MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Lovas szolgáltató tevékenység

Kategória: Fő-oldal » Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály » Lovas szolgáltató tevékenység


1. A lovas szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges engedély kérelemhez mit kell benyújtani?

A lovas szolgáltató tevékenység nem engedély-, hanem bejelentés-köteles tevékenység. Lovas szolgáltató tevékenység legálisan a Budapest Főváros Kormányhivatalánál (továbbiakban: BFKH) történt bejelentést és a lovas szolgáltató nyilvántartásba vételét követően folytatható.

A lovas szolgáltató tevékenység bejelentésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a 14/2008. (XII.20.) ÖM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti adatokat. Felhívom a figyelmét, hogy a nyomtatványban szereplő valamennyi releváns adat megadása, azaz kitöltése kötelező!

Különösen fontos a telefonszám megadása, mivel a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése telefonos megkereséssel történik.

A kérelem a BFKH internetes oldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével is benyújtható, mely az alábbi linken található:

http://www.mkeh.gov.hu/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok

A kérelemhez csatolni kell a nyomtatványon is szereplő alábbi dokumentumokat is:

 • A köztartozás-mentesség igazolása, azaz a NAV által kiálított 60 napnál nem régebbi együttes adóigazolás
 • A vállalkozás vezető tisztségviselőinek – társadalmi szervezet esetén annak képviselőinek - nyilatkozata a személyes adatok kezeléséről. A nyilatkozat minta a formanyomtatványon megtalálható.
 • Vezető tisztségviselő(k), vezető beosztású munkavállaló(k), egyéni vállalkozó nyilatkozata a Ker. tv. 6/C. § (2) bek. b) pont szerint (lásd formanyomtatvány!)
 • A vállalkozás vezetőjének nyilatkozata a 14/2008. (XII.20.) ÖM rendelet 13. §-ában foglalt követelmények teljesüléséről. A nyilatkozat minta a formanyomtatványon megtalálható.
 • A telephely helyszínrajza. A helyszínrajz nem hivatalos földhivatali dokumentum, vagy térképkivonat kell legyen, hanem egy olyan rajz, mely tükrözi a telephely elrendezését, méreteit és amelyen jelölve van valamennyi, a szolgáltatás nyújtásához szükséges létesítmény és annak területe (pl. lovas pálya, istálló, pihentető karám, öltöző, WC stb.)

Továbbá amennyiben a folytatni kívánt lovas szolgáltatói tevékenység együtt jár a szolgáltatás igénybe vevőjének lovagoltatásával, úgy még a továbbiak igazolása szükséges:

 

 • a szakmai tevékenységért felelős személy foglalkoztatásának igazolása (pl. munkaszerződés másolata, megbízási szerződés másolata), valamint
 • a szakmai tevékenységért felelős személy szakképesítésének igazolása (bizonyítvány másolata), vagy szakmai gyakorlata
 • a terapeuta szakképesítésének igazolása (alapdiploma másolata), továbbá
 • a lovasterapeuta szakmai programkövetelmény alapján megszervezett képzésben szerzett szakmai képzettséget igazoló okirat másolata, vagy akkreditált lovasterapeuta pedagógus-továbbképzési program alapján megszervezett képzésben szerzett szakképzettség másolatának igazolása), amennyiben lovas terápia szolgáltatást is nyújt.
 • fogyatékos személynek nyújtandó lovas szolgáltatás esetén a lovas oktató vagy edző szakképesítésének igazolása (lovas-kultúra oktatói vagy lovas-tanári ill. lovas-szervezői; lovas sportágban szerzett alapfokú sportoktatói, középfokú sportedzői, felsőfokú szakedzői, okleveles szakedzői képesítések közül legalább egy képesítést igazoló okirat másolata; vagy lovas sportágban nemzetközi sportszövetség által akkreditált edzőképzésben szerzett végzettséget igazoló okirat másolata), továbbá
 • a felnőttképzési törvény szerinti felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásában szereplő fogyatékos személyek lovassportja szakmai programkövetelmény alapján megszervezett képzésben szerzett szakmai végzettséget igazoló okirat másolata, vagy azzal egyenértékű elismert, vagy honosított képzettség.
  • A terapeuta foglalkoztatásának igazolása (pl. munkaszerződés másolata, megbízási szerződés másolata), amennyiben lovas terápia szolgáltatást is nyújt, valamint
  • Fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás végzése esetén továbbá a vonatkozó képesítési követelményeknek megfelelő lovas oktató vagy lovas edző foglalkoztatásának (pl. munkaszerződés másolata, megbízási szerződés másolata) igazolása, valamint
  • A bejelentésnek tartalmaznia kell még a szolgáltatásba bevont lovak felsorolását és vonatkozásukban az alábbi adatokat is:
   • ló-egyed azonosító száma: az egyed azonosítására és nyilvántartására szolgáló, a lóféle nemével, születési dátumával, valamint jelölésével kapcsolatos információkat kódolva tartalmazó, tizenöt jegyű, az életszámtól eltérő betű és számkombináció,
   • a ló-egyed egyedi, tartós megjelölésének módja (alternatív vagy transzponderes/chip-es megjelölés) és az egyedi, tartós megjelöléssel képzett jel,

  1. az egyes lovak alkalmasságáról szóló, a NÉBIH által kiállított hatósági bizonyítvány számát, valamint annak keltjét,

2. annak egyértelmű megjelölését, hogy az érintett egyed a lovasterápiás tevékenységbe, vagy fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatásba kerül bevonásra.

 


2. A lovas szolgáltató tevékenység bejelentésére irányuló kérelmet hol és hogyan lehet benyújtani?

 • Személyesen vagy meghatalmazott útján a BFKH telephelyén (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) vagy postai úton (1534 Budapest BKKP, Pf: 9198/1.) A bejelentőűrlap letölthető az BFKH honlapjáról (www.mkeh.gov.hu) illetve beszerezhető a BFKH telephelyének (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) ügyfélszolgálatán.

 • A kérelem elektronikus úton is benyújtható, de kizárólag az ÜGYFÉLKAPUN keresztül. Erről részletesen itt olvashat: http://www.mkeh.gov.hu/E-ugyfelszolgalat

 • Amennyiben személyesen kíván ügyet intézni természetesen lehetősége van időpontot egyeztetni. Időpont egyeztetés ügyében az ügyfélszolgálat munkatársai állnak rendelkezésre a +36-1-4585-800 telefonszámon.


3. Ki folytathat ma Magyarországon lovas szolgáltató tevékenységet és mik a tevékenység folytatásának feltételei?

A lovas szolgáltató tevékenység gyakorlásának kritériumait, illetőleg az ezzel kapcsolatos egyéb tudnivalókat a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény és a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet határozza meg.

Lovas szolgáltató tevékenységet Magyarországon csak az a vállalkozó folytathat, aki a fent felsorolt jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel, és aki ez irányú szándékát a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) felé bejelentette.

A BFKH visszaigazolja a bejelentés megfelelését, vagy azt a tényt, hogy a bejelentés nem felelt meg a vonatkozó követelményeknek. A nem megfelelő bejelentés esetén a tevékenység jogszerűen nem folytatható!

Megfelelő bejelentés esetén a BFKH határozatban visszaigazolja a vállalkozó nyilvántartásba vételének tényét a nyilvántartási szám és a jogosultság egyéb adatainak feltüntetésével.


4. Milyen jogszabályokat kell mindenképpen ismernem, ha lovas szolgáltató vállalkozást szeretnék indítani?

1. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény.

2. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény.

3. A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet.


5. Hogyan tudja igazolni a lovas szolgáltató, hogy köztartozásmentes adózó?

Amennyiben a kérelmező lovas szolgáltató – a kérelem benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, akkor nincs szükség külön igazolásra. Azonban az adatbázisba való bekerülés nem automatikus, hanem azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a vállalkozásnak kell kezdeményezni! Ha szerepel a NAV adatbázisában a vállalkozás, akkor kérjük ennek tényét jelölje meg a bejelentő nyomtatványon, iraton.

Amennyiben a vállalkozás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, akkor 60 napnál nem régebben kiállított EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS elnevezésű közokirat benyújtására van szükség.


6. Mit jelent a „szakmai tevékenységért felelős” kifejezés?

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján a szolgáltatás igénybe vevőjének lovagoltatásával járó lovas szolgáltató tevékenység csak akkor folytatható, ha a szolgáltató által munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott legalább egy személy rendelkezik a 7. kérdés válaszában felsorolt szakképesítések valamelyikével.

Amennyiben kizárólag olyan tevékenységek nyújtásával foglalkozik a vállalkozás, mely nem jár együtt a szolgáltatás igénybe vevőjének lovagoltatásával (pl. lovasbemutató. fogatoztatás), akkor a tevékenység folytatásához nem szükséges a fentiek szerinti szakmai tevékenységért felelős személyt foglalkoztatni.


7. Milyen végzettséggel kell rendelkeznie a szakmai tevékenységért felelősnek?

A szolgáltatás igénybevevőjének lovagoltatásával járó lovas szolgáltató tevékenység folytatása esetén kell szakmai tevékenységért felelős személyt foglalkoztatni. A foglalkoztatás tényét is igazolni kell (pl. munkaszerződés, megbízási szerződés). Az illető személynek az alábbiakban felsorolt képesítések valamelyikével kell rendelkeznie és ennek tényét a képesítést tanúsító okirat (bizonyítvány, oklevél stb.) másolatának csatolásával igazolni kell:

 • középfokú lovastúra-vezetői képesítés,
 • lovas sportágban szerzett középfokú sportedzői képesítés,
 • lovas sportágban szerzett felsőfokú szakedzői vagy okleveles szakedzői képesítés,
 • lovas-kultúra oktató felsőfokú szakirányú továbbképzést igazoló képesítés,
 • lovas-tanár (hippológus) és –szervező felsőfokú szakirányú továbbképzést igazoló képesítés,
 • lovas sportágban nemzetközi sportszövetség által akkreditált edzőképzésben szerzett végzettség


8. Mi a szerepe a szakmai tevékenységért felelős személynek a lovardában?

A szakmai tevékenységért felelős személy felelős a lovas szolgáltató tevékenység folytatásához szükséges a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendeletben, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírt -személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosításáért.

A szakmai tevékenységért felelős személynek a szolgáltatás időtartama alatt a vendég számára folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

A szakmai tevékenységért felelős személy köteles gondoskodni arról, hogy a tevékenységhez használt ló a vendég által igénybevett lovas szolgáltatás céljára alkalmas, megfelelően idomított, szakszerűen jártatott, megfelelő állategészségügyi és tápláltsági állapotban, erőnlétben legyen, és általános ápoltsági színvonala az elvárható követelményeknek megfeleljen. A lovasterápia szolgáltatáshoz használt lónak az említetteken túlmenően a lovasterápia céljára is alkalmasnak (megfelelően képzettnek) kell lennie. Sánta, sérült vagy beteg lovat a szolgáltatásban használni tilos.

A szakmai tevékenységért felelős személy - ha maga nem tud a vendéggel lenni - köteles a szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek közül kijelölni olyan személyt, aki a lovas szolgáltatás igénybevételének teljes időtartama alatt a vendéggel van. A szakmai tevékenységért felelős személy vagy az általa kijelölt személy köteles a szolgáltatás igénybevétele előtt ellenőrizni, hogy a körülmények (felszerelések, eszközök, lovak állapota) megfelelnek-e az igénybe venni kívánt szolgáltatás céljának.

Terep- és túralovaglás esetén a szakmai tevékenységért felelős személy minden megkezdett tizenkét fő létszámú csoport esetén legalább egy személyt köteles kijelölni kísérőnek. A terep- és túralovaglás megkezdése előtt a szakmai tevékenységért felelős személy vagy az általa kijelölt személy kötelessége meggyőződni arról, hogy a vendég lovas tudása a terep- és túralovaglásnak megfelelő szintű.

A szakmai tevékenységért felelős személy vagy az általa kijelölt személy köteles ellenőrizni a vendég megfelelő lovas tudását (gyakorlottságát), továbbá köteles az ennek megfelelő vérmérsékletű lovat, jármódot és tempót megválasztani.


9. Helyettesítheti más a szakmai tevékenységért felelős személyt?

Fő szabály az, hogy a szakmai tevékenységért felelős személynek a szolgáltatás időtartama alatt a vendég számára folyamatosan rendelkezésre kell állnia, jelen kell lennie. Amennyiben valamilyen okból mégsem tud jelen lenni, úgy köteles megfelelő személyt kijelölni.

A kijelölt személynek a szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban kell állnia, a szolgáltatás ideje alatt a vendéggel kell lennie.

Kijelölt személynek rendelkeznie kell az alábbi képesítések valamelyikével és ezt igazolnia is kell tudnia:

 • középfokú lovastúra-vezető végzettség,
 • lovas-kultúra oktató felsőfokú szakirányú továbbképzésen szerzett végzettség,
 • lovas-tanár (hippológus) és –szervező felsőfokú szakirányú továbbképzésen szerzett végzettség,
 • lovas sportágban szerzett alapfokú sportoktatói végzettség,
 • lovas sportágban szerzett középfokú sportedzői végzettség,
 • lovas sportágban szerzett felsőfokú szakedzői vagy okleveles szakedzői képesítések közül legalább egy képesítés,
 • lovas sportágban nemzetközi sportszövetség által akkreditált edzőképzésben szerzett végzettség.


10. Mire kell odafigyelnie mindenképpen a szakmai felelősnek 12 fős, vagy nagyobb létszámú lovas túránál, tereplovaglásnál?

Terep- és túralovaglás esetén a szakmai tevékenységért felelős személy minden megkezdett tizenkét fő létszámú csoport esetén legalább egy személyt köteles kijelölni kísérőnek. A terep- és túralovaglás megkezdése előtt a szakmai tevékenységért felelős személy vagy az általa kijelölt személy kötelessége meggyőződni arról, hogy a vendég lovas tudása a terep- és túralovaglásnak megfelelő szintű.

A szakmai tevékenységért felelős személy vagy az általa kijelölt személy köteles ellenőrizni a vendég megfelelő lovas tudását (gyakorlottságát), továbbá köteles az ennek megfelelő vérmérsékletű lovat, jármódot és tempót megválasztani.

A szakmai tevékenységért felelős személy vagy az általa kijelölt személy köteles a szolgáltatás igénybevétele előtt ellenőrizni, hogy a körülmények (felszerelések, eszközök, lovak állapota) megfelelnek-e az igénybe venni kívánt szolgáltatás céljának.


11. Milyen képesítéssel kell rendelkezni a foglalkoztatottnak lovas terápiás szolgáltatás nyújtás esetén?

A lovasterápia szolgáltatás nyújtásakor jelen kell lennie olyan lovas terapeutának, aki

a) rendelkezik

aa) gyógypedagógus,

ab) gyógytornász,

ac) pszichológus,

ad) konduktor, vagy

ae) orvos

alapdiplomával,vagy ezzel egyenértékű elismert vagy honosított képzettséggel, és

b) rendelkezik

ba) a felnőttképzési törvény szerinti felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásában szereplő lovasterapeuta szakmai programkövetelmény alapján megszervezett képzésben szerzett szakmai végzettséggel, vagy ezzel egyenértékű elismert vagy honosított képzettséggel, vagy

bb) akkreditált lovasterapeuta pedagógus-továbbképzési program alapján megszervezett képzésben szerzett szakképzettséggel, vagy ezzel egyenértékű elismert vagy honosított képzettséggel.


12. A lovasterapeutát távollétében ki helyettesítheti?

Senki! A terápiás foglalkozást csak a lovasterapeuta vezetheti, aki e feladatát nem ruházhatja át másra.


13. Milyen képesítéssel kell rendelkezni a foglalkoztatottnak a fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás nyújtásakor?

A fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás nyújtásakor jelen kell lennie olyan lovas oktatónak vagy edzőnek, aki rendelkezik

a) az alábbi képesítések valamelyikével, valamint a b) pontban meghatározott képzettséggel:

 • lovas-kultúra oktató felsőfokú szakirányú továbbképzésen szerzett végzettség,
 • lovas-tanár (hippológus) és –szervező felsőfokú szakirányú továbbképzésen szerzett végzettség,
 • lovas sportágban szerzett alapfokú sportoktatói végzettség,
 • lovas sportágban szerzett középfokú sportedzői végzettség,
 • lovas sportágban szerzett felsőfokú szakedzői vagy okleveles szakedzői képesítések közül legalább egy képesítés,
 • lovas sportágban nemzetközi sportszövetség által akkreditált edzőképzésben szerzett végzettség.

b) a felnőttképzési törvény szerinti felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásában szereplő fogyatékos személyek lovassportja szakmai programkövetelmény alapján megszervezett képzésben szerzett szakmai végzettséggel vagy ezzel egyenértékű elismert vagy honosított képzettséggel.


14. A fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás végzését a képesített személy átruházhatja-e másra?

Fogyatékos személynek csak a 13. kérdés válaszában meghatározott képzettséggel rendelkező lovas oktató vagy edző nyújthat lovas szolgáltatást, aki e feladatát nem adhatja át más személynek.


15. A vállalkozással kapcsolatos adatváltozás vagy a tevékenység megszűntetése esetén mi a teendő?

A lovas szolgáltató a vállalkozás adataiban (név, székhely, vezetők), a telephelyben, a szolgáltatásai típusában, a szakmai tevékenységért felelős személy, lovas terapeuta személyében stb. bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni írásban a BFKH-nak. Ugyanígy köteles a tevékenység megszüntetésének tényét is haladéktalanul bejelenteni.