PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély

Ügyintézők:

dr. Borza László osztályvezető

Tel:      (1) 458-5599
E-mail:   armstrade--.at.--bfkh.gov.hu 
         

dr. Varga Csilla Orsolya

Tel:      (1) 458-5579
E-mail:   armstrade--.at.--bfkh.gov.hu 
            varga.csilla.orsolya--.at.--bfkh.gov.hu

2013. szeptember 30-án hatályba lépett az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtásáról, valamint a tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és lőszereik kiviteli engedélyezési, behozatali és tranzit szabályainak létrehozásáról szóló 2012. március 14-ei 258/2012/EU rendelet (a továbbiakban: 258/2012/EU rendelet). A 258/2012/EU rendelet hatálya alá tartozó eszközöket annak I. Melléklete tartalmazza. A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairóló szóló 156/2017. (VI.16.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) az alábbiak szerint szabályozza a kérdéses engedélytípust:

  • Haditechnikai eszköz kivitelére, behozatalára, transzferjére és haditechnikai szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozó szerződés csak forgalmi engedély birtokában teljesíthető. Forgalmi engedély hatályos tevékenységi engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető, illetve vehető igénybe. A forgalmi engedély típusai:

             a) általános,

             b) globális

             c) egyedi vagy

             d) a 258/2012/EU rendelet szerinti forgalmi engedély

  • A Hatóság
    • a Korm. rendelet 1. melléklet I. a)-c) és III. fejezeteiben és a 258/2012/EU rendelet I. mellékletében is felsorolt haditechnikai eszközök
    • harmadik országok részére történő kivitele esetén

                      kérelemre a 258/2012/EU rendelet II. melléklete szerinti kiviteli engedélyt ad ki. (az egyedi forgalmi engedély HELYETT)

  • A 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély kizárólag hatályos tárgyalási engedély birtokában kérelmezhető; ez alól kivételt képeznek az alábbi relációk: EGT tagállam harmadik országok, Ausztrália, Kanada, Japán, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok, Svájc, Új-Zéland.
  • A 258/2012/EU rendelet kizárólag a nem kifejezetten katonai célú fegyverekre és lőszerekre, és ezek alkotóelemeire vonatkozik.
  • Az engedélykérelem benyújtása előtt ellenőrizni kell, hogy az engedélyező hatóság a kapcsolódó tárgyalási engedélyen milyen feltételekhez kötötte a forgalmi engedélykérelem elbírálását.
  • A Korm. rendelet 1. melléklet I. a)-c) pontjában, és III. fejezetében és a 258/2012/EU rendelet I. Mellékletében is felsorolt haditechnikai eszközök kivitele esetén az exportőr vállalkozás tulajdonosának és vezető tisztségviselőjének meg kell felelnie a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 5. §-ában meghatározott, ezen termékkörökre vonatkozó személyi követelményeknek.

A 258/2012/EU rendelet szerinti forgalmi engedély 12 hónapra adható, és kérelemre, egy alkalommal, 12 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy az engedély érvényessége nem haladhatja meg az engedélyezés alapjául szolgáló, csatolt okiratok hatályosságának idejét.

A kérelmek benyújtása

A 258/2012/EU rendelet szerinti kiviteli engedély iránti kérelem elektronikus úton nyújtható be. Az e célt szolgáltó ÁNYK nyomtatván letölhető innen.

AZ ELJÁRÁS ILLETÉKMENTES.

Kitöltési útmutató 

 5. mezőhöz

Ahol a kérelmet benyújtották

6. mezőhöz

Ahová az áru érkezik (szerződő ország)

8. mezőhöz

Tranzit harmadik országok illetékes hatósága által kiadott tranzit engedély száma, illetve ezen országok neve, illetve két jegyű ISO kódja (Abban az esetben, ha a harmadik ország illetékes hatósága nyilatkozik arról, hogy a haditechnikai eszköz tranzitja ellen nem emel kifogást, vagy az nem engedélyköteles, kérjük ennek tényét jelezzék az ország neve mellett.) A harmadik ország által kiállított tranzit engedély másolatát, illetve annak hiányában az illetékes hatóság nyilatkozatát a kérelemhez csatolni szükséges)

9. mezőhöz

Ahol az árut kiviteli vámeljárás alá vonják.

11. mezőhöz

Az áru vámtarifaszáma, 8 számjegyen megadva. Egy kérelemben, külön sorokban feltüntetve több vámtarifaszám is szerepelhet, erre szolgál a kérelem melléklete.

12. mezőhöz

Az áru gyártási száma, sorozatszáma, egyedi azonosítója. Abban az esetben kell megadni, ha az adat a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll (az adatszolgáltatásban/nyilvántartásban viszont az adatnak mindenképpen szerepelnie kell). Amennyiben nagy számú fegyvert illetve lőszert kívánnak exportálni, úgy az egyedi jelölések a kérelem külön mellékleteként is benyújthatók (megnevezés, jelölés, érték, mennyiség, vámtarifaszám feltüntetésével), amelyek a kiadott engedély mellékletét fogják képezni.

14. mezőhöz

Az áru tényleges mennyisége és mennyiségi egysége.

ÖSSZEFOGLALVA

- a 258/2012/EU rendelet szerinti engedélykérelem formanyomtatványt azon termékek harmadik ország részére történő kivitele esetén szükséges benyújtani, amelyek a Korm. rendelet 1. melléklet I. a)-c) és III. fejezeteiben és a 258/2012/EU rendelet I. mellékletében is szerepelnek.

- Abban az esetben, ha a harmadik ország illetékes hatósága nyilatkozik arról, hogy a haditechnikai eszköz tranzitja ellen nem emel kifogást, vagy az nem engedélyköteles, kérjük ennek tényét jelezzék az ország neve mellett a kérelmen. A harmadik ország által kiállított tranzit engedély másolatát, illetve annak hiányában az illetékes hatóság nyilatkozatát a kérelemhez csatolni szükséges.

- Amennyiben nagy számú fegyvert, fegyveralkatrészt illetve lőszert, lőszeralkatrészt kívánnak exportálni, úgy az egyedi jelölések a kérelem külön mellékleteként is benyújthatók (megnevezés, jelölés, érték, mennyiség, vámtarifaszám feltüntetésével), amelyek a kiadott engedély mellékletét fogják képezni.

- Az áru gyártási számát, sorozatszámát, egyedi azonosítóját abban az esetben kell megadni, ha az adat a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll (az adatszolgáltatásban/nyilvántartásban viszont az adatnak mindenképpen szerepelnie kell)

 A KÉRELEM LEHETSÉGES MELLÉKLETEI

1. Végfelhasználói Nyilatkozatot vagy Nemzetközi Import Igazolást, harmadik ország beviteli engedélyét vagy a végfelhasználás igazolására szolgáló más dokumentumot,

A Végfelhasználói Nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vevő konkrét ügylethez kapcsolódó eszköz/ök megnevezését és mennyiségét, dátumot, valamint a magyar fél megnevezését. A végfelhasználói nyilatkozatnak vagy ki kell zárnia a reexport lehetőségét, vagy pedig az esetleges reexportot a magyar engedélyező hatóság előzetes írásos hozzájárulásához kell kötnie. A Hivatal előírhatja államilag megerősített végfelhasználói nyilatkozat benyújtását. Ebben az esetben az alábbi mintát kérjük használni.

2. amennyiben a kérelmező nem azonos a tulajdonossal, az áru tulajdonosának meghatalmazását az áru értékesítésére.

3. tranzit harmadik országok illetékes hatósága által kiadott tranzit engedély, vagy a harmadik ország illetékes hatóságának nyilatkozata arról, hogy a haditechnikai eszköz tranzitja ellen nem emel kifogást, vagy az nem engedélyköteles.

4. amennyiben nagy számú fegyvert, fegyveralkatrészt illetve lőszert, lőszeralkatrészt kívánnak exportálni, úgy az egyedi jelölések a kérelem külön mellékleteként is benyújthatók (megnevezés, jelölés, érték, mennyiség, vámtarifaszám feltüntetésével)

Felhívjuk figyelmét, hogy

a Korm. rendelet 15/A. § (7) bekezdése értelmében a Hatóság a 258/2012/EU rendelet szerinti forgalmi engedélyben a 8. §-ban foglaltakkal összefüggésben nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdekből vagy a végfelhasználó és a végfelhasználás ellenőrzésének céljából, az összes körülmény figyelembevételével az ügylet lebonyolítására vonatkozó eseti feltételeket határozhat meg a végfelhasználás, a továbbértékesítés és a továbbadás vonatkozásában.

ADATSZOLGÁLTATÁS

A haditechnikai eszközök engedélyezési rendjének hatálya alá tartozó termékek forgalmazásáról a cégeket adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Az adatszolgáltatás rendjéről - a megfelelő táblázatok mintájával kiegészítve - itt külön részletes tájékoztatás olvasható.

ENGEDÉLYEK ÁTVÉTELE

A jóváhagyott engedélyek átvétele személyesen a BFKH ügyfélszolgálati irodájában történik (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fszt.11-12.). Külön kérésre a jóváhagyott engedélyt a Hivatal postázza a Kérelmezőnek a kérelemhez mellékelt megcímzett válaszborítékban.

Az engedélyek átvételéhez a benyújtott kérelem kérelmezői példányának bemutatása, valamint a Kérelmező ügyintézőjének személyes azonosítása (személy igazolvány, illetve – ha nem az engedélykérelmen föltüntetett ügyintéző intézkedik – meghatalmazás bemutatása) szükséges.

Amennyiben Kérelmező nem kívánja személyesen átvenni az engedély-határozatot, úgy azt külön kérésre a Hivatal kipostázza a Kérelmezőnek (a kérelemhez mellékelt megcímzett válaszborítékban).

A postai úton visszaküldésre kerülő kérelem példányok, illetve megküldésre kerülő engedély-határozatok a válaszboríték/okon feltüntetett címre, tértivevényes küldeményként kerülnek postázásra.


Az utolsó módosítás dátuma: 2024-03-05