MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység bejelentése

Kategória: Fő-oldal » Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály » Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység bejelentése


1. Az utazásszervezői és –közvetítői tevékenység végzéséhez szükséges bejelentéshez mit kell benyújtani?

A bejelentésnek tartalmaznia kell a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv. 22. § (1) bekezdése szerinti adatokat, azaz a szolgáltató nevét, lakcímét, illetve szervezet esetén székhelyét, a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését, valamint az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat.

Az előbbiekben említett külön jogszabályban meghatározott adatoknak minősülnek a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. §-ában megjelöltek, valamint a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti adatok. A bejelentés a BFKH internetes oldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével is benyújtható, mely az alábbi linkről tölthető le:

http://www.mkeh.gov.hu/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok

Fentiekkel összefüggésben a bejelentéshez csatolni kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat is:

 • Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, egyéni vállalkozó büntetlen előéletének igazolása, valamint annak igazolása, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozata a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 6/F. § (2) bekezdés c) pontja alapján,
 • Tevékenységért felelős személy büntetlen előéletének igazolása, valamint annak igazolása, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • Tevékenységért felelős 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott szakirányú, szakmai gyakorlatának meglétét igazoló okirat. A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a BFKH nyilvántartásában szerepel!
 • Tevékenységért felelős személy 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti szakképesítésének meglétét igazoló okirat. A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a BFKH nyilvántartásában szerepel!
 • Tevékenységért felelős 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott C1 típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítványának meglétét igazoló okirat. A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!
 • Tevékenységért felelős hetente legalább húsz órában történő foglalkoztatásának igazolása. Az utazási vállalkozó köteles a tevékenységért felelős személyt oly módon foglalkoztatni, hogy hetente legalább húsz órában a munkakörébe tartozó vagy a foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján meghatározott, az utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységgel kapcsolatos feladatot lásson el.
 • 10.000,-Ft eljárási díj befizetésének igazolása, a BFKH számlaszáma: 10023002-00309653-00000000. A közlemény rovatba kérjük megjelölni a vonatkozó ügy tárgyát: pl. utazásszervezői tevékenység bejelentése.
 • Amennyiben a kérelmező utazási vállalkozó – a kérelem benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, úgy annak igazolása 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal, hogy köztartozásmentes adózó a kérelem benyújtásának időpontjában, (EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS).

Amennyiben az utazási vállalkozó vagyoni biztosíték köteles tevékenységet is végez, akkor a fent felsoroltakon túl a kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat is:

Vagyoni biztosíték köteles utazásszervezői tevékenység kapcsán:

 • Vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. a) pontja vonatkozásában,
 • Vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. b) pontja vonatkozásában,
 • Nyilatkozat a vagyoni biztosíték emelésének kötelezettségéről (213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (9) bekezdése alapján),
 • A biztosítási/banktitok alóli feloldás céljából a biztosító/pénzintézet részére adott és általuk elfogadott felhatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratban eredetiben v. hitelesített másolatban.

Figyelem! Az itt felsorolt nyilatkozatokhoz nyilatkozatmintákat a formanyomtatvány mellékleteként találnak!


2. A bejelentést hol és hogyan lehet benyújtani?

 

 

 • Gazdálkodó szervezetek részéről a bejelentés elektronikus úton nyújtható be a gazdálkodó szervezet CÉGKAPU-ja útján.

 

 

 • Amennyiben személyesen kíván ügyet intézni az a hatóságunk telephelyén megteheti (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.).

 

 


3. Ki folytathat ma Magyarországon utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységet és mik a tevékenység folytatásának feltételei?

 • Az utazásszervezői és -közvetítői tevékenység gyakorlásának kritériumait, az utazási vállalkozók bejelentésével kapcsolatos feltételeket, illetőleg az ezzel kapcsolatos egyéb tudnivalókat, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény és az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.
 • Utazásszervezői, illetőleg -közvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a fent felsorolt jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel, és a tevékenység folytatására irányuló szándékát Budapest Főváros Kormányhivatala számára bejelentette.


4. Milyen jogszabályokat kell ismernem, ha utazásszervező és/vagy utazásközvetítő vállalkozást szeretnék indítani?

 1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
 2. Az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet,
 3. Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Korm rendelet.


5. Hogyan tudja igazolni a vállalkozás, hogy köztartozásmentes adózó?

 • Amennyiben a kérelmező utazási vállalkozó – a bejelentés benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, akkor nincs szükség külön igazolásra. Azonban az adatbázisba való bekerülés nem automatikus, hanem azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a vállalkozásnak kell kezdeményezni!
 • Amennyiben a vállalkozás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, akkor 30 napnál nem régebben kiállított EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS elnevezésű közokirat benyújtására van szükség.


6. Hogyan igazolható a büntetlen előélet és azt, hogy valaki nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt?

A kérelem benyújtásának időpontjához képest 3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, amelyen az szerepel, hogy az adott személy büntetlen előéletű és foglalkozástól eltiltás vagy utazásszervezői és –közvetítői tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll.


7. Mit jelent a „tevékenységért felelős” kifejezés?

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján (a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. §) utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység csak akkor folytatható, ha a vállalkozás által munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott legalább egy személy, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott, az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatásában személyesen közreműködő személy rendelkezik az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel és szakmai gyakorlattal, valamint nyelvismerettel (a továbbiakban: tevékenységért felelős személy).

Ez tehát azt jelenti, hogy a megfelelő gyakorlatú, képzettségű és nyelvismerettel rendelkező tevékenységért felelős személy foglalkoztatása az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység végzésének egyik fontos feltétele.


8. Milyen végzettséggel kell rendelkeznie a szakmai tevékenységért felelősnek és mit kell igazolnia a nyilvántartásba történő bejegyzésekor?

A tevékenységért felelős személy lehetséges képesítéseit a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése tételesen felsorolja. A felsorolásban középfokú, szakirányú szakképesítések, felsőfokú idegenforgalmi végzettségek is szerepelnek, valamint bármely diplomával rendelkező személyből is válhat tevékenységért felelős személy.

Az előbbiekben hivatkozott képesítéshez kapcsolódóan gyakorlati időt is igazolni kell. A gyakorlati idő mértéke figyelemmel van a vonatkozó képzés szintjére és az érintett képzés időtartamára. Így egy felsőfokú idegenforgalmi diploma mellé csupán 3 év, míg egy szakirányú szaktanfolyam mellé 7 év gyakorlati időt kell igazolni. A nem szakirányú diploma mellé általánosan 5 év gyakorlati idő került meghatározásra.

A gyakorlati időt megfelelően igazolni kell tudni. Ez legkönnyebben az egyes, érintett foglalkoztatási jogviszonyok (belépő és kilépő papírok) alapján tehető meg. A vonatkozó gyakorlatnak igazodnia kell az utazási vállalkozás tevékenységéhez. Ez azt jelenti, hogy egy utazásszervezői tevékenységhez csak utazásszervezői gyakorlat fogadható el, utazásközvetítőnél szerzett tapasztalat nem. Ugyanakkor egy utazásközvetítői tevékenységhez akár utazásszervezői, akár utazásközvetítői tevékenységet végző cégnél szerzett gyakorlat is elfogadható.

Akármilyen képesítési és gyakorlati paraméterrel is rendelkezik az érintett személy, valamennyi esetben szabály, hogy a tevékenységért felelős személynek C1 típusú, azaz felsőfokú nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű okirattal (pl. külföldön folytatott középiskolai tanulmányokat lezáró érettségi bizonyítvány) kell rendelkeznie és ezt hatóságunk felé igazolni kell.


9. Mi a kötelező biztosítás és mire nyújt fedezetet?

Ha az utazásszervező által összeállított és nyújtott utazási csomagnak az utazók szállítása is részét képezi, akkor az utazásszervező köteles az utazóra mint kedvezményezett részére megkötött kötelező biztosítással rendelkezni. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az utazás során bármely okból, vagy az utazási vállalkozó fizetésképtelensége miatt szükséghelyzetbe került utazók érdekében teendő intézkedések, így a hazaszállítás és a kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezésére.


10. Mekkora összegben kell fedezetet nyújtania a kötelező biztosításnak?

A kötelező biztosítás mértéke a fizetésképtelenség elleni védelem kapcsán igazolandó vagyoni biztosíték összegének jellemzően minimum 10 %-a. Amennyiben a nemzetközi utazásszervezői tevékenységet folytató vállalkozó nem menetrendszerinti repülőjárattal (charterjárattal) történő személyszállítást is folytat, úgy a biztosítás összege a vagyoni biztosíték legalább 20%-a.


11. Mit kell tartalmaznia a kötelező biztosításra vonatkozó szerződésnek?

A kötelező biztosításra vonatkozó szerződés akkor felel meg a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezéseinek, ha tartalmazza azt a kikötést, hogy abban az esetben, ha az utazási vállalkozó nem gondoskodik a kedvezményezett, azaz az utas hazautaztatásáról, illetve a kényszerű kint tartózkodás költségeinek fedezéséről, az ezekre vonatkozó szükséges intézkedéseket a vállalkozó helyett a biztosító megteszi.


12. Mire nyújt pénzügyi fedezetet a vagyoni biztosíték?

A vagyoni biztosíték pénzügyi fedezetet nyújt az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére.


13. Milyen formában lehet benyújtani a vagyoni biztosíték szerződést?

Vagyoni biztosíték lehet hitelintézettel kötött garanciaszerződés, pénzbeli letét, biztosítóval kötött biztosítási szerződés.


14. Milyen formában lehet benyújtani a kötelező biztosítást?

A kényszerű kint-tartózkodás és hazaszállítás költségeit fedezni hivatott biztosíték elem csak biztosítási formában lehet igazolható.


15. Mennyi időre kell szólnia a vagyoni biztosíték szerződésnek?

A biztosítási szerződést legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A hitelintézettel kötött szerződésnek legalább tizennyolc hónapra kell szólnia.


16. Mennyi időre kell szólnia a kötelező biztosításnak?

A kényszerű kint-tartózkodás és hazaszállítás költségeit fedezni hivatott biztosítás kockázatviselési időszakának a vagyoni biztosíték időtartamához célszerű igazodnia, illetve ezt a biztosítást sem lehet 1 évnél rövidebb időszakra megkötni.


17. A vagyoni biztosíték esetében az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók?

Igen, de a biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről is.


18. Milyen tevékenységekhez szükséges vagyoni biztosíték igazolása és mekkora összegben?

Belföldi és nemzetközi utazásszervezői tevékenységhez szükséges vagyoni biztosíték igazolása.

Belföldi tevékenység alatt a Magyarországon megkezdett és Magyarország határainak átlépésével nem járó utazások szervezését értjük, míg nemzetközi alatt minden ezen halmazon kívül eső utazás megszervezését.

Belföldi utazásszervezés esetén a vagyoni biztosíték mértéke: az e tevékenységből származó, a vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint. Induló vállalkozásnál az indulás évére tervezett árbevételről beszélünk. A tevékenységet már végző vállalkozásnál pedig az új időszakra megkötött vagyoni biztosíték alapját a szerződéskötés évére várt, a következő évre tervezett és a megelőző évben ténylegesen realizált árbevételek közül a legmagasabb után kell megkötni.

Nemzetközi utazásszervezői tevékenység esetén: Ez esetben is az e tevékenységből származó vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel százalékos mértéke a vagyoni biztosíték alapja. Induló vállalkozásnál az indulás évére tervezett árbevételről beszélünk. A tevékenységet már végző vállalkozásnál pedig az új időszakra megkötött vagyoni biztosíték alapját a szerződéskötés évére várt, a következő évre tervezett és a megelőző évben ténylegesen realizált árbevételek közül a legmagasabb után kell megkötni.

A százalékos mérték és a vagyoni biztosíték összege a nemzetközi utazásszervezői tevékenység jellegéhez igazodik:

 • A vonatkozó árbevétel 12%-a, de legalább ötmillió forint, amennyiben a személyszállítás nem képezi részét a vállalkozás által összeállított utazási csomagok egyikének sem.
 • A vonatkozó árbevétel 12%-a, de legalább hétmillió forint, amennyiben a személyszállítás is részét képezi a vállalkozás által összeállított utazási csomagok akár egyikének is. Ne felejtsük, hogy ez esetben, tekintve, hogy a szervezett program személyszállítást is tartalmaz, a vagyoni biztosíték mellett kötelező biztosítást is igazolni szükséges.
 • A vonatkozó árbevétel 20%-a, de legalább ötvenmillió forint, amennyiben a vállalkozás által összeállított utazási csomagok akár egyikénél is nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járaton) férőhelyet vesz igénybe az utazási iroda, vagy amennyiben a garantált szerződésekből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják. Garantált szerződés az, amelynek alapján a lekötött szolgáltatások nem mondhatóak le, és ezáltal az utazási vállalkozónak időszakonkénti visszatérő, rendszeres fizetési kötelezettsége származik. Természetesen a 20 %-os vagyoni biztosíték esetén is szükségessé válhat a kötelező biztosítás megkötése, melynek minimális mértéke charter járat igénybe vétele esetén a vagyoni biztosíték 20 %-a kell legyen.

A vagyoni biztosítékot a nemzetközi és a belföldi tevékenység együttes végzése esetén külön-külön kell számításba venni és a két tevékenységhez külön-külön kell vagyoni biztosítékot és szükség esetén kötelező biztosítást igazolni.

A vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettség részleteit a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. §-a rögzíti.


19. Melyik év értékesítési nettó árbevétele számít a vagyoni biztosíték alapját képező árbevételnek egy már működő utazási vállalkozásnál?

A vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. a) (belföldi) és/vagy b) ill. c) pontja(i) (nemzetközi) szerinti tevékenység(ek)ből származó, a hitelintézettel kötött garanciaszerződés vagy a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében december 31-éig elszámolt értékesítési nettó árbevétel, a következő évre tervezett értékesítési nettó árbevétel és a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évét megelőző év értékesítési nettó árbevételének összege közül, a legnagyobb összeg.

Például: egy már működő vagyoni biztosíték köteles utazásszervezői vállalkozásnak majd a 2019. évi vagyoni biztosítékának megállapításánál - a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bek. a) és/vagy b) ill. c) pontja(i) szerinti tevékenység(ek)ből származó – a 2017. évi tényleges értékesítési nettó, a 2018. évi várható értékesítési nettó, ill. a 2019. évi tervezett értékesítési nettó árbevételei közül a legnagyobb nettó árbevételt kell alapul venni a 2019. évre igazolandó vagyoni biztosíték számításánál.


20. Mikor kell igazolnia egy már működő utazási vállalkozónak, hogy rendelkezik a következő évre szóló vagyoni biztosítékkal illetve szükség esetén a kötelező biztosítással?

A már működő utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a BFKH-nak igazolni, hogy rendelkezik a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő – a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötése, ill. a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló - vagyoni biztosítékkal.
Attól függően, hogy az utazásszervező által összeállított és nyújtott utazási csomagoknak a személyszállítás is részét képezi vagy sem, szükségessé válik a vagyoni biztosíték igazolása mellett kötelező biztosítás megkötése is. A személyszállítást is nyújtó utazásszervezőknek ezen biztosíték forma meglétét szintén javasolt a BFKH felé a vonatkozó időpontig igazolni.


21. Milyen határidőkre kell figyelniük az utazási vállalkozásoknak?

Az az utazási vállalkozó, amely vagyoni biztosíték köteles utazásszervezői tevékenység végzésére is rendelkezik jogosultsággal:

• köteles a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (6) értelmében minden év május 31-éig a rendelet 8. § (3) bekezdés a) pontja (belföldi utazásszervezés) és a b) ill. c) pontja (nemzetközi utazásszervezés) szerinti vagyoni biztosíték köteles tevékenység/ek/ből származó megelőző évi tényleges értékesítési nettó árbevételt a BFKH-nak bejelenteni.

• köteles minden év október 31-éig a BFKH-nak igazolni, hogy rendelkezik a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő – a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötése, ill. a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló - vagyoni biztosítékkal.


22. Kell-e módosítani év közben a vagyoni biztosíték összegét?

• Igen, az utazási vállalkozó - szükség esetén - köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot megemelni az előző évi elszámolt értékesítési nettó árbevételhez. Ennek megtörténtét és az árbevételt az utazási vállalkozó köteles a BFKH-nak megfelelően igazolni.

• Továbbá, ha az év folyamán a még nem teljesített utazási csomagok kapcsán befizetett előlegek, részvételi díjak összege 10%-kal több, mint a vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel, az utazási vállalkozó köteles 7 munkanapon belül a vagyoni biztosíték összegét az irányadó előlegek és részvételi díjak alapján megemelni és ennek megtörténtét haladéktalanul a BFKH-nak igazolni.

Fontos, hogy a vagyoni biztosíték összegének emelésével egyidejűleg, amennyiben az utazásszervező kötelező biztosítással is rendelkezik, úgy a kötelező biztosításnak az összegét is emelni szükséges!


23. Az utazásszervezői és –közvetítői tevékenység befejezését követően mikor lehet a vagyoni biztosítékot megszüntetni?

Az utazási vállalkozó a vagyoni biztosítékot csak e tevékenység megszűnését követően, az utazási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése után, legkorábban azonban a tevékenység megszűnésétől számított hat hónap elteltével szüntetheti meg.


24. Ha megváltozik a gazdasági társaság székhelye, elegendő-e ha a Cégbíróságon átvezetik a címváltozást?

Nem, a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó haladéktalanul köteles a BFKH-nak írásban bejelenteni.


25. Kell –e nyilvántartást vezetnie az utazási vállalkozóknak és mit kell tartalmaznia?

Igen, olyan nyilvántartást szükséges vezetni, amely a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdés szerinti jogcímenként tartalmazza az utazási csomagok értékesítése kapcsán utazók által befizetett előlegek, részvételi díjak azon aktuális összegét, melyekre az utazási vállalkozó szolgáltatást még nem teljesített, valamint amely tartalmazza az utazási csomagok értékesítéséből származó, elszámolt nettó árbevételt és a teljesítési időpontokat. Az utazási vállalkozó köteles e nyilvántartásban szereplő adatokat öt évig megőrizni és hatósági ellenőrzés céljából a Kormányhivatal számára könnyen hozzáférhetővé tenni.