MKEH » Tájékoztatás az adatváltozás bejelentési kötelezettség teljesítéséről

Tájékoztatás a nemesfémmel kapcsolatban tevékenységet folytató vállalkozások adatváltozás bejelentési kötelezettségének teljesítéséről

 

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 2009. évi LXXVI. törvény értelmében a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő, illetve kereskedelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) által nyilvántartásba bejegyzett vállalkozások a hatósági nyilvántartásba vett adataikban bekövetkezett változást, és működésük megszűnését kötelesek haladéktalanul a hatóságnak bejelenteni.

A hatóság hivatalból folyamatosan ellenőrzi a hatósági nyilvántartásba vett vállalkozások fentiekkel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének teljesítését és azt tapasztalja, hogy a vállalkozások ezt gyakran elmulasztják.

Amennyiben a hatóság az ellenőrzés során megállapítja, hogy a vállalkozás a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a vállalkozás a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és az adatváltozást a nyilvántartásba hivatalból bejegyzi, amennyiben a bejegyzés jogszabály által előírt feltételi fennállnak; vagy megtiltja a nemesfémmel kapcsolatos tevékenység folytatását a tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig.

Bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a bírság összege első esetben 50. 000 Ft, bejelentési kötelezettség ismételt elmulasztása esetén 75.000 Ft.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben a hatóság nyilvántartásába bejegyzett adataikban változás következik be, vagy a működésük megszűnik, azt haladéktalanul jelentsék be a hatóság részére!

A hatályos jogszabályoknak megfelelően az alábbi adatok változását kötelesek az Ügyfelek a hatóság részére bejelenteni:

  • vállalkozás nevének megváltozása;
  • vezető tisztségviselők személyének vagy nevének megváltozása;
  • vállalkozás székhely, illetve telephely, műhely címének megváltozása;
  • vállalkozás tevékenységében történő változás, amennyiben az nemesfémmel kapcsolatos tevékenységet érint;
  • vállalkozás adószámában, cégjegyzékszámában, illetve egyéni vállalkozói nyilvántartási számában bekövetkezett változás;
  • a vállalkozás elektronikus levelezési címének, valamint telefonszámának megváltozása.

Az adatváltozás bejelentési kötelezettség és a tevékenység megszüntetésének a hatóság részére történő bejelentése a http://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/nyilvantartas oldalról letölthető MKEH040 elektronikus nyomtatvány útján teljesíthető. 

A vállalkozás vezető tisztségviselőjének személyében történő változása esetén a bejelentés benyújtásával egyidejűleg szükséges a vezető tisztségviselő, vezető beosztású munkavállaló, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó személyes adatait tartalmazó adatlap hatóság részére történő rendelkezésére bocsátása. A bejelentés mellékleteként csatolandó adatlap szintén a https://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/nyilvantartas oldalról tölthető le.

A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és –hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet melléklete szerint a nyilvántartási adatok módosításának díja 6.800 Ft.

A fentiekben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére a következő módokon van lehetőség:

- a nemesfémhitelesítési szakterület pénztárában (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. fsz.) készpénzzel, vagy bankkártyával, illetve

- banki átutalás útján, Budapest Főváros Kormányhivatala Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlája javára.

A banki átutalási megbízás közlemény rovatában kérjük az „igazgatási szolgáltatási díj”, az eljárás, valamint az Ügyfél megnevezésének feltüntetését. A kérelemhez kérjük csatolni a banki átutalás visszaigazolását, a tranzakció összesítő adatait tartalmazó bizonylatot.

A vállalkozás tevékenységének megszüntetésére irányuló bejelentés nem díjköteles.

 

Jogszabályi háttér

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény;

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény;

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet;

A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet.

 

Budapest, 2020. november 4.

 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztály

2020. november 4.
Vissza