Kereskedelmi Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Tájékoztató az 53/1999. (IX. 24.) GM rendelet
szerinti kontingentált vállalkozási exportra való szakmai
megfelelőségről és a 67/2004. (IV.28.) GKM rendelethez a
Vállalkozói Érdekegyeztető Fórum általi minősítés eljárási rendjéről

1.)A minősítés kezdeményezése

Az 53/1999. (IX.24.) GM rendelet és a 67/2004. (IV.28.) GKM rendelet szerinti minősítést a Vállalkozói Érdekegyeztető Fórum (VÉF) tagjainál (továbbiakban: érdekképviselet) lehet kezdeményezni

Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Fõvállalkozók Magyarországi Szövetsége (FŐVOSZ)Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ)
Külföldön Vállalkozók Egyesülete (KVE)
Magyar Iparszövetség (OKISZ)
Magyar Külgazdasági Szövetség
Nemzetközi Vállalkozók Egyesülete (NVE)
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)
A VÉF titkársága:
Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ)
1013 Budapest, Döbrentei tér 1.

2.)A minősítés lefolytatása érdekében benyújtandó anyagok, iratok

Az érdekképviselet – amelynél a minősítés kezdeményezése történt - a mellékelt Információs lapon és mellékleteiként benyújtott iratok alapján kialakítja álláspontját. Szükség szerint az Információs lap adatainak megalapozottságát igazoló további iratok bekérésére kerülhet sor.

A minősítés kialakításához szükséges, és e tájékoztató melléklete szerinti Információs laphoz minden esetben csatolni kell:

 • a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, ha a kérelmező egyéni vállalkozó;
 • a belföldi számlavezető bank nyilatkozatát, melynek tartalmaznia kell a kérelmező vállalkozás pénzügyi helyzetét, fizetőképességét;
 • a vállalkozási szerződés teljesítését irányító saját alkalmazottak szakmai végzettségét, nyelvtudását igazoló iratok másolatát.

(A kérelmez vállalkozásnak nem kell benyújtani cégkivonatot, a VÉF Titkárságán naprakész adatok állnak rendelkezésre.)

A minősítést előkészítő érdekképviselet az adatellenőrzés során bekéri:

 • a tevékenység végzéséhez szükséges törvényes feltételek meglétét igazoló más iratokat,
 • a megjelölt két gazdasági év mérlegbeszámolóját,
 • a referencia munkák iratait, számláit.

Az Információs lap, a csatolandó kiegészítések hiányában nem kerül elbírálásra.

3.) A minősítési eljárás lefolytatása

3.1.) A minősítési eljárás keretében a szakvélemény kialakítása 15 munkanap alatt történik.

Hiányosan benyújtott anyag esetén a hiánypótlás időszakával az eljárás meghosszabbodik.

3.2.) A minősítés megalapozottsága és hitelessége érdekében a minősítést előkészítő érdekképviselet a kérelmez céget szakértői konzultációra kérheti fel.

3.3.) Az érdekképviselet a benyújtott Információs lapot álláspontjának, a javasolt szakmai területek közlésével véleményezésre a VÉF többi tagjának továbbítja.

3.4.) A VÉF tagjainak 8 munkanap véleményezési idõ áll rendelkezésre. Az esetleges kifogásokat az előkészítést végző érdekképviselet és a VÉF titkárság felé kell jelezniük.

Amennyiben ezen az időn belül a minősítést előkészítő érdekképviselet álláspontját nem kifogásolják meg (vagy további kiegészítő információt nem kérnek), a minősítés kiadásra kerül.

3.5.) A minősítés kiadásának határideje az érdekképviseletek által a 3.4. pont szerint folytatott véleményezés zárónapját követően 5 nap.

A VÉF titkárság a minősítésről szóló dokumentumot elkészíti és megküldi a kérelmező vállalkozásnak, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak, valamint tájékoztatja az országos gazdasági kamarát.

A minősítési kérelem elutasítását, illetve a nem megfelelőséget rögzítő szakvéleményt részletesen indokolni kell.

4.) Értékelés

A minősítés az alábbi kizáró okok bármelyikének fennállása esetén nem kerülhet kiadásra.

Kizáró okok:

 • a mérlegadatokkal alátámasztott gazdálkodási tevékenység hiánya;
 • ha a vállalkozás kizárólagosan a cég irányításához kapcsolódó adminisztratív létszámot foglalkoztat;
 • a számlavezető bank negatív tartalmú nyilatkozata a cég pénzügyi és fizetési helyzetéről;
 • a megjelölt szakmai területen végzett befejezett, értékelhető referencia munka hiánya;
 • a megjelölt szakmai terület közvetlen gyakorlására jogosító képesítéssel rendelkező irányító személy hiánya;
 • a vállalkozás ellen etikai eljárás során elmarasztaló határozat született;
 • valótlan adatközlés.

A véleményező érdekképviseletek más valós alappal rendelkező ok miatt is kifogást emelhetnek (pl. tisztességtelen piaci magatartás stb.).

A minősítés visszavonásra kerülhet, ha a vállalkozás ellen etikai eljárás során ilyen elmarasztaló határozat született;

5.) Testületi ülésen elbírálandó kérelem

Az érdekképviselet negatív minősítési állásfoglalása esetén - kizáró ok fennállásának kivételével - a kérelmező vállalkozás a VÉF soros elnökének címzett, a VÉF titkárságához megküldött kérelmet nyújthat be minősítésének testületi ülésen történő elbírálására.

A kérelem elbírálására a VÉF következő ülésén kerül sor. A VÉF ülésre a döntés előkészítése során a kérelmező vállalkozás képviselőjét meg kell hívni.

Az 53/1999. GM rendeletben, illetve a 67/2004. GKM rendeletben foglaltak szerint, ha a minősítés nem a meghirdetett követelmények és eljárási rend szerint történt, és azt a kérelmező, illetve kivitelező alapos okkal sérelmesnek tartja, akkor felügyeleti intézkedést kérhetnek a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivataltól.

6.) A minősítés érvényessége

A minősítés a kiadásától számítva maximum két évre szól.

7.) A minősítés meghosszabbítása

A Vállalkozói Érdekegyeztető Fórum általi minősítés meghosszabbítása hasonló módon történik, mint a fentebbiekben leírt követelmények és eljárási rend alapján történő, ún. első minősítés.

8.) A minősítés ismételt kezdeményezése

Az eljárás a vállalkozás kérelmére (tevékenységi kör-bővülés) megismételhető. Abban az esetben, ha a vállalkozás negatív értékelést kapott, illetve ha a testületi ülésen hozott döntés negatív volt, egy éven belül azonos tárgykörben (szakmai tevékenységre) újabb kérelemmel az érdekképviseletek nem foglalkoznak.

9.) Adatvédelem

A minősítés kialakítása érdekében folyó vizsgálatot, adategyeztetést végző érdekképviseleti szakértőknek - közvetlen jogi felelősséggel - a birtokukba került üzleti információkkal a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően kell eljárniuk.

10.) Díjazás

A minősítés díjazására vonatkozó gyakorlatot az érdekképviseletek saját hatáskörükben alakítják ki. Az így megállapított díjat a minősítést kérelmező köteles számla ellenében megfizetni.

11.) Jelen eljárási rend a közzétételt követően válik érvényessé.

Az utolsó módosítás dátuma: 0000-00-00