PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 TÁJÉKOZTATÓ

a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó

ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany

uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségekről 

2021. január 1-jétől kell alkalmazni a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendeletet.

Az EU rendelet létrehoz egy, a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazandó uniós rendszert (a továbbiakban: uniós rendszer) annak érdekében, hogy korlátozza a fegyveres csoportok és biztonsági erők ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany kereskedelméből adódó lehetőségeit. Az EU rendelet célja, hogy szolgálja az átláthatóságot és bizonyosságot a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből beszerzést folytató uniós importőrök, kohók és finomítók ellátási gyakorlatai tekintetében. Az EU rendelet megállapítja a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségeket az EU rendelet I. mellékletében foglalt, ónt, tantált, volfrámot vagy aranyat tartalmazó vagy abból álló ásványokat vagy fémeket behozó uniós importőrök tekintetében.

Az EU Rendelet alkalmazásában segítségükre lehet

- az Európai Bizottság rövid tájékoztatója alapján készült magyar nyelvű összefoglaló;

- az EU rendelet alkalmazásában történő azonosítására vonatkozó nem kötelező iránymutatásról szóló 2018/1149 számú, 2018. augusztus 10-én megjelent EU bizottsági ajánlás,  illetve 

- az OECD útmutatása a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok felelősségteljes ellátási lánca tekintetében követendő kellő gondosságról. 

Az alábbi oldalakon találhatnak további információkat a témában (egyelőre magyar nyelven még nem elérhetőek):

Az Európai Bizottság összefoglaló oldala

Twitter--.at.--Trade_EU

OECD kellő gondosság elve

Due diligence Ready!

Due diligence explained 

Az uniós importőrök megfelelése a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánccal

kapcsolatos kötelezettségeknek

Az ásványokat vagy fémeket importáló uniós importőröknek teljesíteni kell a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében e rendeletben foglalt kötelezettségeket, és meg kell őrizniük a kötelezettségeik teljesítését igazoló dokumentumokat, többek között a független harmadik fél által végrehajtott ellenőrzések eredményeit.

Az érdekelt felek (szakmai szervezetek, kormányzati szervek) kérelmezhetik a Bizottságtól a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott rendszerek elismerését, hogy megkönnyítsék az uniós importőrök számára az EU Rendeletben lévő követelményeknek való megfelelést.

Az elismerés lehetőségéről a BIZOTTSÁG (EU) 2019/429 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE rendelkezik.

Az irányítási rendszerrel kapcsolatos kötelezettségek

Az ásványokat vagy fémeket behozó uniós importőrök:

a)

elfogadják szakpolitikájukat az esetlegesen konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek ellátási láncára vonatkozóan, és e szakpolitikáról egyértelműen naprakész információkat kommunikálnak a beszállítók és a nyilvánosság felé;

b)

az ellátási láncban alkalmazott szakpolitikájukba beépítik azokat a normákat, amelyeknek megfelelően a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncot működtetni kell, összhangban azokkal a normákkal, amelyeket az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásának II. mellékletében foglalt, ellátási láncban alkalmazott szakpolitikai modell rögzít;

c)

belső irányítási rendszereiket úgy alakítják ki, hogy azok támogassák a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncot azáltal, hogy azokban az esetekben, amikor az uniós importőr nem természetes személy, a felső vezetést megbízzák a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc folyamatainak felügyeletével, és e rendszerek nyilvántartásait legalább öt évig megőrzik;

d)

oly módon erősítik kapcsolataikat a beszállítókkal, hogy a velük kötött szerződéseikbe és megállapodásaikba a kellő gondosságra vonatkozó OECD-útmutatás II. mellékletének megfelelően beépítik az ellátási láncban alkalmazott szakpolitikájukat;

e)

panaszkezelési mechanizmust hoznak létre, amely korai kockázattudatosítási előrejelző rendszerként szolgál, vagy e mechanizmusról más gazdasági szereplőkkel vagy szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások révén gondoskodnak, vagy azáltal, hogy megkönnyítik egy külső szakértő vagy szerv – például ombudsman – igénybevételének lehetőségét;

f)

az ásványok tekintetében a felügyeleti láncra vagy az ellátási láncra vonatkozó nyomkövethetőségi rendszert működtetnek, amely dokumentációval alátámasztva az alábbi információkkal szolgál:

i.

az ásvány megnevezése, beleértve annak kereskedelmi nevét és a fajtáját;

ii.

az uniós importőr beszállítójának neve és címe;

iii

az ásványok származási országa;

iv.

amennyiben rendelkezésre áll, a kitermelés mennyiségben vagy tömegben kifejezett mennyisége és időpontja;

v.

amennyiben az ásványok konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származnak, vagy ha az uniós importőr megbizonyosodott arról, hogy az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásában felsorolt egyéb, az ellátási láncra vonatkozó kockázat áll fenn, további információk az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásában foglalt, upstream gazdasági szereplőknek szóló különös ajánlásokkal összhangban, így például a bányák, ahonnan az ásványok származnak, helyszínek, ahol az ásványokat konszolidálják, kereskedelembe vonják és feldolgozzák, valamint a kifizetett adók, díjak és jogdíjak;

g)

a fémek tekintetében a felügyeleti láncra vagy az ellátási láncra vonatkozó nyomkövethetőségi rendszert hoznak létre, amely dokumentációval alátámasztva az alábbi információkkal szolgál:

i.

a fém megnevezése, beleértve annak kereskedelmi nevét és a fajtáját;

ii.

az uniós importőr beszállítójának neve és címe;

iii

az uniós importőr ellátási láncában szereplő kohók és finomítók neve és címe;

iv.

amennyiben rendelkezésre áll, a kohók vagy finomítók harmadik fél által készített ellenőrzési jelentéseinek nyilvántartása vagy a Bizottság által a 8. cikk alapján elismert, a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott rendszernek való megfelelést igazoló bizonyítékok;

v.

amennyiben a iv. pontban említett nyilvántartás nem áll rendelkezésre:

a kohók és finomítók ellátási láncának részét képező ásványok származási országa,

amennyiben konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok képezik valamely fém alapját, vagy ha az uniós importőr megbizonyosodott arról, hogy az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásában felsorolt egyéb, az ellátási láncra vonatkozó kockázat áll fenn, további információk az említett útmutatásban rögzített, downstream gazdasági szereplőknek szóló különös ajánlásokkal összhangban;

h)

a melléktermékek tekintetében dokumentációval alátámasztott információkat nyújtanak e melléktermékek származási helyétől kezdődően, vagyis attól a helytől kezdődően, amikor a mellékterméket először különítették el az e rendelet hatályán kívül eső elsődleges ásványtól vagy fémtől.

Kockázatkezelési kötelezettségek

Az ásványokat behozó uniós importőrök:

a)

az ásványok ellátási láncában a 4. cikk alapján rendelkezésre bocsátott információk alapján az ellátási láncban alkalmazott szakpolitikájuk normáival összevetve azonosítják és értékelik a kedvezőtlen hatások kockázatait, az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatása II. mellékletének, valamint az útmutatásban foglalt, kellő gondosságra vonatkozó ajánlásoknak megfelelően;

b)

az azonosított kockázatokkal szembeni fellépés érdekében stratégiát hajtanak végre, amelynek célja a kedvezőtlen hatások megelőzése vagy mérséklése az alábbiak révén:

i.

jelentést tesznek az ellátási lánc kockázatértékelésének eredményeiről az e célból kijelölt felső vezetés számára, azokban az esetekben, amikor az uniós importőr nem természetes személy;

ii.

az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatása II. mellékletének, valamint az útmutatásban foglalt, kellő gondosságra vonatkozó ajánlásoknak megfelelően kockázatkezelő intézkedéseket fogadnak el, figyelembe véve befolyásolási képességüket, továbbá azon képességüket, hogy szükség esetén lépéseket tegyenek az azon beszállítókra való nyomásgyakorlás érdekében, akik a leghatékonyabban előzhetik meg vagy csökkenthetik az azonosított kockázatot, az alábbi lehetőségek valamelyike révén:

fenntartják a kereskedelmet, miközben ezzel egyidejűleg mérhető kockázatcsökkentő erőfeszítéseket tesznek,

ideiglenesen felfüggesztik a kereskedelmet, miközben folyamatos, mérhető kockázatcsökkentő erőfeszítéseket tesznek, vagy

sikertelen kockázatcsökkentő erőfeszítéseket követően megszakítják a kapcsolatot a beszállítóval;

iii.

végrehajtják a kockázatkezelési tervet; figyelemmel kísérik és nyomon követik a kockázatcsökkentő intézkedések eredményességét; jelentést tesznek az e célból kijelölt felső vezetés felé, azokban az esetekben, amikor az uniós importőr nem természetes személy; valamint sikertelen kockázatcsökkentő erőfeszítéseket követően fontolóra veszik a kapcsolat felfüggesztését vagy megszakítását a beszállítóval;

iv.

további tény- és kockázatértékelést folytatnak a kockázatcsökkentést igénylő esetekben, illetve a körülmények megváltozását követően.

Amennyiben az ásványokat behozó uniós importőr kockázatcsökkentő erőfeszítéseket tesz, miközben fenntartja a kereskedelmet vagy azt ideiglenesen felfüggeszti, az importőrnek konzultálni kell a beszállítókkal és az érintett felekkel, beleértve a helyi és központi közigazgatási szerveket, nemzetközi vagy civil társadalmi szervezeteket és az érintett harmadik feleket, és e felekkel a kockázatkezelési terven belül mérhető kockázatcsökkentésre irányuló stratégiában kell megállapodnia.

Az ásványokat behozó uniós importőröknek a kockázatkezelési terven belüli, konfliktusokra és nagy kockázatokra érzékeny kockázatcsökkentő stratégiák kidolgozása érdekében az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatása III. mellékletében említett intézkedésekre és mutatókra kell támaszkodniuk, továbbá mérniük kell a fokozatos javulást.

A fémet behozó uniós importőröknek azonosítaniuk kell és fel kell mérniük az ellátási láncukban felmerülő kockázatokat az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatása II. mellékletének, illetve az útmutatásban foglalt különös ajánlásoknak megfelelően, az említett lánc részét képező kohók és finomítók tekintetében harmadik fél által végzett ellenőrzési jelentések alapján, illetve adott esetben felmérve azt, hogy milyen gyakorlatot követnek a kellő gondosság elve tekintetében az említett kohók és finomítók. Ezek az ellenőrzési jelentések meg kell, hogy feleljenek az e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének. Az ellátási láncuk részét képező kohókról és finomítókról harmadik fél által készített ilyen ellenőrzési jelentések hiányában a fémeket behozó uniós importőröknek saját kockázatkezelési rendszerük részeként azonosítaniuk kell és fel kell mérniük az ellátási láncukra jellemző kockázatokat. Ilyen esetben a fémeket behozó uniós importőröknek e rendelet 6. cikkének megfelelően, független harmadik fél által kell ellenőriztetniük a saját ellátási láncukon belül a kellő gondosság elvének alkalmazását.

Azokban az esetekben, amikor azok nem természetes személyek, a fémeket behozó uniós importőröknek jelentésben kell beszámolniuk a (4) bekezdésben említett kockázatértékelés eredményeiről az e célból kijelölt felső vezetésük számára, illetve végre kell hajtaniuk egy, a hátrányos hatások megelőzését vagy csökkentését célzó reagálási stratégiát, az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatása II. mellékletének, illetve az útmutatásban foglalt különös ajánlásoknak megfelelően.

A harmadik fél által folytatott ellenőrzésekkel kapcsolatos kötelezettségek

Az ásványokat vagy fémeket behozó uniós importőrök független harmadik fél bevonásával folytatnak ellenőrzéseket (a továbbiakban: harmadik fél által folytatott ellenőrzés).

A harmadik fél által folytatott ellenőrzés:

a)

az ásványok vagy fémek tekintetében az ellenőrzés hatókörébe vonja az uniós importőrnek a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc végrehajtásához alkalmazott valamennyi tevékenységét, folyamatát és rendszerét, beleértve az uniós importőr irányítási rendszerét, kockázatkezelését és nyilvánosságra hozatali gyakorlatát, a 4., 5., illetve 7. cikkel összhangban;

b)

célja annak megállapítása, hogy az uniós importőr kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében követett gyakorlata összhangban van-e a 4., 5. és 7. cikkel;

c)

ajánlásokat fogalmaz meg az uniós importőr részére arra vonatkozóan, hogy hogyan javíthatná a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében követett gyakorlatát; valamint

d)

az OECD kellő gondosságra vonatkozó útmutatásában foglaltaknak megfelelően tiszteletben tartja a függetlenség, kompetencia és elszámoltathatóság ellenőrzési alapelveit.

A fémeket behozó uniós importőrök mentesülnek az (1) bekezdés szerinti, harmadik fél általi ellenőrzés elvégzésére vonatkozó kötelezettség alól, amennyiben érdemi bizonyítékot bocsátanak rendelkezésre – ideértve a harmadik fél által készített ellenőrzési jelentéseket is – arra vonatkozóan, hogy az ellátási láncukhoz tartozó valamennyi kohó és finomító megfelel e rendeletnek.

Az érdemi bizonyíték követelménye teljesültnek tekintendő, ha a fémeket behozó uniós importőrök bizonyítják, hogy kizárólag a Bizottság által a 9. cikk alapján jegyzékbe vett kohók és finomítókból szerzik be a fémeket.

Nyilvánosságrahozatali kötelezettségek

Az ásványokat vagy fémeket behozó uniós importőrök az illetékes tagállami hatóságok rendelkezésére kell, hogy bocsássák a harmadik fél által a 6. cikkel összhangban folytatott ellenőrzésekről készült jelentéseket, vagy a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott – a Bizottság által a 8. cikk alapján elismert – rendszernek való megfelelést igazoló bizonyítékokat.

Az ásványokat vagy fémeket behozó uniós importőrök a velük közvetlen kapcsolatban lévő downstream vevők rendelkezésére kell, hogy bocsássák a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc keretében megszerzett és megőrzött összes információt, kellő figyelemmel az üzleti titoktartásra és a versennyel kapcsolatos egyéb szempontokra.

Az ásványokat vagy fémeket behozó uniós importőrök a lehető legszélesebb körben – többek között az interneten is –, évente nyilvánosan jelentést tesznek a kellő gondosság elvének megfelelő, saját ellátási láncukban a felelősségteljes beszerzés érdekében alkalmazott szakpolitikájukról és gyakorlatukról. Az említett jelentésnek tartalmaznia az általuk a 4. cikk szerinti irányítási rendszerükkel és az 5. cikk szerinti kockázatkezelésükkel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása terén tett lépéseket, valamint a harmadik fél által végzett ellenőrzéseknek az ellenőrzést végző fél nevét is tartalmazó összefoglaló jelentését, kellő figyelemmel az üzleti titoktartásra és a versennyel kapcsolatos egyéb szempontokra.

Amennyiben az uniós importőr ésszerűen meg tudja állapítani, hogy a fémek kizárólag újrafeldolgozásból vagy hulladékból származnak, úgy az üzleti titokra és a versennyel kapcsolatos egyéb szempontokra kellő figyelemmel:

a)

nyilvánosságra hozza megállapítását; valamint

b)

kellő részletességgel ismerteti az ellátási láncra vonatkozó kellő gondosság elvének megfelelően hozott intézkedéseit, amelyeket e megállapítás során gyakorolt.

A globális felelősségteljes kohók és finomítók jegyzéke

A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, amelyek révén megállapítja vagy módosítja a globális felelősségteljes kohók és finomítók nevének és címének jegyzékét.

A Bizottság minden tőle telhetőt megtesz, hogy az említett jegyzékben azonosítsa azokat a felelősségteljes kohókat és finomítókat, amelyek – legalább részben – konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből folytatnak beszerzést. 

Ellenőrzés, jelentés, korrekciós intézkedések 

Budapest Főváros Kormányhivatala ellenőrzi az (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírtak betartását, és ennek során a kellő gondosság elvének megfelelő rendszer létrehozására kötelezett gazdálkodó szervezettől (a továbbiakban: gazdálkodó szervezetek), annak kapcsolódó tevékenységére vonatkozóan eseti vagy időszakos jelentést kérhet.

A gazdálkodó szervezet a kellő gondosságra vonatkozó rendszer létrehozásáért és működtetéséért felelős vezetőt, valamint kapcsolattartásra felhatalmazott személyt jelöl ki.

Amennyiben az ellenőrzés megállapításai szerint az ellenőrzött vállalkozás nem tartja be az (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírtakat, akkor a vállalkozást Budapest Főváros Kormányhivatala – legfeljebb 30 napos határidő tűzésével – korrekciós intézkedési terv készítésére és megküldésére kötelezi. A korrekciós intézkedési tervet Budapest Főváros Kormányhivatala hagyja jóvá, és annak végrehajtásáról a gazdálkodó szervezet az előírt határidőben írásban beszámol.

Jogszabályi háttér:

- a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet

- A Bizottság (EU) 2018/1149 ajánlása (2018. augusztus 10.) a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségeknek, valamint az ellátási lánccal összefüggő egyéb kockázatoknak az (EU) 2017/821 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásában történő azonosítására vonatkozó nem kötelező iránymutatásról

2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról

- 364/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi, valamint külkereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala által kiszabható bírság megállapításának, mértékének részletes szabályairól

- 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

 E-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2024-03-12