PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Tájékoztató a határon átnyúló szolgáltatás keretében ideiglenesen Magyarországon utazásszervezői és/vagy -közvetítői szolgáltatási tevékenység megkezdésének bejelentéséhez

 

I. A határon átnyúló szolgáltatás

Ez az általános tájékoztató azok számára készült, akik:

  • Az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely tagállamának az állampolgáraként és az ilyen állam joga szerint létrejött, ott létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező jogi személyként vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalanyként, utazásszervezői és/vagy -közvetítői szolgáltatási tevékenység folytatására jogosultak, és ideiglenesen szolgáltatást kívánnak nyújtani Magyarország területén, a magyar piacra irányulóan.

  • Az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes államnak - ha az adott állam szolgáltatói az Európai Közösség és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében az Európai Unió tagállamaiban honos szolgáltatókkal azonos jogállást élveznek - az állampolgáraként és az ilyen állam joga szerint létrejött , ott létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező jogi személyként vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalanyként utazásszervezői és/vagy -közvetítői szolgáltatási tevékenység folytatására jogosultak, és ideiglenesen szolgáltatást kívánnak nyújtani Magyarország területén, a magyar piacra irányulóan.

A szolgáltatásnyújtó a szolgáltatásnyújtást megelőzően köteles írásban bejelenteni a Budapest Főváros Kormányhivatal (a továbbiakban BFKH) telephelyén: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39, vagy a honlapon: http://www.mkeh.gov.hu/).


II. A bejelentés

A bejelentéshez alkalmazható formanyomtatvány, amely tartalmazza a bejelentéshez csatolandó dokumentumok megjelölését az alábbi linkről tölthető le: http://mkeh.gov.hu/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok

Kérjük figyelmesen olvassa el a „III. Az eljárás” című fejezetet is a bejelentés megtétele előtt.

 

III. Az eljárás

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a szolgáltatási törvény megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (továbbiakban Szolg. törvény) a 22.§-ban (a bejelentésre vonatkozó) meghatározott követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül,

a) ha a bejelentés megfelel a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, és az igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti;

b) ha a bejelentés nem felel meg a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

Az utazásszervezői tevékenység folytatása kapcsán a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szakmai biztosíték meglétének igazolását írja elő. Erre figyelemmel a határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra irányuló bejelentésnek is tartalmaznia kell a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik-e megfelelő szakmai biztosítékkal, valamint a szakmai biztosítékot nyújtó szervezet nevéről és a szakmai biztosítékot megalapozó szerződés azonosításhoz szükséges adatokról, a szakmai biztosítékkal fedezett kockázatokról, a szakmai biztosíték területi hatályáról és a szakmai biztosíték összegéről vagy az abban foglalt garancia felső határáról.

Abban az esetben, amennyiben a határon átnyúló utazásszervezői tevékenységre bejelentkező szolgáltató már rendelkezik Magyarország területén vagy valamely más EGT-államban letelepedett hitelintézetnél, biztosítótársaságnál vagy egyéb szakmai biztosítást nyújtó szervezetnél a fedezett kockázatok, a kockázatok fedezésére meghatározott összeg vagy annak felső határa és a kockázatviselés esetleges korlátai alapján a célja és tartalma tekintetében az adott szolgáltatási tevékenységet szabályozó jogszabályban (az utazásszervező és –közvetítő tevékenység gyakorlásáról szóló 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének vagy folytatásának feltételeként előírt szakmai biztosítékkal, de annak a megfelelősége csak részleges, a BFKH előírhatja kiegészítő szakmai biztosíték biztosítását.

Az egyenértékűség megállapíthatósága érdekében a szakmai biztosítékot igazoló okirat (magyar nyelvű fordítással) bejelentéshez történő csatolása is szükséges lehet.

 

Figyelem!

Ha a bejelentés nem felel meg a Szolg. törvény előírásainak, akkor a bejelentés meg nem tettnek minősül.

A BFKH a megfelelő bejelentés megtörténtéről igazolást ad ki és a bejelentéstől számított 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi a utazásszervezői és/vagy -közvetítői szolgáltatási tevékenységet folyató szolgáltatót.

A BFKH a következő honlapon (www.mkeh.gov.hu) folyamatosan közzéteszi a határon átnyúló tevékenységet folytató bejegyzett szolgáltatók nyilvános adatait.

 

IV. A kérelem benyújtásának módja

Tájékoztató, bejelentőűrlap a BFKH telephelyén (1124 Budapest, Németvölgyi út 37.39.) szerezhető be, a bejelentést is ott lehet megtenni személyesen vagy meghatalmazott által. 

(Nyitva tartás: H - P 9:00-11:00)

A bejelentőűrlap itt letölthető 

Postai beküldés esetén a bejelentést célszerű ajánlott levélként a BFKH következő címére (Budapest Főváros Kormányhivatala, 1534 Budapest BKKP, Pf: 919/1.) elküldeni. 

 

V. Vonatkozó jogszabályok

  • 2009. évi LXXVI törvény
  • 2005. évi CLXIV törvény
  • 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet

 

 

Rovatszerkesztő:

Békési Tamás  Tel.: 06-(1)-4585-538 Email: idegenforgalmi--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2022-01-13