MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Exportellenőrzés

Kategória: Fő-oldal » Haditechnikai Osztály, Exportellenőrzési Osztály » Exportellenőrzés


1. Mit nevezünk kettős felhasználású terméknek?

a kettős felhasználású termékek kivitelére, az azokkal végzett brókertevékenységre, az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, valamint azok tranzitjára és transzferjére vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról (átdolgozás) szóló 2021/821/EU rendelete, valamint kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmáról szóló 13/2011 (II. 22.) Korm. rendelet, továbbá nukleáris termékek esetén a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII.27.) Korm. rendelet


2. Milyen jogszabályok szabályozzák a kettős felhasználású termékek külkereskedelmét?

A kettős felhasználású termékek kivitelére, az azokkal végzett brókertevékenységre, az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, valamint azok tranzitjára és transzferjére vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról (átdolgozás) szóló 2021/821/EU rendelete, valamint kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmáról szóló 13/2011 (II. 22.) Korm. rendelet, továbbá nukleáris termékek esetén a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII.27.) Korm. rendelet


3. Mely kettős felhasználású termékek exportja engedélyköteles?

A tételes lista megtalálható a 2021/821/EU rendelet I. mellékletében.


4. A kettős felhasználású termékek importja engedély köteles-e?

A kettős felhasználású termékek behozatala alapvetően nem engedélyköteles.

 

Nemzetközi Importigazolás abban az esetben szükséges a behozatalhoz, ha

- a származási/exportáló ország hatósága ennek kiállítását igényli,

- a termék a 2021/821/EU rendelet I. mellékletének  0. kategóriájában szerepel.


5. Mi az Ellenőrzési jegyzékszám és hol található?

A 2021/821/EU rendelet I. mellékletében a termékhez rendelt technikai kód.


6. A kérelem beadása előtt milyen dokumentumok benyújtása szükséges a regisztrációhoz?

A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az végezhet, akit a Budapest, Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály (továbbiakban: Hatóság) nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vételi kérelemhez a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében felsorolt dokumentumokat kell csatolni:

 

- a EORI- számát,

- az ügyfelet hitelesen azonosító iratot (cégkivonat, alapító okirat, személyi igazolvány), vagy ezek hiteles másolatát,

- a részéről kötelezettségvállalásra kijelölt személy aláírásának hitelességét tanúsító iratot (amennyiben a cégnyilvántartásban nem elérhető),

- adóazonosító számát.

Kivitel, brókerügylet, valamint a nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termékek kivitelére vonatkozó tevékenységekhez az előzőeken túl szükséges még a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében felsorolt dokumentumok benyújtása is:

- nem természetes személy esetén a vállalkozás irányításában résztvevő exportellenőrzésért felelős személy kijelöléséről szóló és a Hivatallal kapcsolattartásra felhatalmazott személy képviseleti jogosultságát igazoló irat,

- a vállalkozás vezetője által jóváhagyott "Belső Megfelelési Program", amely nem kötelezően benyújtandó, csak globális engedély kérelem esetén.

A nyilvántartásba vételi eljárás illetékmentes.

Amennyiben a fenti adatok a nyilvántartásba vételt követően megváltoznak, az ügyfél kötelessége a változásokat nyolc napon belül a Hatóság tudomására hozni. Aki öt naptári éven keresztül nem végez a Korm. rendelet hatálya alá eső tevékenységet, azt a Hatóság törli a nyilvántartásból.


7. Mit kell tudni a Belső Ellenőrzési Programról?

A Belső Megfelelési Program működtetését a kettős felhasználású termékek külkereskedelmének engedélyezéséről szóló 13/2011. (II.22.) Korm. rendelet 10.§ (6) bekezdése  írja elő.

A 2021/821/EU rendelet 12. cikk (4) bekezdése alapján globális exportengedély csak Belső Megfelelési Programmal rendelkező kérelmező részére adható, amelyet legkésőbb a globális exportengedély kérelmezésekor be kell nyújtani.

A Belső Megfelelési Program: az exportőrök által az e rendelet rendelkezéseinek és célkitűzéseinek, valamint az e rendelet alapján végrehajtott engedélyek feltételeinek való megfelelés elősegítése céljából elfogadott, folyamatban lévő, hatékony, megfelelő és arányos politikák és eljárások, ideértve többek között a termékek végfelhasználók számára történő kivitelével és végfelhasználásával kapcsolatos kockázatok értékelését szolgáló, a kellő gondosságra vonatkozó intézkedéseket is

Főbb céljai:

- elősegíteni Magyarország nemzetközi kötelezettség vállalásainak teljesítését,

- megakadályozni az engedély nélküli export lehetőségét,

- csökkenteni az engedélyeztetési eljárás időigényességét.

 

A Belső Ellenőrzési Program kialakításában segítséget nyújthat az EU Bizottság 2019/1318 ajánlása.


8. Milyen dokumentumot kell csatolni az egyedi exportengedély iránti kérelemhez?

A kérelemhez csatolni kell az eredeti, a végfelhasználó által megfelelően kitöltött “End-Use Certificate for Dual-Use Items” (Végfelhasználói Nyilatkozat) dokumentumot, mely megtalálható a Letölthető nyomtatványok között.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

- a végfelhasználó, a címzett pontos megnevezését, a székhely és a tevékenysége pontos meghatározását,

- az importált termék leírását, mennyiségét és értékét,

- a termék felhasználásának egyértelmű meghatározását és pontos rendeltetési helyét,

- kifejezett kötelezettségvállalást arról, hogy az importált termék a fuvarozás során nem kerül reexportálásra, átadásra vagy út közbeni eltérítésre.

 


9. Milyen típusú engedélyek léteznek a kettős felhasználású termékek exportja esetén?

A 2021/821/EU rendelet II.A-H mellékletében szereplő feltételek teljesülése esetén, az exportőrök ú.n. Uniós Általános Exportengedély alapján szállíthatnak. Abban az esetben, ha a kettős felhasználású termékek – ide nem értve a melléklet I. szakaszában felsoroltakat –  exportjának célországa Ausztrália, Kanada, Japán, Új-Zéland, Norvégia, Svájc (ideértve Liechtensteint),  az Amerikai Egyesült Államok, vagy az Egyesült Királyság az EU001. számú Uniós Általános Exportengedély alkalmazható. Az Uniós Általános Engedélyek alapján történt szállításokról, az engedélyesnek minden év július 31-ig, illetve január 31-ig az azt megelőző 6 hónap adataival összesítő táblázatot kell küldenie a Hatóságnak. Az egységes vám-árunyilakozat 44. rovatában a engedélyhez tartozó megfelelő igazolási kód (X061; X062; X063; stb..) felüntetésével  és a szállítmányt végig kísérő kereskedelmi számlán (vagy fuvarokmányon) a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet III. melléklete szerinti nyilatkozatot kell feltüntetni.

Kettős felhasználású termék kiviteléhez egy címzettre, valamint egy végfelhasználóra Egyedi Exportengedély adható, amely egy évig érvényes. Az engedély a lejárta előtt legalább harminc nappal benyújtott hosszabbítás iránti kérelem alapján egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. A kérelemhez csatolni kell a hiteles Végfelhasználói Nyilatkozatot, amely tartalmazza többek között a címzett/végfelhasználó részletes adatait, a termék felhasználásának egyértelmű meghatározását és a címzett/végfelhasználó kötelezettségvállalását, hogy az importált eszközök nem kerülnek eltérítésre, nem kerülnek reexportálásra. A nagy projektre vonatkozó egyedi exportengedélyek a projekt idejére, de legfeljebb 4  éves érvényességgel adhatók ki. A projekt időtartamát igazolni kell. Nagy projektre vonatkozó engedélyek: egy meghatározott exportőrnek a kettős felhasználású termékek valamely típusának vagy kategóriájának tekintetében adott egyedi exportengedély vagy globális exportengedély, amely egy vagy több meghatározott végfelhasználó részére történő kivitelre egy vagy több meghatározott harmadik országban lehet érvényes egy meghatározott nagy projekt céljára.

Kettős felhasználású termékek kiviteléhez egy exportőrre és egy vagy több meghatározott rendeltetési országra, végfelhasználóra hatályos Globális Exportengedély adható ki. Kérelmet a Globális Exportengedély használatát is szabályozó Belső Megfelelési Programmal rendelkező exportőr nyújthat be. A Programról szóló tájékoztatót a "Hasznos információk" alatt találja. A kérelemhez csatolni kell a cégjegyzésre jogosult nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy az engedélyt jogszerűen használja fel, valamint a szállítási okmányokon feltünteti az exportengedély azonosító adatait. A Globális Exportengedély legfeljebb három évre adható és lejárata előtt legalább harminc nappal benyújtott hosszabbítási kérelemre egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.A nagy projektre vonatkozó globális exportengedélyek a projekt idejére, de legfeljebb 4 éves érvényességgel adhatók ki. A projekt időtartamát igazolni kell.  Nagy projektre vonatkozó engedélyek: egy meghatározott exportőrnek a kettős felhasználású termékek valamely típusának vagy kategóriájának tekintetében adott egyedi exportengedély vagy globális exportengedély, amely egy vagy több meghatározott végfelhasználó részére történő kivitelre egy vagy több meghatározott harmadik országban lehet érvényes egy meghatározott nagy projekt céljára.

Az exportőrnek az Globális Exportengedély alapján történt szállításairól minden év július 31-ig, illetve január 31-ig az azt megelőző 6 hónap adataival, összesítő táblázatot kell küldenie a Hatóságnak.

Az egységes vámáru-nyilatkozat 44. rovatában fel kell tüntetni egyedi és globális exportengedélyek számát és a megfelelő igazolási kódot

A NAV tájékoztatója az igazolási kódokról: https://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/kivitel/A_Nemzeti_Ado__es_Vam20210915.html

Technikai segítségnyújtás végzésére vonatkozó engedély

Az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos technikai segítségnyújtás végzése engedélyköteles (kivételekkel-lásd. 8 cikk (3)) akkor, ha a technikai segítségnyújtást végzőt a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatta arról, hogy a szóban forgó termékeket részben vagy egészben a 4. cikk (1) bekezdésében (lásd: ’catch-all’) említett felhasználási célok valamelyikére szánják vagy szánhatják. A tervezett hazai szabályozás alapján az engedélykötelezettség kiterjed a nem listás kettős felhasználású termékekre is, valamint arra az esetre, ha a technikai segítségnyújtást végző, aki kettős felhasználású termékek tekintetében technikai segítségnyújtás végzését tervezi, megalapozottan feltételezheti, hogy ezeket a termékeket a 4. cikk (1) bekezdésében említett felhasználási célok valamelyikére szánják vagy szánhatják.

Technikai segítségnyújtásnak minősül: bármely, javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb műszaki szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amely lehet oktatás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy tanácsadási szolgáltatások nyújtása, ideértve az elektronikus eszközök révén, valamint a telefonon vagy egyéb szóbeli formák keretében történő támogatást is.

 Technikai segítségnyújtást végző:

a)   bármely természetes vagy jogi személy vagy bármely társaság, aki vagy amely az Unió vámterületéről valamely harmadik ország területére irányulóan technikai segítségnyújtást végez;

b)valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett bármely természetes vagy jogi személy vagy bármely társaság, aki vagy amely harmadik ország területén technikai segítségnyújtást végez; vagy

c) valamely tagállamban lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett bármely természetes vagy jogi személy vagy bármely társaság, aki vagy amely technikai segítségnyújtást végez az Unió vámterületén ideiglenesen jelen lévő, valamely harmadik országban lakóhellyel rendelkező személy számára;

Nem uniós állampolgárokra is vonatkozik, amennyiben azok az Unió területéről végeznek ilyen tevékenységet. Ebben az esetben az illetékes hatóság annak a tagállamnak a hatósága, ahonnan a tevékenységet végzik.

 Nem kell engedély amennyiben a technikai segítségnyújtás:

a) végzésére a II. melléklet A. szakaszának 2. részében felsorolt ország területén belül vagy területére irányulóan, vagy a II. melléklet A. szakaszának 2. részében felsorolt országban lakóhellyel rendelkező személy számára kerül sor;

b) az I. mellékletben meghatározott általános technológiai megjegyzés vagy nukleáris technológiai megjegyzés szerinti nyilvánosan hozzáférhető információ átadásának vagy tudományos alapkutatásnak a formáját ölti;

c) biztosítására valamely tagállam hatóságai vagy ügynökségei által hivatalos feladataikkal összefüggésben kerül sor;

d) biztosítására valamely tagállam fegyveres erői számára a rájuk bízott feladatok alapján kerül sor;

e) a Rakétatechnológiai Ellenőrzési Rendszer (MTCR-technológia) IV. mellékletben szereplő termékeire vonatkozó kivételekben említett valamely célt szolgálja; vagy

f) a szükséges minimumot képezi azon termékek telepítéséhez, működtetéséhez, karbantartásához (ellenőrzéséhez) vagy javításához, amelyekre vonatkozóan kiviteli engedélyt bocsátottak ki.

 

Bróker ügylet engedélyezése

Az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékekkel kapcsolatos brókertevékenységek végzése engedélyköteles akkor, ha a brókert a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatta arról, hogy a szóban forgó termékeket részben vagy egészben a 4. cikk (1) (lásd catch-all) bekezdésében említett felhasználási célok valamelyikére szánják vagy szánhatják.  Ha a bróker az I. mellékletben felsorolt kettős felhasználású termékek tekintetében brókertevékenység végzését tervezi, és tudomása van arról, hogy ezeket a termékeket részben vagy egészben a 4. cikk (1) bekezdésében említett felhasználási célok valamelyikére szánják, értesítenie kell a hatáskörrel rendelkező hatóságot. E hatáskörrel rendelkező hatóság eldönti, hogy az ilyen brókertevékenységet engedélykötelessé teszi-e.

A kérelemhez Végfelhasználói Nyilatkozatot kell benyújtani.

Brókertevékenységnek minősülnek az alábbiak:

  • olyan ügylet tárgyalása vagy intézése, amelyek célja kettős felhasználású termékek vétele, értékesítése vagy szállítása egy harmadik országból egy más harmadik országba, vagy
  • harmadik országban található kettős felhasználású termékek értékesítése vagy vétele egy másik harmadik országba történő transzfer céljából.

 

Transzfer, tranzit

2021/821/EU tanácsi rendelet IV. mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékek Unión belüli transzferje is engedély köteles. Egyéb kettős felhasználású termék transzferje is engedélyezés alá vonható, ha fennállnak a 2021/821/EU anácsi rendelet 11. cikk (2). bekezdésében foglalt feltételek.

Kettős felhasználású termékek tranzitja is engedélyezés alá vonható, vagy megtiltható, ha a hatóságok tudomására jut, hogy az átszállított termékeket részben vagy egészben vegyi, biológiai, nukleáris fegyverek fejlesztésével, gyártásával, karbantartásával, vagy az ilyen fegyverek célba juttatására alkalmas hordozó rakéták fejlesztésével, gyártásával, karbantartásával, raktározásával kapcsolatosan kívánják felhasználni. Tranzitengedélyezés alá vonhatók, illetve megtilthatók azok a Közösség területén áthaladó katonai végfelhasználású szállítások, amelyek valamely nemzetközi szervezet, illetve az Európai Unió által érvényesített fegyverembargó hatálya alá esnek.

 

„Catch all”

A 2021/821/EU tanácsi rendelet I. mellékletében fel nem sorolt kettős felhasználású termékek kivitele is engedélyköteles, amennyiben a Hatóság az exportőr tudomására hozza, illetve az exportőrnek tudomása van, vagy joggal feltételezi,
  • hogy a szóban forgó terméket részben, vagy egészben vegyi, biológiai, nukleáris fegyverek, illetve célba juttatásukra alkalmas eszközök fejlesztésére, gyártására, karbantartására raktározásával kapcsolatban kívánják felhasználni;
  • hogy a beszerző ország, vagy rendeltetési ország fegyverembargó hatálya alá esik, miközben a tervezett végfelhasználás katonai jellegű;
  • hogy a szóban forgó terméket részben, vagy egészben olyan katonai berendezés, termék alkatrészeként, részegységeként kívánják felhasználni, amelyet korábban az engedélyezésre vonatkozó szabályok megsértésével szállítottak ki;

 

„Kibertér-megfigyelési termékekre” vonatkozó ’catch-all’ intézkedés (5.cikk)

Az I. mellékletben fel nem sorolt kibertér-megfigyelési termékek (definíció szerint) kivitele engedélyköteles, amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság az exportőrt tájékoztatta arról, hogy a szóban forgó termékeket részben vagy egészben belső elnyomással és/vagy a nemzetközi emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértésével összefüggésben lévő felhasználási célokra szánják vagy szánhatják. Az engedélykötelezettség érvényes akkor is, ha az exportőrnek tudomása van róla, vagy megalapozottan feltételezi, hogy a fenti célra szánják, vagy szánhatják a nem listás eszközöket. Ebben esetben az exportőr bejelentési kötelezettsége van és a Hatóság dönt az engedélyezés alá vonásról.

„kibertér-megfigyelési termékek”: olyan kettős felhasználású termékek, amelyeket kifejezetten arra terveztek, hogy lehetővé tegyék természetes személyek megfigyelését információs és telekommunikációs rendszerekből származó adatok nyomon követése, kinyerése, gyűjtése vagy elemzése révén;

 


10. Mennyi ideig érvényes az Egyedi és Globális Exportengedély?

Az Egyedi Exportengedély egy évre szól, amely a lejárta előtt legalább harminc nappal benyújtott hosszabbítás iránti kérelem alapján egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.
Nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termék kivitele esetén az egyedi exportengedély érvényessége hat hónap.
Globális exportengedély legfeljebb három évre adható és a lejárata előtt legalább harminc nappal benyújtott hosszabbítás iránti kérelemre, egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

Kérhető egyedi vagy globális nagy projekt engedély a következők szerint:
A nagy projektre vonatkozó engedélyek a projekt idejére, de legfeljebb 4 éves érvényességgel adhatók ki. A projekt időtartamát igazolni kell. Nagy projektre vonatkozó engedélyek: egy meghatározott exportőrnek a kettős felhasználású termékek valamely típusának vagy kategóriájának tekintetében adott egyedi exportengedély vagy globális exportengedély, amely egy vagy több meghatározott végfelhasználó részére történő kivitelre egy vagy több meghatározott harmadik országban lehet érvényes egy meghatározott nagy projekt céljára.


11. Milyen Uniós Általános Engedélyek léteznek?

A 2021/821/EU rendelet II. mellékletének A-H szakaszaival összhangban EU001-től EU008-ig tartó számozással hatféle általános engedély használható, az alábbiak szerint:

- EU001-es számú Uniós Általános Exportengedély: az Ausztráliába, Kanadába, Japánba, Új-Zélandra, Norvégiába, Izland, Svájcba, ideértve Liechtensteint, valamint az Amerikai Egyesült Államokba és az Egyesült Királyságba irányuló kivitel.

- EU002: Bizonyos kettős felhasználású termékek egyes rendeltetési helyekre
(„Wassenaar-termékek Wassenaar-országokba”)

- EU003: Javítást/cserét követő kivitel

- EU004: Kivitel időszakos kiállításra és vásárra

- EU005: Távközlés

- EU006: Vegyszerek

 -EU007: Bizonyos szoftver („D”) és technológia („E”) vállalatcsoporton belüli, saját célú szállítására vonatkozik (tovább értékesítésre nem), az engedélyben meghatározott célországok és feltételek teljesülése esetén. Belső Megfelelési Programmal rendelkező exportőrök használhatják.

- EU008: Kriptográfiai funkcióval ellátott, információbiztonságot szolgáló meghatározott termékek exportjára vonatkozó engedély, az engedélyben meghatározott feltételekkel.


12. Milyen feltételekkel használhatóak az Uniós Általános Exportengedélyek?

Az Uniós Általános Exportengedélyeket a Hatóságnál előzetesen nyilvántartásba vett exportőr használhatja, a  2021/821/EU rendelet II. mellékletének A-H szakaszaiban meghatározott feltételekkel. Az EU007 Belső Megfelelési Programmal rendelkező exportőrök használhatják.Az egységes vám-árunyilakozat 44. rovatában a engedélyhez tartozó megfelelő igazolási kód (X061; X062; X063; stb..) felüntetésével  és a szállítmányt végig kísérő kereskedelmi számlán (vagy fuvarokmányon) a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet III. melléklete szerinti nyilatkozatot kell feltüntnie.


13. Milyen módon lehet igénybe venni az Uniós Általános Exportengedélyeket?

A Belső Megfelelési Program működtetését a kettős felhasználású termékek külkereskedelmének engedélyezéséről szóló 13/2011. (II.22.) Korm. rendelet 10.§ (6) bekezdése  írja elő.

A 2021/821/EU rendelet 12. cikk (4) bekezdése alapján globális exportengedély csak Belső Megfelelési Programmal rendelkező kérelmező részére adható, amelyet legkésőbb a globális exportengedély kérelmezésekor be kell nyújtani.

A Belső Megfelelési Program: az exportőrök által az e rendelet rendelkezéseinek és célkitűzéseinek, valamint az e rendelet alapján végrehajtott engedélyek feltételeinek való megfelelés elősegítése céljából elfogadott, folyamatban lévő, hatékony, megfelelő és arányos politikák és eljárások, ideértve többek között a termékek végfelhasználók számára történő kivitelével és végfelhasználásával kapcsolatos kockázatok értékelését szolgáló, a kellő gondosságra vonatkozó intézkedéseket is

Főbb céljai:

- elősegíteni Magyarország nemzetközi kötelezettség vállalásainak teljesítését,

- megakadályozni az engedély nélküli export lehetőségét,

- csökkenteni az engedélyeztetési eljárás időigényességét.

 

A Belső Ellenőrzési Program kialakításában segítséget nyújthat az EU Bizottság 2019/1318 ajánlása.

 


14. Hogyan történjék a nyomtatványok kitöltése?

A kérelmek kitöltéséhez részletes útmutató található a honlapon. Fontos, hogy az engedélykérelmeket a Hatóság honlapján közzétett nyomtatványok kitöltésével kell benyújtani. A kérelmeken szereplő valamennyi adat valódiságáért és a kettős felhasználású termék ellenőrzési jegyzékszámának helyességéért a kérelmező felelős.


15. Mennyi az eljárási illeték összege és a fizetési módja?

Az Exportellenőrzési Osztály minden eljárása illetékmentes.


16. Mely Hatóság jár el első fokon?

A Budapest Főváros Kormányhivatalának Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Exportellenőrzési Osztálya (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39)


17. Hogyan történhet a nyomtatványok benyújtása?

Az okmányok benyújtása gazdasági társaságok számára elektronikus formában az E-ugyintezes menüpontban leírt módon, egyéb esetekben postai úton, vagy személyesen a BFKH Kereskedelmi, Haditechnnikai Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának Ügyfélszolgálatán (1124, Budapest, Németvölgyi út 37-39., 1535 Budapest, BKKP Pf. 919/1) történhet. Az ügyfélfogadás rendje, a személyek elérhetősége (telefon, fax, e-mail), a jogszabályok, a szükséges fontosabb információk  honlapon megtalálhatóak.