PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

TÁJÉKOZTATÓ

a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos kötelezettségekről

 

Az Európai Parlament és a Tanács 98/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról (továbbiakban: Rendelet) 4. cikk (3) bekezdésében

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0098&rid=1

meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat csak az a magyarországi székhellyel, fiókteleppel rendelkező gazdasági szereplő (a továbbiakban: gazdasági szereplő) bocsáthatja Magyarországon lakossági személyek rendelkezésére, amely e tevékenységet annak megkezdését megelőzően a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályánál (a továbbiakban:KHENF), mint a korlátozott robbanóanyag-prekurzorokkal kapcsolatos legális tevékenységek adminisztratív ellenőrzésére kijelölt nemzeti hatóságnál az alábbi jogszabály szerint bejelentik.

274/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról (továbbiakban: Korm.rendelet)

 http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197388

 

Az alábbi korlátozott robbanóanyag-prekurzorok lakosság személyek rendelkezésére bocsáthatók, lakossági személyek azokat birtokolhatják vagy felhasználhatják, amennyiben az azokat rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő a Rendelet 8. cikkében foglalt részletes szabályokkal összhangban minden egyes tranzakciót nyilvántartásba vesz:

 

a) hidrogén-peroxid (CAS-szám: 7722-84-1) az I. mellékletben meghatározott határértéknél magasabb, de legfeljebb 35 % m/m koncentrációban (12-35%);

b) nitrometán (CAS-szám: 75-52-5) az I. mellékletben meghatározott határértéknél magasabb, de legfeljebb 40 % m/m koncentrációban (30-40%);

c) salétromsav (CAS-szám: 7697-37-2) az I. mellékletben meghatározott határértéknél magasabb, de legfeljebb 10 % m/m koncentrációban (3-10%).

 

A Rendelet I. mellékletében felsorolt további korlátozott robbanóanyag-prekurzorokra  a Rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom érvényes.

A gazdasági szereplő a Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzorokat a vevői tértől elkülönülten, zárható helyiségben köteles tárolni.

 

Tevékenység bejelentése

 

A bejelentésnek – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl – a következőket kell tartalmaznia:

 

a) a gazdasági szereplő neve, címe, cégjegyzékszáma;

b) a gazdasági szereplő által a lakossági személyek rendelkezésére bocsátandó korlátozott robbanóanyag-prekurzor vagy az azt tartalmazó keverék (termék) megnevezése, a koncentráció szintjével együtt;

c) a működési engedéllyel rendelkező olyan üzlet címe, ahol korlátozott robbanóanyag-prekurzort mint üzletköteles terméket a gazdasági szereplő értékesít;

d) 3 000 Ft illeték megfizetése az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásért;

e) nyilatkozat arról, hogy a robbanóanyag-prekurzorokat a vevői tértől elkülönülten, zárható helyiségben tárolják.

 

A bejelentés benyújtása történhet személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül az MKEH100 általános kérelem űrlap kitöltésével.

A bejelentés személyesen a BFKH telephelyén (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) is leadhatók félfogadási időben.

A nyilvántartásba vételről szóló értesítés – ügyfél kérése esetén – személyesen is átvehető . Az átvételi jogosultságot cégszerű meghatalmazással kell igazolni (személyazonosságot igazoló okirat és cégbélyegző is szükséges). Ha az ügyfél a személyes átvételt nem kéri, a fentieket tértivevényes küldeményként postai úton küldi meg a Hivatal a bejelentőnek, illetőleg a bejelentő meghatalmazottjának.

 

Tranzakciók nyilvántartása

 

A nyilvántartásba vett gazdasági szereplők kötelesek a Rendelet 8. cikke szerint az alábbi tartalmú nyilvántartást vezetni, a nyilvántartásba vétel céljából a lakossági személyeknek hivatalos azonosító okmánnyal igazolniuk kell magukat:

 

a) a lakossági személy neve, címe és adott esetben vagy az azonosító száma, vagy a hivatalos azonosító okmányának típusa és száma;

b) az anyag vagy keverék megnevezése a koncentráció szintjével együtt;

c) az anyag vagy keverék mennyisége;

d) az anyag vagy keverék szándékolt felhasználása a lakossági személy nyilatkozata alapján;

e) a tranzakció helye és időpontja;

f) a lakossági személy aláírása.

 

A nyilvántartást a tranzakció napjától számítva öt évig meg kell őrizni. Ezen időszak alatt a nyilvántartást az illetékes hatóságok kérésére vizsgálat céljából rendelkezésre kell bocsátani. A nyilvántartást papíron vagy más tartós tárolóeszközön kell tárolni, és az előírt teljes időszak alatt bármikor vizsgálat céljából rendelkezésre kell állnia. Minden elektronikusan tárolt adatnak:

a) egyeznie kell a megfelelő papíralapú dokumentumok formájával és tartalmával; továbbá

b) a (3) bekezdésben előírt teljes időszak alatt bármikor könnyen rendelkezésre kell állnia.

 

Ha uniós tagállam a lakossági személyek számára engedély beszerzését írja elő a Rendelet 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott korlátozott robbanóanyag-prekurzoroknak a rendelkezésre bocsátásához, e tagállam állampolgára részére történő rendelkezésre bocsátást megelőzően a gazdasági szereplő köteles meggyőződni az e lakossági személy részére a másik tagállam által kiadott engedély meglétéről.

Az egyes tagállamok által tett intézkedésekről, vagy a Rendelet 4. cikke (1) bekezdése szerinti tilalom fenntartásáról az alábbi linken tájékozódhat:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_measures_en.pdf

 

Gyanús tranzakciók, lopások, hiányok jelentése

 

A Rendelet 9. cikke szerint, a Rendelet I. és II. mellékletében meghatározott anyagokkal, illetve az azokat tartalmazó keverékekkel (termékekkel) kapcsolatos

 - gyanús tranzakciók,

- jelentős hiány vagy

- lopás

jelentésére vonatkozó kötelezettséget a gazdasági szereplő a feladat- és hatáskörrel rendelkező rendőri szerv, mint a gyanús tranzakciók jelentésére kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont felé teljesíti, késedelem nélkül, legkésőbb az ezek észlelését követő 24 órán belül.

Magyarországon az ORFK közigazgatási hatáskörében fogadja a gazdasági szereplők gyanús tranzakciók jelentésére vonatkozó bejelentését.

Gyanús tranzakcióra utaló körülmények esetén a tranzakciót és annak nyilvántartásba vételét megtagadhatja.


Kötelezettség korlátozott robbanóanyag-prekurzor nem lakossági személyek részére történő rendelkezésre bocsátása esetén


A Korm. rendelet új 4/A §-a szerint a gazdasági szereplő a korlátozott robbanóanyag-prekurzor nem lakossági személyek részére történő rendelkezésre bocsátása előtt meggyőződik arról, hogy a magánszemély a korlátozott robbanóanyag-prekurzort kereskedelmi, üzleti vagy foglalkozásszerű tevékenységéhez kapcsolódó célból használja fel, és ezt igazolni tudja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti körülmény igazolására alkalmas

a) az egyéni vállalkozói igazolvány,
b) a hatósági igazolás az egyéni vállalkozói tevékenység végzéséről,
c) az őstermelői igazolvány.

 

Bővebb felvilágosítás kérhető a Hivatal alábbi munkatársaitól:

   

Takács Attila

 

Lipkovics János

Tel.: (1) 4585-520

E-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu

 

 

Rovatszerkesztő:
Takács Attila
osztályvezető                                                                         


E-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu  


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-03-20