MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Nyilvántartási szakterület

Kategória: Fő-oldal » Nemesfém » Nyilvántartási szakterület


Milyen formában lehet nemesfémmel kapcsolatos tevékenységet folytatni?<br />

Nemesfémmel kapcsolatos tevékenység csak egyéni vállalkozóként (egyéni cégként) vagy valamely társas vállalkozási formában folytatható.

 


Milyen dokumentumok szükségesek a bejelentéshez?

A bejelentést az MKEH040 elektronikus nyomtatvány útján lehet megtenni a Budapest Főváros Kormányhivatala, mint nemesfémvizsgáló és -hitelesítő, valamint kereskedelmi hatósághoz (a továbbiakban: hatóság), amely a http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok oldalról tölthető le.

A bejelentéshez szükséges csatolni

 • személyes adatokat tartalmazó adatlap: vezető tisztségviselő/vezető beosztású munkavállaló, illetve egyéni vállalkozó személyes adatokat tartalmazó adatlap. Az adatlap a http://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/nyilvantartas oldalról tölthető le.
 • 30 napnál nem régebben kiállított köztartozásmentességet alátámasztó NAV igazolás, kivéve, ha szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban.
 • cégnyilvántartásba / egyéni vállalkozók nyilvántartásába nem bejegyzett telephely esetében szükséges igazolni a használat jogcímét a hatóság felé (a használat jogcímét igazoló szerződés/megállapodás vagy tulajdoni lap becsatolása szükséges).
 • közös tulajdonban álló telephely esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat becsatolása szükséges.
 • aláírási címpéldány, aláírás-minta, ha nem a képviseletre jogosult jár el, akkor közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazás becsatolása szükséges.
 • igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat.

 


Mikor lehet megkezdeni a tevékenységet?<br />

A nemesfémmel kapcsolatos tevékenységet a bejelentéssel egyidejűleg meg lehet kezdeni, nem kell megvárni a hatóság értesítését a nyilvántartásba vételről. Abban az esetben viszont, ha a hatóság valamely okból megtagadja a vállalkozás nyilvántartásba vételét, a tevékenység végzését a tevékenység folytatásához szükséges feltételek meglétéig fel kell függeszteni.

 


Milyen végzettség, képesítés szükséges a tevékenység folytatásához?

A nemesfémmel kapcsolatos tevékenységek végzéséhez szükséges szakképesítésekről az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet (a továbbiakban: NFGMr.) rendelkezik. Az NFGMr. 1. § (1) bekezdése szerint a rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek a rendeletben meghatározott, akkreditált felnőttképzést folytató intézmény által szervezett, akkreditált képzési program sikeres elvégzéséről szóló igazolás birtokában végezhetők.

Az NFGMr. melléklete 3. pontjának 11. alpontja értelmében Óra, ékszer értékesítési tevékenység boltvezető vagy kereskedő vagy becsüs vagy ékszerbecsüs szakképesítés birtokában végezhető.

Az NFGMr. melléklete 8. pontjának 9. alpontja értelmében nemesfémből készült ékszerek, használati tárgyak készítése, díszítése, javítása ötvös vagy fémműves szakképesítés birtokában végezhető.

Az NFGMr. melléklete 3. pontjának 15. alpontja értelmében zálogházi, aukciós tevékenység, régiségek, műtárgyak értékesítése – nemesfém tárgyak esetén – ékszerbecsüs szakképesítés birtokában végezhető.

Az NFGMr. 1. § (2) bekezdése szerint a rendelet mellékletében * jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szakképesítés helyett elfogadható a szakiránynak megfelelő más szakképesítés, illetve a magasabb szintű szakirányú végzettség is.

 


Van-e a bejelentési/nyilvántartási eljárásnak díja?

A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet mellékletének

- III. a) pontja alapján a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy készítését, javítását, árverését folytató, illetve kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó vállalkozás tevékenysége bejelentésének és nyilvántartásba vételének díja 9200 Ft;

- III. b) pontja alapján a nyilvántartási adatok módosításának díja 6800 Ft.

A tevékenység megszüntetésének bejelentése díjmentes.

 


Mi a feltétele a csomagküldő kereskedelem végzésének?<br />

Nemesfém tárgyakkal végzett csomagküldő kereskedelem szintén bejelentés-köteles, melyet a tevékenység megkezdése előtt szükséges bejelenteni a hatóságnak. Kizárólag csomagküldő tevékenység folytatása esetén nincs szükség a szakképesítés igazolására.


A nyitvatartási időt be kell-e jelenteni?<br />

Igen, a nyitvatartási időt is szükséges bejelenteni, ezt minden telephely esetén meg kell tenni, az MKEH040 nyomtatvány IV. pontja tartalmazza az erre vonatkozó rovatokat.


Milyen dokumentumokat kell az üzletben tartani?

Az üzletben / telephelyen kell tartani a nemesfémes tevékenységet végző személy szakképesítésének meglétét igazoló bizonyítvány fénymásolatát, valamint kereskedelmi tevékenység folytatása esetén a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvénynek megfelelően átdolgozott belső szabályzatot, valamint az azonosításhoz szükséges nyomtatványokat.


Iparművész folytathat-e nemesfémmel kapcsolatos tevékenységet?

Nemesfém tárgyakkal kapcsolatos tevékenység csak egyéni vállalkozóként (egyéni cégként) vagy valamely társas vállalkozási formában folytatható. Iparművész, mint adószámmal rendelkező magánszemély nemesfémmel kapcsolatos tevékenységet üzletszerűen nem folytathat.

 


Bejelentés-köteles tevékenység-e a nemesfém felvásárlás?

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 4. §-ának 2019. december 28. napjától hatályos módosítása értelmében a vállalkozások már nemcsak a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására, hanem a felvásárlására irányuló szándékot is kötelesek a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. 

 


Hogyan történik a névjel engedélyezés?

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai értelmében Magyarországon kereskedelmi forgalomba kerülő nemesfém tárgyat a készítő vagy a kereskedő köteles azzal a névjellel ellátni, amelynek használatát a hatóság engedélyzte. A hatóság a nemesfém termékeket készítők, illetve kereskedők részére engedélyezi a mással nem összetéveszthető névjel használatát.

A készítő és a kereskedő a tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentés ekőterjesztésével egyidejűleg vagy azt követően köteles a hatóságtól a névjel engedélyezését kérni. A névjel engedélyezésére vonatkozó kérelem nyomtatvány elektronikusan kitölthető az MKEH031 elektronikus nyomtatvány segítségével, amely a http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok oldalról érhető el.

A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet mellékletének III. c) pontja alapján a névjel engedélyezés igazgatási szolgáltatási díja 8400 Ft.

A névjel beütésére szolgáló szerszámot a szerszám elkészülését követően, a használatba vétel előtt a hatóságnál be kell mutatni próbanyomat és nyilvántartás céljából.


Magánszemélyként szeretném a tulajdonomban lévő ékszereket fémjeleztetni, van-e rá lehetőségem?

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14.§ (3) bekezdése alapján a magánszemélyek a tulajdonukban lévő nemesfém tárgyakat fémjelzésre az eredeti vámokmányok, vagy a vámmentességet igazoló okmányok, vagy a tulajdonjogukat igazoló dokumentumokkal együtt mutathatják be a hatóságnak. A tulajdonjog igazolására alkalmas dokumentumok az alábbiak:

 • vásárlást igazoló pénzügyi bizonylat (pl. számla, nyugta),

 • ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott, vagy közjegyző által hitelesített adásvételi szerződés,

 • ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott, vagy közjegyző által hitelesített ajándékozást igazoló okirat,

 • jogerős hagyatéki átadó végzés,

 • jogerős bírósági határozat,

 • árverési jegyzőkönyv, stb.

Tulajdonjogot igazoló dokumentumként csak olyan okiratot tudunk elfogadni, amelyből kétséget kizáróan beazonosítható a fémjelzésre leadott tárgy. Okirati igazolás hiányában a tárgy fémjelzésre nem vehető át.

A magánügyfél fémjelzési kérelmehttp://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok oldaról tölthető le.