MKEH »

Tájékoztató

 

T Á J É K O Z T A T Ó

a nemesfémmel kereskedők és az árukereskedők részére a Pmt.-ben és a Kit.-ben meghatározott belső szabályzat, valamint a kockázatértékelés elkészítéséhez és átdolgozásához, a bejelentések megtételéhez

A hatóság részére több kérdés érkezik a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.), valamint ezen törvények felhatalmazása alapján kiadott 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet rendelkezéseinek értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban.

 

A hatóság számára is fontos az egységes jogalkalmazás elősegítése, ennek érdekében a hozzá beérkezett kérdések és az azzal kapcsolatban kialakított felügyeleti álláspontok a honlapon kerülnek közzétételre. A felügyeleti tevékenységgel összefüggő segédlet készítésére jellemzően jogszabályi rendelkezések értelmezése, vagy keretjellegű normatív rendelkezések tartalommal való feltöltése vonatkozásában kerül sor.

A hatóság célja az, hogy a jogi normák által nem szabályozott kérdésekben, vagy többféleképpen értelmezhető, adott esetben egymásnak ellentmondó jogi szabályozás esetén elsődlegesen saját álláspontját ismertesse, annak érdekében, hogy a szolgáltatók a hatóság – nem kötelező erejű – állásfoglalása ismeretében kialakíthassák saját jogi álláspontjukat. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hatóság által kiadott iránymutatások és segédletek nem mentesítik a szolgáltatókat saját jogi álláspontjuk kialakításának szükségessége és az ezért fennálló felelősség alól.

 

Belső szabályzat és kockázatértékelés

A Pmt. 1. § (1) bekezdés j) pontja alá tartozó nemesfémmel kereskedő szolgáltató a Pmt. 65. §-ának értelmében a továbbra is köteles belső szabályzatot készíteni, melyet a hatóság hagy jóvá. A Pmt.-ben a jóváhagyásra benyújtás határideje a nyilvántartástól számít és a korábbi 90 napról 45 napra módosult.

A Pmt. 1. § (1) bekezdés k) pontja alá tartozó árukereskedő szolgáltató a Pmt. 65. § (6) bekezdés értelmében a belső szabályzatának a kereskedelmi hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja a Pmt. szerinti kötelezettségek teljesítését, tehát továbbra is önként jelentkezik be a Pmt. hatálya alá. 2017. október 31. napját követően kizárólag a hatóság nyilvántartásában szereplő árukereskedő fogadhat el egy ügyleti megbízásban 2,5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzfizetést.

Egy ügyleti megbízásnak minősül az is, amikor:

- a „ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás” egy szolgáltatónál (kereskedőnél) a vásárlások összege összeszámítva, egy éven belül eléri vagy meghaladja a 2,5 millió forintot, ha a vevő személye azonos és a rész-megbízások értéke alkalmanként készpénzben a 300 ezer forintot eléri vagy meghaladja;

- részletvétel történik.

 Annak eldöntése, hogy az árukereskedő működése a Pmt. hatálya alá tartozik-e a szolgáltató felelőssége, melynek helyességét a hatóság ellenőrzi; amennyiben a hatóság azt állapítja meg, hogy a készpénzelfogadás mértéke miatt kötelező lett volna a nyilvántartásba vétel, úgy a Pmt. 69. § (1) bekezdése szerinti szankciókat alkalmazhatja az árukereskedővel szemben.

 A belső szabályzat elkészítéséhez a Nemzeti Kockázatértékelés 2017-ben aktualizált változatának szolgáltatók számára készített változatát regisztrált (vagy árukereskedőként nyilvántartásba vételüket kérni szándékozó) ügyfeleink titoktartási nyilatkozat ellenében e-mailben kérhetik a hatóságtól az npfo@bfkh.gov.hu címen. A Hírlevélre feliratkozott nemesfémmel kereskedők közül a kockázatértékelésre kötelezettek hírlevél formájában - külön kérelem nélkül - megkapják ezt a hatóságtól 2018. első félévében.

Kérelem a Nemzeti Kockázatértékelés 2017. szolgáltatói változatának megküldésére

A hatóság a belső szabályzatok elkészítésének és átdolgozásának megkönnyítésére, a kockázatértékelés elkészítésére Mintaszabályzatokat, kitöltési útmutatókat és egyéb segédanyagokat bocsát a szolgáltatók rendelkezésére, melyek az alábbiak

1./ Nemesfémmel kereskedők egyszerűsített belső szabályzata (kockázatértékelés elkészítése alól mentesülő szolgáltatók számára) mellékletekkel (doc. és odt.)

2./ Nemesfémmel kereskedők belső szabályzata (kockázatértékelésre kötelezett szolgáltatók) mellékletekkel (doc. és odt.)

3./ Árukereskedők belső szabályzata mellékletekkel (doc. és odt.)

A szabályzatok 1. mellékletére és a Kockázatértékelés elkészítésére vonatkozó segédanyag elérhető:

 4./ Kitöltési útmutató, kockázatértékelési segédlet, nemesfémmel kereskedőknek 

5./ Kitöltési útmutató, kockázatértékelési segédlet, árukereskedőknek 

Ezen túlmenően a GY. I. K. fülnél honlapunkon folyamatosan aktualizáljuk a szolgáltatók áltat feltett jogértelmezési kérdésekre adott válaszainkat.

 

FONTOS VÁLTOZÁSOK

a Pmt. szerinti belső szabályzat jóváhagyását érintően

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései értelmében a hatóság elektronikus ügyintézésre kötelezett ebben az ügycsoportban, mert az ügyfelek kizárólag gazdálkodó szervezetek lehetnek, természetes személyek nem (ideértve az egyéni vállalkozókat is), ennek megfelelően: 2018. május 1. napját követően kizárólag elektronikus úton előterjesztett kérelemmel történhet a Pmt. szerinti belső szabályzat jóváhagyásra benyújtása, az ügyfélkapun keresztül a MKEH032 számú nyomtatványon (nemesfémmel kereskedők részére), valamint a MKEH030 számú nyomtatványon (árukereskedők részére).(kattintásra nyílik)

Az így előterjesztett nyomtatványhoz csak a belső szabályzatot kell cégszerűen aláírva csatolni (szkennelve), Pdf formátumban, külön kérelem nem szükséges. A csatolmány nélkül beküldött nyomtatványt a hatóság nem tudja érdemben elbírálni.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 69. pontja értelmében a Pmt. szerinti szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás illetékmentes, nem kell megfizetni a 3000 Ft eljárási illetéket, így az eljárás teljes mértékben költség és illetékmentes.

Bejelentések a hatóság és a pénzügyi információs egység részére

  1. Azok a szolgáltatók, akiknek a Pmt. 80. § (1) bekezdése értelmében a belső szabályzat tekintetében átdolgozási kötelezettségük áll fenn - 2017. június 26. napján már a hatóság által nyilvántartott ügyfél, akár nemesfémmel akár egyéb áruval kereskedő - csak az átdolgozás tényét voltak kötelesek 2018. január 27. napjáig írásban bejelenteni a hatóság által külön kidolgozott minták szerint. Ezek a szolgáltatók NE KÜLDJÉK BE A SZABÁLYZATUKAT a hatóságnak, a hatóság majd felügyeleti ellenőrzés során kéri be és hagyja jóvá azokat, az általa kiválasztott ütemezésben.

6./ Bejelentés szabályzat átdolgozásáról 2018 (nemesfémmel kereskedő)

7./ Bejelentés szabályzat átdolgozásáról 2018 (árukereskedő).

 A Pmt. 28. §-a értelmében a felügyeletet ellátó szerveknek is kell kockázatértékelést készíteni az általuk felügyelt szektorra nézve, ezért kérünk valamennyi szolgáltatótól forgalmi adatokat is.

A bejelentés határidejének elmulasztása a Pmt. 69. § (1) bekezdésben leírt joghátrányokat vonhat maga után.

Azokat az árukereskedő szolgáltatókat, akik 2018. május 1. napjáig nem jelentik be belső szabályzatuk átdolgozását (ezzel a Pmt.-ben meghatározott új kötelezettségek elfogadását nem igazolják), de nem is kérik törlésüket a nyilvántartásból, a hatóság hivatalból törli az árukereskedőkről vezetett nyilvántartásból, mert ők a Pmt. jelentős mértékben történt megváltozása miatt már nem jogosultak elfogadni 2,5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó készpénzfizetést. Amennyiben a törlő határozat véglegessé válását (kézbesítését) követően újból be kívánnak jelentkezni a Pmt. hatálya alá, azt az új szabályok alapján, elektronikus úton tehetik csak meg.

FONTOS információ, hogy önmagában a kijelölt személy bejelentése a pénzügyi információs egységnek nem elegendő, mert az árukereskedelmet folytató szolgáltatókat a hatóság veszi nyilvántartásba és nem a Nemzeti Adó és Vámhivatal!

  1. A kockázatértékelés elkészítése alóli mentességének alátámasztására a nemesfémmel kereskedő köteles a hatóság részére 2018. május 31. napjáig a 2017. év nemesfém forgalmáról jelentést tenni, elektronikus úton a MKEH037 nyomtatvány kitöltésével. A forgalomra vonatkozó nyilatkozatokat a felügyelet szúrópróbaszerűen ellenőrzi, ha annak valótlanságát lehet megállapítani, a felügyelet a szolgáltatót a magas kockázatú kategóriába sorolja és joghátrány kiszabására is sor kerülhet.

 8./ Bejelentés a 2017. évi forgalomról (kockázatértékelés elkészítése alól mentesülő nemesfémmel kereskedők részére

 III. A Pmt. 31. §-ának értelmében a szolgáltató a kijelölt személy nevéről, beosztásáról, elérhetőségéről a tevékenysége megkezdésének időpontjától, valamint az ezekben bekövetkezett változásról a változástól számított öt munkanapon belül köteles tájékoztatni a NAV FIU-t. A kijelölt személy bejelentését annak a szolgáltatónak is újból meg kell tennie, aki már ezt korábban megtette! A szolgáltatónak a kijelölt személyt be kell jelentenie a NAV felé. A bejelentésre szolgáló dokumentum a www.nav.gov.hu honlapon megtalálható VPOP_KSZ17 nyomtatvány, melyet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

Budapest, 2018. április „13.”

 

 Szűcs Árpád

osztályvezető

2018. április 13.
Vissza