Kereskedelmi Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 

1. A KÁBÍTÓSZER-PREKURZOROKKAL KAPCSOLATOS
EU BELSŐ FORGALOM TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLYEZÉSÉRE ÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE VONATKOZÓ KÉRELMEK KÖVETELMÉNYEI

 

 

I. Tevékenységek engedélyezése:

A módosított 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 1. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagok (1-fenil-2-propanon, N-acetil-antranilsav, izoszafrol (cisz + transz), 3,4-metilén-dioxifenilpropán-2-on, piperonál, szafrol, efedrin, pszeudoefedrin, norefedrin, ergometrin, ergotamin, lizergsav, alfa-fenilacetoacetonitril, (1R,2S)-(-)-klórefedrin, (1S,2R)-(+)-klórefedrin, (1S,2S)-(+)-klórpszeudoefedrin, (1R,2R)-(-)-klórpszeudoefedrin birtoklásához, felhasználásához, forgalomba hozatalához a kijelölt nemzeti hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kormányhivatal),  2017. előtt: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban. MKEH) engedélyével kell rendelkezniük a magyarországi székhelyű gazdasági szereplőknek.

Új engedélyek maximum 3 évre szóló érvényességgel adhatók.

Az engedélyezéshez a Bizottság (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikkének (2) bekezdése b) pontja szerinti alábbi hatályos adatokat tartalmazó kérelmet kell benyújtani: 

1. a kérelmező teljes neve, címe, telefonszáma, és/vagy faxszáma, továbbá e-mail címe;

2. a felelős tisztviselő teljes neve és kapcsolattartási adatai;

3. a felelős tisztviselő beosztásának és feladatainak leírása;

4. a telephelyek teljes címe;

5. a műveletek helyeinek leírása;

6. információ arról, hogy milyen megfelelő intézkedéseket tettek azért, hogy az anyagok jogosulatlan elszállítása ne történhessen meg a telephelyekről;

7. a jegyzékben szereplő anyagok neve és KN kódja a 273/2004/EK rendelet I. mellékletében feltüntetettek szerint;

8. keverékek vagy természetes termékek esetében a következők megjelölése:

a) a keverék, vagy természetes termék neve;

b) a keverékben, vagy a természetes termékben jelen lévő, jegyzékben szereplő anyagok neve és KN kódja a 273/2004/EK rendelet I. mellékletében feltüntetettek szerint

c) a jegyzékben szereplő anyag maximális százaléka a keverékben, vagy a természetes termékben.

9. a 273/2004/EK rendelet 3. cikkében említett  műveletek tervezett típusának leírása;

10. a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak.

Az engedélyezéshez az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (1) bekezdés szerinti általános tételű eljárási illeték megfizetése, vagy az az alól való felmentés igazolását is be kell nyújtani.

A kérelemhez formanyomtatvány nincs rendszeresítve.

Az engedélykérelmeket nyomtatott betűkkel, olvashatóan kell benyújtani. A hiányosan, vagy hibásan beadott kérelmekre hiánypótlási felhívás készül.

A kérelem elbírálásának a hiánytalan kérelem beadását követő 60 napon belül  kell megtörténnie.

Engedélyek módosításával, új engedélyek kiadásával kapcsolatos szabályozás

1.)    Engedélyek módosításával kapcsolatos szabályozás:

a)      a cég székhelyében, adószámában, elnevezésében bekövetkezett változást a cég köteles írásban bejelenteni,

b)      a felelős tisztviselő személyének változását 10 munkanapon belül kell bejelenteni.

változást követő 10 munkanapon belül kell a kormányhivatalt tájékoztatni, amely az engedélyt 30 napon belül módosítja.

2.)     Új engedélyek kiadásának szabályai:

a)      a tevékenység helyénektervezett változása esetén;

b)      a tevékenységtervezett változtatása, vagy bővítése esetén;

c)      jegyzékben szereplő anyagok vonatkozásában tervezett változtatáshoz;

d)      engedély megújításához, érvényesség lejárta miatt.

Az új engedély iránti kérelem elbírálása a teljes kérelem beadását követő 60 napon belül történik, kivéve az engedély megújításának esetét, amelyről a határozatot 30 napon belül kell meghozni.

Minden ilyen esetben – az engedélyek módosításának fenti 1. a) esetét kivéve – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti általános tételű eljárási illeték lerovása, vagy az illetékmentesség igazolása szükséges.

 

II. Tevékenységek nyilvántartásba vétele:

273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 2. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagokkal forgalomba hozatali tevékenységet végzőknek az általuk ezen anyagokkal végzett tevékenységeket, – ideértve a feldolgozást, tárolást, előállítást, termelést, kereskedelmet, forgalmazást és ügynök általi kereskedelmet is – valamint 2015. július 1-jétől az I. melléklet 2A. alkategóriájába tartozó, a hivatkozott rendelet II. mellékletében meghatározott éves határérték feletti, jegyzékben szereplő anyagot felhasználóknak e tevékenységet a kormányhivatalnál be kell jelenteniük. (Ezek a határértékek anyagonként a következők: ecetsavanhidrid: 100 l; kálium-permanganát 100 kg; antranilsav és sói 1 kg; fenilecetsav és sói 1 kg; piperidin és sói 0,5 kg.)

A Bizottság (EU) 2015/1011 felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkének (4) bekezdése értelmében az alábbi hatályos adatokat tartalmazó kérelmet kell benyújtani:

1. a kérelmező teljes neve, címe, telefonszáma, és/vagy faxszáma, továbbá e-mail címe;

2. a felelős tisztviselő teljes neve és kapcsolattartási adatai ;

3. a felelős tisztviselő beosztásának és feladatainak leírása;

4. a telephelyek teljes címe;

5. a műveletek helyeinek leírása;

6. információ arról, hogy milyen megfelelő intézkedéseket tettek azért, hogy az anyagok jogosulatlan elszállítása ne történhessen meg a telephelyekről;

7. a jegyzékben szereplő anyagok neve és KN kódja a 273/2004/EK rendelet I. mellékletében feltüntetettek szerint;

8. keverékek vagy természetes termékek esetében a következők megjelölése:

a) a keverék, vagy természetes termék neve;

b) a keverékben, vagy a természetes termékben jelen lévő, jegyzékben szereplő anyagok neve és KN kódja a 273/2004/EK rendelet I. mellékletében feltüntetettek szerint

c) a jegyzékben szereplő anyag maximális százaléka a keverékben, vagy a természetes termékben.

9. a 273/2004/EK rendelet 3. cikkében említett  műveletek tervezett típusának leírása;

10. a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak.

A bejelentéshez az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti általános tételű eljárási illeték megfizetése, vagy az az alól való felmentés igazolása is szükséges.

A bejelentéshez formanyomtatvány nincs rendszeresítve, a kérelmeket nyomtatott betűkkel, olvashatóan kell benyújtani. A hiányosan, vagy hibásan beadott kérelmekre hiánypótlási felhívás készül.

A kormányhivatal a teljes kérelem beadását követő 60 napon belül a bejelentést nyilvántartásba veszi, bejegyzési számát visszaigazolja, kivéve a nyilvántartásba vétel megújításának esetét, amelyről a határozatot 30 napon belül kell meghozni.

Nyilvántartott tevékenységekben bekövetkezett változások bejelentése

  • a kormányhivatal - 2017. előtt az MKEH - nyilvántartási számára hivatkozással;

  • a megváltozott adatot írásban közölve;

  • az első fokú eljárási illeték lerovása mellett (kivéve a cég székhelyének, elnevezésének, adószámának változása esetét) történhet.

Amennyiben a 2B. alkategóriába tartozó jegyzékben szereplő anyagokkal csak olyan gazdasági tevékenységeket végeznek, amelyek nem minősülnek forgalomba hozatalnak a 273/2004/EK rendelet alkalmazásában, azokról a tevékenységekről nyilvántartásba vételi kérelmet nem kell benyújtani.

A 3. kategóriába tartozó jegyzékben szereplő anyagok Európai Unión belül folytatott tevékenységeire nyilvántartásba vételi kötelezettség szintén nem vonatkozik.


III. Mentesség az engedélyeztetés és nyilvántartásba vétel alól

  • a 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3.§-a szerint az illetékes hatóságok, a gyógyszertárak és az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazói;
  • a 273/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke alapján a 273/2004/EK rendelet II. mellékletében meghatározott éves mennyiség alatti tevékenységet folytatók. 

 

 IV. Vevői nyilatkozat alkalmazása

A módosított 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 1. és 2. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagoknak az Európai Unió területén történő értékesítése során a forgalmazónak, a rendelet 4. cikk által meghatározott, a vevő által az ellenőrzött anyag felhasználási céljára vonatkozó nyilatkozatot kell beszereznie.

A nyilatkozatok formátuma az Unió tagországaiban egységes és valamennyi hivatalos nyelven kitölthető. A nyilatkozatmintákat a hivatkozott rendelet III. melléklete határozza meg.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a konszolidált változatban a többszöri ügyletekre vonatkozó vevői nyilatkozat tévesen szerepel, ezért kérjük, hogy a függelékben elérhető többszöri ügyletekre vonatkozó vevői nyilatkozatot alkalmazzák! (lásd a Függeléket).

A nyilatkozat kitöltésekor „Felhatalmazás/Engedély/Bejegyzési szám” rovatba:

  •  a kormányhivatal - 2017. előtt az MKEH - által kiadott tevékenységi engedély számát (1. kategória), vagy

  •  a kormányhivatal - 2017 előtt az MKEH - által visszaigazolt nyilvántartásba vétel bejegyzés számát (2. kategória), vagy

  •  gyógyszertárak esetében a működési engedély számát, vagy

  •  állatgyógyászati készítmények forgalmazói esetében a kiskereskedelmi forgalmazásra jogosító engedély számát kell feltüntetni.

Azok a vevők, akiknek a 2. kategóriába tartozó jegyzékben szereplő anyaggal kapcsolatos tevékenysége a kijelölt nemzeti hatóságnál (kormányhivatal, 2017. előtt MKEH) történő bejelentés nélkül végezhető, a fenti rovatba más engedély- vagy regisztrációs számot is írhatnak.

Felhívjuk a figyelmet különösen arra, hogy az 1. kategóriába sorolt jegyzékben szereplő anyag Unión belüli bármilyen szállítása esetén a vevői nyilatkozat hiteles másolatának kell az árut kísérnie a feladási helytől a rendeltetési helyig.

Szintén kiemelendő, hogy mentességet a vevőnyilatkozat-adás alól a 273/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke szerint kizárólag a rendelet II. mellékletében meghatározott éves mennyiség alatti tevékenységet folytatók élveznek, tehát a vevőnyilatkozat adása nemcsak az engedéllyel, illetve nyilvántartásba vétellel rendelkezőkre vonatkozik, hanem minden más olyan vevőre is, aki meghatározott éves mennyiség felett végez tevékenységet 2. kategóriába tartozó jegyzékben szereplő anyaggal.

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-01-17