök, rulettkerekek, kaszinókban üzemelő pénznyerő automaták.
Zajszintmérők, sűrűségmérők, víztől eltérő folyadékok mérőrendszerei, E1-F1 pontosságú súlyok.

Pénztárgép, taxaméter: Pénztárgépek és taxaméterek forgalmazási engedélyezése

Élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták: Felügyeleti szolgáltatói tevékenység engedélyezése

A Hivatal központi szerve, illetve az illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok hatáskörébe tartozó mérésügyi eljárást az ügyfél a lakóhelye vagy tevékenysége folytatásának helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán keresztül is benyújthatja. Az ügyintézési határidőt ebben az esetben a kérelemnek az ügy elbírálására hatáskörrel rendelkező hatósághoz való megérkezéstől kell számítani. 


A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján, mérésügyi hatóságként a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletben első fokon Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki:

1. mérőeszköz és szerencsejáték tekintetében hitelesítési engedélykérelem, közösségi típusjóváhagyási engedélykérelem elbírálásával,

2. zajszintmérők hitelesítésével,

3. az E1, E2, F1 pontosságú súlyok hitelesítésével,

4. a sűrűségmérő eszközök hitelesítésével - az areométerek kivételével -,

5. a sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérők és radioaktívszennyezettség-mérők hitelesítésével,

6. a légzési alkoholmérők hitelesítésével,

7. a sorsoló programok és eszközök, rulettkerekek és közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők hitelesítésével,

8. az üzemanyagmérők kivételével - a víztől eltérő folyadékok mérőrendszereivel,

9. nagyfeszültségű és nagyáramú mérőváltók hitelesítésével,

10. kaszinókban üzemelő pénznyerő automaták hitelesítésével,

11. hitelesítést helyettesítő minősítő laborok (szervezetek) engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos mérésügyi eljárásokban. 
 
A mérésügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala országos illetékességgel ellátja továbbá:
 
12. a pénztárgépek forgalmazásának engedélyezésével kapcsolatos feladatokat és
 
13. az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések felügyeleti szolgáltatóinak engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.

 

További feladatok:

14. Gondoskodik az országos etalonok fenntartásáról, azok nemzetközi összehasonlításáról és hazai továbbszármaztatásáról, valamint részt vesz az EURAMET-munkabizottságok munkájában;

15. meghatározza a leszármaztatás rendjét, a kalibráló laboratóriumok és más szervezetek referencia és használati etalonjainak kalibrálásával gondoskodik a mértékegység továbbszármaztatásról, kidolgozza e tevékenységek elvégzéséhez szükséges kalibrálási eljárásokat;

16. működteti a mérésügyi feladatok elvégzéséhez szükséges laboratóriumokat;

17. a főigazgató felhatalmazása alapján képviseli a Hivatalt a nemzetközi mérésügyi szervezetekben;

18. véleményezi a nemzetközi mérésügyi szervek ajánlásait és koordinálja a nemzeti mérésügyi állásfoglalás kialakítását;

19. előkészíti és koordinálja a mérésügyi fejlesztési pályázatokat;

20. terjeszti és fordítja a nemzetközi normatív dokumentumokat;

21. kidolgozza a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítési előírásait, elvégzi a mértékhitelesítők oktatását és vizsgáztatását;

22. igény szerint elvégzi a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok etalonjainak kalibrálását;

23. figyelemmel kíséri a kötelező hitelesítésű mérőeszközökre vonatkozó nemzetközi szabványokat, ajánlásokat útmutatókat, továbbá részt vesz az OIML-, WELMEC-, EU-munkabizottságok, valamint BIPM tanácsadó bizottság munkájában;

24. szakmai állásfoglalásokat ad ki, szakvéleményeket készít, szakágazati kapcsolatokat tart fenn, mérésügyi szakértői feladatokat lát el;

25. mérőeszköz-kalibrálást végez, kidolgozza az egyes nem kötelező hitelesítésű mérőeszközre a kalibrálási, illetve vizsgálati előírást;

26. szervezi és kiértékeli az akkreditált kalibráló laboratóriumok összehasonlító méréseit;

27. a műszaki főigazgató-helyettes felügyelete alatt közreműködik a kormányhivatalok mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságainak szakmai irányításában;

28. vizsgabizottságot működtet a kötelező hitelesítésű mérőeszköz hitelesítéshez szükséges vizsgához.

A fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az iparügyekért felelős miniszter a szakmai irányító miniszter. A szakmai irányító miniszter irányítási feladatai ellátásában a Budapest Főváros Kormányhivatala közreműködik. A közreműködés mérésügyi területen kiterjed:

a) A kötelező hitelesítésű mérőeszközökre vonatkozó előírások és bizonyítványok mintáinak kiadására, egységes alkalmazásuk ellenőrzésére,

b) mértékhitelesítő vizsgabizottság működtetésére,

c)  a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok törvényes tanúsító jellel való ellátására,

d) az etalonok országos etalonra való visszavezetettségének biztosítására,

e) a hitelesítésben való közreműködés koordinálására,

f) a hitelesítési tevékenység szakmai felügyeletére, a panaszügyek kivizsgálásában történő közreműködésre, szakmai állásfoglalás kiadására.


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-05-27