PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 

TÁJÉKOZTATÓ

a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos kötelezettségekről

 

A mai modern társadalmunkban számos vegyi anyagot használunk nap mint nap különféle ipari folyamatokban, szakmai tevékenységek végzése során, valamint a kiterjedt és sokrétű fogyasztói ágazatban. A vegyi anyagok egyebek mellett intermedierként használatosak más vegyi anyagok előállításához, oldószerként anyagok feloldásához és termékek, például festékek előállításához, emellett élelmiszer-összetevőként, valamint olyan végtermékekhez, mint például a tisztítóoldatok. E vegyi anyagok túlnyomó többségével a vállalkozások jogszerű célokból kereskednek egymás között. Emellett a természetes és jogi személyeknek is jogos érdeke fűződhet e vegyi anyagok szakmai kereteken kívül (például hobbicélokra) történő megszerzéséhez vagy használatához. Egyes vegyi anyagokkal azonban vissza lehet élni, és azokból házi készítésű robbanóanyagokat lehet jogellenesen előállítani. A terroristák és más bűnözők a házi készítésű robbanóanyagok előállításához szükséges prekurzor összetevőket megpróbálhatják a szabadpiacon megvásárolni, vagy megkísérelhetik azokat jogszerű felhasználási módokkal visszaélve megszerezni.

A 98/2013/EU rendelet 2014-től uniós szintű szabályokat vezetett be a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazására és felhasználására vonatkozóan. Ennek ellenére továbbra is komoly és folyamatosan változik a házi készítésű robbanóanyagok jelentette fenyegetés. Ezért még inkább szigorítani és harmonizálni kellett a házi készítésű robbanóanyagok jogellenes előállításának megakadályozására szolgáló rendszert. Az Európai Parlament és a Tanács ezért elfogadta a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1148 rendeletet (a továbbiakban: a rendelet)1, amely 2021. február 1-jével hatályon kívül helyezi a 98/2013/EU rendeletet.

A szabályozás alapja tehát a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1148 RENDELETE (a továbbiakban: EU Rendelet)amelyet az alábbi linken olvashatnak:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1148-20190711&qid=1611916324633

A rendelet összehangolt szabályokat állapít meg a robbanóanyagok jogellenes előállítására visszaélésszerűen felhasználható anyagok vagy keverékek rendelkezésre bocsátására, behozatalára, birtoklására és felhasználására vonatkozóan annak érdekében, hogy korlátozza ezen anyagok vagy keverékek lakossági személyek számára való rendelkezésre állását, és biztosítsa a gyanús tranzakciókra vonatkozó megfelelő jelentéstételt az ellátási lánc egészében. A szabályozást 2021. február 1-jétől kell alkalmazni.

Az EU Rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerint korlátozott robbanóanyag prekurzorok nem bocsáthatók lakossági személyek rendelkezésére, lakossági személyek ezeket nem hozhatják be, nem birtokolhatják és nem használhatják fel. A lakossági személyek által 2021. február 1. előtt jogszerűen szerzett korlátozott robbanóanyag-prekurzorok birtoklása, behozatala és felhasználása 2022. február 2-ig megengedett.

A lakossági személy olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely nem a kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célokból jár el.

A korlátozott robbanóanyag-prekurzor az EU Rendelet I. mellékletben felsorolt anyag az I. mellékletben foglalt táblázat 2. oszlopában foglalt, vonatkozó határértéknél magasabb koncentrációban; amely magában foglalja azt a keveréket vagy egyéb anyagot is, amelyben az említett mellékletben felsorolt anyag a vonatkozó határértéknél magasabb koncentrációban van jelen.

Az EU Rendelet I. mellékletében felsorolt anyagokat, illetve az azokat tartalmazó keverékeket az alábbi, vagy annál kisebb koncentrációban a lakossági személyek továbbra is megvásárolhatják, birtokolhatják, felhasználhatják, s behozhatják az ország területére, az alábbiak szerint:

 

Anyag elnevezése

Határérték

Salétromsav (CAS-szám 7697-37-2)

3 % (m/m)

Hidrogén-peroxid (CAS-szám 7722-84-1)

12 % (m/m)

Kénsav (CAS-szám 7664-93-9)

15 % (m/m)

Nitrometán (CAS-szám 75-52-5)

16 % (m/m)

Ammónium-nitrát (CAS-szám 6484-52-2)

A keverék ammónium-nitrátból származó nitrogén tartalma 16 % (m/m)

Kálium-klorát (CAS-szám 3811-04-9)

40 % (m/m)

Kálium-perklorát (CAS-szám 7778-74-7)

40 % (m/m)

Nátrium-klorát (CAS-szám 7775-09-9)

40 % (m/m)

Nátrium-perklorát (CAS-szám 7601-89-0)

40 % (m/m)

 

Az EU Rendelet alkalmazásában segítséget nyújthat az "Iránymutatások a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló (EU) 2019/1148 rendelet végrehajtásához", amelyet az alábbi linken olvashatnak:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.210.01.0001.01.HUN&toc=OJ:C:2020:210:FULL

Az EU Rendelethez kapcsolódó kötelezettségek az alábbiak szerint foglalhatók össze:

- A partnerek tájékoztatása
- Értékesítő személyzet oktatása
- Ellenőrzés az értékesítéskor
- Gyanús tranzakciók, a hiányok és a lopások jelentése

 

 

1. A partnerek tájékoztatása

 

Amennyiben Ön korlátozott robbanóanyag-prekurzort értékesít más gazdasági szereplőknek, úgy partnerét köteles tájékoztatni, hogy az adott korlátozott robbanóanyag-prekurzornak a lakossági személyek általi megszerzése, behozatala, birtoklása vagy felhasználása az EU Rendelet szerinti korlátozás tárgyát képezi, továbbá a lenti kötelezettségekről is.

Amennyiben Ön szabályozott robbanóanyag-prekurzort (EU Rendelet I. és II. melléklete, koncentráció határérték megkötés nélkül) értékesít más gazdasági szereplők részére, úgy partnerét köteles tájékoztatni arról, hogy az azokkal kapcsolatos gyanús tranzakciókat, a hiányokat és a lopásokat jelenteni köteles a rendőrség felé.

 

2. Értékesítő személyzet oktatása

 

A szabályozott robbanóanyag-prekurzort forgalmazóknak biztosítania és az ellenőrző hatóság kérésére igazolnia kell, hogy a szabályozott robbanóanyag-prekurzorok értékesítésében részt vevő személyzete:

- tisztában van azzal, hogy az általa rendelkezésre bocsátott termékek közül melyik tartalmaz szabályozott robbanóanyag-prekurzorokat;

- eligazítást kapott az EU Rendelet szerinti kötelezettségekről.

Ehhez elegendő például egy vállalkozáson belüli, munkamegbeszélés keretében történt képzés, amelynek megtörténtét jelenléti ívvel igazolhatnak.

 

3. Vevők ellenőrzése az értékesítéskor

 

Annak ellenőrzése céljából, hogy a leendő ügyfél szakmai felhasználó vagy valamely más gazdasági szereplő, annak a gazdasági szereplőnek, amely korlátozott robbanóanyag-prekurzort bocsát szakmai felhasználó vagy valamely más gazdasági szereplő rendelkezésére, minden tranzakció esetében be kell kérnie az alábbi információkat:

- a leendő ügyfél képviseletére jogosult személy személyazonosságának igazolása;

- szükség esetén igazolás / meghatalmazás arról, hogy a terméket átvevő személy a leendő ügyfelet képviselheti;

- a leendő ügyfél kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenysége a vállalkozás nevével, címével és adószámával együtt, erre alkalmas lehet többek között

         - a hatósági igazolás az egyéni vállalkozói tevékenység végzéséről,

         - működési engedély, ha az adott termékkör működési engedély köteles

- az őstermelők esetén az őstermelőkről vezetett közhiteles nyilvántartásban lehet a vonatkozó nyilvános adatokat megtalálni a NÉBIH oldalán (https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo-kereso )

- a korlátozott robbanóanyag-prekurzorok tervezett felhasználási célja.

Ez az ellenőrzés kizárólag akkor nem szükséges, ha az adott leendő ügyfél tekintetében az említett tranzakciót megelőző egy éven belül már történt ilyen ellenőrzés, és a tranzakció nem tér el jelentősen (pl. mennyiségben és termékkörben) a korábbi tranzakcióktól.

Az értékesítéskor történő ellenőrzésekről az EU Rendelet IV. melléklete szerinti vevői nyilatkozat mintát javasoljuk használni. Használható szabad formátumú nyilatkozat is, ha annak adattartalma megegyezik az EU Rendelet IV. mellékletében található nyilatkozatminta adattartalmával. Fentiek szerint „keret” vevői nyilatkozat is készíthető visszatérő vásárlók esetén. Ebben az esetben azonban követni szükséges, hogy a ténylegesen vásárolt mennyiség ne lépje túl a vevői nyilatkozaton szereplő keretmennyiséget. Online értékesítés esetén a vevő beszkennelve is elküldheti az Önök részére a vevői nyilatkozatot a személyazonosságát igazoló dokumentummal együtt, viszont ebben az esetben biztosítani szükséges, hogy a terméket valóban a vásárló vegye át.

Ellenőrzés céljából a gazdasági szereplőnek értékelnie kell, hogy a tervezett felhasználási cél megfelel-e a leendő ügyfél kereskedelmi, üzleti vagy szakmai tevékenységének. Ha a forgalmazó feltételezi, hogy a szándékolt felhasználás nem jogszerű vagy a leendő ügyfélnek a korlátozott robbanóanyag-prekurzor jogszerű célra történő felhasználására vonatkozó szándéka kétségbe vonható, a forgalmazó megtagadhatja a tranzakciót, s a gyanút a rendőrség felé jelezni köteles az eset részleteivel együtt.

A forgalmazók az eladás időpontjától számított 18 hónapig kötelesek megőrizni a fenti információkat. Ezen időszak alatt az információkat a nemzeti ellenőrző hatóság (BFKH) vagy bűnüldöző hatóságok kérésére vizsgálat céljából rendelkezésre kell bocsátani, de azt fő szabályként a forgalmazó őrzi.

Amennyiben Ön szakmai felhasználó vagy forgalmazó vásárló, úgy az eladó szintén kizárólag a vevői nyilatkozat kitöltését követően fogja kiszolgálni.

 

4. Gyanús tranzakciók, a hiányok és a lopások jelentése

 

A gazdasági szereplők és a szakmai felhasználók kötelesek bejelentést tenni a szabályozott robbanóanyag-prekurzorokat (EU Rendelet I. és II. melléklete, koncentráció határérték megkötés nélkül) érintő jelentős hiányokról vagy lopásokról legkésőbb 24 órával az észlelést követően a rendőrség, mint nemzeti kapcsolattartó pont részére. Annak eldöntésekor, hogy a hiány vagy lopás jelentős-e, figyelembe kell venni, hogy az ügy összes körülményére tekintettel szokatlan-e a mennyiség.

A Rendőrség Ügyintézési Portál felületen kialakították a „Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók, hiányok és lopások bejelentése” elektronikus űrlapot. Az űrlaphoz tartozik egy állampolgári tájékoztató, ami magyar és angol nyelven is kihelyezésre került.
Az űrlap és a tájékoztató elérhető a www.ugyintezes.police.hu linken az alábbiak szerint:

Új ügy indítása → Igazgatásrendészet → Robbanóanyag → Szabályozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos gyanús tranzakciók, hiányok és lopások bejelentése.

                       
A tájékoztató megnyitható az űrlapfelületen, de elérhető az alábbi linken a szakterület kiválasztásával:

https://ugyintezes.police.hu/hu/elektronikus-tajekoztatasok?szakterulet=igazgatasrendeszeti-szakterulet

A gazdasági szereplők megtagadhatják a gyanús tranzakciókat. A gazdasági szereplők a gyanús tranzakciót vagy a megkísérelt, gyanús tranzakciót a rendőrség részére legkésőbb 24 órával az után bejelentik, hogy a tranzakciót gyanúsnak ítélték. Az ilyen tranzakciók bejelentésekor lehetőség szerint meg kell adniuk az ügyfél személyazonosságát és minden olyan adatot, amelyek miatt a tranzakciót gyanúsnak ítélték.

Gyanús lehet az ügylet többek között, ha a vevő

- a jelek szerint nincs tisztában a szabályozott robbanóanyag-prekurzorok szándékolt felhasználásával;

- a jelek szerint nem ismeri a szabályozott robbanóanyag-prekurzorok szándékolt felhasználását vagy azt nem tudja hihetően elmagyarázni;

- a jogszerű felhasználásnál megszokottól eltérő mennyiségben, összetételben, illetve koncentrációban kíván szabályozott robbanóanyag-prekurzorokat vásárolni;

- nem hajlandó igazolni személyazonosságát vagy lakóhelyét, vagy adott esetben szakmai felhasználói vagy gazdasági szereplői státuszát;

- szokatlan fizetési módok – ideértve a nagy összegű készpénzfizetést is – alkalmazásához ragaszkodik.

 

5. Önkéntes regisztráció

A Kereskedelmi Osztály lehetőséget biztosít a korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat forgalmazó vállalkozásoknak arra, hogy önkéntesen regisztráljanak az erre a célra szolgáló adatbázisba. Ez lehetővé teszi, hogy a szükséges és friss információk minél egyszerűbben, s minél személyre szabottabban jussanak el az EU Rendelet által érintettekhez. Az önkéntes regisztrációra és az adatkezelésre a GDPR maximális betartásával kerül sor, továbbá illeték- és díjmentes.

 

I. A regisztrációs formanyomtatvány ÁNYK (Általános Nyomtatványkitöltő) nyomtatvány formájában érhető el, s cégkapus tárhelyükről beküldhető. A nyomtatványon cégkapus beküldés esetén az ügyfél és az ügyfélkapu felhasználó azonosítója mezők kitöltése nem szükséges.

Az ehhez szükséges keretprogram az alábbi linken érhető el:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html

Javasoljuk a ÁNYK - AbevJava .jar letöltése lehetőség választását.

 

II. Az ÁNYK nyomtatvány az alábbi linken érhető el:

MKEH2_154 nyomtatvány

 

III. Az elektronikus ügyintézésről az alábbi linken olvashatnak bővebben:

https://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

Erre a linkre kattintva elérhető a beküldés menetéről készült összefoglaló dokumentum.

A nyomtatvány beküldéséhez szükséges megismerni az adatkezelési tájékoztatót, illetve a megismerés és elfogadás tényét jelölni az ÁNYK nyomtatvány előlapján.

 

6. Szankciók

 

Az eljáró hatóságnak nem célja a közigazgatási szankciók alkalmazása, de fontos megismerni azok lehetőségét:

1. a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 2. § (3) bekezdése értelmében közigazgatási szabályszegés esetén a következő közigazgatási szankciók alkalmazhatók:

- figyelmeztetés,

- közigazgatási bírság,

- tevékenység végzésétől történő eltiltás,

- elkobzás.

2. Az esetleges bírság mértékét a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól szóló 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja tartalmazza

3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 182/A. §szerint aki a korlátozott robbanóanyag-perkurzor birtoklására, behozatalára, illetve felhasználására vonatkozóan jogszabályban meghatározott előírásokat megszegi, szabálysértést követ el.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

- a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1148 RENDELETE

- Iránymutatások a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló (EU) 2019/1148 rendelet végrehajtásához

- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

- 2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

- 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről

- 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól

- 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

 

Bővebb felvilágosítás kérhető a Hivatal alábbi munkatársaitól:

Dr. Hegóczki József   Tel.: (1) 4585-525

Lipkovics János          Tel.: (1) 4585-520

 

Gergelyné Szaradics Éva Tel.: (1) 4585-517

 

 

E-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu

                                                                      


  


Az utolsó módosítás dátuma: 2024-01-31