Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy » Hasznos információk » Hitelesítés, típusvizsgálat

Mérésügyi hitelesítés

Joghatással járó mérés csak a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel (hiteles anyagmintával), vagy használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel végezhető. A Magyarországon kötelező hitelesítésű eszközöket a módosított 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete sorolja fel.
A hitelesítés mérésügyi hatósági tevékenység, melyet csak feljogosított hitelesítő végezhet.

A mérésügyi hitelesítés

  • célja annak elbírálása, hogy az eszköz megfelel-e a mérésügyi követelményeknek. A hitelesítési engedély kiadását eredményes típusvizsgálat előzi meg,
  • megkülönböztethető fajtái: az első, az időszakos és a javítás utáni hitelesítés. A hitelesítés általában mindendarabos, egyes mérőeszköztípusoknál (meghatározott feltételek teljesülése esetében)  mintavételes,
  • fázisai: annak a megállapítása, hogy a hitelesítendő mérőeszköz az engedélyezett típusnak megfelel-e, méréssel történő vizsgálata annak, hogy a mérőeszköz pontossága megfelel-e a hitelesítési hibahatár követelményének és a hitelesség tanúsító jellel és/vagy okirattal történő igazolása (tanúsítás),
  • történhet akár az illetékes  mérésügyi szerv hivatalában, akár a hitelesítést kérő fél által fenntartott, a mérésügyi szerv által előzetesen elismert hitelesítő laboratóriumban.

Az eszköz hitelesítése során a mérésügyi szerv (a volt OMH) műszaki vizsgálattal ellenőrzi és tanúsító jellel és/vagy hitelesítési bizonyítvánnyal igazolja, hogy az eszköz megfelel a hitelesítési engedélyében foglalt követelményeknek.
A magyarországi hitelesítési engedéllyel rendelkező eszközöket illetően a megfelelő szakterület készséggel ad felvilágosítást.

A mérésügyi eljárás lefolytatására az a mérésügyi szerv jogosult, amelynek illetékességi területén az ügyfél állandó vagy ideiglenes lakóhelye (székhelye, telephelye) van. Helyhez kötött mérőeszköz esetében az eljárásra a telepítés helye szerint illetékes mérésügyi szerv is jogosult. Engedélyezési és egyes hitelesítési ügyekben a Budapesti Mérésügyi és Műszaki biztonsági Hatóság országos illetékességgel rendelkezik.

A hitelesítés tényét az eszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja.
A magyar törvényes tanúsító (nemzeti hitelesítési) jeleket az 1991. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete írja le. A hitelesítést tanúsító magyar nemzeti jelek:

  • a körbe foglalt Szent Koronát, két oldalán a hitelesítés évének két utolsó számjegyét és alatta középen a hitelesítő egyéni jelölését tartalmazó fémzár (plomba), illetve bélyegző,
  • a fekvő téglalapba zárt Szent Korona, mellette az "MKEH" felirattal és az alatt egyedi azonosító jelölésel.
    (A korona nélküli matrica nem hitelesítést tanúsító jel, szerepe csupán lezárás, vagy megjelölés.)

A hitelesítés hatósági áras díjait az időszakonként módosított 78/1997. (XII.  30.) IKIM rendeletet szabja meg. A hitelesítés díja ÁFA-mentes.
A hitelesítés díjának befizetését a hitelesítés megkezdése elött a megrendelőnek igazolnia kell.

A mérésügyi hitelesítéshez kapcsolódó további fogalmak

hitelesítési előírás
A mérésügyi szerv (korábban: az OMH) által kibocsátott hitelesítési előírás az egyes eszközfajták (esetenként típusok) hitelesítési eljárását, valamint a hitelesítés technikai feltételeit írja elő, az abban foglaltak alkalmazása és betartása a hitelesítést helyettesítő minősítésre feljogosított laboratóriumok számára is kötelező. A hitelesítési előírások elektronikus változatai honlapunkról pdf formátumban szabadon letölthetők. (A HE-lista nem szükségképpen folyonos számozású, egyes előírások a jogi szabályozás változása miatt hatályon kívül kerültek.)

hitelesítési engedély
Kötelező hitelesítésű mérőeszközök esetében a mérésügyi szerv az adott típuson elvégzett eredményes mérésügyi típusvizsgálat alapján a típusra érvényes hitelesítési engedélyt ad ki. A mérőeszköz példányai csak akkor hitelesíthetők, ha a típusra vonatkozó hitelesítési engedélyt a mérésügyi szerv (korábban: az OMH) kiadta. Az engedély időbeli és egyéb korlátozásokat tartalmazhat. Megszerzéséről a mérőeszköz előállítójának vagy első belföldi forgalombahozójának kell gondoskodnia. A kiadott hitelesítési engedélyek jegyzékét honlapunkon folyamatosan közzétesszük.

mérésügyi típusvizsgálat
A mérésügyi típusvizsgálat (az Európai Közösségben: típusjóváhagyási eljárás) Magyarországon a mérésügyi szerv által hatósági jogkörben elvégzett azon jogi és műszaki/méréstechnikai vizsgálatok összessége, amelynek célja annak eldöntése, hogy egy kötelező hitelesíttetésű mérőeszköz-típus (-család) megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi követelményeknek ("hitelesíthető-e?"). A mérésügyi követelményeket jogszabályok, illetve Hitelesítési Előírások írják elő.
Típusvizsgálat kezdeményezésekor nyilatkozni kell arról, hogy a hitelesítési engedélyt magyar nemzeti (csak belföldi hitelesítésre jogosító), vagy közösségi (az egész Európai Unióra érvényes) jelleggel kívánják megkapni.
A sikeres típusvizsgálat után a mérésügyi szerv hitelesítést engedélyező határozatot (az Európai Közösségben: típusmegfelelőségi tanúsítványt) bocsát ki.
Az Európai Közösség típusjóváhagyási jelével jogszerűen rendelkező mérőeszközök bármely tagországban megismételt típusvizsgálat nélkül bocsáthatók első hitelesítésre.
A hitelesítési engedéllyel rendelkező mérőeszköztípus minden egyes példányát forgalombahozatala elött (továbbá korábbi hitelesítésének lejárta, illetve érvénytelenítés, meghibásodás vagy javítás miatti megszűnte után is) hitelesíttetni kell.


Kapcsolódó oldalak, jegyzékek:


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-06-06