Kereskedelem

 
Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bizottság 927/2012/EU végrehajtási rendelete értelmében a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete 2013. január 1-jétől módosult, így az efedrint, vagy sóit; a pszeudoefedrint, vagy sóit; valamint a norefedrint, vagy sóit tartalmazó gyógyszerek esetén ezeket a vámtarifaszámokat (KN –kód) kell alkalmazni.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról, hogy a norefedrin és sói, valamint a kénsav vámtarifaszáma is eltér a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében, illetve a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet Mellékletében feltüntetettől.

Kábítószer prekurzorok

Tájékoztatás KN szám változásokról

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bizottság 927/2012/EU végrehajtási rendelete értelmében a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete 2013. január 1-jétől módosult, így az efedrint, vagy sóit; a pszeudoefedrint, vagy sóit; valamint a norefedrint, vagy sóit tartalmazó gyógyszerek esetén az alábbi vámtarifaszámokat (KN –kód) kell alkalmazni.

3003 Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek két vagy több alkotórész összekeverésével készültek, terápiás vagy megelőzési célra, nem kimért adagokban vagy formákban vagy nem a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben:

3003 40 – Alkaloidákat vagy származékaikat tartalmazó gyógyszerek, amelyekben hormonok

vagy más, a 2937 vtsz. alá tartozó termékek vagy antibiotikumok nincsenek:

★ 3003 40 20 – – Efedrint vagy sóit tartalmazó gyógyszerek

★ 3003 40 30 – – Pszeudoefedrint (INN) vagy sóit tartalmazó

★ 3003 40 40 – – Norefedrint vagy sóit tartalmazó gyógyszerek.

 

3004 Gyógyszerek (a 3002, 3005 vagy a 3006 vtsz. alá tartozó termékek kivételével), amelyek kevert vagy nem kevert termékekből készültek, terápiás vagy megelőzési célra, kimért adagokban vagy formákban (beleértve a bőrön keresztül ható formába kiszerelt készítményeket) vagy a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelésben: 

3004 40 – Alkaloidákat vagy származékait tartalmazó gyógyszerek, amelyekben hormonok, más, a 2937 vtsz. alá tartozó termékek vagy antibiotikumok nincsenek:

★ 3004 40 20 – – Efedrint vagy sóit tartalmazó gyógyszerek

★ 3004 40 30 – – Pszeudoefedrint (INN) vagy sóit tartalmazó gyógyszerek

★ 3004 40 40 – – Norefedrint vagy sóit tartalmazó gyógyszerek

Tájékoztatjuk továbbá Önöket arról, hogy a norefedrin és sói, valamint a kénsav vámtarifaszáma is eltér a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében, illetve a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet Mellékletében feltüntetettől, melyek az alábbiak: 

2939 44 00 – – Norefedrin és sói .

2807 00 00 – –Kénsav; óleum 


FELHÍVÁS

a magyarországi gyógyszergyártókhoz és gyógyszer-nagykereskedőkhöz

A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos kijelölt nemzeti hatóságként a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (továbbiakban: Hivatal), az Európai Bizottság felkérésének eleget téve, önkéntes információszolgáltatásra való felhívással fordul a magyarországi gyógyszergyártókhoz és gyógyszer-nagykereskedőkhöz.

A kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállítására is felhasználható vegyi anyagok, azon belül is a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 1. kategóriájú kábítószer-prekurzorok illegális kábítószergyártás részére történő eltérítésének, megszerzésének megakadályozására szigorú nemzetközi ellenőrzés kíséri azok legális kereskedelmét. Az ellenőrzés megkerülése céljából a kábítószer-prekurzorokhoz való illegális hozzáférés egyik módjaként az efedrin és pszeudoefedrin tartalmú gyógyszerkészítmények, illetve intermedierek eltérítésére történnek növekvő számban kísérletek.

A kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó 111/2005/EK tanácsi rendelet 2. cikk a) pontja értelmében a jegyzékben szereplő anyagok helyettesítésére alkalmas, efedrint és pszeudoefedrint tartalmazó a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott gyógyszerkészítmények közösségi forgalma és a harmadik országokba történő kivitele nem engedélyhez kötött, mindazonáltal forgalmuk nyomon követése nemzetközi együttműködés révén valósul meg.

A Hivatal együttműködve a Vám- és Pénzügyőrséggel, különös figyelmet fordít ezen gyógyszerkészítmények esetében a határon átnyúló legális szállítmányok azonosítására, ellenőrzésére, amihez a magyarországi gyógyszergyártók és nagykereskedők együttműködését kéri. Kérjük, hogy határozatlan időtartamig az alábbi elérhetőségen jelezzék az érintett termékkör vonatkozásában nem magyarországi vevők részére előkészített szállításokat.

Különösen kérjük a gyógyszergyártókat és gyógyszer-nagykereskedőket, hogy a lehetséges visszaélések megakadályozása érdekében, amennyiben értékesítési/gyártási/kiszerelési tevékenységük során általuk addig nem ismert megrendelő, megbízó, vevő keresi meg cégüket efedrint, vagy pszeudoefedrint tartalmazó gyógyszerkészítmények vonatkozásában, feltétlenül értesítsék a Hivatalt.

A Hivatal a 1534 Budapest BKKP, Pf: 919. postai címen, telefaxon: 4585 828, illetve a kereskedelmiosztaly@mkeh.gov.hu e-mail címen fogadja az adatokat, melyeket kizárólag ellenőrzési célra használ.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Kereskedelmi és Piacfelügyeleti Hatóság, Budapest

 

Közlemény 

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatban az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságával folytatott egyeztetése nyomán arról tájékoztatja a gazdasági tevékenységet végzőket, hogy amennyiben csak olyan, a 273/2004/EK rendelet szerinti 2. kategóriába tartozó jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos tevékenységeket végeznek, amelyek nem minősülnek forgalomba hozatalnak a hivatkozott rendelet alkalmazásában, ezen tevékenységekről bejelentést tenniük nem kell. Erre is tekintettel a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezésére és nyilvántartásba vételére, továbbá a kiviteli és behozatali szállítások engedélyezésére vonatkozó általános szabályokról szóló, a Gazdasági Közlöny 2005. évi 14. számában és a Gazdasági Tájékoztató 2005. évi 43. számában közzétett tájékoztató helyébe az alábbi tájékoztató lép.

 


 

 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Kereskedelmi Igazgatóság

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezésére és nyilvántartásba vételére, továbbá a kiviteli és behozatali szállítások engedélyezésére vonatkozó általános szabályokról

A kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2004. február 11.), a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet (2004. december 22.), valamint a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló 1277/2005/EK bizottsági rendelet (2005. július 27.) és ennek IV. mellékletét módosító a Bizottság 225/2011/EU rendelet (2011. március 7.) szerint a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk a) pontjában, illetőleg a 111/2005/EK tanácsi rendelet 2. cikk a) pontjában meghatározott jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezését és nyilvántartásba vételét, továbbá a kiviteli és behozatali szállítások engedélyezését az egész ország területére kiterjedő illetékességgel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint kijelölt nemzeti hatóság végzi.

A fenti közösségi rendeletekkel kapcsolatban a Kormány 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelete határozza meg a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályokat, valamint a hatósági feladat- és hatásköröket.

Az engedélyek iránti, valamint a nyilvántartásba vételre vonatkozó kérelmek (a továbbiakban: kérelmek) benyújtása történhet személyesen, vagy postai úton.

A kérelmek személyesen a Hivatal Ügyfélkapcsolati Osztályán adhatók le félfogadási időben. A kérelmező a kiviteli/behozatali szállítások engedélykérelmének egyik példányát az átvétel igazolásával (iktatószám, dátum, ügyintéző neve, telefonszáma) visszakapja.

A kérelem elbírálása során, az adatkiegészítési felhívás, az engedély, illetve a nyilvántartásba vételről szóló határozat – ügyfél kérése esetén – személyesen is átvehető az. Az átvételi jogosultságot cégszerű meghatalmazással kell igazolni (személyazonosságot igazoló okirat és cégbélyegzõ is szükséges). Ha az ügyfél a személyes átvételt nem kéri, az a fentieket tértivevényes küldeményként postai úton küldi meg a kérelmezőnek, illetőleg a kérelmező meghatalmazottjának.

Hiánypótlás esetén a kiegészítő iratok, igazolások stb. beküldése történhet postai úton, vagy azok személyesen is leadhatók az Ügyfélkapcsolati Osztályon.

1. A KÁBÍTÓSZER-PREKURZOROKKAL KAPCSOLATOS EU BELSŐ FORGALOM TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLYEZÉSÉRE ÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE VONATKOZÓ KÉRELMEK KÖVETELMÉNYEI

2. A KÁBÍTÓSZER-PREKURZOROKKAL HARMADIK ORSZÁGOK VISZONYLATÁBAN FOLYTATOTT BEHOZATALI, KIVITELI, KÖZVETÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK ENGEDÉLYEZÉSÉRE, NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE VONATKOZÓ KÉRELMEK KÖVETELMÉNYEI

3. A KÁBÍTÓSZER-PREKURZOROK KIVITELI/BEHOZATALI SZÁLLÍTÁSAINAK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

4. ÖSSZEGZÉS A KÁBÍTÓSZER-PREKURZOROKRA VONATKOZÓ FONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

FÜGGELÉK

A 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és 111/2005/EK tanácsi rendelet szerinti tevékenységi engedélyek és bejelentések alkalmazásáról bővebb felvilágosítás kérhető a Hivatal alábbi munkatársaitól:

Gergelyné Szaradics Éva

Tel.: (1) 4585-517

Ketipiszné Nagy Ildikó

Tel.: (1) 4585-519

Lipkovics János

Tel.: (1) 4585-520

A 111/2005/EK tanácsi rendelet szerinti kiviteli és behozatali engedélyek alkalmazásáról bővebb felvilágosítás kérhető:

Gergelyné Szaradics Éva

Tel.: (1) 4585-517

További információk az említett jogszabályokról a Hivatal honlapján érhetők el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy információszolgáltatási és egyéb jelentési kötelezettségekre a Hivatal külön tájékoztatója vonatkozik.

 

Rovatszerkesztő:
Ketipiszné Nagy Ildikó
vezető főtanácsos                                                                         

Telefon:  (1) 4585-519      
Fax.:       (1) 4585 828              
E-mail: ketipiszne@mkeh.gov.hu       

2013. január 16.
Vissza