PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

...az oldal szerkesztés alatt....

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket az MKEH közérdekű adatok nyilvánosságának rendjéről.

Az MKEH célja, a feladatainak ellátása során keletkező közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása, a közérdekű adatok megismeréséhez való alkotmányos alapjog érvényesítéséhez a jogszabályban meghatározott valamennyi feltétel biztosítása, illetve az adatigénylések gyors teljesítése és ezzel a közvélemény tájékoztatásának elősegítése.

Amennyiben az Önt érdeklő közérdekű adatot a honlap nem tartalmazza a következő teendője van:

A kérelem benyújtása
A közérdekű adat megismerése iránt bárki – szóban és írásban, postai úton, elektronikus úton a központi rendszeren keresztül, illetve telefaxon - igényt nyújthat be.
A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az MKEH az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.
A benyújtott kérelem annak teljesítéséig bármikor visszavonható, az MKEH azonban jogosult a már keletkezett költségeinek megtérítését igényelni.
A kérelmet – a központi rendszeren beküldött e-kérelem kivételével - bármilyen formában be lehet nyújtani.
Az írásban benyújtott kérelmek az alábbi adatokat tartalmazzák:
a) az ügyfél neve, a kérelmező beleegyezése esetén,
b) levelezési címe, a kérelmező beleegyezése esetén,
c) napközbeni elérhetősége (telefonszám), a kérelmező beleegyezése esetén,
d) az igényelt adatok pontos meghatározása,
e) nyilatkozat arról, hogy az adatokat személyes bemutatás útján kívánja megismerni vagy másolatok készítését igényli, vállalva az azzal kapcsolatos költségek megfizetését,;
f) az adat megismerésének módja (személyes bemutatás vagy kézbesítés útján való közlés) és az ehhez szükséges adatok (e-mail cím, postai cím, faxszám, személyes bemutatás esetén annak kívánt időpontja, figyelemmel az ügyfélfogadás rendjére legkorábban a kérelem benyújtásától számított 15. napon),
g) amennyiben az ügyfél az a)-c) pontokban meghatározott adatokat nem közli, nyilatkozhat arról, hogy az Ügyfélkapcsolati Osztályon milyen jeligére kéri elhelyezni számára a kért adatot,
h) másolatok igénylése esetében az átvétel módja (személyesen vagy postai úton).
 
A kérelem benyújtható:
a) személyesen az MKEH ügyfélszolgálatán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.),
illetve
b) faxon a 06 1 458 58 65 számon, vagy
c) e-mailben a mkeh--.at.--mkeh.gov.hu címre, vagy
d) levélben a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. 
e) a központi rendszeren keresztül, e-kérelem formájában, az MKEH honlapjáról letölthető adathozzáférési űrlap kitöltésével és megküldésével.
Igénylés alapján történő adatszolgáltatás esetén az adatigénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez - beleértve az esetleges költségek megfizetését is - elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait az MKEH haladéktalanul törli.
 
Költségtérítés
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az MKEH kizárólag a másolat készítéséért, legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig, illetve a kézbesítés tényleges költségéért költségtérítést állapíthat meg. Elektronikusan benyújtott kérelem esetén a természetes személynek a Hivatal elektronikusan vezetett nyilvántartásaiban rá vonatkozó adatai, valamint az ügyei elektronikus intézése során elektronikus formában keletkezett iratok elektronikus rendelkezésre bocsátása esetén díjat nem számít fel. Más adatszolgáltatás díj fizetéséhez köthető, melynek mértékét az MKEH a honlapon közzéteszi.
Amennyiben a kérelmező az írásban benyújtott adatok a)-c) pontjában meghatározott adatokat közli, költségtérítési kötelezettségének az MKEH honlapján történő bankszámlaszámra történő átutalással tehet eleget, legkésőbb az igény benyújtásától számított 5 napon belül. Banki átutalás esetén az átutalási megbízás eredetivel egyező másolatát a fenti határidőn belül eljuttatja az MKEH-nak.
A kérelmek teljesítése
Azonnal teljesíthető kérelemnek minősül az olyan adatra vonatkozó kérelem, amely az MKEH honlapján megtalálható. Ebben az esetben a szóban előterjesztett kérelmeket a Hivatal illetékes munkatársa azonnal szóban teljesíti.
Ha a szóban előadott kérelem teljesítése nem ítélhető meg azonnal, a kérelmet – a már fent említett - általános szabályok szerint kell az ügyfélnek benyújtani az MKEH-hoz.
 
A kérelem teljesítésének megtagadása
A kérelem teljesítésének megtagadásáról a Koordinációs és Humánpolitikai Főosztály vezetője dönt, annak okáról, valamint az Avtv. 21. §-ában meghatározott jogorvoslati lehetőségről 8 napon belül írásban, - amennyiben az igényben az elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus úton értesíti az igénylőt.
 

Az utolsó módosítás dátuma: 2013-04-17