MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Tartós szálláshasználati szolgáltatás (time-share)

Kategória: Fő-oldal » Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály » Tartós szálláshasználati szolgáltatás (time-share)


1. Mit jelent a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység?

A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység fogalmát a Kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény . 2. § 24. pontja definiálja, ez alapján tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység az üzletszerű gazdasági tevékenység keretében éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szolgáló szállás rendszeres időközönként ismétlődő, meghatározott, nem huzamos időtartamra történő használata jogának (üdülési jog) biztosítása.


2. Mit jelent a szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés?

A 141/2011. (VII. 21.) Korm rend. 2.§ (1) bek 10. pontja definiálja a „szállás időben megosztott használati jogára” vonatkozó szerződés fogalmát, az alábbiak szerint: A felek által határozatlan vagy egy évet meghaladó mértékű határozott időre kötött olyan fogyasztói szerződés, amely alapján a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében megszerzi egy vagy több szállás egynél több meghatározott időszakra vonatkozó használatának jogát.


3. A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatása engedély vagy bejelentés köteles tevékenység?

A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatása bejelentés köteles tevékenység. A Kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény értelmében aki tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.


4. Hol tudom bejelenteni, ha tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet kívánok folytatni?

A Kereskedelemről szóló törvény értelmében, aki tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. E tevékenység vonatkozásában kereskedelmi hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala ( a továbbiakban: BFKH).

Előzőek alapján a tevékenységet a BFKH kell bejelenteni.

A bejelentés megtehető – a szükséges dokumentumok csatolásával – az alábbi módokon:

Személyesen: a BFKH telephelyén: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

Ügyfél fogadás:

Hétfőtől - Csütörtökig: 8.30 – 16.00

Pénteken:8.30-13.00

Postai úton: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály 

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. vagy a 1534 Budapest, BKKP Pf. 919/1. postafiók címre

Interneten: a www.mkeh.hu honlapon az e-ügyintézés menüpont alatt, az általános nyomtatványon keresztül. E-ügyintézéshez ügyfélkapu regisztráció szükséges.

A bejelentést az egyéni vállalkozó / a cég képviseletére jogosult valamint az általuk meghatalmazottak tehetik meg. Meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás szükséges.


5. A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentéséhez létezik-e formanyomtatvány és honnan tölthető le?

Kötelező-e a tevékenység folytatását azon bejelenteni?

Létezik formanyomtatvány, de nem kötelező a bejelentést a nyomtatványon megtenni, azonban célszerű, mert a nyomtatvány rákérdez minden olyan adatra és felsorol minden olyan mellékletet, amelyek megadása, illetve csatolása szükséges ahhoz, hogy a bejelentés megfeleljen a jogszabályi előírásoknak.

A nyomtatvány innen tölthető le: http://mkeh.gov.hu/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok

A fenti linken belül itt találja: Kereskedelmi engedélyezés, regisztrálás / Kereskedelmi jellegű turisztikai tevékenységek nyilvántartásba vételével kapcsolatos nyomtatványok / Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentéséhez


6. Milyen alapvető fogalmakat szükséges ismernem, ha tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet kívánok folytatni?

 • tartós szálláshasználati szolgáltatás: lásd 1. kérdés válaszában leírtak
 • szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés: lásd 2. kérdés válaszában leírtaknál
 • elállási jog, elállási nyilatkozat: A fogyasztó írásban indokolás nélkül elállhat a szerződéstől (ideértve az előszerződést is) annak megkötésének napjától, vagy amennyiben később kapta kézhez, akkor a kézhezvétel napjától számított 14 napon belül. (141/2011. (VII.21.) Korm rend. 9. § (1) bek. , a R. 5. melléklete szerinti formanyomtatványon is megtehető). Az elállási jogra a szerződés megkötését megelőzően külön fel kell hívni a fogyasztó figyelmét!
 • fizetés tilalma elállási idő alatt: A vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt a fogyasztótól fizetést semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el. Ez a tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó bármilyen jogcímen a vállalkozás javára harmadik személy részére teljesít. Tehát az elállási határidő lejárta előtt az ügyvédi letéten keresztül történő fizetés is tilos. Az előleg fizetés tilalmára a szerződés megkötését megelőzően külön fel kell hívni a fogyasztó figyelmét!
 • tájékoztató, kötelező írásbeli tájékoztatás: A vállalkozás köteles a szerződéskötést megelőzően díjmentesen és írásban tájékoztatást nyújtani (írásbeli tájékoztató). Az írásbeli tájékoztató a megkötött szerződés részét képezi. A bejelentési eljárásban a szerződés mintát és az írásbeli tájékoztatót is be kell nyújtani! A tájékoztatás a 141/2011. (VII.21.) Korm rend. mellékletében szereplő nyomtatványon történik. (R. formanyomtatvány a szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződésekhez (141/2011 Korm. rend 1. számú melléklete))


7. Ki folytathat és milyen feltételekkel ma Magyarországon tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet?

Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet – letelepedés keretében - csak olyan Magyarországon letelepedett vállalkozás (cég vagy egyéni vállalkozó) folytathat, amely az e tevékenység végzésére irányuló szándékát a Budapest Főváros Kormányhivatalánál (a továbbiakban:BFKH) bejelentette és bejelentése megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és vállalkozását a BFKH a tartós szálláshely használati szolgáltatást végző vállalkozásokról vezetett nyilvántartásába bejegyezte.

Továbbá Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység csak akkor folytatható, ha a vállalkozás

a) vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó büntetlen előéletű, nem áll a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

b) vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nem volt olyan vállalkozás tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, amelyet a tevékenység megkezdését megelőző öt éven belül a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt vagy ilyen tevékenység engedély nélküli folytatása miatt jogerős hatósági határozatban eltiltottak a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység végzésétől.


8. A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentéséhez milyen dokumentumokat kell benyújtani?

 • Magát a bejelentést mely tartalmazza az alábbi adatokat (nyomtatvány a www.mkeh.gov.hu oldaláról letölthető)

  • a szolgáltató nevét,

  • a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

  • a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését

  • a vállalkozás cégjegyzékszámát, illetve egyéni vállalkozó esetén vállalkozói nyilvántartási számát,

  • a vállalkozás telefon és fax számát, valamint email címét (elektronikus kereskedelmi szolgáltatás esetén,

  • vállalkozás vezető tisztségviselőjének, vezető állású munkavállalójának nevét, tisztségét, megbízatásának lejártát

  • a vállalkozás cégjegyzékszámát, illetve egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány számát

  • az ingatlan címét és helyrajzi számát

  • ingatlannak nem minősülő szállás esetén, az annak azonosítására szolgáló adatokat.

 • Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, egyéni vállalkozó büntetlen előéletének és annak igazolása, hogy nem áll tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. (erkölcsi bizonyítvány)

 • Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozata a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 6/E. § (2) bekezdés b) pontja alapján

 • A bejelentésben megjelölt szállásra vonatkozó, a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Kormányrendelet szerinti magyar nyelvű írásbeli tájékoztató (Tájékoztatási formanyomtatvány a R. 1. sz. mellékletében található)

 •  A 141/2011. (VII. 21.) Kormányrendelet szerinti magyar nyelvű szerződés

 • az ingatlan használatba vételi engedélyének vagy építés alatt álló ingatlan esetében az építési engedély másolata,

 • A vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozata személyes adatok kezelésére vonatkozóan bejelentésre vonatkozó nyomtatvány négyes számú mellékletben foglaltak szerint

 • 20.000,- Forint eljárási díj befizetésének igazolása, a BFKH 10032000-00309653-00000000 számú számlája javára történő banki átutalási megbízással teljesíthető. 


9. Hogyan igazolható a büntetlen előélet és hogy nem állok tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység foglalkozástól eltiltás hatálya alatt?

A kérelem benyújtásának időpontjához képest 3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, amelyen az szerepel, hogy az adott személy büntetlen előéletű és foglalkozástól eltiltás vagy tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll.


10. Szükséges-e bármilyen szakképesítés a tevékenység végzéséhez?

Nem szükséges szakképesítés, a tevékenység folytatásának feltételei csak a jelen tájékoztatás 7. pontjában felsoroltak.


11. Szükséges-e a tevékenység folytatáshoz vagyoni biztosíték?

Nem szükséges vagyoni biztosíték, a tevékenység folytatásának feltételei csak a jelen tájékoztatás 7. pontjában felsoroltak.


12. A tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban milyen változásokat kell bejelenteni a nyilvántartást vezető hatóság felé?

A szolgáltató a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett bármilyen változást haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósághoz. A hatóság az adatokban bekövetkezett változást is bejegyzi a nyilvántartásba.


13. Mit tegyek, ha már nyilvántartásba vett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet végző szolgáltató vagyok és a tevékenységet több ingatlanra is ki szeretném terjeszteni?

Az új ingatlant be kell jelenteni, mint a bejelentésben foglalt adatok megváltozását. A változás bejelentésben meg kell adni az ingatlan címét, helyrajzi számát és be kell nyújtani a változás bejelentésben megjelölt szállásra vonatkozó 141/2011. (VII. 21.) Kormányrendelet 1. melléklet szerinti magyar nyelvű írásbeli tájékoztatót és a rendelet szerinti magyar nyelvű szerződést, az ingatlan használatbavételi engedélyének vagy építés alatt álló ingatlan esetében az építési engedély másolatát, valamint az eljárási díj befizetésének igazolását.


14. Mit tegyek, ha már nyilvántartásba vett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet végző szolgáltató vagyok és a tevékenységet már nem kívánom minden olyan ingatlan vonatkozásában folytatni, amely bejelentésemben szerepelt?

Fentieket a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósághoz, mint a bejelentésben foglalt adatok megváltozását be kell jelenteni és csatolni kell hozzá az eljárási díj befizetésének igazolását.


15. Be kell-e jelentenem a tevékenység megszüntetését?

A szolgáltatási tevékenység megszüntetését a szolgáltató haladéktalanul köteles a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatósághoz a Budapest Főváros Kormányhivatala Idegenforgalmi és Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Közraktározás-felügyeleti Osztályon kell bejelenteni.


16. Építés alatt álló ingatlan vonatkozásában be lehet-e jelenteni a tevékenység folytatására irányuló szándékot?

Igen, azonban építés alatt álló ingatlan esetén a bejelentésben meg kell jelölni az építőipari kivitelezési tevékenység előrelátható befejezésének időpontját és csatolni kell a jogerős építési engedélyt, továbbá a 141/2011 Korm. rendelet szerinti tájékoztatóban tájékoztatást kell nyújtani az alábbiakról is:

 • a szállás és a szállást teljes mértékben működőképessé tévő szolgáltatások (gáz, villamos energia, víz és telefoncsatlakozás), valamint a fogyasztó által igénybe vehető létesítmények kiviteli állapota, előzőek elkészülésének határideje, valamint a fogyasztó által igénybe vehető létesítmények elkészülésének ésszerűen megbecsült határideje; az építési engedély száma, az azt kibocsátó, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság, illetve hatóságok neve(i) és teljes címe(i); valamint a szállás elkészülésére vonatkozó biztosíték vagy a szállás elkészülésének elmaradása esetén a befizetett összegek visszatérítésére vonatkozó biztosíték, továbbá adott esetben az ilyen biztosítékok alkalmazásának feltételei


17. Ingatlan időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés csak saját tulajdonú ingatlanra vonatkozóan köthető?

Nem, nem csak saját tulajdonú ingatlanra vonatkozóan köthető időben megosztott használati jogra vonatkozó szerződés, azonban a 141/2011. (VII. 21.) Korm. rend. 1. melléklete szerinti tájékoztatóban fel kell tüntetni a szolgáltatót és a szállás tulajdonosát is. Célszerű feltüntetni azt is, hogy a szolgáltató milyen jogviszony alapján jogosult a szerződés megkötésére. (A tájékoztatót a vállalkozás köteles a szerződéskötést megelőzően díjmentesen és írásban nyújtani, s amely a megkötött szerződés részét képezi)


18. A bejelentés határozott vagy határozatlan időre szól?

Magyarországon letelepedett szolgáltatók esetében a bejelentés határozatlan időre szól.


19. Hogyan tudom ellenőrizni, hogy adott szolgáltató jogszerűen gyakorolja-e a tevékenységet?

A Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály a tartós szálláshely használati szolgáltatást végző vállalkozásokról vezetett nyilvántartása alapján az interneten, bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen hozzáférhető módon naprakészen közzéteszi a tevékenység folytatására jogosultak nevét, székhelyét, cégjegyzék számát, nyilvántartási számát és azoknak a szállásoknak az azonosítására szolgáló adatait, amelyek vonatkozásában adott szolgáltató jogosult a tevékenység folytatására. A lista azt alábbi linkről érhető el:

http://mkeh.gov.hu/hivatal/kozerdeku_adatok/tevekenyseg/nyilvantartasok