PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése » tajekoztatas-a-kijelolesi-eljarasrol

Tájékoztatás a kijelölési eljárásról

  

A fogyasztók és felhasználók biztonsága, az élet, az egészség, a környezet és a vagyonbiztonság védelme érdekében – harmonizációs vagy nemzeti hatáskörbe tartozó − jogszabályok írják elő az egyes termékek forgalomba hozatali követelményei betartásának ellenőrzését, vizsgálatát, tanúsítását. A megfelelőségértékelési tevékenységet az arra kijelölt és jogszabály előírása esetén bejelentett megfelelőségértékelő szervezetek végezhetnek.

A megfelelőségértékelési tevékenység a megfelelőségértékelési vizsgálatot, a megfelelőség-értékelési tanúsítást és a megfelelőségértékelési ellenőrzést jelenti.

A kijelölés a megfelelőségértékelési tevékenységek végzésének engedélyezését jelenti.

Bejelentett szervezet az a megfelelőségértékelő szervezet, amelyet az Európai Bizottság az e célra kialakított honlapon a kijelölt megfelelőségértékelési területhez tartozó termékek és megfelelőségértékelési eljárások, valamint a szervezet azonosító számának megadásával közzétett.

A megfelelőségértékelés tekintetében termék minden olyan termék, amelyre vonatkozóan jogszabály vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa forgalmazási követelményeket és megfelelőségértékelési eljárásokat ír elő.

A szervezetek kijelölésére és bejelentésére vonatkozó eljárás

Budapest Főváros Kormányhivatalának (BFKH) egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 24. § (d)-(f) és h) pontja értelmében

Budapest Főváros Kormányhivatala

 1. d) a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri rendelet, valamint a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet tekintetében történő kijelöléssel és bejelentéssel kapcsolatos feladatok kivételével ellátja az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében - országos illetékességgel – a termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat,
 2. e) ellátja az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
  1. ea) 29. cikk (1) bekezdése szerint a műszaki értékelést végző szervezetek, valamint
  2. eb) 39. cikke és V. melléklet 2. pontja, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont szervezetek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat
 3. f) ellátja a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervek kijelölésével kapcsolatos feladatokat,
 4. h) ellátja – országos illetékességgel – az elektromágneses összeférhetőség vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat.

A szervezetek kijelölést és bejelentést az 1. melléklet szerinti jogszabályok alapján kérelmezhetnek a Budapest Főváros Kormányhivatalától (továbbiakban BFKH). A kijelölt/ bejelentett szervezetek tevékenységére a következő előírások vonatkoznak:

 • A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény (Msztv.)
 • a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint
 • az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet (a továbbiakban: NFGM rendelet).
 • Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 24./A. § - 24/P. §, 24/U. §., 26. §, 27. §.
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 2008/768/EK határozata a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
 • A BFKH kijelölési hatáskörébe tartozó hatályos jogszabályok felsorolása a kapcsolódó mellékletben található.

A bejelentés és/vagy kijelölés iránti kérelmet az mkeh.gov.hu szakmai honlapon az e-Nyomtatványok menüpontban található BFKH - MMFF - MFO – 018 - KÉRELEM nyomtatványon kell benyújtani a BFKH-hoz.

A nyomtatvány elérési útvonala:

http://e-office.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/MFO/BFKHMMFF_bfkhmmff_bfkh_kijeloles.jar

A kérelmet elektronikusan kell benyújtani a cégkapun keresztül a hatóság által rendszeresített e-nyomtatvány alkalmazásával az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés aa) alpontja alapján.

A https://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok menüpontban tájékoztatás található az ÁNYK-val történő kitöltés és benyújtás módjáról is.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerint a hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő.

A fizetendő igazgatási és szolgáltatási díjat az NFGM rendelet 10. § (1)-(2) bekezdése alapján kell kiszámolni.

A díj befizetése és a kérelem benyújtása előtt célszerű egyeztetni a Kijelölő hatósággal a következő elérhetőségeken:

BFKH Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály

e-mail: mfo--.at.--bfkh.gov.hu

Telefon: 1/4585-862

Hivatali kapu KRID száma: 146320182

Megfelelőségértékelési tevékenységre engedélyt az a megfelelőségértékelő szervezet kaphat, amely

a) jogi személy,

b) független a megfelelőségértékelési tevékenység tárgyát képező gazdasági szereplőtől és terméktől,

c) a tevékenysége körében a megrendelő gazdasági szereplőnek vagy más személynek okozott károkért való felelősségéből eredő követelések fedezésére e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik és

 d) megfelel az Msztv. végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott további követelményeknek.

A kijelölés iránti kérelem

A kijelölés iránti kérelemben meg kell jelölni azt a megfelelőségértékelési tevékenységet, továbbá terméket és megfelelőségi eljárást, amelyre a kérelmező szervezet az engedélyt kéri.

Kizárólag megfelelőségértékelési vizsgálatra vagy megfelelőségértékelési ellenőrzésre engedély akkor kérhető, ha a kérelmező szervezet igazolja, hogy megfelelőségértékelési tanúsításra kijelölt szervezettel olyan szerződést kötött, amely alapján az említett tanúsításra kijelölt szervezet a tanúsítást a kérelmező szervezet vizsgálati, illetve ellenőrzési eredményei felhasználásával végzi. Nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység használatban lévő termék jogszabályban előírt időszakos vagy eseti megfelelőségértékelési ellenőrzése.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

1. A nemzeti akkreditáló hatóság által a kérelmező szervezet meghatározott követelményeknek való megfelelését igazoló kijelölési célú akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozata. Vagy ennek hiányában:

2. A kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozó minőségirányítási kézikönyv, valamint működési és eljárási szabályzat. a 2. melléklet szerint.

    A minőségirányítási rendszer kialakításakor a 2. melléklet alkalmazott harmonizált szabvány(ok) tekintetében a kijelölt szervezetek feleljenek meg az Európai Akkreditálási Együttműködés (EA)        által kiadott EA-2/17 M:2020 ’Dokumentum a bejelentési célú akkreditáláshoz’ című dokumentum előírásának.

A dokumentum elérhető az EA-2/17 M (Document on Accreditation for Notification purposes) címen.

3. A felelősségbiztosítási szerződés másolata és annak igazolása, hogy a felelősségbiztosítási szerződés érvényes és hatályos. A felelősségbiztosítási díj minimális összegét az NFGM rendelet 2. melléklete tartalmazza.

4. Az igazgatási és szolgáltatási díjfizetés igazolása.

   A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az NFGM rendelet 10. § (1)-(3) bekezdése alapján kell meghatározni.

   Az igazgatási és szolgáltatási díjat a Budapest Főváros Kormányhivatalának a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlájára kell átutalni.

5. Amennyiben szakértő kirendelése válik szükségessé, a Kijelölő hatóság az eljárás megindítása előtt a szakértői díjelőleg megfizetésére és az átutalás igazolására szólítja fel a kérelmező szervezetet.

    A szakértői díjelőleget a Budapest Főváros Kormányhivatalának a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299592-20000002 számú letéti számlájára kell átutalni.

Figyelem: A díj átutalásakor a fenti két számlaszám nem cserélhető fel!

Kijelölő hatóság szakértőt rendelhet ki a kérelmező szervezet alkalmassága, felkészültsége vizsgálatára, amennyiben a kérelem nem kijelölési célú akkreditációs dokumentum benyújtásán alapul. Az eljárás megindítása előtt a kérelmezőnek a hatóság végzésben történt felszólítására be kell fizetnie a szakértői díj előleget.

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén, amennyiben nem szükséges további eljárási cselekmény az eljárási idő 8 nap. Amennyiben egyéb eljárási cselekményekre van szükség (pl. hiánypótlás, helyszíni ellenőrzés lefolytatása, bejelentés a NANDO nyilvántartási és közzétételi rendszerbe) az eljárási teljes eljárásban történik. Ekkor az ügyintézési idő 60 nap lehet, amelyről a Kijelölő hatóság írásban tájékoztatja a Kérelmező szervezetet.

A NANDO rendszerbe történő nyilvántartásba vétel eljárási ideje akkreditált alapú kérelem esetén a NANDO rendszerbe történt befogadástól számított két hét, nem akkreditált esetben két hónap lehet. A NANDO rendszerbe történő bejelentéssel egyidejűleg a kijelölő hatóság az eljárást felfüggeszti.

Az kibocsátott engedély, (kijelölési határozat) 5 évig lehet hatályos, azonban akkreditált esetben az engedély hatálya legfeljebb az akkreditált státusz lejártáig terjedhet.

Az Európai Bizottság által a NANDO adatbázisban nyilvántartott bejelentett szervezetek adatai ide kattintva érhetők el.

A kijelölő hatóság rendszeresen ellenőrzi helyszíni ellenőrzések során és dokumentumok bekérésével a megfelelőségértékelés végzésére engedélyt szerzett, kijelölt szervezetek tevékenységét. A kijelölt szervezetek évente jelentést készítenek a beszámolási évet követő év január 31-ig a BFKH - MMFF - MFO - 021 számú e-ürlapon a kijelölő hatóság számára a kijelölés terén végzett tevékenységükről, a kijelölését érintő változásokról.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Gazdaságfejlesztési Miniszter látja el a megfelelőségértékelő szervezeteknek a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri rendelet (MID), valamint a nem automatikus működésű mérlegek (NAWID) méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet tekintetében történő kijelöléssel és bejelentéssel kapcsolatos feladatokat.

 

1. melléklet

A BFKH-tól a következő jogszabályok alapján kérelmezhető kijelölés

1. Az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló jogszabály
2. A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabály
3. Az elektromágneses összeférhetőségről szóló jogszabály
4. A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló jogszabály
5. A szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról szóló jogszabály
6. Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 305/2011/EU (2011. március 9.) európai parlamenti és tanácsi irányelv
7. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló jogszabály
8. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló jogszabály
9. Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló jogszabály
10. A felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály
11. A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló jogszabály
12. A gyermekjátékok biztonságáról szóló jogszabály
13. A gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet
14. A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály
15. A gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló jogszabály
16. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló jogszabály
17. Az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló jogszabály
18. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló jogszabály, valamint a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló jogszabály
19. A villamosmű, termelői, magán- és közvetlen vezeték műszaki biztonsági követelményeiről, valamint a feszültség alatti munkavégzés szabályairól szóló jogszabály

 

2. melléklet

A kijelölt szervezetek a következő – releváns – harmonizált szabályok szerinti minőségirányítási rendszert működtetik:

Megfelelőségértékelési tevékenység Követelmény szabvány
Ellenőrzés MSZ EN ISO/IEC 17020:2012
Megfelelőségértékelés. Ellenőrzést végző különféle típusú szervezetek működésének követelményei
Vizsgálat MSZ EN ISO/IEC 17025:2017
Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei
Termékek, folyamatok, szolgáltatások tanúsítása MSZ EN ISO/IEC 17065:2013
Megfelelőségértékelés. Termékek, folyamatok és szolgáltatások tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó követelmények
Irányítási rendszerek auditálása és tanúsítása MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2015
Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények
Személytanúsítás MSZ EN ISO/IEC 17024:2013
Megfelelőségértékelés. Személyek tanúsítását végző testületek általános követelményei

Kijelölési jogszabályok

Hatályos jogszabályok a BFKH kijelölési hatáskörébe tartozóan

 

 • 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról, (2014/34/EU irányelv)
 • A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelete az elektromágneses összeférhetőségről
 • 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról, (2014/33/EU irányelv)
 • 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról, (2014/68/EU irányelv), (2014/29/EU irányelv)
 • 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
 • 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/426 rendelete (2016. március 9.) a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
 • 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról
 • 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról
 • 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról*
 • 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról
 • 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól
 • 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról
 • 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről
 • 28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről
 • 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról
 • 20/1998. (IV. 17) IKIM rendelet a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 282/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
 • 283/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
 • 284/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
 • 21/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet a villamosmű, termelői, magán- és közvetlen vezeték műszaki biztonsági követelményeiről, valamint a feszültség alatti munkavégzés szabályairól

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/1230 rendelete (2023. június 14.) a gépekről, és a 2006/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 73/361/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről, (2027. január 14-től alkalmazandó, de bizonyos rendelkezéseket már korábban is alkalmazni kell, így pl.a megfelelőségértékelő szervezetek bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket (26.-42. cikk) 2024.01.14-től)


 


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-12-04