Kereskedelmi Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Tájékoztató a kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelmek kitöltésének, illetőleg benyújtásának általános szabályairól

 A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelettel módosított, az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése alapján, az annak 2., 3. és 4. mellékleteiben meghatározott áruk kivitelét (reexportját), behozatalát az ország egész területére kiterjedő illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kormányhivatal) engedélyezi.

A R. 3. § (2) bekezdése alapján előírt kiviteli, behozatali, reügyleti engedélyezés végrehajtására az Általános szabályok : 5.-7/A. §-ok és a Kiviteli, behozatali és reexport engedélyek rész : 10-11 §-ai tartalmazzák a vonatkozó engedélyezési eljárások rendjét.

A R. 10. § (1) bekezdése szerinti kiviteli, behozatali és reexport engedélykérelem vonatkozásában az ügyintézési határidő 25 nap.

A R.  10. §-a szerinti engedélykérelmek kizárólag a R. 6. számú mellékletében meghatározott adattartalmú kérelem felhasználásával nyújthatók be. A kérelem (ezen tájékoztató 1. számú melléklete) a honlapról is kitölthető.

A behozatali engedély kiállításához az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) melléklete XVIII címének 2. pontjában meghatározott illetéket (jelenleg az elsőfokú eljárásban 15.000 Ft értékben) kell megfizetni. Illetékmentes a kiviteli engedélyezési eljárás az Itv. 33. §-a (2) bekezdésének 27. pontja alapján, valamint a kérelmező nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásnak az engedélyen történő átvezetése az Itv. 33. §-a (2) bekezdésének 26. pontja alapján.

Az eljárási illeték megfizetésének lehetséges módjai  a honlap http://mkeh.gov.hu/eljarasidij oldalán (Díjak), az V. pontban foglaltak szerint.

A kitöltött engedélykérelem benyújtása történhet személyesen, postai úton (cím: 1535 Budapest, Pf.: 919/1.), vagy elektronikus úton.

A papír alapon benyújtott engedélykérelmeket nyomtatott betűkkel, lehetőség szerint számítógéppel, vagy írógéppel kitöltve kell benyújtani. Az olvashatatlanul kitöltött kérelmeket az engedélyező hatóság érdemben vizsgálni nem tudja, azokat kijavításra a kérelmezőnek felhívással visszaküldi.

A kérelmek személyesen a kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Ügyfélszolgálatán adhatók le. (Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) Az Ügyfélszolgálat hétfőtől csütörtökig naponta 8.30 és 16.00 óra között, pénteken 8.30-13.00 között fogad ügyfeleket.

Az elektronikus úton történő benyújtás feltételeiről a honlap külön fejezetében olvasható tájékoztatás. 

A kormányablakokról szóló 515/2013.(XII. 30.) Korm.rendelet szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaiban működő kormányablakokban is – az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság részére további ügyintézés végett történő – továbbítás céljából előterjeszthetők az alábbi beadványok:

 - A polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem

-  Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme

- Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelem.

A kérelemhez - első alkalommal, adott esetben - a kérelmezőnek csatolnia kell a vámazonosító (VPID/EORI) számát igazoló dokumentumot másolati példányban.  

Ha a kérelmező - engedélyekben foglalt - adataiban változás következik be, úgy arról a R. 7. §-ában foglaltak szerint 8 napon belül kell az engedélyező kormányhivatalt tájékoztatnia.

A kérelem elbírálása után az engedély - az ügyfél kérése esetén - személyesen is átvehető az Ügyfélszolgálaton. Az átvételhez igazolni kell, hogy az átvevő a kérelmező cég alkalmazottja, vagy cégszerű meghatalmazással kell rendelkeznie a kérelmező cég vezetőjétől (személyazonosságot igazoló okirat, cégbélyegző, megbízólevél). Ha az ügyfél a személyes átvételt nem kéri, a kormányhivatal az engedélyeket tértivevényes küldeményként postán küldi meg a kérelmezőnek, illetőleg meghatalmazottjának.

Adatkiegészítések bekérése:

A hiányosan, vagy hibásan beadott kérelmekre hiánypótlási felhívás készül. A felhívás a kérelmen megadott címre, tértivevényes postai küldeményként kerül megküldésre. Az ügyfél kérésére a felhívás az Ügyfélszolgálaton személyesen is átvehető.

Hiánypótlás esetén a kiegészítő iratok, igazolások stb. beküldése – papír alapú ügyintézés esetén - történhet postai úton, vagy személyesen is leadhatók az Ügyfélszolgálaton.

Az engedélyokmány három példányt tartalmaz, amelyek közül: 

- az első példány a kérelmező okmánya,
- a második példány a Kiállító hatóság példánya (a kormányhivatalban marad),
- a harmadik példány (vámpéldány) felmutatásával történhet az engedélyköteles körben az áru vámkezelése.

Azokban az esetekben, amikor a kormányhivatal valamely EU tagország viszonylatában történő szállításra ad engedélyt, a kérelmezőnek az engedélyt nem a vámkezeléshez, hanem az árut kísérő okmányként, a vámhatóság általi ellenőrzéshez kell felmutatnia.

Az engedélykérelem egyes rovatainak kitöltése itt olvasható.

Az egyes engedélyköteles termékkörre vonatkozó, az engedélykérelmek kitöltésének e tájékoztatóban foglalt általános szabályait kiegészítő egyedi szabályokat külön tájékoztatók, vagy rendeletek állapíthatnak meg.

Budapest, 2018. január

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Kereskedelmi Osztály

 

1. számú melléklet: Engedélykérelem

2. számú melléklet: Az engedélyezésben használatos országnevek és kódjaik

3. számú melléklet: Az engedélyezésben használatos devizanemek és kódjaik

4. számú melléklet: Az e tájékoztató szerinti engedélyezésben jelölendő különleges ügyletek és kódjaik


Az utolsó módosítás dátuma: 2018-01-24