PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése » tajekoztatas-a-kijelolesi-eljarasrol

Tájékoztatás a kijelölési eljárásról

 

A fogyasztók és felhasználók biztonsága, az élet, az egészség, a környezet és a vagyonbiztonság védelme érdekében – harmonizációs vagy nemzeti hatáskörbe tartozó − jogszabályok írják elő az egyes termékek forgalomba hozatali követelményei betartásának ellenőrzését, vizsgálatát, tanúsítását. Ilyen megfelelőségértékelési tevékenységet az arra kijelölt és jogszabály előírása esetén bejelentett megfelelőségértékelő szervezetek végezhetnek.

A fenti bekezdésben a megfelelőségértékelési tevékenység a megfelelőségértékelési vizsgálatot, a megfelelőségértékelési tanúsítást és a megfelelőségértékelési ellenőrzést jelenti.

A kijelölés a megfelelőségértékelési tevékenységek végzésének engedélyezését jelenti.

Bejelentett szervezet az a megfelelőségértékelő szervezet, amelyet az Európai Bizottság az e célra kialakított honlapon a kijelölt megfelelőségértékelési területhez tartozó termékek és megfelelőségértékelési eljárások, valamint a szervezet azonosító számának megadásával közzétett.

A megfelelőségértékelés tekintetében termék minden olyan termék, amelyre vonatkozóan jogszabály vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa forgalmazási követelményeket és megfelelőségértékelési eljárásokat ír elő.

A 765/2008/EK rendelet és a 768/2008/EK határozat hozta létre az unió egységes belső piacán a jogilag harmonizált területeken a termékek megfelelőségértékelésének egységes követelményeit és a kijelölés egységes eljárásrendszerét. A kijelölt/bejelentett szervezetekkel szemben támasztott harmonizációs követelmények teljesítése alapfeltétele annak, hogy az Európai Unió eljárási szabályai szerint az Európai Bizottságnál és az EGT államoknál bejelentésre kerülhessenek, és így az általuk kiadott tanúsítványokat az EGT államok hatóságai is elfogadják.

A kijelölő hatóság rendszeresen ellenőrzi a megfelelőségértékelés végzésére engedélyt szerzett, kijelölt szervezetek tevékenységét. A kijelölt szervezetek évente jelentést készítenek a beszámolási évet követő év január 31-ig a BFKH - MMFF - MFO - 021 számú e-ürlapon a kijelölő hatóság számára a kijelölés terén végzett tevékenységükről, a kijelölését érintő változásokról.  

A megfelelőségértékelő szervezetek szolgáltatásait igénybe vevő vállalkozások egy ürlap kitöltésével és a kijelölő hatósághoz történő eljuttatásával segíthetik a szervezet tevékenységének objektív megítélését. 


A szervezetek kijelölésére és bejelentésére vonatkozó jogszabályok:

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 24. § (d)-(f) pontja értelmében

 1. 24. § Budapest Főváros Kormányhivatala

 • d) a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri rendelet, valamint a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet tekintetében történő kijelöléssel és bejelentéssel kapcsolatos feladatok kivételével ellátja az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében - országos illetékességgel - a termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat,

 1. e) ellátja az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet

 2. ea) 29. cikk (1) bekezdése szerint a műszaki értékelést végző szervezetek, valamint

 3. eb) 39. cikke és V. melléklet 2. pontja, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont szervezetek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat

 4. f) ellátja a veszélyes áruk szállítására használt nyomástartó tartályok, tartányok vonatkozásában megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervek kijelölésével kapcsolatos feladatokat,

A szervezetek bejelentést és kijelölést az alábbi jogszabályok alapján kérelmezhetnek a Budapest Főváros Kormányhivatalától (továbbiakban BFKH), illetve a kijelölt/bejelentett szervezetek tevékenységére a következő előírások vonatkoznak:

 • A megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény, továbbá a végrehajtásáról rendelkező

 • a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint

 • az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazásikövetelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet.

 • Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról  szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 24./A. § - 24/P. §, 24/U. §.

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 2008/768/EK határozata a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről

A bejelentés és/vagy kijelölés iránti kérelmet  e-Nyomtatványok menűpontban található   BFKH - MMFF - MFO - 018 - KÉRELEM nyomtatványon kell benyújtani a BFKH-hoz.

elérési útvonal: http://e-office.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/MFO/BFKHMMFF_bfkhmmff_bfkh_kijeloles.jar

A kérelmet elektronikusan kell benyújtani a cégkapun keresztül a hatóság által rendszeresített e-nyomtatvány alkalmazásával az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés aa) alpontja alapján. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (2) bekezdése értelmében a hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő.

Az Európai Bizottság által nyilvántartott bejelentett szervezetek adatai ide kattintva érhetőek el.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Innovációs és Technológiai Miniszter látja el a megfelelőségértékelő szervezeteknek a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló miniszteri rendelet, valamint a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet tekintetében történő kijelöléssel és bejelentéssel kapcsolatos feladatokat.


Kijelölési jogszabályok

Hatályos jogszabályok a BFKH kijelölési hatáskörébe tartozóan

 • 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról, (2014/34/EU irányelv)
 • A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelete az elektromágneses összeférhetőségről
 • 28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról, (2014/33/EU irányelv)
 • 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról, (2014/68/EU irányelv), (2014/29/EU irányelv)
 • 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
 • 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
 • Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről 
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/426 rendelete (2016. március 9.) a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről. 
 • 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról
 • 38/2011. (X. 5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról
 • 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról*
 • 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet az egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról
 • 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól
 • 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról
 • 121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről
 • 28/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről
 • 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról
 • 20/1998. (IV. 17) IKIM rendelet a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 386/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
 • 387/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
 • 388/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

 Hatálytalan jogszabályok a BFKH kijelölési hatáskörébe tartozóan 

 • 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról.  Hatálytalan 2016. december 13-tól.
 • 8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról. Hatálytalan 2016. október 13-tól.
 • 108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról hatálytalan 2016. szeptember 7-től
 • 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
 • 8/2003. (II. 19.) GKM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról. Hatálytalan 2011. augusztus 6-tól.
 • 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről
 • 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól 
 • 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról, valamint a módosításáról szóló 14/1999. (III. 31.) GM és a 60/1999. (XII. 1.) GM rendeletek. Hatálytalan 2009. december 29-től.
 • 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről
 • 31/1999. (VI. 11.) GM-KHVM együttes rendelet  az elektromágneses összeférhetőségről
 • 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról
 • 39/1997. (XII. 19.) KTM-IKIM együttes rendelet az elektromágneses összeférhetőségről
 • 25/1996. (IV. 17.) IKIM rendelet a sújtólég- vagy robbanásbiztos védelmű villamos gyártmányok vizsgálatáról és tanúsításáról
 • 71/1995. (XII. 26.) IKM rendelet a motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról
 • 14/1994. (V. 27.) IKM rendelet a mutatványos berendezések időszakos műszaki vizsgáztatási rendjéről
 • 7/1991. (IV.26.) KTM rendelet egyes ipari termékek zajvédelmi minőségtanúsításáról
 • 8/1984. (VII. 1.) IpM rendelet egyes villamossági termékek ellenőrzéséről és minősítéséről
 • 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról. Hatálytalan: 2014. XII. 4-től.
 • 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról. Hatálytalan: 2018. április 21-től
 • 62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről. Hatálytalan: 2016. december 11-től
 • 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet a mutatványos berendezések biztonságosságáról
 • 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló [ADR 4.1.4.1. P200 csomagolási utasítás 12), 13) P15Y jelölés]

A BFKH hatásköréből – a kijelölés tekintetében – más hatóság hatáskörébe átkerült jogszabályok

 

 • 17/2003. (IV. 4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kén-tatralmának csökkentéséről 2008. május 15-től a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozik. 
 • 5/2000. (II.16.) GM rendelet a gépjármű-hajtóanyagok minőségi követelményeiről
  2008. május 15-től a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozik.
 • 2007/23/EK irányelv a pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról - 2015. július 1-jétől az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) feladat- és hatáskörébe tartozik.
 • 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról - 2018. május 6-tól az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatáskörébe tartozik.
 • 19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról - 2018. május 6-tól az Innovációs és Technológiai Minisztérium hatáskörébe tartozik.

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2022-02-04