PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 

A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk szerinti szerződések megkötésének

vagy a már megkötött szerződések teljesítésének engedélyezése

(közbeszerzések)

Az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 5k. cikk (1) bekezdése értelmében tilos a közbeszerzési irányelvek, valamint a 2014/23/EU irányelv 10. cikke (1) és (3) bekezdésének, (6) bekezdése a)–e) pontjának, (8), (9) és (10) bekezdésének, 11., 12., 13. és 14. cikkének, a 2014/24/EU irányelv 7. cikke a)–d) pontjának és 8. cikkének, 10. cikke b)–f) és h)–j) pontjának, a 2014/25/EU irányelv 18. cikkének, 21. cikke b)–e) és g)–i) pontjának, 29. és 30. cikkének, és a 2009/81/EK irányelv 13. cikke a)–d), f–h) és j) pontjának, valamint az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet VII. címének hatálya alá tartozó bármely közbeszerzési szerződés vagy koncessziós szerződés odaítélése a következők részére vagy az ilyen szerződések teljesítésének folytatása a következőkkel:

a) orosz állampolgár, vagy oroszországi székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az e bekezdés a) pontjában említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el; ideértve a szerződés értékének több mint 10 %-át kitevő alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik.

Fontos, hogy a tilalom nemcsak a közbeszerzési irányelvek (2014/23/EU irányelv, 2014/24/EU irányelv, 2014/25/EU irányelv, 2009/81/EK irányelv) hatálya alá tartozó szerződésekre, hanem azokra is vonatkozhatnak, amelyeket a közbeszerzési irányelvek egyébként kivételként kezelnek és az azokban szereplő határétékeket elérik vagy meghaladják.

A tilalmak nem alkalmazandók a 2022. április 9. előtt kötött szerződéseknek a 2022. október 10-ig történő teljesítésére, illetve a közbeszerzési irányelvekben szereplő határértékek alatti szerződésekre. 

A tanácsi rendelet 5k cikk (2) bekezdése szerint a hatáskörrel rendelkező hatóságok bizonyos esetekben lehetővé tehetik szerződések odaítélését és teljesítésének folytatását.

Magyarország Kormánya erre a feladatra Budapest Főváros Kormányhivatalát (BFKH) jelölte ki az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján.

Kérelmezés

 A szerződés megkötésére vagy a már megkötött szerződés teljesítésének folytatására vonatkozó engedély kiadása iránti kérelmet elektronikus úton a BFKH-hoz kell benyújtani.

A kérelmet a szerződést kötni kívánó vagy a szerződésben részes, a közbeszerzési jogszabályok szerint ajánlatkérőnek minősülő fél nyújthatja be.

A szabad formátumú kérelemben meg kell jelölni:

a) a megkötni tervezett vagy már megkötött szerződés tárgyát, értékét, a teljesítés időtartamát,

b) a tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalommal érintett gazdasági szereplőt vagy szereplőket és azok részvételének módját a szerződés teljesítésében,

c) a tanácsi rendelet 5k. cikk (2) bekezdés a)-f) pontja szerinti azon feltétel fennállását, amelyre hivatkozással az engedély megadását kérik és a feltétel fennállását alátámasztó indokolást.

A kérelemhez mellékelni szükséges c) pont szerinti feltétel és indokolás alátámasztására szolgáló dokumentumokat.

A kérelmet (aláírva szkennelve vagy e-aláírással ellátva) és a mellékleteket cégkapu használatára kötelezettek esetén az epapir.gov.hu  weboldalon szíveskedjenek benyújtani.

Az epapír űrlapon az alábbi jelölések alkalmazását kérjük:

- Cégkapu használatára kötelezettek: CÉGKAPU

- Témacsoport: Kormányhivatali ügyek

- Ügytípus: Ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok

- Címzett: Budapest Főváros Kormányhivatala

Hivatali kaput használó ügyfelek esetén az alábbi címzést szíveskedjenek kiválasztani:

Címzett neve: BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Rövid név: MKEH

KRID: 508149355

Engedély

Engedély abban az esetben adható, ha az új szerződés megkötésének, vagy a meglévő szerződés teljesítése folytatásának dokumentumokkal alátámasztott célja:

a) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, leszerelése és radioaktívhulladék-gazdálkodása, fűtőanyag-ellátása és fűtőanyag-utókezelése, valamint biztonsága, továbbá a polgári célú nukleáris létesítmények befejezéséhez szükséges tervezés, építés és megbízások folytatása, valamint prekurzor anyagok szállítása orvosi radioizotópok előállításához és hasonló gyógyászati alkalmazásokhoz, környezeti sugárzási helyzet ellenőrzését szolgáló kritikus technológia, továbbá a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén

b) az űrprogramok keretében való kormányközi együttműködés;

c) olyan, feltétlenül szükséges termékek vagy szolgáltatások nyújtása, amelyek csak az (1) bekezdésben említett személyek által, illetve amelyek elegendő mennyiségben csak e személyek által nyújthatók;

d) az Unió és a tagállamok Oroszországban található diplomáciai és konzuli képviseleteinek működése, ideértve a küldöttségeket, nagykövetségeket és missziókat, vagy a nemzetközi joggal összhangban mentességet élvező, Oroszországban található nemzetközi szervezetek működése;

e) földgáz és kőolaj – többek között finomított kőolajtermékek –, valamint titán, alumínium, réz, nikkel, palládium és vasérc megvásárlása, behozatala vagy szállítása Oroszországból vagy Oroszországon keresztül az Unióba; vagy

f) a XXII. mellékletben felsorolt szén és egyéb szilárd fosszilis tüzelőanyagok megvásárlása, behozatala vagy szállítása az Unióba 2022. augusztus 10-ig.

A döntés során a BFKH figyelembe veszi a szerződés teljesítéséhez fűződő közérdeket, valamint a szerződés teljesítése elmaradásának lehetséges következményeit, valamint azt, hogy a tanácsi rendelet 5aa. cikke értelmében tilos közvetlenül vagy közvetve ügyletben részt venni a tanácsi rendelet XIX. mellékletben szereplő entitásokkal – ideértve az általuk több mint 50%-ban tulajdonlott entitásokat is –, továbbá, hogy az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet 2. cikke alapján az ezen rendelet I. mellékletben felsorolt entitásokhoz vagy a velük összefüggésbe hozható entitásokhoz tartozó, az ezek birtokában lévő vagy ellenőrzésük alatt álló minden pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani. Nem bocsátható rendelkezésükre – sem közvetlenül, sem közvetve – semmilyen pénzeszköz vagy gazdasági erőforrás. Gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátásába beleértendő az ajándékozás, az értékesítés, a csere vagy harmadik fél által birtokolt vagy a rendelkezése alatt álló gazdasági erőforrásoknak a jegyzékbe vett tulajdonos részére történő visszaadása. A tulajdonlás megítélése során figyelembe veendő kritérium a tulajdonjog feletti több mint 50 %-os rendelkezési jog vagy a többségi részesedés.  Kontroll megítélése során figyelembe veendő kritériumok közül az egyik alapvető szempont, hogy érvényesül-e az entitás felett a meghatározó befolyás gyakorlás joga; ha ez teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy a vizsgált entitás a listázott entitás kontrollja alatt áll.

Az ügyintézési határidő 25 nap.

A határozatot a kormányhivatal elektronikus iratként cégkapus tárhelyre vagy hivatali kapura küldi meg.

Egyéb információk

Kérjük a kérelem benyújtása előtt az alábbi dokumentumokat tanulmányozzák.

Az Európai Bizottság a témában közzétett Kérdések és Válaszok dokumentumát angol nyelven az alábbi linken olvashatják:

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/faqs-sanctions-russia-public-procurement_en.pdf

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer oldalán közzétett további tájékoztatót az alábbi linken olvashatják:

https://ekr.gov.hu/portal/hirek/8797731550552

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a megkötni vagy folytatni kívánt szerződés  kivételi körbe illetve a szankció hatálya alá tartozik-e, kérjük vegyék fel hatóságunkkal a kapcsolatot az alábbi e-mail címen:

keo--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2024-01-31