Kereskedelmi Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

T Á J É K O Z T A T Ó

a védett élõ és feldolgozott éti csiga (Helix pomatia)
2006. évi
kiviteli és szakmai együttmûködési feltételeirõl

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvényt és annak végrehajtására kiadott, a védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló többször módosított 8/1998.(I.23.) Korm. rendelet, valamint a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs növény- és állatfajok közzétételérõl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletében, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 19/2006.(III.31.) sz. rendeletében, továbbá az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok, országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelemről szóló 110/2004.(IV.28.) Kormányrendelet 4.§-ának c.) pontjában, valamint a 2/c sz. mellékletében foglaltakat alapul véve a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium egyetértésével az élõ és feldolgozott éti csiga 2006. évi kiviteli feltételeit és a szakmai együttmûködési feltételeket a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal az alábbiakban teszi közzé.

I. Az élõ éti csiga kiviteli feltételei

1. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 19/2006.(III.31.) sz. rendeletében előírtaknak megfelelően - az élõ éti csiga gyüjtésére meghatározott idõtartam alatt (2006. április 1-tõl 2006. június 15-ig bezárólag) - 2.000 tonna brutto élõsúlyú (kizárólag 30 mm, vagy annál nagyobb házátmérőjű) élõ éti csiga (Helix pomatia) gyüjthetõ össze. Ennek megfelelõen élõ és feldolgozott éti csigából a 2006. évben exportálható mennyiség az említett súlyhatárt nem haladhatja meg.

Az élõ éti csiga vámtarifaszáma:

0307.60 00 00 Csiga, a tengeri csiga kivételével

(Magyarországon a védett élõ éti csiga - Helix pomatia)

Exportálni, illetve feldolgozásra átadni az Éticsiga Terméktanács által 2006. évre kibocsátott, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által jóváhagyott és a területileg illetékes természetvédelmi hatóságok (környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek) által ellenjegyzett, "ÉTI CSIGA FELVÁSÁRLÓ TELEPHELY IGAZOLÁS'-ban elõírtaknak megfelelõ élõ éti csigát (Helix pomatia) lehet.

2. Élõ éti csiga kivitele iránti kérelmet nyújthatnak be azok a természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli szervezetek, amelyek

· rendelkeznek a telephely szerint területileg illetékes elsõ fokú természetvédelmi hatóság (környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség) által kiadott, névre szóló forgalmazási vagy feldolgozási határozattal;

· a 110/2004.(IV.28.) Kormányrendeletben, valamint e tájékoztatóban foglaltaknak megfelelnek.

3. A kiviteli engedélyek kiadása folyamatosan történik.

II. Egyéb feltételek

1. A kiviteli kérelmeket a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek által kiállított érvényes export (kiviteli) határozattal együtt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnál (Budapest, Margit krt. 85.) kell benyújtani.

2. A kiviteli kérelemhez csatolni kell az APEH adóbejelentkezési lap másolatát.

3. Nem kap kiviteli engedélyt az a kérelmezõ, akitõl a forgalmazási, vagy a feldogozási engedélyt visszavonták.

A kérelem nyomtatvány letölthető


Az utolsó módosítás dátuma: 2006-04-06