MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Exportellenőrzés

Kategória: Fő-oldal » Haditechnikai Osztály, Exportellenőrzési Osztály » Exportellenőrzés


1. Mit nevezünk kettős felhasználású terméknek?

"Kettős felhasználású termékek" azok a termékek, beleértve a szoftvert és technológiát is, amelyek polgári és katonai célra egyaránt felhasználhatók, e fogalom továbbá magában foglalja azokat a termékeket is, amelyek egyaránt felhasználhatók nem robbantási célokra, és nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanószerkezetek előállításához történő, bármilyen formájú hozzájárulás céljára. (428/2009/EK Rendelet, 2. cikk, 1. pont)


2. Milyen jogszabályok szabályozzák a kettős felhasználású termékek külkereskedelmét?

A Tanács kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 428/2009/EK rendelete, valamint kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmáról szóló 13/2011 (II. 22.) Korm. rendelet, továbbá nukleáris termékek esetén a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII.27.) Korm. rendelet.


3. Mely kettős felhasználású termékek exportja engedélyköteles?

A tételes lista megtalálható a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében.


4. A kettős felhasználású termékek importja engedély köteles-e?

A kettős felhasználású termékek behozatala alapvetően nem engedélyköteles.

 

Nemzetközi Importigazolás abban az esetben szükséges a behozatalhoz, ha

- a származási/exportáló ország hatósága ennek kiállítását igényli,

- a termék a módosított 428/2009/EK tanácsi rendelet I. melléklete 0. kategóriájában szerepel.


5. Mi az Ellenőrzési jegyzékszám és hol található?

A 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében a termékhez rendelt technikai kód.


6. A kérelem beadása előtt milyen dokumentumok benyújtása szükséges a regisztrációhoz?

A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az végezhet, akit a Budapest, Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály (továbbiakban: Hatóság) nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vételi kérelemhez a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében felsorolt dokumentumokat kell csatolni:

 

- a EORI- számát,

- az ügyfelet hitelesen azonosító iratot (cégkivonat, alapító okirat, személyi igazolvány), vagy ezek hiteles másolatát,

- a részéről kötelezettségvállalásra kijelölt személy aláírásának hitelességét tanúsító iratot (amennyiben a cégnyilvántartásban nem elérhető),

- adóazonosító számát.

Kivitel, brókerügylet, valamint a nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termékek kivitelére vonatkozó tevékenységekhez az előzőeken túl szükséges még a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében felsorolt dokumentumok benyújtása is:

- nem természetes személy esetén a vállalkozás irányításában résztvevő exportellenőrzésért felelős személy kijelöléséről szóló és a Hivatallal kapcsolattartásra felhatalmazott személy képviseleti jogosultságát igazoló irat,

- a vállalkozás vezetője által jóváhagyott "Belső Ellenőrzési Program", amely nem kötelezően benyújtandó, csak globális engedély kérelem esetén.

A nyilvántartásba vételi eljárás illetékmentes.

Amennyiben a fenti adatok a nyilvántartásba vételt követően megváltoznak, az ügyfél kötelessége a változásokat nyolc napon belül a Hatóság tudomására hozni. Aki öt naptári éven keresztül nem végez a Korm. rendelet hatálya alá eső tevékenységet, azt a Hatóság törli a nyilvántartásból.


7. Mit kell tudni a Belső Ellenőrzési Programról?

A Belső Ellenőrzési Program működtetését a kettős felhasználású termékek külkereskedelmének engedélyezéséről szóló 13/2011. (II.22.) Korm. rendelet 10.§ (6) bekezdése  írja elő.

Globális exportengedély csak Belső Ellenőrzési Programmal rendelkező kérelmező részére adható, amelyet legkésőbb a globális exportengedély kérelmezésekor be kell nyújtani.

Főbb céljai:

- elősegíteni Magyarország nemzetközi kötelezettség vállalásainak teljesítését,

- megakadályozni az engedély nélküli export lehetőségét,

- csökkenteni az engedélyeztetési eljárás időigényességét.

További cél a tevékenység során a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásának biztosítása a vállalaton belül.

 

A Belső Ellenőrzési Program egy vállalton belüli eljárási rend, amely többek között

 

- szabályozza a 428/2009/EK tanácsi rendelet 20. cikk (1)-(2) bekezdésében foglaltak végrehajtását

- rendelkezik a 13/2011. (II.22.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó tevékenységre vonatkozó valamennyi irat nyilvántartásának kialakításáról,

- szabályozza a Korm.rendelet hatálya alá tartozó tevékenységben részt vevő személyek feladatkörét és felelősségét,

- szabályozza a 428/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a Korm. rendelet előírásainak vállalaton/intézményen belüli betartatását,valamint az alkalmazott kockázatkezelés módját

- továbbá intézkedési tervben rendelkezik az esetleges jogsértés következményeinek felszámolásáról.

A Belső Ellenőrzési Program kialakításában segítséget nyújthat az EU Bizottság 2019/1318 ajánlása.


8. Milyen dokumentumot kell csatolni az egyedi exportengedély iránti kérelemhez?

A kérelemhez csatolni kell az eredeti, a végfelhasználó által megfelelően kitöltött “End-Use Certificate for Dual-Use Items” (Végfelhasználói Nyilatkozat) dokumentumot, mely megtalálható a Letölthető nyomtatványok között.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

- a végfelhasználó, a címzett pontos megnevezését, a székhely és a tevékenysége pontos meghatározását,

- az importált termék leírását, mennyiségét és értékét,

- a termék felhasználásának egyértelmű meghatározását és pontos rendeltetési helyét,

- kifejezett kötelezettségvállalást arról, hogy az importált termék a fuvarozás során nem kerül reexportálásra, átadásra vagy út közbeni eltérítésre.

 


9. Milyen típusú exportengedélyek léteznek a kettős felhasználású termékek exportja esetén?

Az esetek többségében a 13/2011. (II.22.) Korm.rendelet szerinti Egyedi Exportengedélyt bocsát ki a Hivatal. Kellő exportellenőrzési tapasztalattal rendelkező cégek esetében kerülhet sor Globális Exportengedély kiadására. Uniós Általános Exportengedélyek akkor használhatóak, amikor az export a módosított 428/2009/EK tanácsi rendelet IIa. - IIf. mellékletei szerinti feltételekkel történik.


10. Mennyi ideig érvényes az Egyedi és Globális Exportengedély?

Az Egyedi Exportengedély egy évre szól, amely a lejárta előtt legalább harminc nappal benyújtott hosszabbítás iránti kérelem alapján egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.
Nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termék kivitele esetén az egyedi exportengedély érvényessége hat hónap.
Globális exportengedély legfeljebb három évre adható és a lejárata előtt legalább harminc nappal benyújtott hosszabbítás iránti kérelemre, egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.


11. Milyen Uniós Általános Engedélyek léteznek?

A 428/2009/EK rendelet II.a-II.f mellékleteivel összhangban EU001-től EU006-ig tartó számozással hatféle általános engedély használható, az alábbiak szerint:

- EU001-es számú Uniós Általános Exportengedély: az Ausztráliába, Kanadába, Japánba, Új-Zélandra, Norvégiába, Svájcba, ideértve Liechtensteint, valamint az Amerikai Egyesült Államokba és az Egyesült Királyságba irányuló kivitel.

- EU002: Bizonyos kettős felhasználású termékek egyes rendeltetési helyekre
(„Wassenaar-termékek Wassenaar-országokba”)

- EU003: Javítást/cserét követő kivitel

- EU004: Kivitel időszakos kiállításra és vásárra

- EU005: Távközlés

- EU006: Vegyszerek


12. Milyen feltételekkel használhatóak az Uniós Általános Exportengedélyek?

 

EU001-EU006 kiviteli engedélyek a 428/2009/EK tanácsi rendelet IIa. - II.f mellékleteiben foglalt feltételekkel és rendeltetési helyekre érvényesek.

Az érintett termékek listáját a megfelelő melléklet 1. része tartalmazza.

Uniós Általános Exportengedélyt csak nyilvántartásba vett exportőr használhat.

 


13. Milyen módon lehet igénybe venni az Uniós Általános Exportengedélyeket?

 

Az Uniós Általános Exportengedélyek alapján lebonyolított termékek kiviteléhez kapcsolódó fuvarokmányon, vagy a szállítmányt végigkísérő kereskedelmi számlán a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. mellékletében részletezett nyilatkozatot és a megfelelő Uniós Általános engedélyszámot (EU001-EU006) kell feltüntetni.
Az exportőr minden év július 31. napjáig az adott naptári év első hat hónapjában, minden év január 31. napjáig az előző naptári év utolsó hat hónapjában az ilyen engedélyek keretében lebonyolított export-ügyleteiről köteles összesítést küldeni a Hatóságnak. Az elszámolás megküldésére a Hatóság által javasolt minta itt található.

 

 


14. Hogyan történjék a nyomtatványok kitöltése?

A kérelmek kitöltéséhez részletes útmutató található a honlapon. Fontos, hogy az engedélykérelmeket a Hatóság honlapján közzétett nyomtatványok kitöltésével kell benyújtani. A kérelmeken szereplő valamennyi adat valódiságáért és a kettős felhasználású termék ellenőrzési jegyzékszámának helyességéért a kérelmező felelős.


15. Mennyi az eljárási illeték összege és a fizetési módja?

Az Exportellenőrzési Osztály minden eljárása illetékmentes.


16. Mely Hatóság jár el első fokon?

A Budapest Főváros Kormányhivatalának Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Exportellenőrzési Osztálya (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39)


17. Hogyan történhet a nyomtatványok benyújtása?

Az okmányok benyújtása gazdasági társaságok számára elektronikus formában az E-ugyintezes menüpontban leírt módon, egyéb esetekben postai úton, vagy személyesen a BFKH Kereskedelmi, Haditechnnikai Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztályának Ügyfélszolgálatán (1124, Budapest, Németvölgyi út 37-39., 1535 Budapest, BKKP Pf. 919/1) történhet. Az ügyfélfogadás rendje, a személyek elérhetősége (telefon, fax, e-mail), a jogszabályok, a szükséges fontosabb információk  honlapon megtalálhatóak.