PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 

Tranzitengedélyek

Miklós Tamásné
vezető-főtanácsos
Tel:  (1) 458-5599

A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet értelmében a tranzit

  • olyan szállítási folyamat, amelynek során haditechnikai eszközt Magyarország területén keresztül
  1. a)az Európai Unió külső határszakaszai között,
  2. b)az Európai Unió külső, illetve annak belső határszakaszai között, vagy
  3. c)az Európai Unió tagállamainak belső határszakaszai között

úgy szállítanak, hogy annak vámjogi helyzetében változás nem történik;

Haditechnikai eszköz tranzitjához tranzitra vonatkozó tevékenységi engedély és egyes ügyletekre vonatkozó tranzitengedély szükséges!

A kérelmet el kell utasítani, ha az

a) ellentétes Magyarország nemzetközileg vállalt kötelezettségeivel,

b) ellentétes Magyarország nemzetgazdasági érdekeivel,

c) nemzetbiztonsági érdeket sért,

d) akadályozná vagy ellehetetlenítené a honvédelmi, rendvédelmi, valamint nemzetbiztonsági szervek jogszabályban meghatározott tevékenységének ellátását,

e) ellentétes a Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott kritériumokkal.

Küldő és célországtól függetlenül az alábbi termékekre szükséges tranzit engedély:

- a Korm. rendelet 1. melléklet
I. fejezet a)–c) pontjában,
II. fejezet a) és b) pontjában,
III. fejezet
IV. fejezetében,
VII. fejezet a)–f), h), valamint i) pontjában, továbbá
VIII. fejezetében felsorolt haditechnikai eszközök.
 
A fenti termékkörökön kívüli haditechnikai eszközök tranzitja nem engedélyköteles, ha a küldő- vagy célország az alábbi körbe tartozik: EU tagállamok, Norvégia, Lichtenstein, Svájc, Izland, Ausztrália, Japán, Kanada Új-Zéland, USA.
 
A tranzitengedély iránti kérelem elbírálási ideje 15 nap.
 
Eljárási illeték mértéke: illetékmentes
 
Fontos tudnivalók
1. A tranzitra vonatkozó tevékenységi engedély megszerzésével kapcsolatos tudnivalókat a“Tevékenységi engedélyek” fejezet tartalmazza.
2. A tranzitengedély iránti kérelem a Hivatal által rendszeresített és itt letölthetőformanyomtatványon kérelmezhető.
3. A kérelemhez csatolni kell:
a. a hivatalos csomagolási listát vagy a csomagolási részleteket tartalmazó kereskedelmi számlát,
b. a szállítmányt indító ország kiviteli engedélyét,
c. a rendeltetési ország Végfelhasználói Nyilatkozatát, beviteli engedélyét, vagyNemzetközi Import Igazolását,
d. ha a rendeltetési hely nem szomszédos országban található, a kilépési irányba esőszomszédos ország tranzitengedélyét.
4. A csatolt mellékletek összesített oldalszámát a kérelem 17. rovatában (“A kérelmező egyéb közlendője”) kell feltüntetni.
5. A kérelmen pontos tájékoztatást kell adni
a) a konszignált áru szakszerű megnevezéséről (8-számjegyes VTSZ azonosítóval és ML fejezetszámmal),
b) veszélyességi osztály besorolásáról (ADR/RID/UN) és CML fejezet szám,
c) összesített csomag szám, bruttó és nettó súlyadatokról,
d) a tranzakcióban szereplőkről (szállító, szállítmányozó, vevő/végfelhasználó), és
e) a belépési és kilépési határállomásokról.
6. Az egyedi tranzit engedély legfeljebb három hónapra adható, és egy alkalommal, kérelemre meghosszabbítható.
7. A keret tranzitengedély 12 hónapig hatályos azzal, hogy a 11. melléklet II. részének 3-4. pontjában meghatározott mindenkor hatályos okiratokat meg kell küldeni a Hatóságnak. A keret tranzitengedély lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható.
 
A kérelmek benyújtása a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályán történik (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fsz. 11-12.).
A számítógépes engedélyezési rendszerbe történő bevitelkor a kérelem jobb felső sarkában rögzítésre kerül a Hivatal azonosítója, ami egyebek között tartalmazza a kérelem iktatószámát, a benyújtás és az ügyintézés megindításának dátumát, az ügyintézési határidőt, valamint a kérelem elbírálását előkészítő ügyintéző nevét és elérhetőségét.
  • A kérelem személyes benyújtása esetén a Hivatal engedélyezési rendszerébe történt számítógépes iktatás után a Kérelmező kérelmezői példányként egy, a Hivatal azonosítójával ellátott másolati példányt kap, amit Kérelmezőnek, vagy meghatalmazottjának az átvételkor aláírásával igazolnia kell.
  • A kérelem postai úton - Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály címére (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., vagy 1534 Budapest BKKP, Pf. 919.) - történő benyújtása esetén /ez esetben megcímzett válaszborítékot szükséges mellékelni/ a kérelmezői példányt az előzőekben felsorolt adatokkal ellátva, külön kérésre a Hivatal a Kérelmezőnek postán megküldi.
Hibás, hiányos kérelem beküldése esetén a hiánypótlás teljesítése érdekében a Hivatal 8 napon belül hiánypótlásra történő felszólítást küld.
 
Az elbírált engedélyek átvétele személyesen – Kérelmező vagy meghatalmazottja által - a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélkapcsolati Osztályán történik, vagy külön kérésre a kérelem elbírálása után az engedély-határozatot a Hivatal postázza a Kérelmezőnek a kérelemhez mellékelt megcímzett válaszborítékban.
 
Az engedélyek átvételéhez a benyújtott kérelem kérelmezői példányának bemutatása, valamint az ügyintéző személyes azonosítása (személy igazolvány, illetve – ha nem az engedélykérelmen föltüntetett ügyintéző intézkedik – meghatalmazás bemutatása) szükséges.
 
 

Az utolsó módosítás dátuma: 2021-06-21