PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Haditechnika, exportellenőrzés » Hadiipari tevékenység » Hadiipari tevékenységi engedély

Haditechnikai  tevékenységengedélyezésének
eljárási szabályai

Kérelmezés

2005. évi CIX. törvény alapján haditechnikai tevékenységi engedély iránti kérelmet

  1. gazdasági társaság,
  2. külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,
  3. költségvetési szerv,
  4. szövetkezet és
  5. egyéni vállalkozó

nyújthat be.

A haditechnikai tevékenység abban az esetben engedélyezhető, ha:

 • a kérelmezett tevékenység nem ellentétes Magyarország nemzetközileg vállalt kötelezettségeivel,a kérelmezett tevékenység nem ellentétes Magyarország ellátásbiztonsági érdekeivel,
 • a kérelmezett tevékenység, a kérelmező, a kérelmező tulajdonosa, felelős vezetője, vagy a kérelmezett tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot, vagy. terrorveszélyt,
 • a kérelmezett tevékenység nem akadályozná vagy ellehetetlenítené a honvédelmi, rendvédelmi, valamint nemzetbiztonsági szervek jogszabályban meghatározott tevékenységének ellátását,a kérelmezőnek nincs a Hatósággal szemben korábbi eljárásból származó, befizetetlen bírságtartozása,
 • a kérelmezett tevékenység nem ellentétes a 2. mellékletben meghatározott kritériumokkal,a kérelmező, a kérelmező tulajdonosa, vezető tisztségviselője, valamint a tervezett haditechnikai tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja megfelel a Httv. 5. § és 5/A. § szerinti személyi követelményeknek,
 • a kérelmező, tulajdonosa vagy valamely felelős vezetője rendelkezik a termék gyártásához, vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges e rendelet 4. melléklete szerinti szakirányú végzettséggel és gyakorlattal,
 • haditechnikai eszköz gyártását vagy haditechnikai szolgáltatás nyújtását végző kérelmező rendelkezik olyan székhellyel (telephellyel) és eszközökkel, melyek műszakilag alkalmassá teszik a kérelmezett tevékenység végzésére, azok biztonságtechnikailag alkalmasak a haditechnikai termék biztonságos mozgatására, szállítására, tárolására és őrzésére.

Benyújtás módja

Egy példányban Budapest Főváros Kormányhivatalának ügyfélszolgálatán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) személyesen, illetve postán a BFKH címére (H-1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. vagy H-1534 Bp., BKKP Pf. 919.).

Engedélyezési feltételek

Az eljárás illetékköteles, az illeték mértéke 25000 Ft. - kizárólag haditechnikai külkereskedelmi eljárás kezdeményezése esetén 3000 Ft.

A haditechnikai tevékenység engedélyezése iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező nevét, székhelyét, levelezési címét, képviselőjének nevét, telefon- és telefax számát, e-mail címét; egyéni vállalkozó esetén a kérelmező születési helyét és időpontját, anyja nevét, lakcímét,
 • a felelős vezető születési helyét és időpontját, anyja nevét, lakcímét,
 • a tevékenység gyakorlásának pontos helyét és címét,
 • a kérelmező cégjegyzékszámát, vagy a vállalkozói igazolványának számát, a kérelmező statisztikai- és adóazonosító jelét,EORI és VPID azonosítóját,
 • a tevékenység céljának meghatározását, továbbá a gyártásra vagy szolgáltatásra vonatkozó TEÁOR/TESZOR szám feltüntetését,
 • a haditechnikai termék megnevezését, jellemző műszaki paramétereit,
 • a gyártás vagy szolgáltatásnyújtás megkezdésének tervezett időpontját,
 • a telephely használatának jogcímét és annak igazolását,
 • amennyiben a tevékenység folytatásához vagy a titokvédelem érvényesítéséhez külön jogszabályban meghatározottak szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges, a lefolytatás időpontját, az ellenőrzést végző szerv megnevezését és az ellenőrzés eredményét.

A kérelemhez csatolni kell:

 • a telephely használatának jogcímének igazolását
 • a kérelmező által működtetett minőségbiztosítási rendszer okiratának másolatát, vagy nyilatkozatot arról, hogy nem működtet független szervezet által auditált minőségbiztosítási rendszert,
 • a kérelmező beszállítói alkalmasságát igazoló okirat másolatát, vagy nyilatkozatot arról, hogy nem rendelkezik a beszállítói alkalmasságát igazoló okirattal,
 • a tevékenységet irányító felelős vezető - a rendelet 4. számú melléklete szerinti - szakmai szakképzettségének és gyakorlati idejének igazolását, szakmai tevékenységének bemutatását,
 • a tevékenység végzéséhez szükséges, a kijelölt telephelyen elhelyezkedő épületek építési engedélyének másolatait és az épületek méretarányos tervrajzait, vagy az illetékes önkormányzat által kiadott, azokat helyettesítő okiratok másolatait,
 • a telephelyen működő, engedélyhez kötött technológiai berendezések felsorolását, üzembe helyezésük adatait,
 • az épületek, helyiségek biztonsági berendezéseire vonatkozó adatokat, műszaki leírásukat.
 • a képződő hulladék kezelésének bemutatását, a környezetvédelemre és a hulladék-gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírások betartásának módját,
 • a tevékenység végzésére és a raktározásra szolgáló helyiségek elválasztásának módját,

A kérelemhez csatolni kell az alábbi okiratokat, adatokat:

 • a számlavezető bank által kiadott, a számlaforgalommal kapcsolatos bankinformációt (eredetiben),
 • ha a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kérelmező - az engedély iránti kérelme benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül,
 • ha a kérelmező cégkivonata nem tartalmazza elektronikus formában, akkor gazdasági társaság, szövetkezet vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a kérelmező képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintája(eredetiben vagy hiteles másolatban),
 • a tervezett tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó munkakörben alkalmazottak megfelelnek a Httv. 5. §-ában meghatározott követelményeknek, megadva az érintettek azonosító adatait és hatósági bizonyítvánnyal igazolva a személyek büntetlen előéletét, vagy azt, hogy megfelelnek a biztonsági követelményeknek.

A kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy:

a gyártáshoz, vagy a szolgáltatások nyújtásához szükséges személyi, szakmai és tárgyi feltételekkel, valamint a titokvédelmi és biztonsági előírások betartásának feltételeivel a kérelmező rendelkezik,

 

A két évre kiadott engedéllyel rendelkező engedélyes a tevékenység két év folyamatosan történő folytatása után kérelmezheti 5 évre szóló engedély kiadását.

 

Az engedély visszavonása

Az engedélyt vissza kell vonni, ha:

 • a kiadásának bármely feltétele megszűnt, vagy
 • az engedély kiadását követően olyan változás áll be, amely alapján a kérelem elutasításának lenne helye.
 • A Hatóság a kiadott engedélyt visszavonhatja, ha a vállalkozás e rendeletben foglalt előírásokat, az engedélyben meghatározott feltételeket vagy a kereskedelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsérti.
 • A Hatóság a Korm rendeletben meghatározott esetekben, illetve az engedély ezek alapján történő visszavonása esetén a Hatóság a döntésében az indokolást mellőzi.

 

Az engedély felfüggesztése

 

A Hatóság az engedély hatályát legfeljebb 6 hónapos időtartamra felfüggesztheti, és az engedélyben foglalt jogok gyakorlását a felfüggesztés időtartamára megtilthatja, ha

 • jogszabály alapján az engedély visszavonásának lenne helye, azonban az erre okot adó körülmény a Korm. rendeletben meghatározott szervek írásos véleménye alapján megszüntethető, és megszüntetése érdekében az engedéllyel rendelkező a Hatósággal együttműködik,
 • az engedélyes vállalkozás tulajdonosa, vezető tisztségviselője, valamint a haditechnikai termék gyártásához vagy szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó munkakörben alkalmazott munkatársa a Httv. 5. §-ban foglalt személyi követelményeknek nem felel meg, ha az engedélyes vállalja, hogy ezt az állapotot megszünteti, vagy,
 • a tárgyalási engedély vagy a forgalmi engedély kiadását követően olyan változás állt be, amely alapján az arra vonatkozó engedély iránti kérelemnek a 156/2017. Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f) pontja alapján a 2. melléklet szerinti elutasításának lenne helye.

A Hatóság a felfüggesztett hatályú engedélyt visszavonja, ha a felfüggesztésre okot adó körülmény a felfüggesztés lejártát követően is fennáll.


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-11-03