Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Nemesfémvizsgálat » Hasznos információk » Hasznos tudnivalók

 

 Hasznos tudnivalók

 

 TÁJÉKOZTATÓ

Az 515/2019 EU Kölcsönös elismerési rendelet (MRR) értelmében a valamely, az Európai Unió (EU) tagállamában jogszerűen forgalomba hozott terméknek egy másik tagállamban történő forgalomba helyezését csak néhány kivételes esetben lehet megtagadni.

Az előzetes engedélyezési eljárás nem tartozik az MRR hatálya alá, mely a nemesfém tárgyak esetében a fémjelzési eljárást jelenti. Viszont van néhány eset, amikor nincs lehetőség egy másik tagállamból származó nemesfém tárgy fémjelzésére (pl.: toxikus anyagot tartalmaz, nem megfelelő finomsági fokozat, stb.) és így nem lehet a tárgyat a magyar piacon forgalomba helyezni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha Magyarországon kívüli, az EU más tagállamából származó nemesfém tárgya(ka)t mutatnak be a hatóságnak vizsgálatra és fémjelzésre, ha az MMR hatálya alá tartozik a  nemesfém tárgy, az MMR értelmében az Ügyfélnek ki kell töltenie a "Kölcsönös elismerési nyilatkozat az EU 515/2019 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének alkalmazásában" c. nyomtatványt. 

Ha az így bemutatott tárgy(ak) egy része vagy egésze nem felel meg az Európai Parlament és Tanács 1907/2006/EK rendeletben, vagy az 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak, és a hatóság annak forgalomba hozatalát megtiltja, a döntés és a nyilatkozatban szereplő adatok rögzítésre kerülnek az EU Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs rendszerébe.

A nyomtatvány letölthető a https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40922 oldalról, illetve elérhető a https://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok oldalon a Kölcsönös elismerési nyilatkozat menüpontban, illetve a fémjelzési szakterületen.

Amennyiben bemutatott nemesfém tárgy(ak) nem tartoznak az MMR hatálya alá, a nyomtatvány kitöltése nem szükséges az EU tagállamából származó nemesfém tárgy(ak) esetén sem.

Budapest, 2022. február 1.

BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

 

FATF-lista a kockázatosnak minősített országokról

A Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force, FATF) saját norma- és eljárásrendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. "public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra. 

Az FATF 2019. február 22-én új "public statement"-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbi linkre kattintva érhető el: Az FATF többszintű listája

 

Tájékoztatás az előző lezárt év forgalmának bejelentéséről nemesfémmel kereskedők számára

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 27. § (4) bekezdése alapján a 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet (a továbbiakban: útmutató) meghatározza, mely esetben mellőzhető a belső kockázatértékelés elkészítése. Az útmutató szerint erre akkor van lehetőség, ha a nemesfémmel kereskedő nyilatkozik arról, hogy nemesfém tárgyakkal történő kereskedelme során nem fogad el háromszázezer forintot elérő vagy meghaladó értékben készpénzt egy ügyleti megbízás során, valamint a nemesfémmel kereskedő nemesfém értékesítésből származó előző éves – új, a tevékenységét a tárgyévben megkezdő szolgáltató esetén várható éves - árbevétele nem haladja meg az évi tízmillió forintot. Ezek együttes feltételek, mindkét feltétel teljesülése szükséges a mentesüléshez. A forgalmi adatok csak a nemesfém értékesítésre vonatkoznak, nem a szolgáltató összes forgalmára.

A kockázatértékelés elkészítése alóli mentességének alátámasztására a nemesfémmel kereskedő köteles a hatóság részére minden év május 31. napjáig az előző év nemesfém forgalmáról bejelentést tenni, melyet az MKEH037 számú e-nyomtatványon tud megtenni. Az e-nyomtatvány elérhető a hatóság honlapján – www.mkeh.gov.hu -, az „E-nyomtatványok” menüpont alatt. A bejelentést elmulasztó szolgáltatók esetében joghátrány kiszabására is sor kerülhet.

2019. január 29.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

 

TÁJÉKOZTATÓ

Egyszerűsödik a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvény szerinti ügyfél-átvilágítás a szolgáltatók meglévő ügyfeleinél

A pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni fellépés miatt szükséges az adategyeztetés, amelyet mind a pénzügyi, mind a nem pénzügyi szolgáltatók meglévő ügyfelei egyszerűbben intézhetik. Többek között az új törvény alapján postai úton is pótolhatják a hiányzó dokumentumokat. A pénzügyi szolgáltatóknak 2019. június 26-ig kell végezniük a törvény által előírt teljes körű ügyfél-átvilágítással. Ennek hiányában a szolgáltatók kötelesek lesznek az ügyfél által kezdeményezett ügyleteket megtagadni.

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 2017. június 26-án lépett hatályba. Az ügyfél-átvilágítás eredményeinek 2019. június 26-ig kell teljes körűen rendelkezésre állniuk, azaz a törvény egy kellően hosszú, két éves átmeneti időszakot biztosít arra, hogy a már meglévő ügyfelek adatait a szolgáltatók kiegészítsék. Azokról az esetekről van szó, amikor az üzleti kapcsolat eredeti létesítésekor a teljes körű ügyfél-átvilágítást (személyes találkozás keretében vagy jellemzően külföldi ügyfelek esetében az okiratok hiteles másolatának átvételével) az akkor hatályos rendelkezéseknek megfelelően már ugyan elvégezték, azonban az új törvényi rendelkezések szerinti valamilyen nyilatkozat, adat vagy okmánymásolat hiányzik, ezért azok pótlása, kiegészítése szükséges.

Ennek az ügyfélkörnek a jogszabály biztosítja, hogy az esetleg hiányzó adatokat, okiratokat, okmánymásolatokat postai úton is beküldhesse, így nem szükséges az ügyfél személyes megjelenése.

A Pénzügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank és a többi felügyeletet ellátó szerv egyöntetűen abban az esetben tartja elfogadhatónak a hiányzó dokumentumok postai beküldését, ha a másolatok megfelelő minőségben készítették, azokon a feltüntetett adatok jól láthatóak, és ezek alapján az ügyfél egyértelműen megfeleltethető a korábbi ügyfél-átvilágítással érintett személlyel.

A postai beküldés opciójának alkalmazását a szolgáltatók kizárólag a kockázatalapú megközelítéssel összhangban tehetik meg, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatónak kell meghoznia a döntést e lehetőség alkalmazhatóságáról és adott esetben a kockázati alapon szükséges egyéb kiegészítő intézkedésekről.

Az európai jogszabályokat átültető új törvény elsődleges célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés még hatékonyabb biztosítása. A Pénzügyminisztérium fontosnak tartja, hogy egyrészt a szolgáltatók számára is megfelelő, a mindennapi üzletmenetet indokolatlanul nem akadályozó értelmezés és gyakorlat alakuljon ki, másrészt hogy ez a gyakorlat az ügyfelek és fogyasztók számára is a lehető legkisebb adminisztrációs terhet jelentsen.

2019. január 29.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály

 

Nemzeti Kockázatértékelés

A nemzetközileg is elfogadott elvárásoknak megfelelően egy adott országnak szükséges azonosítania, megvizsgálnia, megértenie és kezelnie a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás kockázatait. A nemzeti kockázatértékelés célja, hogy egy olyan – nemzetközi követelményeknek is megfelelő – ismeretanyag álljon a pénzügyi és a nem pénzügyi szolgáltatók rendelkezésére, amely alapján a szolgáltatók a saját tevékenységi körülményeiken alapuló, specifikus kockázatértékelésük elkészítése során a nemzeti szinten azonosított kockázatokat figyelembe tudják venni.

A 2017. évi Nemzeti Kockázatelemzés felülvizsgálata során készült el a Nemzeti Kockázatértékelés 2022. évi változata, mely elérhető a hatóság nyilvántartásában szereplő nemesfémmel kereskedő, árukereskedő, valamint kulturális javakkal (műalkotásokkal, régiségekkel) kereskedő, vagy azokat közvetítő Ügyfeleink számára.

Felhívjuk a szolgáltatók figyelmét, hogy titoktartási nyilatkozat ellenében, elektronikus formában, a http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok Internetes oldalon, az „E-nyomtatványok”, menüpontban, az MKEH035 e-nyomtatvány kitöltésével és beküldésével kérhetik a felügyeletet ellátó hatóságtól a Nemzeti Kockázatértékelést, melyet Ügyfélkapun illetve Cégkapun keresztül küld el részükre a hatóság.

Budapest, 2023. január 11.

Budapest Főváros Kormányhivatala
Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti Osztály 


TÁJÉKOZTATÓ
nemzeti fémjeleink változásáról


Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016. január 1-jétől új nemzeti fémjelek kerülnek bevezetésre.

A módosítás legfőbb célja, hogy egy új fémjel sorozat bevezetésével: 

•    elősegíteni a magyar fémjelzés minél szélesebb körű elfogadását a nemzetközi piacokon,
•    biztonságosabbá tenni a magyar jelzéseket a hamisítások megelőzése érdekében, valamint 
•    a nemzetközi trendekhez igazodva új finomsági fokozatot bevezetni a palládium esetében.

Az új fémjel sorozat legfontosabb eleme, hogy a nemesfém ötvözetre vonatkozó finomsági fokozat ezrelékben kifejezett értékét arab számok jelzik. A korábbi fémjeleken a finomsági értékek jellemző módon csak közvetítő jelzések voltak, (mint pl. 14, 18 ) amelyekből csak következtetni lehetett a tényleges finomsági értékre. 

További fontos változás, hogy az új fémjel sorozat betűjele a korábbi B-ről C-re változik. A fémjelen alkalmazott évszám betűjel segítségével lehet behatárolni a nemesfém tárgyak készítésének, forgalomba hozatalának idejét.

A Fémjelzési Konvencióban, valamint a nemzetközi szakmai téren kialakult gyakorlatot követve a 2011 évben megjelent jogszabályi változáskor kapott a palládium Magyarországon is nemesfém minősítést. Figyelembe véve az elmúlt időszak piaci jelzéseit, valamint a Fémjelzési Konvencióban elfogadott palládiumra vonatkozó finomságokat, indokolt a palládium jelenleg megengedett 950 ezrelékes finomsági értékét újabb 500 ezrelékes finomsági fokozattal kibővíteni.

Az új fémjelek rajzolatai itt letölthetőek.


T Á J É K O Z T A T Ó
az engedélyhez kötött nemesfém tárgyakra vonatkozó tevékenységek
bejelentési eljárássá alakulásáról
 

Tisztelt Ügyfeleink!

A közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében 2016. január 1-jétől a korábban engedélyhez kötött nemesfém tárgyakra vonatkozó tevékenységek bejelentés kötelessé válnak.

Az új szabályokat a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Az új bejelentési eljárás lényege, hogy ha a nemesfém tárgyakkal tevékenységet végző Ügyfél teljesíti a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételeket, a tevékenység folytatását megkezdheti, azonban köteles ezt bejelenteni a Budapest Főváros Kormányhivatal, Nemesfémhitelesítési és Pénzmosás Felügyeleti osztályának (a továbbiakban: hatóság). Bejelentő lap és kitöltési útmutató letölthető itt.

A továbbiakban engedélyt csak a névjel használata tekintetében ad a hatóság.Tájékoztató a magánszemélyek fémjelzési kérelmére vonatkozóan


Nemesfémhitelesítő társszervezetek


Rovatszerkesztő:

Értékes László

Telefon:  06 (1) 4585-667
E-mail: npfo[kukac]bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-01-12