Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy

Pénztárgép

 

Tájékoztató pénztárgép forgalmazók részére

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet által előírt, az Adóügyi Ellenőrző Egységben tárolt bizonylati adatok tartalmára és szerkezetére, valamint az AEE és a NAV közötti kommunikációra vonatkozó előírások teljesülésének vizsgálata céljára készült segédlet innen letölthető, a szakhatósági segédlet innen letölthető. A NAV által kiadott M1 ellenőrző lista (v05.6)  innen letölthető.

 

TÁJÉKOZTATÓ a pénztárgépek engedélyezési eljárásairól
(a 48/2013.(XI.15.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2016.(III.15.) NGM rendelet szerint)

 

Határidő módosítás a kérelmek benyújtására


2016. március 25-én megjelent a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet.
Az engedélyezett pénztárgép típusokat módosítani kell a követelményeknek való megfelelés tekintetében.

Az online pénztárgép használatára és a forgalmazási engedély módosítására vonatkozó határidők változásáról szóló 36/2016. (IX. 27.) NGM rendelet értelmében a pénztárgép forgalmazási engedélyek módosítására irányuló kérelmeket a forgalmazóknak 2017. április 30-ig kell benyújtani. A kérelem benyújtásának elmaradása esetén az AEE gyártója kérelmezheti a módosítást 2017. május 1-től május 15-ig.

 

Ha a módosítást sem a forgalmazó, sem az AEE gyártó nem kérelmezi, vagy ha a kérelem elutasításra kerül, akkor a forgalmazási engedély visszavonásra kerül.

A visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép a forgalmazási engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig üzemeltethető.


A kérelmet a mellékleteivel a Metrológiai Hatósághoz írásban kell benyújtani személyesen vagy postai úton a 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. sz. alatt. A kérelmek benyújtásához javasoljuk az online időpont foglaló rendszer használatát.

A kérelem mellékleteként csatolandó dokumentációt, valamint a kezelői leírást és technikai funkció leírást valamennyi pénztárgép esetén elektronikus adathordozón, elektronikusan szövegszerűen kereshető – nem képi – formátumban (Portable Document Format) kell benyújtani.

A könnyebb feldolgozhatóság érdekében javasoljuk, hogy az anyagok benyújtása az alábbi könyvtárszerkezetben történjen:->  "Dokumentáció könyvtár struktúra  letöltése"


A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a forgalmazó és az AEE gyártó nevét, székhelyét, adószámát,
 • az engedélyeztetni kívánt pénztárgép, pénztárgéprendszer
  • egyértelmű megnevezését (25 karakter terjedelemben), amely a már érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgépek elnevezésétől különbözik,
  • gyártójának nevét és székhelyét,
  • az adóügyi ellenőrző egység felhasználói programjának megnevezését, verziószámát,
  • az adóügyi ellenőrző egység gyártójának nevét és székhelyét,
 • számítógép alapú pénztárgép esetén a felhasználói program megnevezését, gyártójának nevét és székhelyét, a program által használt adatbázis kezelő megnevezését, verziószámát,
 • a forgalmazó, az AEE gyártó és az AEE magyarországi szervizelését ellátó székhely, telephely vagy fióktelep (kijelölt szerviz) közös nyilatkozatát a hatósági kiolvasás végzésére jogosult szerviz kijelöléséről és a hatósági kiolvasás helyszínéről
 • cégszerű aláírást, elérhetőséget (kapcsolattartó telefonos elérhetősége).

A kérelemhez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó készpénz átutalás megbízás (csekk) tőpéldányának másolatát, vagy az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást.

A pénztárgép forgalmazásának engedélyezéséért és a forgalmazási engedély módosításáért, kiterjesztéséért fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj mértékét a R. 2. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint.


Speciálisnak nem minősülő  pénztárgép

Megnevezés

 Díjtétel

Pénztárgép forgalmazása iránti engedély

engedélyenként

600.000 Ft

Pénztárgép érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül az első módosítás)

300.000 Ft

Pénztárgép érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül a második, vagy az azt követő módosítás(ok) )

módosításonként

400.000 Ft

Forgalmazási engedély kiterjesztése

kiterjesztésenként

80.000 Ft

Speciális pénztárgép ( R. 3. melléklet G) pontjában  meghatározott pénztárgépek)

B

C

Megnevezés

 Díjtétel

Pénztárgép forgalmazása iránti engedély

engedélyenként

900.000 Ft

Pénztárgép érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül az első módosítás)

450.000 Ft

Pénztárgép érvényes forgalmazási engedélyének módosítása (egy éven belül a második, vagy az azt követő módosítás(ok) )

módosításonként

600.000 Ft

Forgalmazási engedély kiterjesztése

kiterjesztésenként

80.000 Ft

Az igazgatási-szolgáltatási díjat a Budapest Főváros Kormányhivatala 10023002-00309653-00000000 számú fizetési számlájára átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell befizetni. Az átutalás közlemény rovatában az alábbiakat kell szerepeltetni:

 • forgalmazás engedélyezésért fizetendő díj esetében forgalmazó neve, adószáma,
 • forgalmazási engedély módosításáért fizetendő díj esetében:
  • forgalmazó neve, adószáma, 
  • eredeti engedély száma,
  • módosítás sorszáma.

A kérelemhez mellékelni kell az alábbi eszközöket és magyar nyelvű dokumentációkat:

Benyújtandó dokumentáció, eszköz

Jogszabályhely (R.)

Kérelem

8.§ (2)

Meghatalmazás (amennyiben meghatalmazott jár el)

 

Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása (számlához csatolva)

8.§ (3)

 

1 db AEE (nem dokumentum)

8.§ (4) a)

AEE gyártói nyilatkozat

8.§ (4) a)

Pénztárgép és periféria nyilatkozat

8.§ (4) b)

AEE műszaki dokumentáció

8.§ (4) d), 8.§ (6) a)

Pénztárgép és pénztárgép-nyomtató szervizkönyv

8.§ (4) e)

Forgalmazói nyilatkozat forgalmazásra

8.§ (4) fa)

Forgalmazói nyilatkozat telepítendő programról

8.§ (4) fb)

Forgalmazói nyilatkozat vírusmentességről

8.§ (4) fc)

Forgalmazói nyilatkozat számlanyomtatásról

8.§ (4) g)

AEE gyártói nyilatkozat adattárolóról

8.§ (4) ha)

AEE gyártói nyilatkozat kijelölt szervizről

8.§ (4) hb)

OEP hitelesítési jegyzőkönyv (csak gyógyszertári pénztárgépek esetében)

8.§ (5)

Kezelői leírás

8.§ (6) b), 9.§

Technikai funkciók leírása

8.§ (6) b), 9.§

Pénztárgép program etalon verzió (csak számítógép alapú pénztárgépek esetében, nem dokumentum)

8.§ (7) a)

Ellenőrző média (csak számítógép alapú pénztárgépek esetében, nem dokumentum)

8.§ (7) b)

Ellenőrző média használati leírás (csak számítógép alapú pénztárgépek esetében)

8.§ (7) c)

AEE teszt program (nem dokumentum)

8.§ (7) d)

Elektronikus napló dokumentáció

8.§ (8)

Minden olyan program, alkalmazás és azok leírásai, dokumentációja, melyek a pénztárgép működésének ellenőrzéséhez szükséges

13.§ (4)

Adatkiolvasáshoz szükséges program és leírás

3. melléklet A) 9.

SIM hálózatkeresési preferencia lista

3. melléklet FD) 21. kd)

Operációs rendszer forráskód fordítási környezet dokumentációja

3. melléklet FD) 23.

Hordozható pénztárgép hőmérséklet-tartomány és csepegő víz elleni védettség tanúsítvány/nyilatkozat

3. melléklet GD) 3.

 

Részletes dokumentáció és eszköz követelmények (R.7.§ - 9.§ szerinti dokumentumok, nyilatkozatok, eszközök)

 

R.7. § (1) Forgalmazási engedély akkor adható ki, ha a forgalmazó rendelkezik a pénztárgépbe épített AEE gyártójának igazolásával arról, hogy

 1. a) az AEE gyártója rendelkezik az AEE szervizeléséhez szükséges bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
 2. b) az AEE gyártója munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztat legalább egy fő minősített műszerész/technikus/mérnök munkatársat, aki az AEE javítására képes és jogosult.

 

R.8. § (1) A pénztárgép forgalmazási engedélyének megadására irányuló eljárás a Hatósághoz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezhető.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a) a forgalmazó nevét, székhelyét, adószámát,
 2. b) az engedélyeztetni kívánt pénztárgép, pénztárgéprendszer
 3. ba) egyértelmű megnevezését (25 karakter terjedelemben), amely a már érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgépek elnevezésétől különbözik,
 4. bb) gyártójának nevét és székhelyét,
 5. bc) adóügyi ellenőrző egysége felhasználói programjának megnevezését, verziószámát, ellenőrző számát,
 6. c) számítógép alapú pénztárgép esetén a felhasználói program megnevezését, gyártójának nevét és székhelyét, a program által használt adatbázis kezelő megnevezését, verziószámát,
 7. d) cégszerű aláírást, elérhetőséget (kapcsolattartó telefonos elérhetősége).

(3) A kérelemhez csatolni kell az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó készpénzátutalási megbízás (csekk) tőpéldányát, vagy az átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást.

(4) A kérelemhez mellékelni kell az alábbi eszközöket és magyar nyelvű dokumentációkat:

 1. a) 1 db adóügyi ellenőrző egység és nyilatkozat arról, hogy a berendezés megfelel az e rendeletben előírt feltételeknek,
 2. b) a pénztárgép és perifériái (kijelzők, billentyűzet, nyomtató, vonalkód olvasó, bankkártya olvasó, stb.) azonosításához szükséges adatok külön-külön feltüntetve (típus vagy rendszer megnevezése, gyártó neve és székhelye), és nyilatkozat arról, hogy a berendezések megfelelnek az e rendeletben előírt feltételeknek,
 3. c) a pénztárgépre és perifériáira vonatkozó, a 6. melléket C) pontjában meghatározott dokumentáció,
 4. d) az adóügyi ellenőrző egység műszaki dokumentációja, amely tartalmazza az eszköz felépítésének és működésének teljes leírását, az adóügyi ellenőrző egység elektromos kapcsolási rajzát, teljes parancskészletét, a parancsok működésének, a végrehajtás feltételeinek a leírását, az adóügyi ellenőrző egységben lévő adattároló adatállományainak, azok mezőinek, rekordjainak részletes jelentés leírását,
 5. e) a pénztárgép és a pénztárgép-nyomtató szervizkönyve,
 6. f) forgalmazói nyilatkozatot arról, hogy
 7. fa) forgalmazásra a típusvizsgálaton megfelelt és jóváhagyott berendezéssel azonos pénztárgép kerül,
 8. fb) a telepítendő program nem tartalmaz olyan eljárást, amely az elindított adóügyi ellenőrző egység memóriája számára illegális üzemmódot jelent, nem teszi lehetővé olyan funkciók beépítését az engedélyezett program módosítása nélkül, amely az etalon verziótól eltérő működést jelent,
 9. fc) az átadott ellenőrző médiák vírusmentesek,
 10. g) nyilatkozat a felhasználó részére a számlanyomtatás funkció megléte esetén arról, hogy a számlakészítés megfelel az adójogszabályokban előírt követelményeknek,
 11. h) gyártói nyilatkozat, amely szerint az adóügyi ellenőrző egység adattároló egysége legalább 16 milliárd karaktert képes tárolni, 100 millió karakternél kevesebb memóriahely esetén a berendezés rendszeresen figyelmeztet a tároló megtelésére.

(5) A gyógyszertárakban használható gyógyszerellátási áruforgalmi és társadalombiztosítási elszámolási számítógépes rendszerek (felhasználói programok) esetében a (4) bekezdésben meghatározottakon túl a kérelemhez mellékelni kell az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kiadott, külön jogszabályban meghatározott hitelesítési jegyzőkönyvet is.

(6) A kérelemhez mellékelni kell továbbá:

 1. a) az adóügyi ellenőrző egységben történő adatfeldolgozás struktúráját és teljes körű leírását és az adóügyi ellenőrző egységben futó program teljes forráskódját,
 2. b) a 9. §-ban meghatározott kezelői leírást és a technikai funkciók leírását.

(7) Számítógép alapú pénztárgépek esetén mellékelni kell a kérelemhez továbbá:

 1. a) a pénztárgép program etalon verzióját - feltüntetve a program megnevezését, a gyártó nevét, székhelyét, és az átadás dátumát -, amelynek tartalmaznia kell minden olyan felhasználói program modult, amely részt vesz a rendszer pénztárgép funkcióinak megvalósításában,
 2. b) ellenőrző médiát, amely alkalmas az etalon verzió és az engedélyezés után telepítendő program azonosságának ellenőrzésére,
 3. c) az ellenőrző média használatának leírását, amely tartalmazza
 4. ca) az ellenőrző program nevét,
 5. cb) az összehasonlításra kerülő fájlok listáját,
 6. cc) az összehasonlító eljárás leírását,
 7. cd) az ellenőrző program használatának leírását (felhasználói tevékenységek, program üzenetek),
 8. d) teszt programot, amely alkalmas az adóügyi ellenőrző egység működésének vizsgálatára és annak ellenőrzésére, hogy az adóügyi ellenőrző egység az e rendeletben előírt követelmények szerint működik.

(8) Elektronikus napló szolgáltatást nyújtó pénztárgép esetén mellékelni kell a kérelemhez továbbá:

 1. a) az elektronikus napló elkészítésének teljes körű leírását,
 2. b) a digitális szövegkivonat és a digitális azonosító képzésére szolgáló szabvány algoritmusok dokumentációját,
 3. c) szerződést vagy egyéb igazoló dokumentumot arról, hogy a forgalmazó jogosult az elektronikus napló fájlok elkészítésére szolgáló algoritmusok használatára és kereskedelmi forgalomba hozatalára,
 4. d) a magán és nyilvános kulcs szerkezetének leírását,
 5. e) a digitális azonosító ellenőrzéséhez szükséges programot,
 6. f) a nyitott napló fájl megjelenítésére szolgáló szerviz eszközöket,
 7. g) az elektronikus naplófájlok archiválási folyamatának leírását, az archivált fájlok megjelenítésére szolgáló eszközöket.

(9) A (4)-(8) bekezdésben meghatározott dokumentációt, valamint a 9. §-ban meghatározott kezelői leírást és technikai funkció leírást valamennyi pénztárgép esetén elektronikus adathordozón, elektronikusan szövegszerűen kereshető - nem képi - formátumban (Portable Document Format) kell benyújtani.

 

R.9. § (1) A kezelői és technikai funkció leírásnak tartalmaznia kell a pénztárgép valamennyi funkciójának ismertetését. A pénztárgép kizárólag ezeket a funkciókat hajthatja végre, az ettől eltérő működés illegális üzemmódot jelent.

(2) A pénztárgép kezelői leírása legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

 1. a) tartalomjegyzék,
 2. b) hardver konfiguráció leírása,
 3. c) számítógép alapú pénztárgép esetén felhasználói szoftver konfigurációjának leírása
 4. ca) operációs rendszer,
 5. cb) szoftver komponensek,
 6. d) a rendszer által kezelt mennyiségi és értékhatárok forint és euró üzemmódban (legnagyobb megengedett egységár, mennyiség, tételsor érték, bizonylat érték),
 7. e) értékesítés és a hozzá kapcsolódó egyéb napi funkciók működésének és kezelésének leírása,
 8. f) napi zárás folyamatának részletes leírása,
 9. g) adóügyi ellenőrző egység adatai lekérdezési lehetőségeinek részletes leírása,
 10. h) számlakészítés (dokumentum-, vagy háttérnyomtatón előállított számla esetén)
 11. ha) számla típusok felsorolása,
 12. hb) hivatkozás az eredeti eladási dokumentumra,
 13. hc) a számlaszám felépítésének, képzésének, hardver hiba esetén a beállítás módjának leírása,
 14. hd) többoldalas számlák számozása, számlamásolat készítése,
 15. he) a kinyomtatott számlák, hibás számlák kezelése,
 16. hf) a használni kívánt előnyomott számlák mintája,
 17. i) euróra átállás folyamata:
 18. ia) felkészülési időszak beállításának módja, jellemzői,
 19. ib) tevékenységek az átállás időpontjában,
 20. ic) az átmeneti időszak jellemzői,
 21. j) valamennyi hibajelzés felsorolása és elhárításának leírása,
 22. k) valamennyi bizonylat mintájának megadása:
 23. ka) forint üzemmód,
 24. kb) felkészülési időszak,
 25. kc) euró üzemmód.

(3) A pénztárgép technikai funkcióinak leírása legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

 1. a) tartalomjegyzék,
 2. b) az adóügyi ellenőrző egység inicializálásának folyamata,
 3. c) az adóügyi ellenőrzőegység dátum és idő szinkronizálásnak módja, ha az online kapcsolat alól felmentést kapott,
 4. d) fejlécadatok beállítása és módosítása,
 5. e) áfa kulcs változtatásának módja,
 6. f) az adóügyi ellenőrző egység szabad kapacitásának figyelése, a rendszer által kezelt szabad kapacitás határok:
 7. fa) a megtelés közeli állapot határa, kezelése,
 8. fb) a megtelt állapot határai és kezelése nyitott és lezárt adóügyi nap esetén,
 9. g) a kezelői leírásban nem ismertetett, a szerviz vagy rendszergazda által végezhető további pénztárgép funkciók,
 10. h) a pénztárgép vagy pénztárgép rendszer működését meghatározó konfigurációs és paraméter beállítások, lehetőségek,
 11. i) számítógép alapú pénztárgép esetén az ellenőrző média tartalma, működésének és kezelésének részletes leírása, az etalon pénztárgép programhoz tartozó fájlnevek, elérési utak az ellenőrző függvény megadásával,
 12. j) az adóügyi ellenőrző egység pénztárgépen belüli és mobil távközlési kommunikációjával kapcsolatos jelzések.

(4) A pénztárgép értékesítésekor a forgalmazó köteles a kezelői leírást a vevő (üzemeltető) részére átadni. A vevő részére a technikai funkció leírás (szervizfunkciók leírása), és a szerviz- és programozó kulcs nem adható át.

 

 1. § (4) A típusvizsgálat lefolytatásához a forgalmazó köteles minden olyan feltételt az engedélyező hatóság számára biztosítani, amely a vizsgált pénztárgép e rendelet szerinti működésének ellenőrzéséhez szükséges.
 1. melléklet A) 9. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az üzemeltető egy erre a célra szolgáló USB 2.0 csatlakozón keresztül kiolvasssa az AEE-ben tárolt valamennyi naplóállományt, illetve a kezelő által megadott időintervallumban keletkezett naplóállományokat. Ez a funkció a kezelő számára korlátozás nélkül elérhető kell legyen. Az alkalmazott csatlakozóaljzat USB-A, USB-B, miniUSB-B vagy microUSB lehet. Amennyiben a kiolvasási művelet végrehajtásához valamilyen speciális csatlakozóra, kábelre, egyéb eszközre vagy szoftverre van szükség, az ilyen eszközöket a pénztárgép értékesítése során pénztárgéphez az üzemeltető részére biztosítani kell, a szoftvereket hozzáférhetővé kell tenni. A pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie a naplófájlok kiolvasása során legalább 300 kilobájt/s adatátviteli sebesség biztosítására.
 1. melléklet FD) 21. kd) a SIM hálózatkeresési preferencialistáját, mellékelni kell a pénztárgép engedélyezési dokumentációjához.
 1. melléklet FD) 23. Operációs rendszer forráskód esetén az AEE gyártója saját költségén biztosítja az engedélyező hatóság számára az engedélyeztetés tárgyát képező AEE egységen működő szoftver teljes fordítási környezetét, és a fordításhoz szükséges teljes körű dokumentációt, amely segítségével az AEE-re telepített bináris állomány korlátozás nélkül előállítható, reprodukálható.
 1. melléklet GD) 3. A pénztárgépnek -5 és +40 °C közötti hőmérséklet-tartományban hibátlanul kell működnie, figyelembe véve a „csepegő víz” elleni védettséget is.

 

R.-ben előírt tanúsítványok, adatlapok

 

Benyújtandó dokumentáció

Jogszabályhely (R.)

White Box tanúsítvány (3 db, három független tanúsítótól)

3. melléklet FD) 21. kd)

White Box tesztelő nyilatkozat (egy-egy, összesen három)

3. melléklet FD) 21. kd)

Whiteo Box tesztelő ISTQB bizonyítvány másolat (egy-egy, összesen három)

3. melléklet FD) 21. kd)

Pénztárgép és perifériái CE megfelelőségi tanúsítványai

 

AEE IEC 60529 IP54 megfelelőségi tanúsítvány

3. melléklet FD) 2.1.

AEE EMC megfelelőségi tanúsítvány

3. melléklet FD) 2.1.

AEE kriptochip FIPS 140-2 Level 1 vagy Common criteria EAL3, 2048 bit RSA

3. melléklet FD) 21. f)

GSM modul adatlap (multi slot class 12, GPRS, EDGE/HSDPA/UMTS

3. melléklet FD) 21. ka)

GSM modul vételi teljesítmény -102dB, C/I 10 dB ETSI TS 0508V050100 valamint ETSI EN 151.010 adatlap)

3. melléklet FD) 21. kc)

Memória modul (adattároló) min. 16 GB, SDHC/SDXC Class 6 / JEDEC JESD84-B451 adatlap

3. melléklet FD) 6.

SIM ETSI M2M UICC (standard TS 102.671) adatlap

3. melléklet FD) 21. kb)

 

Kérelem, nyilatkozatok

Új engedély

Módosítás

Kiterjesztés

Nyilatkozatok

White box tesztelés

 

 A típusvizsgálat lefolytatása

A Hatóság az engedélyezési eljárás során a típusvizsgálat keretében vizsgálja, hogy a pénztárgép megfelel-e a R.-ben meghatározott valamennyi követelménynek és előírásnak.

A típusvizsgálat a R. 6. mellékletében részletezett szempontok szerint történik, a dokumentáció vizsgálatából, valamint műszaki- és informatikai vizsgálatból áll.

Új forgalmazási engedély kiadására irányuló engedélyezési folyamat megkezdéséhez az alábbi - a NAV közleményei szerinti - hat darab  állományt szükséges az MKEH-hoz eljuttani.

Az összeállított fájlokat ZIP tömörítéssel, egyetlen állományként kell eljuttatni az MKEH-hez. A fájl nem tartalmazhat jelszóvédett állomány(oka)t

 

 1. CSV fájl

Az adatokat az alábbi sorrendben feltüntetve, pontosvesszővel delimitált CSV állományban kell az MKEH részére eljuttatni.

-AEE-be épített GSM egység IMEI szám

-AEE-be épített SIM kártya IMSI szám

-Gyártó megnevezés

-AEE gyártói típusnév

-AEE hardver verzió

-AEE egyedi gyártási szám

-AEE szoftver megnevezés

-AEE szoftver verziója

-GSM szolgáltatást nyújtó szolgáltató NAV által az AEE gyártók részére definiált, és 

Internetes honlapján publikált sorszáma (akivel a NAV megállapodást kötött az AEE 

egység kommunikációjára és a nyújtandó API-ra vonatkozóan)

 

 1. Aláíró tanúsítvány ROOT CA

Az AEE modulban használt X.509 aláíró tanúsítványt AEE gyártónként egy ROOT CA-val kell kibocsátani. 

A tanúsítványt PEM formátumban, .crt kiterjesztésű állományban kell az MKEH részére átadni.

 

 1. - 4. SHA256 ellenőrző kód (2db)

A CSV és a CRT állományok sértetlenségének ellenőrzése SHA256 algoritmussal történik, a beadott állományokról SHA256 algoritmussal képzett ellenőrző kódokat állományonként külön-külön, az állományokkal azonos néven de SHA256 kiterjesztéssel kell elkészíteni és átadni az MKEH részére.

 

 1. - 6. Eredeti és új firmware verzió (2db)

A gyártői teszt során már tesztelt firmware frissítés módjával egyezően, az eredeti és a frissítésre előkészített firmware-t át kell adni az MKEH részére. Az állomány nevében egyértelműen jelezni kell, hogy melyik adatfájl az eredeti, illetve a frissítésre szolgáló.

 

Az engedélyező hatóság a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül függő hatályú határozatot hoz. A pénztárgép forgalmazási engedély kiadására, módosítására illetve kiterjesztésére irányuló kérelemre indult hatósági eljárás során az engedélyező hatóság a kérelem benyújtását követő naptól számított kettő hónapon belül döntést hoz.

A típusvizsgálati eljárásban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal R. 5. § (2) bekezdésében, valamint 3–10. mellékleteiben meghatározott adóügyi és adójogi követelmények vizsgálataiban szakhatóságként működik közre.


A típusvizsgálati eljárás eredményes és hatékony lefolytatásának feltételei:

 • A kérelem benyújtása akkor célszerű, ha a pénztárgép fejlesztői rendszerben („Y” környezetben) már hibajelzés nélkül működik (adattárolás, kommunikáció).
 • A típusvizsgálat azon részének időpontjáról, amely a forgalmazó vagy meghatalmazottja részvételével zajlik, a Hatóság a forgalmazót előzetesen értesíti.
 • Az eszközt a típusvizsgálatra a Hatóság által megjelölt időpontban és helyszínre kell szállítani. A típusvizsgálat lefolytatásához szükséges szerviz- és programozó kulcsot a forgalmazó köteles az engedélyező hatóság rendelkezésére bocsátani.
 • A típusvizsgálatra a Hatóság hivatali helyiségében, és - szükség szerint - külső helyszínen kerül sor.
 • A típusvizsgálatban érintett eszközt a forgalmazónak kell a típusvizsgálat helyszínére - ideértve a Hatóság hivatali helyiségét is - szállítani, valamint gondoskodni kell az elszállításról is. A szállítási költségek a forgalmazót terhelik.
 • Amennyiben a típusvizsgálattal érintett pénztárgép sajátosságaiból adódóan külső helyszínen történő vizsgálat lefolytatása szükséges, a vizsgálat lebonyolításához szükséges feltételeket – ideértve a vizsgálat lebonyolításához szükséges helyszínt – a forgalmazónak kell biztosítania. A külső helyszínen történő vizsgálattal összefüggésben felmerülő valamennyi költséget a forgalmazó viseli.
 • A forgalmazó törvényes képviselője a típusvizsgálaton történő részvételre más személynek meghatalmazást adhat. A meghatalmazás eredeti példányát legkésőbb a típusvizsgálat megkezdése előtt a Hatóság részére be kell nyújtani.
 • A típusvizsgálaton a Hatóság munkatársain kívül csak a forgalmazó, illetve meghatalmazottja, továbbá az állami adóhatóság arra kijelölt munkatársa lehet jelen.
 • A típusvizsgálat során a Hatóság munkatársa, valamint annak felhívására a forgalmazó képviseletében jelen lévő személy végez műveleteket a vizsgálat alá vont pénztárgéppel.

Amennyiben a típusvizsgálat megállapítása alapján a vizsgált pénztárgép nem felel meg a R.-ben foglalt feltételeknek, de kisebb módosításokkal megfelelhet a követelményeknek, a Hatóság határidő tűzésével lehetőséget biztosít a kérelmező részére a hiba kiküszöbölésére.

Amennyiben a típusvizsgálat megállapítása alapján a vizsgált pénztárgép megfelel a R.-ben foglalt feltételeknek, a Hatóság a vizsgált példányt (etalon példány) arra alkalmas eszközzel lepecsételi és a forgalmazónak átadja.

A forgalmazónak az etalon példányt változatlan formában meg kell őriznie a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig.

Jogutódlás esetén az őrzési kötelezettséget a forgalmazó jogutódja köteles teljesíteni.

 

A forgalmazási engedély kiadása

A típusvizsgálat megállapításai alapján a Hatóság határozattal dönt a forgalmazási engedély megadásáról vagy az engedély iránti kérelem elutasításáról. Amennyiben a pénztárgép forgalmazási engedély módosítására irányuló engedélyezési eljárásban az engedélyező hatóság a kérelmet elutasítja, a forgalmazási engedély visszavonásra kerül. A visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgép a forgalmazási engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 évig üzemeltethető.

A forgalmazási engedély – a R.-ben részletezett technikai feltételeknek való megfelelés mellett – annak a forgalmazónak adható,

 • aki (amely) nem áll végrehajtási, csőd-, felszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya alatt,
 • aki (amely) nem áll adószám-felfüggesztés, -törlés, vagy fokozott adóhatósági felügyelet hatálya alatt,
 • akinek (amelynek) nincs az állami adó- és vámhatóság felé fennálló adó-, illetve vámtartozása, társadalombiztosítási járulék tartozása, ide nem értve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek.

Forgalmazási engedély akkor adható ki, ha a forgalmazó rendelkezik a pénztárgépbe épített AEE gyártójának igazolásával arról, hogy

 1. a) az AEE gyártója rendelkezik az AEE szervizeléséhez szükséges kijelölt székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel,
 2. b) az AEE gyártója munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztat legalább egy fő műszerész, technikus vagy mérnök munkatársat, aki az AEE javítására jogosult.

A forgalmazási engedélybe a fenti – AEE gyártói - adatokat az engedélyező hatóság bejegyzi.

A típusvizsgálathoz benyújtott eszközöket és dokumentumokat az engedélyező hatóság a forgalmazási engedély jogerőre emelkedését követő 10 évig megőrzi.

 

Egyéb információk

Az MKEH a honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza

 • az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgéptípus megnevezését, engedélyszámát és az engedély kiállításának dátumát, valamint a forgalmazó nevét és címét,
 • a visszavont forgalmazási engedélyek engedélyszámát, az engedély visszavonásának dátumát, a visszavonás okát, a visszavonással érintett pénztárgéptípus megnevezését, valamint a forgalmazó nevét és címét,
 • a forgalmazó jogutód nélküli megszűnése miatt érvénytelenné vált forgalmazási engedély számát és az érvénytelenné válás időpontját,
 • a forgalmazó jogutóddal történő megszűnése esetén a jogelőd és a jogutód nevét és címét, a pénztárgép típusát, valamint a forgalmazási engedély számát és a forgalmazási engedély átírásának időpontját.

 

 

Külföldi AEE gyártót képviselő forgalmazó képviseletre történő meghatalmazása és képviseleti jogosultságának igazolása

 

A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 67.§ 5a. pontja értelmében az AEE gyártó az a szervezet, amely a pénztárgépbe épített AEE adóügyi információkat (naplóállományokat) tároló és azokat a NAV szerverének továbbító részegységet gyártja; a nem Magyarországon gyártott AEE-k esetén a gyártó magyarországi, jogi személyiséggel rendelkező képviselete minősül AEE gyártónak; képviselettel nem rendelkező gyártó közjegyző által hitelesített meghatalmazással a pénztárgép forgalmazóját jelölheti ki képviseletre.

A pénztárgép forgalmazási engedélyezési eljárásra is irányadó, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 40. § (2) bekezdése szerint, ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát a 40/A. §-ban meghatározott módon köteles igazolni. A Ket. 40/A. § (3) bekezdése értelmében a külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni, és felülhitelesítéssel kell ellátni.

A Rendelet hivatkozott előírása a Ket. által előírtaknál szigorúbb feltételeket határoz meg a külföldön kiállított meghatalmazás elfogadhatósága tekintetében. A közjegyzők ellátnak aláírás hitelesítéssel kapcsolatos tevékenységet is, ugyanakkor a pénztárgép forgalmazási engedélyezési eljárásokban önmagában nem elegendő az ilyen módon hitelesített magánokirat, hiszen ezáltal a hatóság nem tud meggyőződni arról, hogy a külföldi meghatalmazó hitelesített magánokiratba foglalt adatai – így az, hogy a külföldi cégnyilvántartásba bejegyzett cég képviseletére jogosult személy által került a meghatalmazás kiállításra – valósak-e. Ezt támasztja alá, a Rendelet fent hivatkozott követelménye, a közjegyző által hitelesített meghatalmazás előírása, amely egyértelműen a meghatalmazás, mint nyilatkozat és az abban foglalt tények és adatok hitelesítésére vonatkozik, vagyis nem csupán az aláírás valódiságának hitelesítésére. Ez utóbbiból adódó joghatás – azaz, hogy a közokiratba foglalt nyilatkozat arra jogosult általi megtételét, valamint az abban szereplő tényeket és adatokat az ellenkező bizonyításáig valósnak kell elfogadni – viszont csak közokiratnak minősülő közjegyzői okiratba – a magyar jogrendszerben ez a polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III. törvény 195. § (1) bekezdése és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 111. § (2) bekezdése alapján kiállított közokiratba – foglalással váltható ki.

A külföldön kiállított meghatalmazás tekintetében a Ket. fent hivatkozott 40/A. § (3) bekezdése és általánosságban a külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat tekintetében a Ket. 52. § (2) bekezdése előírja a diplomáciai felülhitelesítést is.

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: konzuli törvény) 15. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, a külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy közhitelességgel felruházott más személy által hitelesített magánokirat magyarországi felhasználása céljából a hivatásos konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látja el a fogadó állam hatóságának az okiraton szereplő aláírását és bélyegzőnyomatát, feltéve, hogy ezen hatóság aláírás- és bélyegzőmintájával rendelkezik.

A diplomáciai felülhitelesítés kötelezettsége alól – amint azt a konzuli törvény fent hivatkozott előírása lehetővé teszi – nemzetközi szerződés felmentést adhat. A diplomáciai felülhitelesítés alól felmentést ad a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény (a továbbiakban: Apostille Egyezmény) kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Apostille Tvr.) 2. cikke, az Apostille Egyezményt aláíró államok tekintetében. Az Apostille Tvr. 3. és 4. cikke alapján annak igazolására, hogy az aláírás valódi, hogy az aláíró személy milyen minőségben járt el, és – adott esetben –, hogy az okiraton levő pecsét vagy bélyegzőlenyomat valódi, alakiságként csak azt lehet megkövetelni, hogy az okirat származása szerinti illetékes hatóság kiállítsa az Egyezményhez mellékletként csatolt minta szerinti tanúsítványt. Amennyiben az AEE gyártó székhelye Apostille Egyezményt aláíró államban van, az ott kiállított közokiratok és hitelesített magánokiratok magyarországi felhasználásakor alkalmazni kell az Apostille Tvr. rendelkezéseit, így az AEE gyártó országában kiállított közjegyzői okiratot nem diplomáciai felülhitelesítéssel, hanem apostille tanúsítvánnyal kell ellátni.

Tekintettel arra, hogy a Rendelet nem tartalmaz speciális szabályt a külföldi AEE gyártó által adott meghatalmazás nyelvére vonatkozóan, a Ket. 52. § (3) bekezdése irányadó, amely szerint a nem magyar nyelven kiállított irat – ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik – csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el. A szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5. §-a értelmében hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (a továbbiakban: OFFI) készíthet.

Összegezve a fentieket a hivatkozott jogszabályokra tekintettel a külföldön kiállított meghatalmazás a pénztárgép forgalmazási engedélyezési eljárásokban csak közokiratnak minősülő közjegyzői okiratba foglaltan, diplomáciai felülhitelesítéssel vagy – az Apostille Egyezményt aláíró államok esetében – apostille tanúsítvánnyal ellátva fogadható el, az OFFI által kiadott hiteles magyar fordítással.

Az Apostille Egyezményt aláíró államok és az apostille tanúsítvány kiállítására feljogosított külföldi szervek/hatóságok listája az alábbi linkeken megtekinthetők.

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-10-10