MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Haditechnikai tevékenységi engedélyezés

Kategória: Fő-oldal » Haditechnikai Osztály, Exportellenőrzési Osztály » Haditechnikai tevékenységi engedélyezés


Miért szükséges a hadiipari tevékenység engedélyezése?

Magyarország EU csatlakozása szempontjából új jogszabály megalkotása nem volt követelmény, mert ilyen jellegű közösségi jogszabály nem készült, az egyes uniós országok e témakörben nemzeti szabályozást alkalmaznak. Mindazonáltal az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) Közgyűlése 1999. évi ülésszakának határozata alapján Cselekvési Program címmel konszenzusos dokumentumot fogadott el. Az ENSZ tagállamai – így hazánk is – politikai kötelezettséget vállaltak a kézi és könnyűfegyverek (a továbbiakban: KKF) minden fajtájára vonatkozó, átfogó jellegű szabályok (pl. fegyverjelölés- és nyilvántartás, exportellenőrzés, fegyvertárolás) teljesítésére.

 

Továbbá, a Wassenaari Megállapodás elnevezésű exportellenőrzési rezsimben résztvevő államok célul tűzték ki a hagyományos fegyverek és a kettős felhasználású termékek és technológiák exportjának és más módon történő átadásának átláthatóvá tételét. Törekvéseik azt szolgálják, hogy megakadályozzák a tömegpusztító fegyverek elterjedését, a hagyományos fegyverzetek destabilizácót kiváltó felhalmozását. A résztvevő országok politikai kötelezettséget vállalnak arra, hogy e célok érdekében nemzeti jogszabályaikban érvényesítik a közösen kialakított exportellenőrzési elveket, illetve ellenőrzési minimumnak tekintik a rendszeresen felülvizsgált termékellenőrzési jegyzéket.

 


Mi az a \"termékellenőrzési jegyzék\"?

Az EU közös katonai listája (Military List, máshol Munitions List, ML), melynek alapja a „Wassenaari Megállapodás” termékellenőrzési jegyzéke. Az ML-hez igazodva frissül a 2009/43/EK Irányelv melléklete, amely a magyar nemzeti jegyzékének (az Engedélyköteles haditechnikai termékek és szolgáltatások jegyzéke) alapját képezi. Ezt a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza.


Miért szükséges a jelölés, nyilvántartás és adatszolgáltatás?

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Biztonsági Együttműködési Fóruma szintén elfogadott egy Dokumentumot a kézi- és könnyűfegyverekről. A Dokumentum szerint a polgári és katonai rendeltetésű KKF-en a gyártóknak és a birtokosoknak fel kell tüntetni az egyedi azonosítást lehetővé tevő gyártási számokat és a gyártót azonosító jelzést.
További dokumentum ehhez az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikke, amely többek között előírja a tűzfegyverek nyomon követhetőségének követelményét.
Hazánknak további nemzetközileg vállalt kötelezettségei körében adatokat kell szolgátlatnia továbbá a Wassenaari Megállapodás, illetve az Európai Unió felé is.


Mi a jogszabályi háttere a hadiipari tevékenység engedélyezésének?

A 2005. évi CIX. törvény a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről rendelkezik.

A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet tartalmazza az engedélyezés részletes szabályait.

A 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet határozza meg a haditechnikai terméket, valamint a gyártót egyértelműen azonosító jelzésre, továbbá a kötelező adatnyilvántartásra vonatkozó szabályokat.


Melyik az engedélyek kiadására jogosult Hatóság?

Budapest Főváros Kormányhivatala, Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály.


Ki kérvényezhet hadiipari tevékenységi engedélyt?

Engedély gazdasági társaság, egyéni cég, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, szövetkezet, egyéni vállalkozó, valamint más EGT-államban letelepedett vállalkozás részére adható ki.


Mik a feltételei az engedélyezésnek?

Az engedélyezés részletes feltételeit a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet tartalmazza. Az alábbi linken erről bővebb tájékoztatást olvashat:

https://mkeh.gov.hu/haditechnika/hadikulker_2012/Teveng


Mennyi az ügyintézési határidő?

Az ügyintézés határideje 45 nap.


Mennyi ideig érvényes a kiadott engedély?

Hadiipari tevékenységi engedély első alkalommal kettő évre adható. Ezt követően 5 évre érvényes engedély kiadása kérelmezhető.


Mi a teendő a tevékenység változása (bővülése) esetén?

A változásokat (bővítéseket) is tartalmazó új engedélykérelmet szükséges benyújtani az engedélyező hatósághoz.


Mi a teendő az engedélyben szereplő adatokban illetve az engedéllyel rendelkező cég adataiban bekövetkezett változások esetén?

A kiadott engedély adataiban, vagy a cég adataiban (cégnév, székhely, adószám, tulajdonos, ügyvezető, lejelentett alkalmazottak, stb.) bekövetkezett változásokról 8 napon belül értesíteni kell az engedélyt kibocsátó Hatóságot, amely a dokumentumokkal alátámasztott új adatokkal új engedélyt bocsát ki.


Mennyi az engedélyezési eljárás illetéke?

Az engedélyezési eljárás illetékmentes.


Szükséges „zöld papír” benyújtása a büntetlen előélet igazolására?

Az engedélyezési eljárás során nem szükséges a hatósági erkölcsi bizonyítvány ügyfél általi megkérése. Hatóságunk az eljárás során adattovábbítási kérelemmel fordul a bűnügyi nyilvántartó hatóság felé a kérelmező által biztosított adatok alapján.

A hatékony és gördülékeny ügyintézés elősegítése érdekében kérjük Önöket, hogy a természetes személy tulajdonosok, felelős vezetők és kérelmezett tevékenységhez kapcsolódó munkakörben alkalmazottak személyes azonosító adatait táblázatban elektronikusan, excel formátumban juttassák el a hadiipar@mkeh.gov.hu e-mail címre vagy a Hivatalunk hadiipar rovatában feltüntetett valamely ügyintéző e-mail címére. A táblázatot az alábbi oldalon találhatják:

https://mkeh.gov.hu/haditechnika/hadikulker_2012/Teveng

Ha valamely ügyfelünknél olyan változás áll be, amely nem igényli új engedélyezési eljárás lefolytatását (pl. 25%-ot el nem érő tulajdonosváltozás, ügyvezető vagy hadiipari területen közvetlenül foglalkoztatott alkalmazott személyének változása), akkor továbbra is az ügyfélnek kell gondoskodnia a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzéséről és Hatóságunkhoz történő eljuttatásáról.


Milyen határidők vonatkoznak az adatszolgáltatásra, illetve milyen termékek esetén szükséges ezt megtenni?

A nyilvántartó lapokat a jövőben nem szükséges az MKEH által hitelesíttetni, azok elektronikus formában kezelhetők. A Hivatal csak a nyilvántartási kötelezettség megsértése esetén – szankcióképpen egyedi döntésében kötelezheti hitelesített nyilvántartás vezetésére az ügyfelet.

Az engedélyköteles haditechnikai termékek és szolgáltatások jegyzékének I., II., III., IV., VI., VII., VIII., X., XI., XV. és XXVI. fejezetébe tartozó eszközök forgalmazásáról is naprakész nyilvántartást kell vezetni. Megjegyzendő, hogy ez a kötelezettség a polgári célú (vadász, sport) fegyver-lőszer nagykereskedelemmel fogalakozó vállalkozásokat csak addig terheli, amíg a fegyvereket és lőszereket nem jelentik be a rendőrség nyilvántartásába.

A 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet hatálya kiterjed a HUML 24. fejezet szerinti, kifejezetten katonai célú szolgáltatásokra is (hatástalanítás, megsemmisítés).

Az ML I/d – II. és ML IV-XXVI. fejezetbe tartozó termékek nyilvántartására a rendelet 3. Mellékletében szereplő nyilvántartási lapot kell alkalmazni. Az összesített adatszolgáltatás teljesítéséhez a nyomtatvány - korábbi gyakorlatnak megfelelően – az MKEH honlapjáról tölthető le. Az adatszolgáltatás beküldésének határideje változatlanul a tárgyévet követő év február 28-a.

Az adatszolgáltatási kötelezettség módosulása értelmében a nyilvántartásra kötelezett az ML I. fejezet a), b) és c) pontjába tartozó – hadiipari nyilvántartásba vett – fegyverek és az ML III. fejezetbe tartozó lőszerek gyártása, forgalmazása, hatástalanítása, ill. megsemmisítése esetén a haditechnikai külkereskedelmi engedéllyel összhangban lévő időpontokban negyedévente (február 28., április 30., július 31. és október 31. határnapokkal) a tevékenységéről adatot szolgáltat. Ismét megjegyzendő, hogy a fenti adatszolgáltatás nem terjed ki a már polgári (rendőrségi) nyilvántartásban szereplő fegyverekre, lőszerekre.

A nyilvántartásra és az adatszolgáltatásra az ML I. fejezet a,b,c pontjába tartozó – hadiipari nyilvántartásban szereplő lőfegyverek és az ML III. fejezetben szereplő lőszerek esetében a rendelet 2. Mellékletében szereplő nyilvántartási és adatszolgáltatási lapot kell alkalmazni.