MKEH »

T Á J É K O Z T A T Ó

 

a nemesfémmel kereskedők és az árukereskedők részére a Pmt.-ben és a Kit.-ben meghatározott belső szabályzat, valamint a kockázatértékelés elkészítéséhez és átdolgozásához, a bejelentések megtételéhez

Belső szabályzat és kockázatértékelés

2017. június 26. napján két, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából nagyon fontos törvény lépett hatályba: az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) és a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban Pmt.). A Pmt. 2017. június 26. napján helyezte hatályon kívül a korábbi 2007. évi CXXXVI. számú pénzmosás elleni törvényt.

A törvények végrehajtására született 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet mely a belső szabályzat kötelező elemeiről rendelkezik, valamint a 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet (a továbbiakban: útmutató, letölthető itt), ez utóbbi határozza meg azokat a részletszabályokat, melyeket a nemesfémmel kereskedő és az árukereskedő szolgáltatóknak a belső szabályzat elkészítésénél figyelembe kell venni.

A Pmt. 1. § (1) bekezdés j) pontja alá tartozó nemesfémmel kereskedő szolgáltató a Pmt. 65. §-ának értelmében a továbbra is köteles belső szabályzatot készíteni, melyet a hatóság hagy jóvá. A Pmt.-ben a jóváhagyásra benyújtás határideje a nyilvántartástól számít és a korábbi 90 napról 45 napra módosult.

A Pmt.1. § (1) bekezdés k) pontja alá tartozó árukereskedő szolgáltató a Pmt. 65. § (6) bekezdés értelmében a belső szabályzatának a kereskedelmi hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja a Pmt. szerinti kötelezettségek teljesítését, tehát továbbra is önként jelentkezik be a Pmt. hatálya alá. 2017. október 31. napját követően kizárólag a hatóság nyilvántartásában szereplő árukereskedő fogadhat el egy ügyleti megbízásban 2,5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzfizetést.

Egy ügyleti megbízásnak minősül az is amikor:

- a „ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás” egy szolgáltatónál (kereskedőnél) a vásárlások összege összeszámítva, egy éven belül eléri vagy meghaladja a 2,5 millió forintot, ha a vevő személye azonos és a rész-megbízások értéke alkalmanként készpénzben a 300 ezer forintot eléri vagy meghaladja;

- részletvétel történik.

Annak eldöntése, hogy az árukereskedő működése a Pmt. hatálya alá tartozik-e a szolgáltató felelőssége, melynek helyességét a hatóság ellenőrzi; amennyiben a hatóság azt állapítja meg, hogy a készpénzelfogadás mértéke miatt kötelező lett volna a nyilvántartásba vétel, úgy a Pmt. 69. § (1) bekezdése szerinti szankciókat alkalmazhatja az árukereskedővel szemben.

A belső szabályzat elkészítéshez a Nemzeti Kockázatértékelés 2017-ben aktualizált változatának szolgáltatók számára készített változatát regisztrált (vagy árukereskedőként nyilvántartásba vételüket kérni szándékozó) ügyfeleink titoktartási nyilatkozat ellenében e-mailben kérhetik a hatóságtól az npfo@bfkh.gov.hu címen. A Hírlevélre feliratkozott nemesfémmel kereskedők közül a kockázatértékelésre kötelezettek hírlevél formájában - külön kérelem nélkül - megkapják ezt a hatóságtól 2018 első felében.

Kérelem a Nemzeti Kockázatértékelés 2017. szolgáltatói változatának megküldésére

A hatóság a belső szabályzatok elkészítésének és átdolgozásának megkönnyítésére, a kockázatértékelés elkészítésére Mintaszabályzatokat, kitöltési útmutatókat és egyéb segédanyagokat bocsát a szolgáltatók rendelkezésére, melyek az alábbiak:

1./ Nemesfémmel kereskedők egyszerűsített belső szabályzata (kockázatértékelés elkészítése alól mentesülő szolgáltatók számára) mellékletekkel

2./ Nemesfémmel kereskedők belső szabályzata (kockázatértékelésre kötelezett szolgáltatók) mellékletekkel.

3./ Árukereskedők belső szabályzata mellékletekkel

A szabályzatok 1. mellékletére és a Kockázatértékelés elkészítésére vonatkozó segédanyag elérhető:

4./ Kitöltési útmutató, kockázatértékelési segédlet, nemesfémmel kereskedőknek 

5./ Kitöltési útmutató, kockázatértékelési segédlet, árukereskedőknek

Ezen túlmenően a GY. I. K. fülnél honlapunkon folyamatosan aktualizáljuk a felmerült kérdésekre adott válaszainkat.

FONTOS VÁLTOZÁSOK:

1. ) Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései értelmében a hatóság elektronikus ügyintézésre kötelezett ebben az ügycsoportban, mert az ügyfelek kizárólag gazdálkodó szervezetek lehetnek, természetes személyek nem (ideértve az egyéni vállalkozókat is), ennek megfelelően: 2018. április 15. napját követően kizárólag elektronikus úton történhet a szabályzat jóváhagyásra benyújtása, az ügyfélkapun keresztül, árukereskedő szolgáltatóknak a MKEH030ny, MKEH030e, MKEH030-1 és az MKEH030-2 nyomtatványokon, a nemesfémmel vagy az azokból készült tárgyakkal kereskedő szolgáltatóknak pedig a MKEH032e és MKEH032 nyomtatványokon. Az e-nyomtatványok elérhetőek a http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok linken.

2. ) A nyomtatványhoz csak a belső szabályzatot kell csatolni, külön kérelem nem kell.

3. ) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 69. pontja értelmében a szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás illetékmentes, nem kell megfizetni a 3000 Ft eljárási illetéket.

Bejelentések a hatóság és a pénzügyi információs egység részére

I. Azok a szolgáltatók, akiknek a Pmt. 80. § (1) bekezdése értelmében a belső szabályzat tekintetében átdolgozási kötelezettségük áll fenn - 2017. június 26. napján már a hatóság által nyilvántartott ügyfél, akár nemesfémmel akár egyéb áruval kereskedő - csak az átdolgozás tényét kötelesek írásban bejelenteni a hatóság által külön kidolgozott minták szerint, NE KÜLDJÉK BE A SZABÁLYZATUKAT a hatóságnak, a hatóság majd felügyeleti ellenőrzés során kéri be és hagyja jóvá azokat, az általa kiválasztott ütemezésben.

6./ Bejelentés szabályzat átdolgozásáról (nemesfémmel kereskedő)

7./ Bejelentés szabályzat átdolgozásáról (árukereskedő)

A szabályzatok átdolgozásának bejelentése 2018. április 15. napját követően kizárólag elektronikus úton történhet, az ügyfélkapun keresztül a MKEH Bejelentés nyomtatványon.

A Pmt. 28. §-a értelmében a felügyeletet ellátó szerveknek is kell kockázatértékelést készíteni az általuk felügyelt szektorra nézve, ezért kérünk forgalmi adatokat is..

A bejelentés megküldésére 2018. január 27. napjáig biztosított határidőt - joghátrány kiszabása nélkül - a hatóság. A határidő elmulasztása a Pmt. 69. § (1) bekezdésben leírt joghátrányokat vonja maga után.

Azokat az árukereskedő szolgáltatókat, akik 2018. április 15. napjáig nem jelentik be belső szabályzatuk átdolgozását (ezzel a Pmt.-ben meghatározott új kötelezettségek elfogadását) és nem is kérik törlésüket a nyilvántartásból, a hatóság hivatalból törli az árukereskedőkről vezetett nyilvántartásból, mert ők a Pmt. jelentős mértékben történt megváltozása miatt már nem jogosultak elfogadni 2,5 millió Ft-ot elérő vagy meghaladó készpénzfizetést.  Amennyiben a törlő határozat véglegessé válását (kézbesítését) követően újból be kívánnak jelentkezni a Pmt. hatálya alá, azt az új szabályok alapján, elektronikus úton tehetik csak meg.

II. A kockázatértékelés elkészítése alóli mentességének alátámasztására a nemesfémmel kereskedő köteles a hatóság részére minden év május 31. napjáig az előző év nemesfém forgalmáról jelentést tenni, elektronikus úton a MKEH37 nyomtatvány kitöltésével. A forgalomra vonatkozó nyilatkozatokat a felügyelet szúrópróbaszerűen ellenőrzi, ha annak valótlanságát lehet megállapítani, a felügyelet a szolgáltatót a magas kockázatú kategóriába sorolja és joghátrány kiszabására is sor kerülhet.

8./ Bejelentés 2017. évi forgalomról (kockázatértékelés elkészítése alól mentesülő nemesfémmel kereskedők részére 

III. A Pmt. 31. §-ának értelmében a szolgáltató a kijelölt személy nevéről, beosztásáról, elérhetőségéről a tevékenysége megkezdésének időpontjától, valamint az ezekben bekövetkezett változásról a változástól számított öt munkanapon belül köteles tájékoztatni a NAV FIU-t. A kijelölt személy bejelentését annak a szolgáltatónak is újból meg kell tennie, aki már ezt korábban megtette! A szolgáltatónak a kijelölt személyt be kell jelentenie a NAV felé. A bejelentésre szolgáló dokumentum a www.nav.gov.hu honlapon megtalálható VPOP_KSZ17 nyomtatvány, melyet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.

Budapest, 2018. március 31.

                                                                                   Szűcs Árpád

                                                                                   osztályvezető

2018. március 26.
Vissza