PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió


III. Biztosíték

 

1.) Az importengedélyezéshez kötődő biztosítékkezelés szabályozásának rendeletei

Az AGRIM engedély kibocsátása rendeletekben meghatározott mértékű kérelmezési biztosíték letétbe helyezésének feltételéhez kötött, mely kezelését szabályozza a Bizottság (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelete,a Bizottság (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelete, a Bizottság 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete, amely kiegészíti a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet.

Részletesebben:

  • 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

  • 907/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről

  • 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

  •  A Bizottság (EU) 2016/1237 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. május 18.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok tekintetében való kiegészítéséről és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ilyen engedélyekhez letétbe helyezett biztosítékok felszabadításáról és visszatartásáról szóló szabályok tekintetében való kiegészítéséről, a 2535/2001/EK, az 1342/2003/EK, a 2336/2003/EK, a 951/2006/EK, a 341/2007/EK és a 382/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 2390/98/EK, az 1345/2005/EK, a 376/2008/EK és az 507/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
  • A Bizottság (EU) 2016/1239 végrehajtási rendelete (2016. május 18.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

 
 

2.) Általános tudnivalók a biztosítékról

Az AGRIM kérelmezéshez tartozó biztosíték annak szavatolása, hogy egy meghatározott import kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a mulasztó fél (az engedély jogosultja) megfizet egy pénzösszeget, vagy – garancia- és kezesség vállalás esetén – a BFKH azt behajtja.

Az AGRIM kérelmezéshez tartozó biztosítékok az alábbi formákban nyújthatók be:

  • készpénz letét
  • bankgarancia
  • pénzügyi intézmény, biztosító által vállalt készfizető kezesség

A készpénzben nyújtott biztosítékot az BFKH Mezőgazdasági import biztosíték 10023002-00299592-21000005 számú letéti számlájára kell befizetni. (Készpénz átutalás esetén figyelembe kell venni az átutalás időigényét)

A pénzintézetek, bankok, biztosítók tevékenységével kapcsolatos minden díjat és költséget, a kérelmező viseli. A biztosíték után nem jár kamat.

 

 

3.) A biztosíték elfogadásának feltételei

 

Készpénzben történő biztosíték megfizetése kizárólag pénzintézeti átutalással történhet.

A bankgarancia vagy kezességi szerződés kizárólag olyan pénzügyi intézménytől, illetve biztosítótól származhat, mely a MNB pénzügyi felügyelte által vezetett nyilvántartásban szerepel.

(https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles)

 

Import/behozatali kérelem biztosítékaként olyan bankgarancia vagy kezességi szerződés fogadható el, amely

- az adott behozatali kérelmet szabályozó rendelet szerint meghatározott összegre szól

- az adott behozatali engedély rendeletben meghatározott határnapját/érvényességét követő 90 napig érvényes

- egy eredeti példányban készült,és amelyben a garanciát vagy kezességet  vállaló  pénzügyi intézmény vagy hitelintézet arra vállal kötelezettséget, hogy a jogosult első írásbeli felszólítására – az alapjogviszony vizsgálata nélkül a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Budapest Főváros Kormány Hivatala Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára megfizeti a kötelezett tartozását

- tartalmazza, hogy a bankgarancia vagy a kezességi szerződés nem átruházható

- a fizetési igény bejelentésére az engedélyt kiadó Budapest Főváros Kormány Hivatalát kizárólagos jogosultként jelöli meg

- visszavonhatatlan, vagy kizárólag az engedélyt kiállító Budapest Főváros Kormány Hivatala jóváhagyásával vonható vissza

- tartalmazza, hogy amennyiben a pénzügyi intézmény vagy a kezes a jogosult felszólítására részletfizetést teljesít, a lehívott összeggel a bankgarancia  vagy a kezesi kötelezettség összege automatikusan csökken

- tartalmazza, hogy a lejárati időpontot követően az adott bankgrancia vagy kezességi szerződés eredeti példányának visszaszolgáltatása nélkül is megszűnik

A fentieket a bankgaranciának vagy a kezességi szerződésnek szövegesen is tartalmaznia kell.

A bankgaranciának vagy a kezességi szerződésnek tartalmaznia kell továbbá

- a bankgarancia vagy kezességi szerződés számát

- a pénzügyi intézmény vagy a hitelintézet megnevezését, székhelyét, adószámát, bankszámlaszámát

- a kötelezett adatait, nevét, székhelyét, adószámát, pénzforgalmi számlaszámát

- a kötelezettség típusát (import)

- a kötelezettség vállalás érvényességének kezdeti és lejárati időpontját

- a kötelezettség vállalás összegét számmal és betűvel

*Az ajánlott szerződés minták letölthetők A /.minta bankgarancia vagy B /.minta kezesi szerződés)  

 

Egyedi biztosíték nyújtásra vonatkozóan bankgarancia és a készfizető kezességi szerződés esetében,  az azokon szereplő kötelezettség időtartamát úgy kell meghatározni, hogy annak kezdete megegyezzen, vagy megelőzze kérelem benyújtásának napját, a vége pedig ne legyen korábbi, mint az engedély érvényességének lejárata.

Időben eltérő kérelmezéshez tartozó keretgarancia esetében a kötelezettség vállalás végének meghatározásául annak a kérelmezéshez tartozó engedélynek lejáratát kell alapul venni, amelyik a legtovább érvényes.

A bankgarancia és a kezességi szerződés érvényességének lejárata, a kötelezettség vállalás lejáratától számított legalább 90 nap, az ennél rövidebb lejáratú bankgaranciát illetve kezességi szerződést nem lehet elfogadni.

A BFKH-nak joga van megtagadni a biztosíték elfogadását amennyiben az nem az adott rendeletben meghatározott mérték szerint és időtartamra nyújt fedezetet.

 

4.) Biztosíték felhasználásának módja

A „Nyilatkozat a biztosíték felhasználásáról” nyomtatvány kitöltésével a kérelmezőnek kell dönteni az általa nyújtott biztosíték felhasználásának, kezelésének módjáról:

A kérelmező dönthet úgy, hogy az adott biztosítékot egy engedély kérelmezéséhez kapcsolódóan, egyedi biztosítékként, vagy több engedély kérelmezéséhez kapcsolódóan keret biztosítékként kívánja felhasználni.

A keret biztosíték egy vagy több termékpályára, illetve eltérő érvényességű, több alkalommal benyújtott kérelemhez használható fel, a kérelmező nyilatkozatában szereplő rendelkezésnek megfelelően.

Keret biztosíték esetén, amennyiben ugyanazon termékpályán vagy kontingensen belül az adott biztosíték terhére több alkalommal nyújtanak be kérelmet,  a nyilatkozatot csak az első kérelem benyújtásakor kell csatolni.

 

5.) A biztosíték összegének kiszámítása

A kérelmező a biztosítékot forintban köteles teljesíteni. Mivel azonban az EU rendeletei a biztosíték mértékét euróban határozzák meg, ezért az adott kérelemre vonatkozóan az euróban kiszámított biztosíték összegét az Európai Központi Bank (EKB) árfolyamával át kell számítani forintra, és ezt az összeget kell készpénzben, bankgarancia vagy készfizető kezesség formájában letétbe helyezni.

A biztosíték összegének forintban történő meghatározásánál a kérelem benyújtásának hónapját megelőző hónap utolsó munkanapján az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyammal kell számolni. (Az EKB árfolyama az EU hivatalos lapjának EURLEX-nek C. sorozatában kerül közzétételre.)

 

6.) A biztosíték felszabadítása

A biztosíték teljes összege visszajár a jogosultnak, amennyiben a kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, azaz az engedélyezett mennyiség legalább 95 %-a behozatalra került, és a teljesítésről az elszámolását időben benyújtotta.

Bármely feltétel sérelme esetén az biztosíték kezelése, felszabadítása, részbeni, vagy teljes visszatartása, a II. fejezet 9. AGRIM engedélyek teljesítésének igazolása cím alatt részletezettek szerint történik.

Amennyiben a visszatartandó összeg nem haladja meg a 100 eurónak megfelelő forint összeget, az BFKH a biztosíték visszatartásától eltekint.

Egyedi biztosítékra vonatkozóan a kérelmezőnek visszajáró biztosítékösszeg, amely adódhat túlfizetésből, visszaosztás után lekötésre nem kerülő, vagy teljesítés elszámoláshoz kapcsolódóan felszabaduló összegből, készpénz esetében automatikusan visszautalásra kerül a jogosult számlájára, bankgarancia/kezesség esetén pedig végzés/határozat formájában értesítjük a jogosultat és a garanciát nyújtó intézményt a felszabadítás összegéről.

Keret biztosítékra vonatkozóan a kérelmezőnek visszajáró biztosítékösszeg - amely a túlfizetésből, visszaosztás után lekötésre nem kerülő, vagy teljesítés elszámoláshoz kapcsolódóan felszabaduló összegből adódhat - automatikusan a BFKH  biztosítékkezelési nyilvántartásában kerül jóváírásra és újra felhasználhatóvá válik mindaddig, amíg a keret letét teljes, vagy részbeni felszabadítását a jogosult írásban nem kéri, illetve bankgarancia esetében, amíg azt a kötelezettség vállalás lejárata időben lehetővé teszi.

Bankgaranciával, vagy kezességvállalással történő biztosíték letétbe helyezés esetén célszerű a nem teljesülésre kerülő mennyiség biztosítéka mértékéig a biztosítékot átutalással fedezni (kicserélni), hogy a jogosult megelőzze azt, hogy a BFKH nem teljesített mennyiséghez kötött biztosítékot a bankgarancia vagy a kezesség terhére hívja le.

A BFKH a tévesen letétbe helyezett biztosítékokat a befizető kérelme alapján, vagy legkésőbb a letét beérkezését követő 30 nap után a letétesnek automatikusan visszaszármaztatja.

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2022-08-01