MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

A kivitel, behozatal engedélyezése az 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet alapján

Kategória: Fő-oldal » Kereskedelmi Osztály » A kivitel, behozatal engedélyezése az 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet alapján


Az 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet 1. mellékletében szereplő valamennyi áru behozatalához, kiviteléhez, reexportjához szükséges-e Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) által a nevezett rendelet alapján kiadott tevékenységi engedély?

Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklet 1. pontjának címe szerint az 1.1., 1.2. és 1.4. pontokban meghatározott nem közösségi ¬¬áruk - radioaktív anyagok, robbanóanyagok és pirotechnikai termékek, külön jogszabály alapján közbiztonságra különösen veszélyesnek minősített eszközök - esetében csak behozatal és reexport esetében előírás a R. szerinti behozatali vagy azzal összefüggő reexport célú tevékenységekhez a Kormányhivatal tevékenységi engedélye.
A R. 1. mellékletében szereplő áruk közül behozatali, reexport és kiviteli tevékenységi engedély az 1. melléklet 2.1. pontjában szereplő áruk: a biztonsági papírok szállítását megelőzően szükséges; az előírás bármely viszonylatban, közösségi áruk behozatalára, kivitelére, reexportjára is vonatkozik.


A tevékenységi engedélyezési eljárás esetében hány nap az ügyintézési határidő?<br />

Az ügyintézési határidő a R. 7/A. § alapján 25 nap.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ügyintézési határidőbe – egyebekben - a szakhatóság eljárásának ügyintézési ideje (15 nap), az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama beszámít. Az ügyintézési határidőbe az Ákr. 52. § (1) bekezdésében nevezettek nem számítanak bele.


Mennyi a tevékenységi engedélyezési eljárás illetéke?

Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásban a mindenkor hatályos általános tételű eljárási illeték - jelenleg 3.000 Ft, - megfizetését kell igazolni.
A tevékenységi engedélyezési eljárás illetékének megfizetése az eljárás kezdeményezését megelőzően történhet:

- banki átutalás útján, a Magyar Államkincstár 10032000-01012107- 00000000 számú Eljárási illetékbevételi számlája javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Eljárási illeték”, a „BFKH”, az eljárás (pl. behozatali tevékenységi engedélykérelem) és az ügyfél (vállalkozás) megnevezésének feltüntetésével, a kérelemhez az átutalás igazolását csatolva);
- adott esetben készpénz-átutalási megbízás útján (a Magyar Államkincstár eljárási illetékbevételi számlájára történő befizetéshez rendszeresített, a postán beszerezhető sárga csekken) is befizethető. A kérelemhez csatolni kell az előírt illeték befizetését igazoló sárga csekk feladóvevényét.


A tevékenységi engedélykérelem benyújtása kötelezően űrlapon történik?

A tevékenységi engedélykérelmekhez a R. szerinti formanyomtatvány nincs rendszeresítve.

A kérelmet elektronikus úton az MKEH100e ÁNYK nyomtatvány felhasználásával (ennek előlapján megjelölve az 52/2012. (III. 28,) Korm.rendelet szerinti tevékenységi engedélyezési eljárást), vagy az e-papír szolgáltatás igénybevételével (címzett: Budapest Főváros Kormányhivatala; ügytípus: Ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok) lehet benyújtani.

A kérelmeknek a R. 5. §-ában hivatkozott, a tevékenységi engedélykérelmek benyújtásáról a Kormányhivatal honlapján közzétett Tájékoztatóban előírt benyújtási feltételek szerinti adatokat, mellékleteket kell tartalmazniuk.

Részletes tájékoztató a Kormányhivatal honlapján a https://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/egyeb_engedelyezes oldalon található.

Az elektronikus úton történő benyújtás feltételeiről a honlap külön fejezetében olvasható tájékoztatás.

https://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes

 


A szállítási (forgalmi) engedélykérelmek benyújtásához van-e formanyomtatvány rendszeresítve?

Az 52/2012.(III. 28.) Korm.rendelet (R.) 3. § (2) bekezdésében előírt szállítási engedély iránti kérelmeket a R. 6. mellékletében meghatározott űrlapon kell a Kormányhivatal Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztályához benyújtani.

Elektronikus úton történő kérelmezéskor az MKEH008 nyomtatványt kell alkalmazni.

http://e-ugyintezes.mkeh.gov.hu/nyomtatvanytar/nyomtatvany/MKEH_008.html

Az elektronikus úton történő benyújtás feltételeiről a honlap külön fejezetében olvasható tájékoztatás. https://mkeh.gov.hu/ugyintezes/e-ugyintezes


Mennyi az engedélyezési eljárás illetéke a szállítási kérelmek esetében?

A behozatal 15.000,- Ft, a kivitel (reexport) illetékmentes eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklete XVIII. Címének 2. pontja, illetve a 33. § (2) bekezdés 27. pontja alapján.              

Főszabályként az eljárási illeték az eljárás kezdeményezését (az elektronikus kérelem beküldését) megelőzően, banki átutalással, a MÁK 10032000-01012107-00000000 számú számlája javára, az átutalási megbízás közlemény rovatában az „Illeték”-re, „BFKH”-ra, az eljárás (behozatali engedélykérelem) megnevezésére, az ügyfél (vállalkozás) nevére való hivatkozással fizetendő meg, amit az átutalást igazoló bizonylat másolatának a kérelemhez csatolásával kell igazolni.

Mivel a behozatali (szállítási) eljárások kezdeményezésénél az online bankkártyás (VPOS) fizetést a technikai feltételek lehetővé teszik (lásd: VPOS útján fizethető illeték- illetve díjköteles BFKH KHENF eljárások), ez esetben az eljárási illetéket utólagosan (az eljárás kezdeményezését követően) az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER-en) keresztül lehet és kell megfizetni. Ebben az esetben az ügyfélnek az Internetes bankkártyás fizetés (VPOS - virtual point of sale) egyes illeték,- illetve díjköteles eljárások során című tájékoztatóban olvasható feltételek szerint kell eljárnia, és az illetéket a hatóság által elektronikus úton küldött igazgatási ügyazonosító megismerését követő munkanapon kell megfizetnie.


Áruk behozatalára, kivitelére a R. 3. § (2) bekezdése alapján kiadott szállítási engedélyek felhasználhatók-e többszöri szállításra?

Az engedély – eltérő rendelkezés hiányában – többszöri szállításra is felhasználható az engedélyezett érvényességen belül a R. 11. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A biztonsági papírok esetében viszont az engedély csak egyszeri szállításhoz használható fel a R. 11. § (3) bekezdése szerint.


Szükséges-e engedély biztonsági papírok EU-n belüli szállításához?

Biztonsági papírnak minősülő áruk országhatárt átlépő szállításához bármely országba történő kivitelhez (reexporthoz) és bármely országból történő behozatalhoz szükséges a Kormányhivatal engedélye az 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja, illetve 4. melléklet 1. pontja alapján.