PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Haditechnika, exportellenőrzés » Kettős felhasználású termékek

 Exportellenőrzési Osztály

 
Kovács Anikó
osztályvezető
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon:  (1) 458-5599
Fax:        (1) 458-5869
E-mail cím: exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu

Ügyintézőink:

 
Pete József
Telefon:  (1) 458-5601  
 
dr. Rózsa György
Telefon: (1) 458-5508
E-mail: rozsa.gyorgy--.at.--bfkh.gov.hu
    exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu

Pordánné Cseh Judit
Telefon: (1) 458-5807
 
Lovas Lejla Adrienn
Telefon: (1) 458-5879
 
Szigeti Luca Réka
Telefon: (1) 458-5990
 

 
 
 
 

Kettős felhasználású termékek

külkereskedelmi forgalmának ellenőrzése

 A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016 (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének b) pontjában a Kormány külkereskedelmi államigazgatási szervként a Budapest Főváros Kormányhivatalát jelölte ki. A Kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának Exportellenőrzési Osztálya (továbbiakban: Hatóság) – feladat- és hatáskörében – eljár a kettős felhasználású termékek export-, transzfer-, brókerügyleti és tranzitengedélyeivel kapcsolatos ügyekben, ellenőrzi e termékek Európai Unión kívüli harmadik országból Magyarországra történő behozatalát és kiadja a Nemzetközi Importigazolást, lefolytatja a nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos konzultációkat, ellátja a nemzetközi egyez    mények hazai végrehajtásából adódó feladatokat, továbbá eljár a nemzetközi kereskedelmi szankciókban elrendelt nem kettős felhasználású termékek exportengedélyezésével kapcsolatos ügyekben.

A kettős felhasználású termékek azok a termékek, beleértve a szoftvert és technológiát is, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók. A kettős felhasználású termékek listáját a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete tartalmazza, a Rendeletnek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege itt elérhető. 

A Rendeletet legutóbb a Bizottság (EU) 2020/1749 számú, felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. október 17.) módosította, amely érinti a Rendelet I., II. és IV. mellékletét és az EU Hivatalos Lapjában (L421) való megjelenését követő naptól, azaz 2020. december 15-től hatályos. A rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi EU tagállamban.A változásokat összefogalaló táblázatot itt éri el.

 A termékek TARIC kódját és ellenőrési jegyzékszámát összerendelő táblázatot itt találja. Felhívjuk figyelmét, hogy a dokumentum csak iránymutatást nyújt. Kérjük, hogy mindig 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott jellemzők alapján sorolják be a terméket.

A kettős felhasználású termékek polgári célú felhasználás mellett alkalmasak hagyományos és tömegpusztító fegyverek, valamint az azok célba juttatására alkalmas eszközök gyártására, kifejlesztésére, ezért külkereskedelmi forgalmuk ellenőrzését különböző non-proliferációs rezsimek és leszerelési egyezmények írják elő. Ezek célja megakadályozni, hogy a regionális és nemzetközi biztonságra veszélyt jelentő államok, valamint terrorista csoportok tömegpusztító fegyvert legyenek képesek kifejleszteni és előállítani, illetve elejét venni a hagyományos fegyverek destabilizáló mértékű felhalmozódásának. Magyarország tagja minden, a kettős felhasználású termékek kereskedelmét szabályozó non-proliferációs rezsimnek. A non-proliferációs rezsimek részét képezi:

 • az Ausztrália Csoport (www.australiagroup.net)

 • a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer (www.mtcr.info)

 • a Nukleáris Szállítók Csoportja (www.nuclearsuppliersgroup.org)

 • a Wassenaari Megállapodás (www.wassenaar.org)

 • a Zangger Bizottság (www.zanggercommittee.org)

 • a Bakteriológiai (Biológiai )– és Toxinfegyver Egyezmény (www.opbw.org) /

 • a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény (www.opcw.org)

Jogi szabályozás

Magyarországon a kettős felhasználású termékek külkereskedelmét – a fent említett 428/2009/EK tanácsi rendeleten kívül, a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet szabályozza. Míg az egységes engedélyezési rendszert megalapozó közös szabályozás minden tagállamban közvetlen hatállyal bír és egyben közvetlenül alkalmazandó, addig az 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet – a tanácsi rendelet tagállami hatáskörbe tartozó végrehajtási szabályozásán túl – a nyilvántartásba vételt és bizonyos kettős felhasználású termékek behozatalát is szabályozza.

A nukleáris termékek esetén a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmára külön szabályozás vonatkozik, amit a 144/2011. (VII.27.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Hatóság az exportengedélyeket a külpolitikáért felelős miniszter állásfoglalása alapján és - a kérelem tárgyától függően- a gazdaságfejlesztésért, rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Katona Nemzetbiztonsági Szolgálat és Nemzetbiztonsági Szakszolgálat véleményének kikérésével adja ki. A nukleáris, illetve nukleáris kettős felhasználású termékekre vonatkozó exportengedélyeket és a Nemzetközi Importigazolásokat minden esetben az Országos Atomenergia Hivatal szakhatósági döntése alapján adja ki.

Eljárásaink illetékmentesek.

 

 Nyilvántartásba vétel

A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az a jogi, vagy természetes személy végezhet, akit a Hatóság nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vételi kérelemhez a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében felsorolt dokumentumokat kell csatolni.  A napra kész nyilvántartást a honlapon a „Nyilvántartások” között találja.

Kivitel, exportengedély típusok

A nyilvántartásba vett cégek exporttevékenysége az alábbi kiviteli engedély típusok alapján történhet:

-          Uniós Általános Exportengedélyek

-          Egyedi Exportengedély

-          Globális Exportengedély.

A 428/2009/EK tanácsi rendelet II.a.-II.f mellékletében szereplő feltételek teljesülése esetén, az exportőrök ú.n. Uniós Általános Exportengedély alapján szállíthatnak. Abban az esetben, ha a kettős felhasználású termékek – ide nem értve a II.g mellékletben felsoroltakat –  exportjának célországa Ausztrália, Kanada, Japán, Új-Zéland, Norvégia, Svájc (ideértve Liechtensteint),  az Amerikai Egyesült Államok, vagy az Egyesült Királyság az EU001. számú Uniós Általános Exportengedély alkalmazható. Az Uniós Általános Engedélyek alapján történt szállításokról, az engedélyesnek minden év július 31-ig, illetve január 31-ig az azt megelőző 6 hónap adataival összesítő táblázatot kell küldenie a Hatóságnak. Az egységes vám-árunyilakozat 44. rovatában az X002 hivatkozási kód feltüntetésével és a szállítmányt végig kísérő kereskedelmi számlán (vagy fuvarokmányon) a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet III. melléklete szerinti nyilatkozatot kell feltüntetni.

Kettős felhasználású termék kiviteléhez egy címzettre, valamint egy végfelhasználóra Egyedi Exportengedély adható, amely egy évig érvényes. Az engedély a lejárta előtt legalább harminc nappal benyújtott hosszabbítás iránti kérelem alapján egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. A kérelemhez csatolni kell a hiteles Végfelhasználói Nyilatkozatot, amely tartalmazza többek között a címzett/végfelhasználó részletes adatait, a termék felhasználásának egyértelmű meghatározását és a címzett/végfelhasználó kötelezettségvállalását, hogy az importált eszközök nem kerülnek eltérítésre, nem kerülnek reexportálásra.

Kettős felhasználású termékek kiviteléhez egy exportőrre és egy vagy több meghatározott rendeltetési országra, végfelhasználóra hatályos Globális Exportengedély adható ki. Kérelmet a Globális Exportengedély használatát is szabályozó Belső Ellenőrzés Programmal rendelkező exportőr nyújthat be. A Programról szóló tájékoztatót a "Hasznos információk" alatt találja. A kérelemhez csatolni kell a cégjegyzésre jogosult nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy az engedélyt jogszerűen használja fel, valamint a szállítási okmányokon feltünteti az exportengedély azonosító adatait. A Globális Exportengedély legfeljebb három évre adható és lejárata előtt legalább harminc nappal benyújtott hosszabbítási kérelemre egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. Az exportőrnek az Globális Exportengedély alapján történt szállításairól minden év július 31-ig, illetve január 31-ig az azt megelőző 6 hónap adataival, összesítő táblázatot kell küldenie a Hatóságnak.

Az egységes vámáru-nyilatkozat 44. rovatában fel kell tüntetni egyedi és globális exportengedélyek számát. 

Bróker ügylet engedélyezése

Kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos brókerügyletekhez is a Hatóság által kiadott engedély szükséges. A kérelemhez Végfelhasználói Nyilatkozatot kell benyújtani. Brókertevékenységnek minősülnek az alábbiak:

 • olyan ügylet tárgyalása vagy intézése, amelyek célja kettős felhasználású termékek vétele, értékesítése vagy szállítása egy harmadik országból egy más harmadik országba, vagy

 • harmadik országban található kettős felhasználású termékek értékesítése vagy vétele egy másik harmadik országba történő transzfer céljából.

A bróker ügylet engedélyezési eljárása illetékmentes.

Kettős felhasználású termékek behozatala

A kettős felhasználású termékek behozatala alapvetően nem engedélyköteles. A termékek Magyarországra történő behozatalához Nemzetközi Importigazolás szükséges, amennyiben:

 • a származási ország hatósága igényli annak beszerzését, vagy

 • a termék a 428/2009/EK rendelet I. mellékletének „0” kategóriájában szerepel (nukleáris kettős felhasználású termék).

Az Igazolás iránti kérelemhez csatolni kell az ú.n. Címzetti és Végfelhasználói Nyilatkozatot.

Az egységes vámáru-nyilatkozat 44. rovatában fel kell tüntetni az Igazolás számát.

Transzfer, tranzit

428/2009/EK tanácsi rendelet IV. mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékek Unión belüli transzferje is engedély köteles. Egyéb kettős felhasználású termék transzferje is engedélyezés alá vonható, ha fennállnak a 428/2009/EK tanácsi rendelet 22. cikk (2). bekezdésében foglalt feltételek.

Kettős felhasználású termékek tranzitja is engedélyezés alá vonható, vagy megtiltható, ha a hatóságok tudomására jut, hogy az átszállított termékeket részben vagy egészben vegyi, biológiai, nukleáris fegyverek fejlesztésével, gyártásával, karbantartásával, vagy az ilyen fegyverek célba juttatására alkalmas hordozó rakéták fejlesztésével, gyártásával, karbantartásával, raktározásával kapcsolatosan kívánják felhasználni. Tranzitengedélyezés alá vonhatók, illetve megtilthatók azok a Közösség területén áthaladó katonai végfelhasználású szállítások, amelyek valamely nemzetközi szervezet, illetve az Európai Unió által érvényesített fegyverembargó hatálya alá esnek.

Az eljárás illetékmentes.

„Catch all”

A 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitele is engedélyköteles, amennyiben a Hatóság az exportőr tudomására hozza, illetve az exportőrnek tudomása van, vagy joggal feltételezi,
 • hogy a szóban forgó terméket részben, vagy egészben vegyi, biológiai, nukleáris fegyverek, illetve célba juttatásukra alkalmas eszközök fejlesztésére, gyártására, karbantartására raktározásával kapcsolatban kívánják felhasználni;
 • hogy a beszerző ország, vagy rendeltetési ország fegyverembargó hatálya alá esik, miközben a tervezett végfelhasználás katonai jellegű;
 • hogy a szóban forgó terméket részben, vagy egészben olyan katonai berendezés, termék alkatrészeként, részegységeként kívánják felhasználni, amelyet korábban az engedélyezésre vonatkozó szabályok megsértésével szállítottak ki;

Kérelem benyújtása, engedélyek átvétele

A kérelem űrlapokat és nyilatkozatokat a honlapon, a „E-nyomtatványok” között megtalálja: https://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az engedélykérelmeket a Hatóság honlapján közzétett nyomtatványok pontos kitöltésével kell benyújtani a csatolandó mellékletekkel együtt. Az okmányok benyújtása gazdasági társaságok számára elektronikus formában az E-ugyintezes menüpontban leírt módon, egyéb esetekben postai úton, vagy személyesen lehetséges. Az elektronikus úton történő okmánybenyújtásról szóló tájékoztató itt olvasható.
 
Az exportőr a Hatóság részére a kérelemre vonatkozó minden releváns információt köteles megadni a végfelhasználó, a rendeltetési ország és az exportálni kívánt termék végfelhasználása tekintetében. A kérelmeken szereplő valamennyi adat valódiságáért és a kettős felhasználású termék ellenőrzési jegyzékszámának helyességéért a kérelmező felelős. Az ellenőrzési jegyzékszám a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében az egyes termékekhez rendelt technikai kód.

A fentiekről a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) címszó alatt is lehet részletesen tájékozódni.

Az engedélyek személyes átvétele az ügyfélszolgálaton lehetséges.


Illetékfizetési tudnivalók

Az illetékekről szóló 1990. év. XCIII. törvényt módosító 2020. évi CXVIII. tv. értelmében, az ügyfelek pénzügyi, valamint a hatóságok adminisztratív terheinek csökkentése érdekében, 2021. január 1-től a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály hatósági ügyei esetén az illetékfizetési kötelezettség megszűnt.

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő-péntek: 9:00-11:00

A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmazásával kapcsolatos további felvilágosításért keresse ügyintézőinket!

 


 Hasznos információk

 

TARIC számok-Ellenőrzési jegyzékszámok
 
Az aktuális TARIC és kettős felhasználású termékek jegyzékszámának korrelációs táblája itt letölthető. Felhívjuk figyelmét, hogy a dokumentum csak iránymutatást nyújt. Kérjük, hogy mindig 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott jellemzők alapján sorolják be a terméket.
 
 
Belső Ellenőrzési Program
 
A 13/2011 Korm. rendelet 10. §. (6) bekezdésében említett Belső Ellenőrzési Program (Internal Compliance Program) olyan vállalaton belüli eljárásokat és felelősségi köröket tartalmazó dokumentum, amely biztosítja az exportellenőrzési szabályok cégen belüli betartását. Tartamazza többek között a vállalkozás tevékenységére vonatkozó információkat, a résztvevő személyek felelősségi körét,  a nyilvántartás és dokumentáció kezelését, az exportügyletekre alkalmazott kockázatértékelés módját, a nem megfelelőség esetén alkalmazott intézkedéseket. A Program kialakításában segítséget nyújthat az EU Bizottságának ajánlása.

 Elszámolások

A Globális Exportengedély, illetve az Uniós Általános Exportengedély keretében bonyolított ügyletekről évente kétszer kell jelentést tenni a Nyomtatványok résznél megadott elszámolási minták (táblázatok) alapján. Az érintett exportőröknek minden év július 31. napjáig az adott naptári év első hat hónapjában, minden év január 31. napjáig az előző naptári év utolsó hat hónapjában bonyolított ügyleteikről kötelesek összesítést adni a Hivatalnak. Kérjük, hogy a jelentéseket elektronikusan kitöltve küldjék meg az exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu  e-mail címre!


Jogsértés, bírságolás
Jogsértés esetén a magyar jogalkotó a nemzetközi és az uniós jogforrásra támaszkodva alakította ki a jogterületre vonatkozó szankciórendszerét. Ennek részleteiről a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendeletben (28. §), valamint a Büntető törvénykönyvben (330. §) részletesen olvashat.
 
 
Nem megfogható technológiák exportellenőrzése
A kettős felhasználású termékek exportellenőrzése területén napjainkban fokozottan és hangsúlyosan jelentkeznek a nem-megfogató technológia transzfer (ITT) ellenőrzésének kérdései. A témában szerkesztett korábbi kiadványunkat itt találja.

Exportellenőrzés és a számítástechnikai felhő (Cloud computing)

Az EU Kettős felhasználású termékek tanácsi munkacsoportja (EU Dual-use Coordination Group) 2014-ben kidolgozta a számítástechnikai felhő („Cloud computing”) alkalmazásával kapcsolatos munkaanyagát az exportellenőrzés területén, amely itt angol nyelven, illetve magyar fordításban is elérhető. Az anyag meghatározza a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatás különféle kategóriáit, bemutatja ezen szolgáltatásfajta újdonságait, illetve irányelveket fogalmaz meg, elemzi és megoldásokat javasol a számítástechnikai felhő szolgáltatások EU-n belüli és EU-n kívüli igénybevétele/átadása kérdésének jogszabályi rendezésére, mivel a szóban forgó szoftver/technológia transzfer az EU kettős felhasználású termékek/szolgáltatások exportellenőrzése tárgykörébe is tartozik. Az anyagban foglalt megállapításokkal és következtetésekkel a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság egyetért.
 
Human Security in Research Ethics, A Toolkit
Az itt olvasható angol nyelvű segédanyagot (Human Security in Research Ethics, A Toolkit) az Európai Bizottság Kettős Felhasználású Koordinációs Munkacsoportja hagyta jóvá, melynek elsődleges célja a figyelemfelhívás. A dokumentum eligazítást nyújthat és útmutatóként szolgálhat a kutatóintézetek és felsőoktatási intézetek részére, hogy milyen erkölcsi, etikai és a jogi kockázatokat rejthetnek kutatásaik, kutatási eredményeik átadása illetéktelen személyeknek; összefüggésben a vegyi, biológiai, nukleáris és hagyományos fegyverek lehetséges alkalmazása miatt. A segédanyag szerkesztői maguk is különböző tudományágakban tevékenykedő és kutató - neves nemzetközi szakértők

Gyanús ajánlatkérések kiszűrése
Az érzékeny termékek hatékony exportellenőrzése nagy kihívást jelent napjainkban. A hatékony exportellenőrzési rendszerek ellenére a fegyverembargó vagy más kereskedelmi korlátozások hatálya alá eső, illetve nukleáris, vegyi és biológiai fegyver gyártásában résztvevő országok vagy szervezetek agresszív módon keresik a lehetőségeket, hogy ellenőrzés alá tartozó árukat és technológiákat szerezzenek meg. Az illegális termékbeszerzők általában közvetlenül keresik meg a gyártókat, kereskedőket, kutatóintézeteket. Segédletünket itt olvashatja.

NAV hivatalok
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szervezeti struktúrája 2016. január 1-jétől átalakult, melynek következtében az alsó fokú vám- és adószervek összevonásra kerültek. Az átalakítást megelőzően az alsó fokú vámszervek által ellátott vámellenőrzési feladatokat a megyei (fővárosi) adó-és vámigazgatóságok, a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság, valamint a Repülőtéri Igazgatóság látják el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében, 12. §-ában, 15. § (1) és 57. § (1) bekezdéseiben foglaltak alapján. Az újonnan létrejött igazgatóságok elérhetőségének adatai az alábbi  felületen érhetők el: nav/igazgatosagok
 
 
További hasznos információk, jelentések:
 
 
 
 
 
Az Európai Unió kettős felhasználású termékek kivitelére vonatkozó ellenőrzési rendszere: a biztonság és versenyképesség biztosítása változó világunkban. "Zöld Könyv"(2011).
 
 
 

Kettős felhasználású termékek és technológiák export ellenőrzésének témája az Unió hivatalos honlapján (angol nyelven):

http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/index_en.htm

 

Jelenleg is hatályban lévő uniós korlátozó intézkedések letölthetőek (angol nyelven): Consolidated list of sanctions

https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en

 

ENSZ szankciós bizottságok (angol nyelven):

https://www.un.org/sc/suborg/en/ 

 

Az EU szankciós segédlete:

https://www.sanctionsmap.eu/

 

 

 


Rovatszerkesztő:

Tóth Eszter
Telefon:  (1) 458-5583
Fax:        (1) 458-5869
E-mail: exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu

Az utolsó módosítás dátuma: 2021-06-17