PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

 

Az Orosz Föderációból származó fatermékek Európai Unióba történő behozatala

Az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről, az Európai Unió és az Orosz Föderáció között levélváltás formájában létrejött megállapodás szerinti technikai szabályairól.

Utolsó frissítés: 2018. május 24.

1. Jogszabályi háttér

  • 2012/105/EU     A Tanács 2011. december 14-ei Határozata az Európai Unió és az Orosz Föderáció közötti, az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra vonatkozó vámkontingensek kezeléséről levélváltás formájában létrejött megállapodásnak, valamint az említett megállapodás szerinti technikai szabályokról az Európai Unió és az Orosz Föderáció kormánya között létrejött jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról.
  • 498/2012/EU          A Bizottság 2012. június 12-ei rendelete az Orosz Föderációból az Európai Unióba irányuló faexportra alkalmazandó vámkontingensek kiosztásáról.


2. Kontingensév időszaka: 2018. január 1.- 2018. december 31.

Kontingens mennyisége, érintett termékek, vámszint, biztosíték összege   

 

Származási
 ország

KN-kód

Termékcsoport  megnevezés

2018. évi mennyiség

(január-december),

m3*

2018. évi mennyiségből hagyományos importőrök részére rendelkezésre álló  mennyiség 

m3*

2018. évi mennyiségből az új importőrök részére rendelkezésre álló  mennyiség m3 *

Orosz
Föderáció

4406 20 110

4403 20 190

lucfenyő

„spruce”

5 960 600

3 066 087

2 894 513

Orosz
Föderáció

4403 20 310

4403 20 390

fenyő

„pine”

3 645 900

1 906 236

1 739 664

* Forrás: http://trade.ec.europa.eu/sigl/querywood.htm SIGL Wood rendszer

Az Orosz Föderációban alkalmazott megfelelő vámtarifaszámok és a vonatkozó KN- és TARIC-kódok (termék megfeleltetési táblázat)

 

KN -kód

TARIC

-kód

Orosz vámtarifaszám

Teljes leírás

1.

ex 4403 20 11

ex 4403 20 19

10

10

4403 20 110 1

Legalább 15 cm, de legfeljebb 24 cm átmérőjű, legalább 1,0 m hosszúságú „Picea abies Karst.” fajtájú lucfenyő- vagy ezüstfenyő-szálfa (Abies alba Mill.)

2.

ex 4403 20 11

ex 4403 20 19

10

10

4403 20 110 2

Több mint 24 cm átmérőjű, legalább 1,0 m hosszúságú „Picea abies Karst.” fajtájú lucfenyő- vagy ezüstfenyő-szálfa (Abies alba Mill.)

3.

ex 4403 20 19

10

4403 20 190 1

15 cm-nél kisebb átmérőjű „Picea abies Karst.” fajtájú lucfenyő- vagy ezüstfenyő-szálfa (Abies alba Mill.) megmunkálatlanul, kérgével vagy szijáccsal vagy anélkül, vagy durván faragva

4.

ex 4403 20 19

10

4403 20 190 9

„Picea abies Kars” fajta lucfenyő vagy erdei ezüstfenyő („Abies alba Mill.”) egyéb fája

5.

ex 4403 20 31

ex 4403 20 39

10

10

4403 20 310 1

Legalább 15 cm, de legfeljebb 24 cm átmérőjű, legalább 1,0 m hosszúságú „Pinus sylvestris L.” fajtájú fenyő

6.

ex 4403 20 31

ex 4403 20 39

10

10

4403 20 310 2

Több mint 24 cm átmérőjű, legalább 1,0 m hosszúságú „Pinus sylvestris L.” fajtájú fenyő

7.

ex 4403 20 39

10

4403 20 390 1

Legfeljebb 15 cm-nél átmérőjű „Pinus sylvestris L.” fajtájú fenyőszálfa (durván, kérgével vagy szijáccsal vagy anélkül, vagydurván faragva)

8.

ex 4403 20 39

10

4403 20 390 9

„Pinus sylvestris L.” fajta fenyő másmilyen szálfája

 
3. A kontingens elosztási mechanizmusának elvi részletezése

Az Orosz Föderáció évente export kontingenseket nyit a Közösségi kivitel irányába a fenti táblázatban szereplő faárura (e kontingensek keretében az exportált termékekre csökkentett export vámok kerülnek kivetésre a kiviteli oldalon). A kontingens keretében exportált „spruce” típusú fenyő export vámja 13%, a „pine” típusúé pedig 15%, szemben a kontingensen kívül exportált mindkét típusú fára kivetett 80%, de nem kevesebb, mint 55 EUR/m3 export vámnál. Az Európai Unió „előallokálja” a vámkontingenst olyan uniós importőrök számára, melyek kérelmezőként lépnek fel az uniós kontingenskezelő rendszerben és igazolni tudják az importált fa unión belül történő feldolgozását.

Az uniós importőrök két féle módon léphetnek fel kérelmezőként: 1, Hagyományos importőrként, 2, Új importőrként. Hagyományos importőri státuszt elnyert importőr azonban ugyanabban az időszakban nem kérelmezhet új importőrként is. A kontingens megállapodás az Orosz Föderáció 2012. augusztus 22-ei WTO-hoz való csatlakozásával vált hatályossá.

A 2012-es maradék (szeptember-decemberi) időszakot rövid engedélyérvényességű –átmeneti- intézkedések szabályozták.

A 2012-es maradék évet két teljes, ámde ugyancsak átmeneti rendelkezésekkel szabályozott, kontingens év követte 2013. jan. 1.-2013. dec. 31. és 2014. jan. 1.-2014. dec. 31 között. A kontingens kezelés a végleges és hosszútávon automatizált szabályaival 2015. január 1-jétől kezdődik.

A 2013-as évtől kezdve, a naptári éves kontingens időszak két alidőszakot foglal majd magába, eltérő kérelmezési feltételekkel. Az első alidőszakokban, január 1-május 31-ig a mennyiség kiosztása hagyományos és újimportőrök közötti mennyiségi megosztással és eltérő kérelmezési feltételekkel történik. A hagyományos importőrök a számukra a behozatali évek előtt megállapított engedélyezési plafon mennyiségek keretén belül kérelmezhetik/hívhatják le a konkrét import engedélyeiket, míg az új importőrök a kérelmeik BFKH (illetve a többi tagország importengedélyezési hatóságai) felé történő benyújtásának érkezési sorrendjében kapnak import engedélyeket egy maximális mennyiségi szint eléréséig, amely az új importőrök részére megállapított mennyiség 1,5%-a. A kontingens évek június havának első napjától kezdve a kontingens évek végéig minden importőr (akár hagyományos akár új) a kérelmeinek BFKH (illetve a többi tagország importengedélyezési hatóságai) felé történő benyújtásának érkezési sorrendjében kapnak import engedélyeket, és ebben a második kontingens alidőszakban minden kérelmező az augusztus 1-jén uniós szinten az adott termékcsoportra rendelkezésre álló mennyiség 5%-t igényelheti maximálisan.

 
4. Hagyományos és új importőri státusz a 2018-as naptári évre nyitott kontingenseknél.

A hagyományos importőr a 2018-as kontingens évre vonatkoztatott hagyományos státuszát, illetve a hagyományos mennyiségi kereteit abban az esetben tudja elnyerni, amennyiben vámdokumentum másolatokkal igazolni tudja a következőket:

a 2015-ös és a 2016-os naptári évek (referencia évek) mindegyikében tevékeny volt a kontingensek termékkörébe tartozó orosz származású faáru behozatalban, és a kérelmező, vagy annak cégbírósági dokumentumokkal igazolt tényleges jogelődje, és/vagy kereskedelmi megállapodásokkal dokumentált tevékenységi elődje legalább évi átlag 5000 m3-t importált a referencia években (referencia behozatal) az Orosz Föderációból a fenti táblázatban szereplő termékcsoportokból. A hagyományosság igazolásának csak az alsó határa az évi átlag 5000 m3. A hagyományos importőrre a 2018 naptári évi kontingens évre meghatározott plafonmennyiség a referencia években igazolt mennyiségek számtani átlagával arányosan került meghatározásra a hagyományos státuszú importőr részére, egy az összes EU-s Tagországi Hagyományos importőr referencia behozatala és a Hagyományos importőrök részére rendelkezésre álló kontingens mennyiségek által meghatározott allokációs együttható alkalmazásával. 2018-as behozatali év vonatkozásában ez az allokációs együttható, illetve a hagyományos importőrre allokált 2018-as behozatali évi plafonmennyiség, 2017. április 30-ig került minden hagyományos importőrre vonatkoztatva a Bizottság részéről meghatározásra.

A hagyományos importőrök referencia behozatalának igazolása a 2018. évi kontingens időszakra a 2015-ös és 2016-os referenciaévek során folyamatosan történt a BFKH felé a behozatalt igazoló vámdokumentum másolatok benyújtásával. Ezeket a BFKH azok ellenőrzése és rögzítése után a SIGL-Wood elektronikus rendszeren keresztül 2017. március 31-ig jelentette a Bizottság felé. Tehát, azon cégek, amelyek ebben az időszakban nem igazolták a hagyományos státuszukat megalapozó orosz származású kontingensen belüli, vagy azon kívüli behozatali referenciateljesítéseiket, a 2018 évi kontingens időszakban nem kaphatják/kaphatták meg a hagyományos importőri státuszt.

 Minden olyan importőr, amelyik a fenti módszerekkel nem tudta igazolni a fent leírt időszakban a hagyományos státuszát, új importőrnek minősül.

 Az új importőrök a későbbiekben hagyományos importőrökké is válhatnak attól a tárgyévet következő kontingens évtől kezdve, amikor a tárgyévet megelőző két egymás utáni naptári év vonatkozásában a BFKH felé tárgyév március 31-ig felé lejelentett kontingensen belüli, vagy kontingensen kívüli orosz származású faanyag behozatalaik elérik, vagy meghaladják majd az évi átlag 5000 m3-t az egyes kontingensek keretébe tartozó termékekből.

 A hagyományos importőrök számára meghatározott mennyiségek csökkenhetnek is a tárgyév utáni kontingensévekben, amennyiben a részükre meghatározott küszöbmennyiségek részben, vagy egészben, nem kerülnek kihasználásra. A hagyományos státuszú importőrök el is veszthetik a hagyományos státuszukat a tárgyévet követő évben, amennyiben a tárgyévet megelőző két kontingens évben importált mennyiségeik a két év átlagában nem érik el a minimális évi 5000 m3-es importot. Amennyiben egy hagyományos importőrnek megállapított küszöbmennyiség egy kontingensévre vonatkoztatva nem éri el az új importőröknek biztosított 1,5 %-os kontingens arányt (de több, mint 0%), akkor a Bizottság ezen hagyományos importőröknek is biztosítja a 1,5 %-os küszöbmennyiséget.


5. A hagyományos kérelmezők behozatali mennyiségi plafonmennyisége keretében benyújtott import engedély kérelem kitöltésének speciális előírásai a kontingens évek január 1-jétől május 31-ig terjedő első alidőszak vonatkozásában:

A behozatali kérelmet a (498/2012/EU II. melléklet szerinti űrlapon) két példányban kell kitölteni. A kérelmezési formanyomtatvány a linkre kattintva tölthető le.

A kérelemhez csatolni kell a kérelem 1. rovatában szereplő importőr és a 2. rovatában feltüntetett orosz föderációs exportőr között köttetett, a felek által aláírt értékesítési szerződés (vagy pro-forma számla) másolatát, mely tartalmazza a kérelmen szereplő áru adásvételéről szóló megállapodás részleteit (minimális tartalom: az orosz föderációs exportőr neve, címe és adószáma, a kérelmet benyújtó importőr neve, címe adószáma, a faáru megnevezése és mennyisége m3-ben kifejezve TARIC kódonként a kérelemre kiadott engedély érvényességi határidején belüli szállítási/teljesítési határidő kikötése).

A kérelemhez ugyancsak csatolni kell egy példányban a kérelmező eskü alatt írt nyilatkozatát az importált fatermék unión és határidőn, a tényleges behozataltól számított egy éven, belül nyomon követhető és dokumentálható módon történő feldolgozásáról. A nyilatkozat formanyomtatványa erről a linkről tölthető le.

A kérelmek benyújtása a hagyományos mennyiségekre a 2018-as kontingens év vonatkozásában 2017. október 1*. és 2018. május 31. között lehetséges.

(*2017. október 1-je és december 1-je, a hagyományos kérelmező opcionálisan dönti el, hogy melyik kontingens időszakra nyújtja be a kérelmét, mivel ezekben az időszakokban a kérelmezési időszakok átfedik egymást, a 2017-es illetve a 2018-as kontingensévek vonatkozásában)


6. 
Az új kérelmezők érkezési sorrendben történő import engedély kérelem kitöltésének speciális előírásai a kontingens évek január 1-jétől május 31-ig terjedő első alidőszak vonatkozásában:

A behozatali kérelmet a (498/2012/EU II. melléklet) két példányban kell kitölteni. A kérelmezési formanyomtatvány a linkre kattintva tölthető le.

A kérelemhez csatolni kell a kérelem 1. rovatában szereplő importőr és a 2. rovatában feltüntetett orosz föderációs exportőr között köttetett, a felek által aláírt értékesítési szerződés (vagy pro-forma számla) másolatát, mely tartalmazza a kérelmen szereplő áru adásvételéről szóló megállapodás részleteit (minimális tartalom: az orosz föderációs exportőr neve, címe és adószáma, a kérelmet benyújtó importőr neve, címe adószáma, a faáru megnevezése és mennyisége m3-ben kifejezve TARIC kódonként a kérelemre kiadott engedély érvényességi határidején belüli szállítási/teljesítési határidő kikötése ).

A kérelemhez ugyancsak csatolni kell egy példányban a kérelmező eskü alatt írt nyilatkozatát az importált fatermék unión és határidőn, a tényleges behozataltól számított egy éven, belül nyomon követhető és dokumentálható módon történő feldolgozásáról. A nyilatkozat formanyomtatványa erről a linkről tölthető le.

Az új importőrök kérelmeinek elbírálása a kérelmek érkezési sorrendjében két munkanapon belül történik meg, az új importőrök rendelkezésére álló kontingens mennyiségek mértékig.

Egy új kérelmező részére a 2018-as kontingens évben egy, vagy több kérelem összesített értékében maximálisan kérelmezhető (illetve odaítélhető) mennyiség az első alidőszakban:

  • a luc „spruce” típusú faáruból 89 409 m3
  • a borovi „pine" típusú faáruból 54 688 m3

A kérelmek benyújtása az új kérelmezőknek szánt mennyiségekre a 2018-as kontingens év vonatkozásában 2017. október 1*. és 2018. május 31. között lehetséges.

(*2017. október 1-je és december 1-je között az új kérelmező opcionálisan dönti el, hogy melyik kontingens időszakra nyújtja be a kérelmét, mivel ezekben az időszakokban a kérelmezési időszakok átfedik egymást, a 2017-es illetve a 2018-as kontingensévek vonatkozásában)


7. A hagyományos és az új kérelmezők érkezési sorrendben történő import engedély kérelem kitöltésének speciális előírásai a kontingens évek június 1-jétől december 31-ig terjedő második alidőszakának vonatkozásában:

A kérelmek elbírálása a második alidőszakban minden kérelmező részére azonos módon történik (azaz megszűnik a különbség a hagyományosság szempontjából). A második alidőszakban egy kérelmező részére odaítélhető mennyiség az augusztus 1-jén rendelkezésre álló kontingens mennyiség legfeljebb 5%-a. Ennek mértékét a Bizottság határozza meg és a BFKH érdeklődés esetén közli az érdeklődő piaci szereplők részére.

A behozatali kérelem kitöltés, és csatolt dokumentáció benyújtásának feltételrendszere az első alidőszakban leírt módon részletezve történik.

A második alidőszakra kérelmeket december 1.-ig lehet benyújtani.


8. Az import engedély kiadása és érvényességi ideje:

Az import engedélyek kiadása (mind a hagyományos, mind az új kérelmezők esetében) folyamatosan a kérelembenyújtást követően és a Bizottsági engedélyező rendszerből (SIGL-Wood) kapott visszaigazolást követően késedelem nélkül történik.

Az engedélyek érvényessége, a kibocsátásuk napjától (a kontingens évet megelőző október 1 és december 31 között kibocsátott engedélyek esetében a kontingens év január 1.-től) a kontingens év utolsó napjáig tart. A 2018 évi kontingens kérelmek esetében 2018. december 31. A 2018. október 1-től - a 2018-as behozatali évre szóló engedélyekkel párhuzamosan- kérelmezhető 2019-es behozatali évre vonatkozó kontingens engedélyek érvényessége 2019. január 1-től 2019. december 31-ig tart.


9. Felhasználatlan kontingensengedélyek

Ha egy kiadott kontingensengedélyt az engedélyes a kiadástól számított hatodik hónap végéig nem használ fel, akkor:

  • vagy visszaadja az engedélyt a BFKH részére
  • vagy írásban nyilatkozik arról, hogy az engedélyt a kontingens időszak végéig fel szeretné használni.

A Hagyományos importőr esetében a visszaadott, vagy nem visszaadott, de ennek ellenére a kontingensév végéig nem kihasznált mennyiségek esetében a következő utáni kontingens évben a megállapítható hagyományos plafonmennyiségekből bűntető levonások keletkezhetnek, a levonások mértéke az utóbbi esetben duplája az előbbi esetnek. Az ez irányú büntető szankciók azonban a 2016/623/EU módosító rendelet értelmében a 2018-as behozatali/kontingens év hagyományos importőrei részére biztosított plafonmennyiségeket meghatározó 2016-os és 2017-es behozatali években fel nem használt engedélyek esetében még nem kerültek alkalmazásra. A levonásokat először a 2020-as behozatali hagyományos mennyiségeket részben meghatározó 2018-as behozatali/kontingens évben nem felhasznált engedélyekre kell alkalmazni. A bűntető levonások konkrét mértékének meghatározását jelen útmutató keretében nem tárgyaljuk, akit érdekel tanulmányozza a 498/2012/EU rendelet 13-as és 14-es cikkeit.


10. Az import teljesítések elszámolása

Mind a hagyományos státuszú, mind az új importőr köteles az import engedély keretében történő importjáról háromhavonta, minden naptári negyedévet követő hónap 15-ig (azaz április, július, október és január hónapok 15. napjáig) a BFKH felé vámdokumentum másolatokkal igazolni az import engedélyre behozott és szabad forgalomba hozott áru mennyiségét. Az import igazolása úgy történik, hogy az importőr BFKH által kiadott import engedély fénymásolatához csatolja az adott engedélyre az adott negyedévben behozott áru vámdokumentációját.

Az importőr köteles az egy tételben elszámolt mennyiségek elszámolásáról egy összesítő is táblázatot is készíteni. Mivel a kontingens engedélyek 9. rovatában feltüntetett mennyiség a kérget is tartalmazza, ezért amennyiben a vámnyilatkozatban a mennyiséget kéreg nélkül számítják, akkor az importőr az alábbi, korrekciós együtthatókat tartalmazó lista alapján kiszámítja az áru mennyiségét kéreggel is.

 

KN kód

Korrekciós együttható

4403 20 11

0,90

4403 20 19

0,88

4403 20 31

0,88

4403 20 39

0,87

 
11. Az importált fatermék unión belüli feldolgozásának kötelezettsége

Az importőr köteles az engedély kérelmének mellékleteként beadott Eskü alatti nyilatkozatának megfelelően az importált áru unión belüli feldolgozását elvégezni és a feldolgozást ellenőrizhetően és nyomon követhetően dokumentálni. A BFKH a feldolgozás tényét az importőr telephelyein ellenőrizheti. Az importőrnek biztosítania kell az ellenőrzés lefolytatásának lehetőségét, és az ellenőrzéshez szükséges - a BFKH által igényelt - dokumentációt.

Amennyiben a határidőn belüli feldolgozási kötelezettség nem teljesül, akkor a kérdéses tételt úgy kell tekinteni, mint egy kiadott engedélyre fel nem használt mennyiséget.

A fenti útmutató csak a vámkontingens kérelmezésére és engedélyezésére vonatkozó eligazodás könnyítésére szolgál. Az előírások alkalmazása vonatkozásában mindenkor a vonatkozó rendeletek pontos szövegét kell figyelembe venni. Ezen útmutatóban nem említett kérdésekben a mezőgazdasági termékek import engedélyezésének általános rendjéről szóló tájékoztató az irányadó.


További felvilágosítást ad:                                                  
Loós Tamás

Telefon: (1) 4585 -526     
E-mail: keo--.at.--bfkh.gov.hu  

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2018-05-24