MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Mérésügy

Kategória: Fő-oldal » Mechanikai Mérések Osztálya » Mérésügy


1. Mi a különbség a hitelesítés és a kalibrálás között?

hitelesítés

 

kalibrálás

a jog eszközei által szabályozott (hatósági) tevékenység

nem hatósági tevékenység

hitelesítést csak a mérésügyi hatóság végezhet

mérőeszközöket bárki kalibrálhat

hitelesíteni a jogszabály által meghatározott mérőeszközöket kell

kalibrálni bármely eszközt lehet, ha a visszavezetettségét igazolni szükséges

a hitelesítésnek jellemzően előfeltétele a mérőeszköztípusra vonatkozó hitelesítési engedély megléte

a kalibrálásnak nincs engedélyezési előfeltétele

a (sikeres) hitelesítést törvényes tanúsító jel (és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja

a kalibrálás eredményeként kalibrálási bizonyítvány készül

a hitelesítési bizonyítvány hatósági dokumentum és meghatározott időtartamig érvényes

a kalibrálási bizonyítvány nem hatósági dokumentum és nincs érvénytartama

a hitelesítést jogszabályban előírt időközönként meg kell ismételni

a kalibrálás megújításáról a tulajdonos saját hatáskörében és saját felelősségére dönt


2. Mely mérőeszköz-fajtákat kötelező hitelesíttetni?

Azokat a mérőeszközöket (és azokban az alkalmazásokban) kötelező hitelesíttetni, amelyek szerepelnek a mérésügyi törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében. Részletes táblázat a http://new.mkeh.hu/meresugy/kotelezo_hitelesitesu oldalon található.


3. A hitelesség időbeli érvényessége

 1. 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet alapján  a hitelesítés érvényességi időtartamát a mérésügyi hatóság a mérőeszköz használati körülményeire tekintettel, indokolt esetben a 2. számú mellékletben előírtaktól eltérően is meghatározhatja.
 2. A hitelesítés négyéves, vagy azt meghaladó érvényességének időtartama azon a napon jár le, amelyik nap az érvényességi időtartam záró évének utolsó napja.
 3. A hitelesítés négy évet el nem érő érvényességének időtartama a hitelesítéstől számított azon a napon jár le, amely a számánál fogva a kezdőnapnak megfelel.
 4. A mérőeszköz hitelesítése - függetlenül attól, hogy a mérőeszközt használták-e vagy sem - érvényét veszti, ha

a)  a hitelesítésben meghatározott időtartam eltelt,

b) a hitelesítési törvényes tanúsító jelet eltávolították, vagy megsérült, vagy a hitelesítési bizonyítványt megváltoztatták,

c) a hitelesítési törvényes tanúsító jelet vagy bizonyítványt érvénytelenítették,

d) a mérőeszközön javítást vagy olyan változtatást végeztek, amely annak metrológiai jellemzőit befolyásolhatta,

e) a helyhez kötött mérőeszközt áthelyezték.


4. Melyek a magyar "hitelesítési" jelek?

A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja.

A magyar törvényes tanúsító (nemzeti hitelesítési) jeleket az 1991. évi XLV. törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 3. melléklete írja le.

A törvényes nemzeti hitelesítést tanúsító jelek:

 1. Körbe foglalt Szent Koronát, két oldalán a hitelesítés évének két utolsó számjegyét és alatta középen a hitelesítő egyéni jelölését tartalmazó fémzár (plomba), illetve bélyegző,
 2. Fekvő téglalapba zárt Szent Korona, mellette az " MKEH" felirattal és az alatt egyedi azonosító jelöléssel ellátott öntapadó matrica.  A téglalap körül –tájékoztatás céljából- a hitelesítés évének két utolsó számjegye és a hitelesítés hónapja is feltüntethető. 


5. Hogyan állapítható meg egy mérőeszközről, hogy rendelkezik-e közösségi tipusjóváhagyással?

Az Európai Unióban kiadott közösségi tipusjóváhagyás  meglétét a mérőeszközön elhelyezett jelek mutatják.

A teljeskörű típusjóváhagyás jele stilizált E-betű ("epszilon-jel"), a jóváhagyó szerv országjelével, bejegyzési számával és a jóváhagyó dokumentum azonosítójával:

 

A részleges típusjóváhagyás jele stilizált E-betű ("epszilon-jel"), a jóváhagyó szerv országjelével, bejegyzési számával és a jóváhagyó dokumentum azonosítójával, elötte egy azonos méretű és jellegű P-betű:

 


6. Mi az európai közösségi első hitelesítés tanúsító jele?

Az Európai Unióban első hitelesítést nyert mérőeszközökön az ezt tanúsító ún. "közösségi első hitelesítési jel"-nek kell szerepelnie. A jel alakját a 71/316/EGK közösségi irányelv és az azt honosító gazdasági miniszteri 6/2001. (III. 19.) rendelet (a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről) részletesen leírja.
E szerint a közösségi (uniós) első hitelesítési jel két részből áll:

 • az egyik egy kis "e" betű, benne a hitelesítő szervezet azonosítására szolgáló országjelölő betűjellel (Magyarország esetében: H), esetleg az országon belüli intézményazonosító számmal, valamint a hitelesítést végző köztisztviselő egyéni számával,
 • a másik a hitelesítés évének két utolsó számjegye, zárt hatszögbe foglalva.

A példában a magyarországi hitelesítő szerv 8-as számú hitelesítője által 2004-ben felhelyezett közösségi első tanúsítási jel látható (kb. kétszeres méretben):

 

Megjegyzés: A közösségi típusvizsgálaton, közösségi első hitelesítésen vagy közösségi egyedi hitelesítésen az Európai Unió bármely tagországában megfelelt mérőeszköz e törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek alkalmazásában hitelesnek minősül, és belföldi forgalomba hozatala után rá a hiteles mérőeszközökre vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni, ideértve a belföldi időszakos és javítás utáni hitelesítési kötelezettséget is.


7. Hol tekinthetők meg a Metrológiai Hatóság nemzetközileg elfogadott mérési képességei?

A  nemzeti mérésügyi intézmények (NMI) mérési eredményeinek kölcsönös elfogadhatósága fontos követelmény a tudomány, az ipar és a fogyasztóvédelem szempontjából. Az  NMI-ik szakterületenként megállapított, minőségirányítási rendszerrel és nemzetközi összehasonlító mérésekkel  alátámasztott mérési képességi ,  regionális és globális egyeztetés után , a CIPM MRA egyezmény mellékleteként, nyilvános adatbázisban  (CMC)  találhatók  meg.  Magyarország aláírója a CIPM MRA egyezménynek így a Metrológiai Hatóság mint NMI  388 elismert mérési képessége is szerepel a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal által fenntartott  angol nyelvű CMC adatbázisban.


8. Mit jelent a CE-Megfelelőségi jelölés?

A CE jelölés önmagában (kiegészítő M jel nélkül) a mérőeszköz pontosságát, hitelességét nem tanúsítja,de valamely - általában biztonsággal kapcsolatos - uniós irányelvnek való megfelelőséget jelzi. A CE jelölés (kiegészítő M jel nélkül) jelezheti, hogy a mérőeszköz:

 • biztonságosan kezelhető,
 • elektromos érintésvédelme megfelelő,
 • nem zavarja az elektronikus berendezéseket,
 • megfelelő mértékig érzéketlen a rádiófrekvenciás zavarokra (pl.: mobiltelefon),
 • robbanásveszélyes környezetben használható

A   http://new.mkeh.hu/meresugy/kotelezo_hitelesitesu weboldalon található  táblázat   I.  fejezetében  lévő mérőeszközök  a  22/2004   un. „MID” irányelv, míg a II. fejezetben lévő mérőeszközök   a 90/384 un „NAWI”  irányelv hatálya alá esnek.  A  MID irányelv esetén a forgalomba hozatalkor 2016-ig még a nemzeti hitelesítés is választható, míg a II.  fejezetbe tartozó mérlegek már csak EK tanúsítással hozhatók forgalomba. Az EK tanúsítás a gyártó számára előnyös, mert az EK tanúsítás az EU tagállamaiban, az un európai térség országaiban és egyes csatlakozásra váró országokban egyaránt érvényes.  A gyártó  többféle tanúsítási mód közül választhat.  A tanúsítást uniós bejegyzéssel rendelkező tanúsító szervezetek végezhetik, de a gyártó –megfelelő feltételek esetén - maga is végezhet megfelelőség értékelést és ezzel forgalomba hozhatja termékét.  Az EK tanúsításra is érvényes, hogy a mérőeszköz „hitelessége” az újrahitelesítési időközig tart és a  „hitelesség” érvényét veszti a záróbélyegek feltörése vagy cseréje esetén.

Az irányelveket honosító hazai jogszabályok :

A NAWI és MID irányelv szerinti EK tanúsításra az MKEH 1422 számon bejegyzett szervezet.

A mérőeszközök esetén a CE jelet kiegészíti:

 • a tanúsítás évszámának két utolsó jegye,
 • az EK tanúsítást végző bejelentett testület számjele
 • az M metrológiai jel.

A CE +M jel elrendezése eltér a két mérőeszköz irányelvnél.

A 90/384/EK irányelv szerinti nem-automatikus működésű mérlegeknél a kiegészítő jelölések elrendezése nem kötött, de az M betű zöld alapon fekete színű. A példában a 04 a 2004. évre utal, míg 1422 az MKEH bejegyzési száma.

 

A 22/2004/EK irányelv hatálya alá tartozó mérőeszköznél  az elrendezés kötött és az M betűt nem kell zöld mezőben elhelyezni.