Metrológiai Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Mérésügy

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály

 Főosztályvezető

Nagyné Szilágyi Zsófia

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
tel.: (+36-1) 4585-985
fax: (+36-1) 4585-893

 


Elektromos, Hőfizikai és Optikai Mérések Osztály

 

Gál Péter osztályvezető

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
tel.: (+36-1) 4585-560
fax: (+36-1) 4585-927
e-mail: elhomo--.at.--mkeh.hu

Szakterületek:

Idő- és frekvenciamérés, egyenfeszültség mérés, egyenáramú ellenállásmérés, váltakozó feszültség- és árammérés, kapacitás és induktivitás mérés, villamos teljesítmény és energiamérés, áramarány és feszültségarány mérés, hőmérsékletmérés, hőfizikai mérés, fényerősségmérés, fényárammérés.

Hitelesítő- és minősítő laboratóriumok, mérésügyi tanúsító jelek.

Mérőeszköz hitelesítések: Nagyfeszültségű és nagyáramú mérőváltók, közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők.

 


 

 Sugárfizikai és Kémiai Mérések Osztálya

Szűcs László osztályvezető

 

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
tel.: (+36-1) 4585-843
fax: (+36-1) 4585-937
e-mail: skmo--.at.--mkeh.hu

Szakterületek:

Dozimetriai mérések, radioaktivitás-mérések, pH mérés, fajlagosvezetőképesség-mérés, gázösszetétel-mérés, légnedvesség-mérés.

Mérőeszköz hitelesítések: Légzési alkoholmérők, sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérők és radioaktívszennyezettség-mérők.

 


 

Mechanikai Mérések Osztálya

Kálóczi László főosztályvezető-helyettes

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
tel.: (+36-1) 4585-811
fax: (+36-1) 4585-927
e-mail: szvo--.at.--mkeh.hu

Pénztárgép, szerencsejáték szakterület
Kapota Csaba szakterület-vezető
tel.: (+36-1) 4585-874

 

Szakterületek: 

Szerencsejáték eszközök, 
Hosszúságmérés, tömegmérés, térfogatmérés, sűrűségmérés, térfogatáram mérés, nyomásmérés, erőmérés, keménységmérés, hangnyomás mérés.

 

Mérőeszköz hitelesítések: 

Sorsoló programok és eszközök, rulettkerekek, kaszinókban üzemelő pénznyerő automaták.
Zajszintmérők, sűrűségmérők, víztől eltérő folyadékok mérőrendszerei, E1-F1 pontosságú súlyok.

 

Pénztárgép, taxaméter: Pénztárgépek és taxaméterek forgalmazási engedélyezése

 

A Hivatal központi szerve, illetve az illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok hatáskörébe tartozó mérésügyi eljárást az ügyfél a lakóhelye vagy tevékenysége folytatásának helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán keresztül is benyújthatja. Az ügyintézési határidőt ebben az esetben a kérelemnek az ügy elbírálására hatáskörrel rendelkező hatósághoz való megérkezéstől kell számítani.

 


 

A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján, mérésügyi hatóságként a  Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben első fokon a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt, másodfokon a Hivatal központi szervét jelölte ki. A Kormány mérésügyi hatóságként országos illetékességgel - az alábbi ügyfajták tekintetében - első fokon a Hivatal Metrológiai Hatóságát, másodfokon a Hivatal központi szervét jelölte ki:

1. mérőeszköz és szerencsejáték tekintetében hitelesítési engedélykérelem, közösségi típusjóváhagyási engedélykérelem elbírálásával,

2. zajszintmérők hitelesítésével,

3. az E1, E2, F1 pontosságú súlyok hitelesítésével,

4. a sűrűségmérő eszközök hitelesítésével - az areométerek kivételével -,

5. a sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérők és radioaktívszennyezettség-mérők hitelesítésével,

6. a légzési alkoholmérők hitelesítésével,

7. a sorsoló programok és eszközök, rulettkerekek és közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők hitelesítésével,

8. az üzemanyagmérők kivételével - a víztől eltérő folyadékok mérőrendszereivel,

9. nagyfeszültségű és nagyáramú mérőváltók hitelesítésével,

10. kaszinókban üzemelő pénznyerő automaták hitelesítésével,

11. hitelesítést helyettesítő minősítő laborok (szervezetek) engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos mérésügyi eljárásokban.

 

A mérésügyről szóló törvény, annak végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9) Kormányrendelet és az MKEH SZMSZ-e alapján a fenti hatósági feladatokon kívül a Metrológiai Hatóság:

 

12. Gondoskodik az országos etalonok fenntartásáról, azok nemzetközi összehasonlításáról és hazai továbbszármaztatásáról, valamint részt vesz az EURAMET-munkabizottságok munkájában;

13. meghatározza a leszármaztatás rendjét, a kalibráló laboratóriumok és más szervezetek referencia és használati etalonjainak kalibrálásával gondoskodik a mértékegység továbbszármaztatásról, kidolgozza e tevékenységek elvégzéséhez szükséges kalibrálási eljárásokat;

14. működteti a mérésügyi feladatok elvégzéséhez szükséges laboratóriumokat;

15. a főigazgató felhatalmazása alapján képviseli a Hivatalt a nemzetközi mérésügyi szervezetekben;

16. véleményezi a nemzetközi mérésügyi szervek ajánlásait és koordinálja a nemzeti mérésügyi állásfoglalás kialakítását;

17. előkészíti és koordinálja a mérésügyi fejlesztési pályázatokat;

18. terjeszti és fordítja a nemzetközi normatív dokumentumokat;

19. kidolgozza a kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítési előírásait, elvégzi a mértékhitelesítők oktatását és vizsgáztatását;

20. igény szerint elvégzi a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok etalonjainak kalibrálását;

21. figyelemmel kíséri a kötelező hitelesítésű mérőeszközökre vonatkozó nemzetközi szabványokat, ajánlásokat útmutatókat, továbbá részt vesz az OIML-, WELMEC-, EU-munkabizottságok, valamint BIPM tanácsadó bizottság munkájában;

22. szakmai állásfoglalásokat ad ki, szakvéleményeket készít, szakágazati kapcsolatokat tart fenn, mérésügyi szakértői feladatokat lát el;

23. mérőeszköz-kalibrálást végez, kidolgozza az egyes nem kötelező hitelesítésű mérőeszközre a kalibrálási, illetve vizsgálati előírást;

24. szervezi és kiértékeli az akkreditált kalibráló laboratóriumok összehasonlító méréseit;

25. a műszaki főigazgató-helyettes felügyelete alatt közreműködik a kormányhivatalok mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságainak szakmai irányításában;

26. vizsgabizottságot működtet a kötelező hitelesítésű mérőeszköz hitelesítéshez szükséges vizsgához.

A fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az iparügyekért felelős miniszter a szakmai irányító miniszter. A szakmai irányító miniszter irányítási feladatai ellátásában a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közreműködik. A közreműködés mérésügyi területen kiterjed:

a) A kötelező hitelesítésű mérőeszközökre vonatkozó előírások és bizonyítványok mintáinak kiadására, egységes alkalmazásuk ellenőrzésére,

b) mértékhitelesítő vizsgabizottság működtetésére,

c)  a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok törvényes tanúsító jellel való ellátására,

d) az etalonok országos etalonra való visszavezetettségének biztosítására,

e) a hitelesítésben való közreműködés koordinálására,

f) a hitelesítési tevékenység szakmai felügyeletére, a panaszügyek kivizsgálásában történő közreműködésre, szakmai állásfoglalás kiadására.

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-01-31
    Pénztárgép tájékoztató
  
 
  
 
  Felvonók üzemeltetése és ellenőrzése


  Utazási irodák nyári ellenőrzése

  Gázpalack egyszerű jogosultságszerzés
 MKEH-EFER
 
 

 

Kormányhivatalok

Kormányablak

Új Széchényi terv

Ügyfélkapu
Magyarország.hu
Termékinformációs pont
EUR-Lex

IMI
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
EU Vonal
TARIC
Közadatkereső
   CE
 
Ecopliant
 
NAV