MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenység bejelentése

Kategória: Fő-oldal » Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály » Utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenység bejelentése


1. Mit jelent az „utazási szolgáltatásegyüttes” kifejezés?

Ugyanazon utazáshoz vagy üdüléshez igénybe vett legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás, mely nem alkot utazási csomagot, és az egyes utazási szolgáltatókkal önálló szerződések megkötését eredményezi, ha a vállalkozás:

- értékesítési helyének egyetlen alkalommal történő felkeresése vagy azzal való kapcsolatfelvétel során elősegíti az utazók számára az egyes utazási szolgáltatások külön-külön való kiválasztását és kifizetését, vagy

- célzott módon elősegíti legalább egy további szolgáltatásnak egy másik vállalkozótól való igénybevételét, feltéve, hogy ez utóbbi vállalkozóval az első utazási szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követően legalább 24 órán belül szerződés jön létre.

Összefoglalva:

- az utazási szolgáltatásegyüttes NEM minősül utazási csomagnak

- legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás igénybevétele történik ugyanazon üdülés kapcsán és így több utazási szolgáltatóval jön létre szerződés.

- a szolgáltatások külön-külön lettek kiválasztva és kifizetve ugyanazon az értékesítési helyen akár online, akár offline módon. egy értékesítési helyen 24 órán belüli szerződések megkötésével, vagy

- a vállalkozás célzott módon (pl. visszaigazoláshoz mellékelt direkt ajánlat másik turisztikai szolgáltatásra) a nála megvásárolt szolgáltatási elemhez kapcsolódóan egy vagy több másik turisztikai szolgáltatást ajánl ki és ezáltal 24 órán belül a kiajánlott másik szolgáltatóval is szerződés jön létre.

 


2. A bejelentés köteles utazási szolgálatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenység végzéséhez, mit kell benyújtani?

A bejelentésnek tartalmaznia kell a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv. 22. § (1) bekezdése szerinti adatokat, azaz a szolgáltató nevét, lakcímét, illetve szervezet esetén székhelyét, a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését, valamint az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat.
A bejelentés a BFKH internetes oldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével is benyújtható, mely az alábbi linkről tölthető le: http://www.mkeh.gov.hu/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok

Fentiekkel összefüggésben a bejelentéshez csatolni kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat is:

• A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti, megfelelő mértékű vagyoni biztosíték igazolása.
• A biztosítási/banktitok alóli feloldás céljából a biztosító/pénzintézet részére adott és általuk elfogadott felhatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratban eredetiben v. hitelesített másolatban.
• Nyilatkozat a vagyoni biztosíték emelésének kötelezettségéről (213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdése alapján),
• Személyszállítást (repülőjárat, közúti, vasúti illetve vízi) is tartalmazó utazási szolgátatásegyüttesek elősegítése esetén: Biztosítás megkötésének igazolása a 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet 9/A. §-a vonatkozásában.


3. Ki folytathat ma Magyarországon utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenységet és mik a tevékenység folytatásának feltételei?

• Utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenység gyakorlásának kritériumait, és a bejelentésével kapcsolatos feltételeket, illetve ezzel kapcsolatos tudnivalókat a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény és az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet határozzák meg.

• Utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenységet Magyarországon csak az folytathat, aki a Kertv., valamint az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek megfelel, és e tevékenységet Budapest Főváros Kormányhivatala felé bejelentette.

• Az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződések megkötésére vonatkozó jogszabályi előírásokat az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg.


4. Milyen jogszabályokat kell ismernem amennyiben utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenységet szeretnék szolgáltatni?

1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
2. Az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet,
3. Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet


5. Mire nyújt pénzügyi fedezetet a vagyoni biztosíték, valamint mikor szükséges megkötni a kötelező biztosítást és mire nyújt fedezetet?

A vagyoni biztosíték fedezetett nyújt az utazási szolgáltatásegyüttes értékesítése kapcsán az utazó által befizetett előlegek, részvételi díjak visszafizetésére.
Amennyiben az utazási szolgáltatásegyüttesnek az utazók szállítása is részét képzi, akkor az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő köteles az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződés megkötésekor az utazóra, mint kedvezményezett részére kötelező biztosítást kötni.
A kedvezményezett részére megkötött biztosításnak fedezet kell nyújtania az utazáskor, az utazási vállalkozó fizetésképtelensége miatt szükséghelyzetbe került utazók érdekében teendő intézkedések, így hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezetére.


6. Milyen formában lehet benyújtani a vagyoni biztosíték igazolását?

Vagyoni biztosíték lehet hitelintézettel kötött garancia szerződés, letéti szerződés, vagy biztosítótársasággal megkötött biztosítási szerződés.


7. Mennyi időre kell szólnia a vagyoni biztosíték szerződésnek?

A biztosítási szerződést legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A hitelintézettel kötött szerződésnek legalább tizennyolc hónapra kell szólnia.


8. Az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók?

Igen, de a biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről is.


9. Az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó vagyoni biztosítéknak és a kötelező biztosítási fedezetnek mekkora a mértéke, illetve utóbbi mikor szükséges?

Vagyoni biztosíték lehet hitelintézettel kötött garancia szerződés, letéti szerződés, vagy biztosítótársasággal megkötött biztosítási szerződés.

Vagyoni biztosíték mérteke: az utazási szolgáltatásegyüttes értékesítéséből származó éves nettó értékesítési árbevétel 10%-ának, de legalább ötmillió forintnak megfelelő összeg.

Amennyiben az utazási szolgáltatásegyüttesnek az utazók szállítása is részét képzi, akkor az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedő köteles az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződés megkötésekor az utazóra, mint kedvezményezett részére kötelező biztosítást kötni (hazaszállítási biztosítás).

Hazaszállítási biztosítás mértéke: a vagyoni biztosíték legalább 10%-ának, ill. nem menetrendszerinti repülőjárattal (charterjárattal) történő személyszállítás esetén legalább 20%-ának megfelelő összeg.


10. Melyik év értékesítési nettó árbevétele számít a vagyoni biztosíték alapját képező árbevételnek egy működő utazási vállalkozásnál?

A vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel az utazási szolgáltatásegyüttesek értékesítésének tevékenységéből származó, a hitelintézettel kötött garanciaszerződés vagy a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében december 31-éig elszámolt értékesítési nettó árbevétel, a következő évre tervezett értékesítési nettó árbevétel és a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évét megelőző év ugyanezen típusú tevékenységéből származó értékesítési nettó árbevételének összege közül, a legnagyobb összeg.


11. Mikor kell igazolnia a már működő utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenységet végző utazási vállalkozónak, hogy rendelkezik a következő évre szóló vagyoni biztosítékkal?

A már működő utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a BFKH-nak igazolni, hogy rendelkezik a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rend előírásainak megfelelő – a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, biztosítási szerződéssel megkötése illetve a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakra szóló – vagyoni biztosítékkal.


12. Az utazási szolgáltatásegyüttes igénybe vételét elősegítő kereskedelmi tevékenységet végző utazási vállalkozónak milyen határidőkre kell figyelnie?

Az az utazási vállalkozó, aki utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenységet végez és rendelkezik hatósági nyilvántartásba vétellel

• köteles minden év október 31-éig a BFKH-nak igazolni, hogy rendelkezik a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő – a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötése, ill. a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló - vagyoni biztosítékkal, valamint

• köteles a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (6) értelmében minden év május 31-éig a megelőző évi tényleges értékesítési nettó árbevételt a BFKH-nak bejelenteni.


13. Kell-e módosítani év közben a vagyoni biztosíték összegét?

Igen az utazási vállalkozó – szükség esetén – köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot megemelni az előző évi elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörtént az utazási vállalkozó köteles a BFKH felé megfelelően igazolni.

Amennyiben az utazási szolgáltatásegyüttesek igénybevételére befizetett előlegek, részvételi díjak összege, amelyekre az utazási vállalkozó szolgáltatást még nem teljesített, legalább 10%-kal meghaladják az igazolt vagyoni biztosíték alapjául szolgáló árbevétel összegét, azt az utazási vállalkozó köteles hét napon belül a vagyoni biztosíték összegét az irányadó előlegek és részvételi díjak alapján megemelni és ennek megtörténtét a BFKH-nak haladéktalanul igazolni. (A vagyoni biztosíték összegének számítása kapcsán előlegek és részvételi díjak alatt az utazási szolgáltatásegyüttesek igénybevételére befizetett előlegek és részvételi díjak összegét kell érteni.)


14. Az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenység befejezését követően mikor lehet a vagyoni biztosítékot megszüntetni?

Az utazási vállalkozó a vagyoni biztosítékot csak e tevékenység megszűnését követően, az utazási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése után, legkorábban azonban a tevékenység megszűnésétől számított hat hónap elteltével szüntetheti meg.


15. Milyen nyilvántartási kötelezettsége van az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő utazási vállalkozónak?

Az érintett utazási vállalkozónak olyan nyilvántartást szükséges vezetnie, amely megfelelően tartalmazza az utazási szolgáltatásegyüttesek értékesítése kapcsán utazók által befizetett előlegek, részvételi díjak azon aktuális összegét, melyekre az utazási vállalkozó szolgáltatást még nem teljesített, valamint amely tartalmazza az utazási szolgáltatásegyüttesek értékesítéséből származó, elszámolt nettó árbevételt és a teljesítési időpontokat. Az utazási vállalkozó köteles e nyilvántartásban szereplő adatokat öt évig megőrizni és hatósági ellenőrzés céljából a Kormányhivatal számára könnyen hozzáférhetővé tenni.


16. Az adatváltozást illetve az utazási szolgáltatásegyüttes igénybevételét elősegítő kereskedelmi tevékenység megszüntetését be kell-e jelenteni a BFKH felé?

Igen. A 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó haladéktalanul köteles a BFKH-nak bejelenteni.


17. A bejelentést hol és hogyan lehet benyújtani?

• Gazdálkodó szervezetek részéről a bejelentés elektronikus úton nyújtható be a gazdálkodó szervezet CÉGKAPU-ja útján.
• Amennyiben személyesen kíván ügyet intézni az a hatóságunk telephelyén megteheti (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.).