PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Haditechnika, exportellenőrzés » Kettős felhasználású termékek

 Exportellenőrzési Osztály

 
Kovács Anikó
osztályvezető
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
E-mail cím: exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu

Ügyintézőink:

 
Pordánné Cseh Judit
Telefon: (1) 458-5807
 
Lovas Lejla Adrienn
Telefon: (1) 458-5879
 
Szigeti Luca Réka
Telefon: (1) 458-5990
 
 

 
 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. szeptember 09.-én hatályba lépett a kettős felhasználású termékek kivitelére, az azokkal végzett brókertevékenységre, az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, valamint azok tranzitjára és transzferjére vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2021/821 rendelete, amely hatályon kívül helyezte a 428/2009/EU tanácsi rendeletet (a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt változat hatályba lépésének a napja: 2023.12.16.). 

  

Kettős felhasználású termékek

külkereskedelmi forgalmának ellenőrzése

 

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016 (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének b) pontjában a Kormány külkereskedelmi államigazgatási szervként a Budapest Főváros Kormányhivatalát jelölte ki. A Kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának Exportellenőrzési Osztálya (továbbiakban: Hatóság) – feladat- és hatáskörében – eljár a kettős felhasználású termékek export-, transzfer-, brókerügyleti és tranzitengedélyeivel kapcsolatos ügyekben, ellenőrzi e termékek Európai Unión kívüli harmadik országból Magyarországra történő behozatalát és kiadja a Nemzetközi Importigazolást, lefolytatja a nemzetközi kötelezettségekkel kapcsolatos konzultációkat, ellátja a nemzetközi egyez    mények hazai végrehajtásából adódó feladatokat, továbbá eljár a nemzetközi kereskedelmi szankciókban elrendelt nem kettős felhasználású termékek exportengedélyezésével kapcsolatos ügyekben.

A kettős felhasználású termékek azok a termékek, beleértve a szoftvert és a technológiát is, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt felhasználhatók, és amelyek körébe beletartoznak azok a termékek, amelyek felhasználhatók nukleáris, vegyi vagy biológiai fegyverek vagy hordozóeszközeik tervezésére, kifejlesztésére, gyártására vagy alkalmazására, ideértve azokat a termékeket is, amelyek egyaránt felhasználhatók nem robbantási célokra és nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanószerkezetek előállításához történő, bármilyen formájú hozzájárulás céljára. Az engedélyköteles kettős felhasználású termékek listáját a kettős felhasználású termékek kivitelére, az azokkal végzett brókertevékenységre, az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, valamint azok tranzitjára és transzferjére vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 2021/821/EU rendelet  I. melléklete tartalmazza (hatályos 2023. december 16-tól). 

A termékek TARIC kódját és ellenőrési jegyzékszámát összerendelő táblázatot itt találja. Felhívjuk figyelmét, hogy a dokumentum csak iránymutatást nyújt. Kérjük, hogy mindig 2021/821/EU rendelet I. mellékletében meghatározott jellemzők alapján sorolják be a terméket.

2022. január 1-jétől megváltozott a Kombinált Nómenklatúra, a 2021/1832/EU végrehajtási rendelete a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról.

A kettős felhasználású termékek polgári célú felhasználás mellett alkalmasak hagyományos és tömegpusztító fegyverek, valamint az azok célba juttatására alkalmas eszközök gyártására, kifejlesztésére, ezért külkereskedelmi forgalmuk ellenőrzését különböző non-proliferációs rezsimek és leszerelési egyezmények írják elő. Ezek célja megakadályozni, hogy a regionális és nemzetközi biztonságra veszélyt jelentő államok, valamint terrorista csoportok tömegpusztító fegyvert legyenek képesek kifejleszteni és előállítani, illetve elejét venni a hagyományos fegyverek destabilizáló mértékű felhalmozódásának. Magyarország tagja minden, a kettős felhasználású termékek kereskedelmét szabályozó non-proliferációs rezsimnek. A non-proliferációs rezsimek részét képezi:

 • az Ausztrália Csoport (www.australiagroup.net)

 • a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer (www.mtcr.info)

 • a Nukleáris Szállítók Csoportja (www.nuclearsuppliersgroup.org)

 • a Wassenaari Megállapodás (www.wassenaar.org)

 • a Zangger Bizottság (www.zanggercommittee.org)

 • a Bakteriológiai (Biológiai )– és Toxinfegyver Egyezmény (www.opbw.org) /

 • a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény (www.opcw.org)

Jogi szabályozás

Magyarországon a kettős felhasználású termékek külkereskedelmét – a fent említett 2021/821/EU rendeleten kívül, a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet szabályozza. Míg az egységes engedélyezési rendszert megalapozó közös szabályozás minden tagállamban közvetlen hatállyal bír és egyben közvetlenül alkalmazandó, addig az 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet – a tanácsi rendelet tagállami hatáskörbe tartozó végrehajtási szabályozásán túl – a nyilvántartásba vételt és bizonyos kettős felhasználású termékek behozatalát is szabályozza.

A nukleáris termékek esetén a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmára külön szabályozás vonatkozik, amit a 144/2011. (VII.27.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Hatóság az exportengedélyeket a külpolitikáért felelős miniszter állásfoglalása alapján és - a kérelem tárgyától függően- a gazdaságfejlesztésért, rendészetért, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Információs Hivatal, az Alkotmányvédelmi hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Katona Nemzetbiztonsági Szolgálat és Nemzetbiztonsági Szakszolgálat véleményének kikérésével adja ki. A nukleáris, illetve nukleáris kettős felhasználású termékekre vonatkozó exportengedélyeket és a Nemzetközi Importigazolásokat minden esetben az Országos Atomenergia Hivatal szakhatósági döntése alapján adja ki.

Eljárásaink illetékmentesek.

 

Nyilvántartásba vétel

A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az a jogi, vagy természetes személy végezhet, akit a Hatóság nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vételi kérelemhez a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében felsorolt dokumentumokat kell csatolni.  A napra kész nyilvántartást a honlapon a „Nyilvántartások” között találja.

Kivitel, exportengedély típusok

A nyilvántartásba vett cégek exporttevékenysége az alábbi kiviteli engedély típusok alapján történhet:

-          Uniós Általános Exportengedélyek

-          Egyedi Exportengedély

-          Globális Exportengedély.

A 2021/821/EU rendelet II.A-H mellékletében szereplő feltételek teljesülése esetén, az exportőrök ú.n. Uniós Általános Exportengedély alapján szállíthatnak. Abban az esetben, ha a kettős felhasználású termékek – ide nem értve a melléklet I. szakaszában felsoroltakat –  exportjának célországa Ausztrália, Kanada, Japán, Új-Zéland, Izland, Norvégia, Svájc (ideértve Liechtensteint),  az Amerikai Egyesült Államok, vagy az Egyesült Királyság az EU001. számú Uniós Általános Exportengedély alkalmazható. Az Uniós Általános Engedélyek alapján történt szállításokról, az engedélyesnek minden év július 31-ig, illetve január 31-ig az azt megelőző 6 hónap adataival összesítő táblázatot kell küldenie a Hatóságnak. Az egységes vám-árunyilakozat 44. rovatában a engedélyhez tartozó megfelelő igazolási kód (X061; X062; X063; stb..) felüntetésével  és a szállítmányt végig kísérő kereskedelmi számlán (vagy fuvarokmányon) a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet III. melléklete szerinti nyilatkozatot kell feltüntetni.

Kettős felhasználású termék kiviteléhez egy címzettre, valamint egy végfelhasználóra Egyedi Exportengedély adható, amely egy évig érvényes. Az engedély a lejárta előtt legalább harminc nappal benyújtott hosszabbítás iránti kérelem alapján egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. A kérelemhez csatolni kell a hiteles Végfelhasználói Nyilatkozatot, amely tartalmazza többek között a címzett/végfelhasználó részletes adatait, a termék felhasználásának egyértelmű meghatározását és a címzett/végfelhasználó kötelezettségvállalását, hogy az importált eszközök nem kerülnek eltérítésre, nem kerülnek reexportálásra. A nagy projektre vonatkozó egyedi exportengedélyek a projekt idejére, de legfeljebb 4  éves érvényességgel adhatók ki. A projekt időtartamát igazolni kell. Nagy projektre vonatkozó engedélyek: egy meghatározott exportőrnek a kettős felhasználású termékek valamely típusának vagy kategóriájának tekintetében adott egyedi exportengedély vagy globális exportengedély, amely egy vagy több meghatározott végfelhasználó részére történő kivitelre egy vagy több meghatározott harmadik országban lehet érvényes egy meghatározott nagy projekt céljára.

Kettős felhasználású termékek kiviteléhez egy exportőrre és egy vagy több meghatározott rendeltetési országra, végfelhasználóra hatályos Globális Exportengedély adható ki. Kérelmet a Globális Exportengedély használatát is szabályozó Belső Megfelelési Programmal rendelkező exportőr nyújthat be. A Programról szóló tájékoztatót a "Hasznos információk" alatt találja. A kérelemhez csatolni kell a cégjegyzésre jogosult nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy az engedélyt jogszerűen használja fel, valamint a szállítási okmányokon feltünteti az exportengedély azonosító adatait. A Globális Exportengedély legfeljebb három évre adható és lejárata előtt legalább harminc nappal benyújtott hosszabbítási kérelemre egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.A nagy projektre vonatkozó globális exportengedélyek a projekt idejére, de legfeljebb 4 éves érvényességgel adhatók ki. A projekt időtartamát igazolni kell.  Nagy projektre vonatkozó engedélyek: egy meghatározott exportőrnek a kettős felhasználású termékek valamely típusának vagy kategóriájának tekintetében adott egyedi exportengedély vagy globális exportengedély, amely egy vagy több meghatározott végfelhasználó részére történő kivitelre egy vagy több meghatározott harmadik országban lehet érvényes egy meghatározott nagy projekt céljára.

Az exportőrnek az Globális Exportengedély alapján történt szállításairól minden év július 31-ig, illetve január 31-ig az azt megelőző 6 hónap adataival, összesítő táblázatot kell küldenie a Hatóságnak.

Az egységes vámáru-nyilatkozat 44. rovatában fel kell tüntetni egyedi és globális exportengedélyek számát és a megfelelő igazolási kódot

A NAV tájékoztatója az igazolási kódokról: https://nav.gov.hu/vam/kivitel/a-nemzeti-ado--es-vamhivatal-kozponti-iranyitas-vam-foosztalya-foosztalyvezetoje-altal-kiadott-70202021.-felhivas-a-kettos-felhasznalasu-termekek-kivitelehez-kialakitott-uj-okmanykodokrol

 

Technikai segítségnyújtás végzésére vonatkozó engedély

Az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás végzése engedélyköteles (kivételekkel-lásd. 8 cikk (3)) akkor, ha a technikai segítségnyújtást végzőt a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatta arról, hogy a szóban forgó termékeket részben vagy egészben a 4. cikk (1) bekezdésében (lásd: ’catch-all’) említett felhasználási célok valamelyikére szánják vagy szánhatják. A tervezett hazai szabályozás alapján az engedélykötelezettség kiterjed a nem listás kettős felhasználású termékekre is, valamint arra az esetre, ha a technikai segítségnyújtást végző, aki kettős felhasználású termékek tekintetében technikai segítségnyújtás végzését tervezi, megalapozottan feltételezheti, hogy ezeket a termékeket a 4. cikk (1) bekezdésében említett felhasználási célok valamelyikére szánják vagy szánhatják.

Technikai segítségnyújtásnak minősül: bármely, javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb műszaki szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amely lehet oktatás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy tanácsadási szolgáltatások nyújtása, ideértve az elektronikus eszközök révén, valamint a telefonon vagy egyéb szóbeli formák keretében történő támogatást is.

 Technikai segítségnyújtást végző:

a)   bármely természetes vagy jogi személy vagy bármely társaság, aki vagy amely az Unió vámterületéről valamely harmadik ország területére irányulóan technikai segítségnyújtást végez;

b)valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett bármely természetes vagy jogi személy vagy bármely társaság, aki vagy amely harmadik ország területén technikai segítségnyújtást végez; vagy

c) valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett bármely természetes vagy jogi személy vagy bármely társaság, aki vagy amely technikai segítségnyújtást végez az Unió vámterületén ideiglenesen jelen lévő, valamely harmadik országban lakóhellyel rendelkező személy számára;

Nem uniós állampolgárokra is vonatkozik, amennyiben azok az Unió területéről végeznek ilyen tevékenységet. Ebben az esetben az illetékes hatóság annak a tagállamnak a hatósága, ahonnan a tevékenységet végzik.

 Nem kell engedély amennyiben a technikai segítségnyújtás:

a) végzésére a II. melléklet A. szakaszának 2. részében felsorolt ország területén belül vagy területére irányulóan, vagy a II. melléklet A. szakaszának 2. részében felsorolt országban lakóhellyel rendelkező személy számára kerül sor;

b) az I. mellékletben meghatározott általános technológiai megjegyzés vagy nukleáris technológiai megjegyzés szerinti nyilvánosan hozzáférhető információ átadásának vagy tudományos alapkutatásnak a formáját ölti;

c) biztosítására valamely tagállam hatóságai vagy ügynökségei által hivatalos feladataikkal összefüggésben kerül sor;

d) biztosítására valamely tagállam fegyveres erői számára a rájuk bízott feladatok alapján kerül sor;

e) a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer (MTCR-technológia) IV. mellékletben szereplő termékeire vonatkozó kivételekben említett valamely célt szolgálja; vagy

f) a szükséges minimumot képezi azon termékek telepítéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (ellenőrzéséhez) vagy javításához, amelyekre vonatkozóan kiviteli engedélyt bocsátottak ki.

 

Brókertevékenység engedélyezése

Az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos brókertevékenységek végzése engedélyköteles akkor, ha a brókert a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatta arról, hogy a szóban forgó termékeket részben vagy egészben a 4. cikk (1) (lásd catch-all) bekezdésében említett felhasználási célok valamelyikére szánják vagy szánhatják.  Ha a bróker az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékek tekintetében brókertevékenység végzését tervezi, és tudomása van arról, hogy ezeket a termékeket részben vagy egészben a 4. cikk (1) bekezdésében említett felhasználási célok valamelyikére szánják, értesítenie kell a hatáskörrel rendelkező hatóságot. E hatáskörrel rendelkező hatóság eldönti, hogy az ilyen brókertevékenységet engedélykötelessé teszi-e.

A kérelemhez Végfelhasználói Nyilatkozatot kell benyújtani.

Brókertevékenységnek minősülnek az alábbiak:

 • olyan ügylet tárgyalása vagy intézése, amelyek célja kettős felhasználású termékek vétele, értékesítése vagy szállítása egy harmadik országból egy más harmadik országba, vagy
 • harmadik országban található kettős felhasználású termékek értékesítése vagy vétele egy másik harmadik országba történő transzfer céljából.

A bróker bármely természetes vagy jogi személy vagy bármely társaság, aki vagy amely brókertevékenységet végez az Unió vámterületéről valamely harmadik ország területére irányulóan.

 

Transzfer, tranzit

2021/821/EU tanácsi rendelet IV. mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékek Unión belüli transzferje is engedély köteles. Egyéb kettős felhasználású termék transzferje is engedélyezés alá vonható, ha fennállnak a 2021/821/EU anácsi rendelet 11. cikk (2). bekezdésében foglalt feltételek. Az engedélyezési eljárásra az egyedi exportengedélyezés szabályai az irányadóak.

Kettős felhasználású termékek tranzitja is engedélyezés alá vonható, vagy megtiltható, ha a hatóságok tudomására jut, hogy az átszállított termékeket részben vagy egészben vegyi, biológiai, nukleáris fegyverek fejlesztésével, gyártásával, karbantartásával, vagy az ilyen fegyverek célba juttatására alkalmas hordozó rakéták fejlesztésével, gyártásával, karbantartásával, raktározásával kapcsolatosan kívánják felhasználni. Tranzitengedélyezés alá vonhatók, illetve megtilthatók azok a Közösség területén áthaladó katonai végfelhasználású szállítások, amelyek valamely nemzetközi szervezet, illetve az Európai Unió által érvényesített fegyverembargó hatálya alá esnek.

 

„Catch all”

A 2021/821/EU tanácsi rendelet I. mellékletében fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitele is engedélyköteles, amennyiben a Hatóság az exportőr tudomására hozza, illetve az exportőrnek tudomása van, vagy joggal feltételezi,
 • hogy a szóban forgó terméket részben, vagy egészben vegyi, biológiai, nukleáris fegyverek, illetve célba juttatásukra alkalmas eszközök fejlesztésére, gyártására, karbantartására raktározásával kapcsolatban kívánják felhasználni;
 • hogy a beszerző ország, vagy rendeltetési ország fegyverembargó hatálya alá esik, miközben a tervezett végfelhasználás katonai jellegű;
 • hogy a szóban forgó terméket részben, vagy egészben olyan katonai berendezés, termék alkatrészeként, részegységeként kívánják felhasználni, amelyet korábban az engedélyezésre vonatkozó szabályok megsértésével szállítottak ki;

 

„Kibertér-megfigyelési termékekre” vonatkozó ’catch-all’ intézkedés (5.cikk)

Az I. mellékletben fel nem sorolt kibertér-megfigyelési termékek (definíció szerint) kivitele engedélyköteles, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság az exportőrt tájékoztatta arról, hogy a szóban forgó termékeket részben vagy egészben belső elnyomással és/vagy a nemzetközi emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésével összefüggésben lévő felhasználási célokra szánják vagy szánhatják. Az engedélykötelezettség érvényes akkor is, ha az exportőrnek tudomása van róla, vagy megalapozottan feltételezi, hogy a fenti célra szánják, vagy szánhatják a nem listás eszközöket. Ebben esetben az exportőr bejelentési kötelezettsége van és a Hatóság dönt az engedélyezés alá vonásról.

„kibertér-megfigyelési termékek”: olyan kettős felhasználású termékek, amelyeket kifejezetten arra terveztek, hogy lehetővé tegyék természetes személyek megfigyelését információs és telekommunikációs rendszerekből származó adatok nyomon követése, kinyerése, gyűjtése vagy elemzése révén;

 

Nemzeti ellenőrzési jegyzék

A 2021/821/EU rendelet 9. cikk alapján közbiztonsági okokból – a terrorcselekmények megelőzését is ideértve – vagy emberi jogi szempontok alapján a tagállamok megtilthatják vagy engedélyhez köthetik az I. mellékletben fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitelét. Az intézkedés alapján a rendelet megengedi, hogy a tagállamok nemzeti ellenőrzési jegyzéket hozzanak létre.

Ilyen nemzeti jegyzéket hozott létre Spanyolország és Hollandia, amely itt található: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:C_202300441
 
Amennyiben ezen nemzeti listákban szereplő terméket kíván exportálni, konzultáljon a hatósággal az exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu címen!

 

 

Tájékoztatás a tagállamok nemzeti intézkedéseiről
A kettős felhasználású termékek kivitelére, az azokkal végzett brókertevékenységre, az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, valamint azok tranzitjára és transzferjére vonatkozó uniósellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, (EU) 2021/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1):Tájékoztató a tagállamok által a 4., 6., 7., 9., 11., 12., 22. és 23. cikknek megfelelően meghozott intézkedésekről

 

Kettős felhasználású termékek behozatala

A kettős felhasználású termékek behozatala alapvetően nem engedélyköteles. A termékek Magyarországra történő behozatalához Nemzetközi Importigazolás szükséges, amennyiben:

 • a származási ország hatósága igényli annak beszerzését, vagy

 • a termék a 2021/821/EU rendelet I. mellékletének „0” kategóriájában szerepel (nukleáris kettős felhasználású termék).

Az Igazolás iránti kérelemhez csatolni kell az ú.n. Címzetti és Végfelhasználói Nyilatkozatot.

Az egységes vámáru-nyilatkozat 44. rovatában fel kell tüntetni az Igazolás számát.

 

Kérelem benyújtása, engedélyek átvétele

A kérelem űrlapokat és nyilatkozatokat a honlapon, a „E-nyomtatványok” között megtalálja: https://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az engedélykérelmeket a Hatóság honlapján közzétett nyomtatványok pontos kitöltésével kell benyújtani a csatolandó mellékletekkel együtt. Az okmányok benyújtása gazdasági társaságok számára elektronikus formában az E-ugyintezes menüpontban leírt módon, egyéb esetekben postai úton, vagy személyesen lehetséges. Az elektronikus úton történő okmánybenyújtásról szóló tájékoztató itt olvasható.
 
Az exportőr a Hatóság részére a kérelemre vonatkozó minden releváns információt köteles megadni a végfelhasználó, a rendeltetési ország és az exportálni kívánt termék végfelhasználása tekintetében. A kérelmeken szereplő valamennyi adat valódiságáért és a kettős felhasználású termék ellenőrzési jegyzékszámának helyességéért a kérelmező felelős. Az ellenőrzési jegyzékszám a 2021/821/EU rendelet I. mellékletében az egyes termékekhez rendelt technikai kód.

A fentiekről a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) címszó alatt is lehet részletesen tájékozódni.

Az engedélyek személyes átvétele az ügyfélszolgálaton lehetséges.

 


Illetékfizetési tudnivalók

Az illetékekről szóló 1990. év. XCIII. törvényt módosító 2020. évi CXVIII. tv. értelmében, az ügyfelek pénzügyi, valamint a hatóságok adminisztratív terheinek csökkentése érdekében, 2021. január 1-től a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály hatósági ügyei esetén az illetékfizetési kötelezettség megszűnt.

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő-péntek: 9:00-11:00

A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmazásával kapcsolatos további felvilágosításért keresse ügyintézőinket!

 


 Hasznos információk

 

TARIC számok-Ellenőrzési jegyzékszámok
 
Az aktuális TARIC és kettős felhasználású termékek jegyzékszámának korrelációs táblája itt letölthető. Felhívjuk figyelmét, hogy a dokumentum csak iránymutatást nyújt. Kérjük, hogy mindig 2021/821/EU rendelet I. mellékletében meghatározott jellemzők alapján sorolják be a terméket.
 
 
Belső Ellenőrzési Program
 
A 13/2011 Korm. rendelet 10. §. (6) bekezdésében említett Belső Ellenőrzési Program (Internal Compliance Program) olyan vállalaton belüli eljárásokat és felelősségi köröket tartalmazó dokumentum, amely biztosítja az exportellenőrzési szabályok cégen belüli betartását. Tartamazza többek között a vállalkozás tevékenységére vonatkozó információkat, a résztvevő személyek felelősségi körét,  a nyilvántartás és dokumentáció kezelését, az exportügyletekre alkalmazott kockázatértékelés módját, a nem megfelelőség esetén alkalmazott intézkedéseket. A Program kialakításában segítséget nyújthat az EU Bizottságának ajánlása.

 Elszámolások

A Globális Exportengedély, illetve az Uniós Általános Exportengedély keretében bonyolított ügyletekről évente kétszer kell jelentést tenni a Nyomtatványok résznél megadott elszámolási minták (táblázatok) alapján. Az érintett exportőröknek minden év július 31. napjáig az adott naptári év első hat hónapjában, minden év január 31. napjáig az előző naptári év utolsó hat hónapjában bonyolított ügyleteikről kötelesek összesítést adni a Hivatalnak. Kérjük, hogy a jelentéseket elektronikusan kitöltve küldjék meg az exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu  e-mail címre!
 
Jogsértés, bírságolás
Jogsértés esetén a magyar jogalkotó a nemzetközi és az uniós jogforrásra támaszkodva alakította ki a jogterületre vonatkozó szankciórendszerét. Ennek részleteiről a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendeletben (28. §), valamint a Büntető törvénykönyvben (330. §) részletesen olvashat.
 

Emerging technologies

Az exportőrök tájékoztatása érdekében EU Bizottságának „kialakulóban lévő” technológiákkal foglalkozó munkacsoportja információs adatlapokat állított össze a szakértői ülésein beazonosított területekről (Data Analytics and Advanced Computing; Advanced Materials; Artifical Intelligence; Additive Manufacturing; Aerospace- Hypersonic Propulsion Technologies; Quantum Technology; Semiconductor Technology.)

Az adatlapokat a következő linken éri el: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/september/tradoc_159791.pdf

 
 
Nem megfogható technológiák exportellenőrzése
A kettős felhasználású termékek exportellenőrzése területén napjainkban fokozottan és hangsúlyosan jelentkeznek a nem-megfogató technológia transzfer (ITT) ellenőrzésének kérdései. A témában szerkesztett korábbi kiadványunkat itt találja.

Exportellenőrzés és a számítástechnikai felhő (Cloud computing)

Az EU Kettős felhasználású termékek tanácsi munkacsoportja (EU Dual-use Coordination Group) 2014-ben kidolgozta a számítástechnikai felhő („Cloud computing”) alkalmazásával kapcsolatos munkaanyagát az exportellenőrzés területén, amely itt angol nyelven, illetve magyar fordításban is elérhető. Az anyag meghatározza a felhő alapú számítástechnikai szolgáltatás különféle kategóriáit, bemutatja ezen szolgáltatásfajta újdonságait, illetve irányelveket fogalmaz meg, elemzi és megoldásokat javasol a számítástechnikai felhő szolgáltatások EU-n belüli és EU-n kívüli igénybevétele/átadása kérdésének jogszabályi rendezésére, mivel a szóban forgó szoftver/technológia transzfer az EU kettős felhasználású termékek/szolgáltatások exportellenőrzése tárgykörébe is tartozik. Az anyagban foglalt megállapításokkal és következtetésekkel a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság egyetért.
 
Kutatók, akadémiai szereplők
Az Európai Bizottság útmutatót késztett  a kutatók és az akadémiai szektor részére a Belső Megfelelési Program kialakításához. A megjelent segédletet itt olvashatja: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2021:338:TOC.   A jelen iránymutatás célja segítséget nyújtani a kutatóhelyeknek, valamint azok kutatóinak, kutatásvezetőinek és megfeleléssel foglalkozó személyzetének a kettős felhasználású termékek eportellenőrzésével kapcsolatos kockázatok beazonosításában, kezelésében és enyhítésében, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályoknak való megfelelés elősegítésében.

Gyanús ajánlatkérések kiszűrése
Az érzékeny termékek hatékony exportellenőrzése nagy kihívást jelent napjainkban. A hatékony exportellenőrzési rendszerek ellenére a fegyverembargó vagy más kereskedelmi korlátozások hatálya alá eső, illetve nukleáris, vegyi és biológiai fegyver gyártásában résztvevő országok vagy szervezetek agresszív módon keresik a lehetőségeket, hogy ellenőrzés alá tartozó árukat és technológiákat szerezzenek meg. Az illegális termékbeszerzők általában közvetlenül keresik meg a gyártókat, kereskedőket, kutatóintézeteket. Segédletünket itt olvashatja.

NAV hivatalok
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szervezeti struktúrája 2016. január 1-jétől átalakult, melynek következtében az alsó fokú vám- és adószervek összevonásra kerültek. Az átalakítást megelőzően az alsó fokú vámszervek által ellátott vámellenőrzési feladatokat a megyei (fővárosi) adó-és vámigazgatóságok, a Kiemelt Adó- és Vámigazgatóság, valamint a Repülőtéri Igazgatóság látják el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében, 12. §-ában, 15. § (1) és 57. § (1) bekezdéseiben foglaltak alapján. Az újonnan létrejött igazgatóságok elérhetőségének adatai az alábbi  felületen érhetők el: nav/igazgatosagok
 
 
További hasznos információk, jelentések:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Európai Unió kettős felhasználású termékek kivitelére vonatkozó ellenőrzési rendszere: a biztonság és versenyképesség biztosítása változó világunkban. "Zöld Könyv"(2011).
 
 
 

Kettős felhasználású termékek és technológiák export ellenőrzésének témája az Unió hivatalos honlapján (angol nyelven):

http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/index_en.htm

 

Jelenleg is hatályban lévő uniós korlátozó intézkedések letölthetőek (angol nyelven): Consolidated list of sanctions

https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en

 

ENSZ szankciós bizottságok (angol nyelven):

https://www.un.org/sc/suborg/en/ 

 

Az EU szankciós segédlete:

https://www.sanctionsmap.eu/

 

 

 


Rovatszerkesztő:

Pordánné Cseh Judit
Telefon:  (1) 458-5807
E-mail: exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu

Az utolsó módosítás dátuma: 2024-03-13