Kereskedelmi Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 

TÁJÉKOZTATÓ

 éves jelentési kötelezettségek teljesítéséhez a kábítószerek tiltott gyártásához is használt anyagokkal (kábítószer-prekurzorokkal) tevékenységet végzők részére

Jelen tájékoztatóban Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kormányhivatal) közreadja azokat a tudnivalókat, amelyek mind a Bizottság (EU) 2015/1011 Felhatalmazáson alapuló rendelete 9. cikk és a Bizottság (EU) 2015/1013 Végrehajtási rendelete 10. cikk szerinti éves – ellenőrzési és statisztikai célokat szolgáló – információszolgáltatás teljesítéséhez, mind a 159/2005. (VIII.16.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott éves, eseti vagy időszakos jelentés, információszolgáltatás, ellenőrzési jelentés  a kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztálya részére történő megtételéhez szükségesek.

Az adatszolgáltatások célja, hogy a legális kereskedelem és felhasználás elemzéséhez, ellenőrzéséhez, valamint a vonatkozó nemzetközi statisztikai jelentések elkészítéséhez szükséges rendszerezett adatokhoz a hatóságok hozzájussanak.

 

1. Közösségi jogszabályban elrendelt éves információszolgáltatás

A 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerint 1. és 2. kategóriába sorolt, illetve a 111/2005/EK tanácsi rendelet melléklete szerinti 1., 2., 3. és 4. kategóriába sorolt kábítószer prekurzorokkal tevékenységet végző olyan gazdasági szereplőknek, akiket a Bizottság (EU) 2015/1011 Felhatalmazáson alapuló rendelete 9. cikk és a Bizottság (EU) 2015/1013 Végrehajtási rendelete 10. cikkének rendelkezései éves információs szolgáltatásra köteleznek, ezen kötelezettségüknek a tárgyévet követő év február 15-e előtt eleget kell tenniük. A kormányhivatal felé nem kell jelentést adniuk a 159/2005.(VIII.16.) Korm. rendelet 3. §-ában említett hatóságoknak, gyógyszertáraknak és állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóinak.

A hivatkozott rendeletekben  foglaltakat az alábbi táblázatokban összegezve ismertetjük:


A 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó kötelező éves információszolgáltatás

 

Tevékenység

Jelentendő adat

Jelentésre kötelezett adatszolgáltató

1. kategória

Felhasználás, forgalomba hozatal

Felhasznált, vagy szállított mennyiség, utóbbi vevőnként is részletezve

A 273/2004/EK rendelet 3. cikk (2) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkezők

2A. kategória

Felhasználás, forgalomba hozatal

Felhasznált, vagy szállított mennyiség, utóbbi vevőnként is részletezve

A forgalomba hozatali tevékenységet végzők és felhasználók

2B. kategória

forgalomba hozatal

Felhasznált, vagy szállított mennyiség, utóbbi vevőnként is részletezve

forgalomba hozatali tevékenységet végzők

3. kategória

Nincs kötelezettség

Nincs kötelezettség

Nincs kötelezett


A 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó kötelező éves információszolgáltatás

 

Tevékenység

Jelentendő adat

Jelentésre kötelezett adatszolgáltató

1. kategória

Kivitel, behozatal¹, közvetítői tevékenység

Rendeltetési, illetve szállító országonként: az egyes kivitt, illetve behozott mennyiségek, a kiviteli, behozatali engedélyszámok, közvetítői tevékenységnél a kiviteli és behozatali engedélyszámok feltüntetésével

A 111/2005/EK rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkezők

2. kategória

Kivitel, behozatal¹, közvetítői tevékenység

Rendeltetési, illetve szállító országonként: az egyes kivitt, illetve behozott mennyiségek, a kiviteli engedélyszámok, közvetítői tevékenységnél a kiviteli és behozatali engedélyszámok feltüntetésével

A 111/2005/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdése szerint tevékenységüket bejelentők

3. kategória

Kiviteli engedélyhez kötött kivitel

A 2015/1011 Felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikkében említett országonként: 
az egyes kivitt mennyiségek a kiviteli engedélyszámok feltüntetésével

A 111/2005/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdése szerint tevékenységüket bejelentők és 
a 111/2005/EK rendelet 12. cikk (1) bekezdése szerinti kiviteli engedéllyel rendelkezők

4. kategória

Kiviteli engedélyhez kötött kivitel

Rendeltetési országonként az egyes kivitt mennyiségek a kiviteli engedélyszámok feltüntetésével minden irányú kivitel esetén.

A 111/2005/EK rendelet 12. cikk (1) bekezdése szerinti kiviteli engedéllyel rendelkezők

¹ Behozatal alatt értendő a 2. kategóriába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok II. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területre történő beléptetése, a tranzit kivételével azok felfüggesztő eljárás alá vonása, vagy szabad forgalomba bocsátása.

A közösségi jogszabályban előírt adatszolgáltatást az adatszolgáltatónak dokumentációjával (nyilvántartásával) összhangban, a tényadatok alapján kell elkészítenie.

Az adatszolgáltatónak jelentést kell adnia abban az esetben is, ha a részére engedélyezett, illetőleg az általa bejelentett tevékenységet a tárgyévben nem végezte.

Az adatokat a jelentésben az alábbi táblázat szerint meghatározott mennyiségi egységekben kérjük megadni. A kg-ról literre történő átszámítást 20˚C-on mért sűrűség alkalmazásával és a létező legmagasabb töménységre kell végezni.

Kábítószer-prekurzor megnevezése

mértékegysége

1. kategória

 

        1-fenil-2-propanon

  liter

        N-acetil-antranilsav

  kilogramm

        Izoszafrol (cisz+transz)

  liter

        3,4-Metiléndioxifenil-2-propanon

  liter

        Piperonál

  kilogramm

        Szafrol

  liter

        Efedrin

  kilogramm

        Pszeudoefedrin

  kilogramm

        Norefedrin

  kilogramm

        Ergometrin

  gramm

        Ergotamin

  gramm

        Lizergsav

  gramm

      Alfa-fenil-acetoacetonitril (APAAN)

kilogramm

        (1R,2S)-(-)-klórefedrin

kilogramm

        (1S,2R)-(+)-klórefedrin

kilogramm

   (1S,2S)-(+)-klórpszeudoefedrin

kilogramm

       (1R,2R)-(-)-klórpszeudoefedrin

kilogramm

 4-anilin-N-fenetil-piperidin (ANPP)  kilogramm
 N-fenetil-4-piperidon (NPP)  kilogramm

Metil-3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metiloxirán-2-karboxilát (PMK metil-glicidát)

kilogramm

3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metiloxirán-2-karbonsav (PMK glicidsav) kilogramm
Alfa-fenil-acetoacetamid (APAA) kilogramm

Metil-2-methil-3-feniloxirán-2-karboxilát (BMK metil-glicidát)

kilogramm

2-metil-3-feniloxirán-2-karbonsav (BMK glicidsav)

kilogramm
Metil-alfa-fenil-acetoacetát (MAPA) kilogramm
„etil-alfa-fenilacetoacetát (EAPA) kilogramm
metil-3-oxo-2-(3,4-metiléndioxifenil)butanoát (MAMDPA) kilogramm

2. kategória

 

        Ecetsavanhidrid

  liter

        Vörösfoszfor

   kilogramm

        Fenilecetsav

  kilogramm

        Antranilsav

  kilogramm

        Piperidin

  liter

        Kálium-permanganát

  kilogramm

3. kategória

 

        Sósav

  liter

        Kénsav

  liter

        Toluol

  liter

        Etil-éter

  liter

        Aceton

  liter

        Metil-etil-keton

  liter

4. kategória

 

Az efedrint vagy annak sóit tartalmazó gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények

kilogramm

A pszeudoefedrint vagy annak sóit tartalmazó gyógyszerek és állatgyógyászati készítmények

kilogramm


Megjegyzés:

A fenti anyagok sói, sztereoizomerjei, a fenti anyagokat tartalmazó készítmények, keverékek és természetes termékek mennyiségei – amennyiben ilyenek léteznek és kábítószer-prekurzoroknak minősülnek – szintén a fenti mértékegységek szerint határozandók meg.

Az adatszolgáltatás elmulasztása, megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás, ha az adatszolgáltató a kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget bírságot (a 364/2016.(XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja alapján) von maga után.

A jelentési kötelezettségnek a megszűnő gazdasági szereplőknek is meg kell felelniük, vagyis a tevékenység - jogutódlással, vagy anélkül történt - megszüntetésének bejelentését követően el kell készíteniük és be kell küldeniük éves jelentésüket is. Jogutódlással történt megszűnés esetén a jogutód nevét, címét és adószámát is közölni kell.

A közölt adatokat a kormányhivatal bizalmas üzleti információként kezeli.

 

2. A kormányhivatal által bekérhető éves, eseti vagy időszakos jelentések rendje

A 2008. május 17-től hatályos 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 5. §-a szerint:

a jegyzékben szereplő anyagokkal tevékenységet végző köteles a 6. § (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzésre jogosult hatóságok (a továbbiakban: hatóságok) kérésére a jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos bármilyen megrendelésről és tevékenységről információt szolgáltatni. A hatóságok a kábítószer-prekurzorokkal folytatható tevékenységek hatósági ellenőrzése, felügyelete céljából szükséges éves, eseti vagy időszakos jelentést, adatszolgáltatást, iratbemutatást is kérhetnek a kábítószer-prekurzorokkal végzett, vagy azokkal tervezett tevékenységről. A hatóságok a bekérendő adatok körét és az adatszolgáltatás, iratbemutatás teljesítésének határidejét írásbeli felhívásban határozzák meg. A kormányhivatal az ilyen felhívását az érintetteknek közvetlenül címezve küldi meg.

A jelentéstételi kötelezettség elmulasztása, megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás, ha az adatszolgáltató a kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, bírságot (a 364/2016. (XI.29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja alapján) von maga után.

Jelentések benyújtása

Az 1. és 2. pontok alatt részletezett jelentéseket a kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályának címezve postai úton a 1535 Budapest Pf.: 919/1. címre, vagy személyesen a  kormányhivatal nevezett szervezeti egysége Ügyfélszolgálatán kell benyújtani.

ADATLAP az 1. és 2. kategóriájú ( docodt.)  valamint ADATLAP a 3. és 4. (doc. odt.)  kategóriájú kábítószer-prekurzorokkal tevékenységet végző,  írásban felszólított gazdasági szereplők részére, a 2023. évi adatszolgáltatáshoz.

Az éves jelentés elektronikus úton is benyújtható az MKEH209 nyomtatványon.
Bővebb információ:  http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

A jelentésekkel kapcsolatos további felvilágosítás a kormányhivatal alábbi munkatársaitól kérhető:

Gergelyné Szaradics Éva
Tel.: (1) 4585-517

Takács Attila
Tel.: (1) 4585-519

Lipkovics János
Tel.: (1) 4585-520

Dr. Hegóczki József
Tel.: (1) 4585-525

 E-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-09-27