MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Nyilvántartási szakterület

Kategória: Fő-oldal » Nemesfém » Nyilvántartási szakterület


Milyen formában lehet nemesfémmel kapcsolatos tevékenységet folytatni?

Nemesfémmel kapcsolatos tevékenység csak egyéni vállalkozóként (egyéni cégként) vagy valamely társas vállalkozási formában folytatható.

 


Milyen dokumentumok szükségesek a bejelentéshez?

A Hatóság a bejelentési kötelezettség teljesítéséhez nyomtatványt rendszeresített, melynek használata nem kötelező, de a bejelentést a nyomtatványban megjelölt adattartalommal kell benyújtani, annak tartalmaznia kell valamennyi kötelezően bejelentendő adatot és csatolandó mellékletet. A nyomtatvány letölthető a http://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/nyilvantartas internetes oldalról, vagy elektronikusan kitölthető a http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok oldalon lévő MKEH040 elektronikus nyomtatvány segítségével.

 A bejelentéshez szükséges csatolni a vezető tisztségviselő(k), a vezető beosztású munkavállaló(k), illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó személyes adatokat tartalmazó adatlapját, mely alapján a Hatóság meg tud győződni arról, hogy a vállalkozás vezető tisztségviselői büntetlen előéletűek és nem állnak a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A személyes adatlap nyomtatvány szintén letölthető a http://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/nyilvantartas internetes oldalról.

 A bejelentés benyújtásával egyidejűleg a vállalkozásnak harminc napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolnia kell azt, hogy nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása, kivéve, ha szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

 A bejelentéshez csatolni kell továbbá a cégnyilvántartásba / egyéni vállalkozók nyilvántartásában nem bejegyzett telephely esetében a használat jogcímét (pl. bérlet) igazoló okiratot, a közös tulajdonban álló telephely esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot valamint aláírási címpéldányt / aláírás-mintát. Ha nem a képviseletre jogosult jár el, akkor közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eredeti meghatalmazást is be kell nyújtani.

 A dokumentumokat személyesen vagy postai úton kell megküldeni a Hatóság címére: 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5.

 

Ügyfélfogadási idő: hétfő – csütörtök: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00

          péntek: 8.00 – 12.00

Ügyfélfogadás bejelentési és nyilvántartási ügyekben: I. emelet 155. szoba

Ügyintézők:

Várady László (e-mail: varady.laszlo@bfkh.gov.hu, tel.: 210-2771, fax :210-2171)

Nagy Elvira (e-mail: nagy.elvira@bfkh.gov.hu, tel.: 323-0621, fax :210-2171)

 

 


Mikor lehet megkezdeni a tevékenységet?

A nemesfémmel kapcsolatos tevékenységet a bejelentéssel egyidejűleg meg lehet kezdeni, nem kell megvárni a Hatóság értesítését a nyilvántartásba vételről. Abban az esetben viszont, ha a Hatóság valamely okból megtagadja a vállalkozás nyilvántartásba vételét, a tevékenység végzését a tevékenység folytatásához szükséges feltételek meglétéig fel kell függeszteni.

 


Milyen végzettség, képesítés szükséges a tevékenység folytatásához?

A nemesfémmel kapcsolatos tevékenységek végzéséhez szükséges szakképesítésekről az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V.14.) NFGM rendelet (a továbbiakban: NFGMr.) rendelkezik. Az NFGMr. 1. § (1) bekezdése szerint a rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek a rendeletben meghatározott, akkreditált felnőttképzést folytató intézmény által szervezett, akkreditált képzési program sikeres elvégzéséről szóló igazolás birtokában végezhetők.

Az NFGMr. melléklete 3. pontjának 11. alpontja értelmében Óra, ékszer értékesítési tevékenység boltvezető vagy kereskedő vagy becsüs vagy ékszerbecsüs szakképesítés birtokában végezhető.

Az NFGMr. melléklete 8. pontjának 9. alpontja értelmében nemesfémből készült ékszerek, használati tárgyak készítése, díszítése, javítása ötvös vagy fémműves szakképesítés birtokában végezhető.

Az NFGMr. melléklete 3. pontjának 15. alpontja értelmében zálogházi, aukciós tevékenység, régiségek, műtárgyak értékesítése – nemesfém tárgyak esetén – ékszerbecsüs szakképesítés birtokában végezhető.

Az NFGMr. 1. § (2) bekezdése szerint a rendelet mellékletében * jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szakképesítés helyett elfogadható a szakiránynak megfelelő más szakképesítés, illetve a magasabb szintű szakirányú végzettség is.

 


Van-e a bejelentési/nyilvántartási eljárásnak díja?

A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet mellékletének

- III. a) pontja alapján a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy készítését, javítását, árverését folytató, illetve kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó vállalkozás tevékenysége bejelentésének és nyilvántartásba vételének díja 9200 Ft;

- III. b) pontja alapján a nyilvántartási adatok módosításának díja 6800 Ft.

 


Mi a feltétele a csomagküldő kereskedelem végzésének?

Nemesfém tárgyakkal végzett csomagküldő kereskedelem szintén bejelentés-köteles, melyet a tevékenység megkezdése előtt szükséges bejelenteni a hatóságnak. Kizárólag csomagküldő tevékenység folytatása esetén nincs szükség a szakképesítés igazolására.


A nyitvatartási időt be kell-e jelenteni?

Igen, a nyitvatartási időt is szükséges bejelenteni, ezt minden telephely esetén meg kell tenni, a bejelentés céljára rendszeresített nyomtatvány IV. pontja tartalmazza az erre vonatkozó rovatokat.


Milyen dokumentumokat kell az üzletben tartani?

Az üzletben / telephelyen kell tartani a nemesfémes tevékenységet végző személy szakképesítésének meglétét igazoló bizonyítvány fénymásolatát, valamint kereskedelmi tevékenység folytatása esetén a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerinti, a Hatóság által jóváhagyott belső szabályzatot, valamint az azonosításhoz szükséges nyomtatványokat.


Iparművész folytathat-e nemesfémmel kapcsolatos tevékenységet?

Nemesfém tárgyakkal kapcsolatos tevékenység csak egyéni vállalkozóként (egyéni cégként) vagy valamely társas vállalkozási formában folytatható. Iparművész, mint adószámmal rendelkező magánszemély nemesfémmel kapcsolatos tevékenységet üzletszerűen nem folytathat.

 


Bejelentés-köteles tevékenység-e a nemesfém felvásárlás?

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 4. § (1) bekezdése alapján csak a nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy forgalmazására irányuló szándékot kell a Hatóságnak bejelenteni, a felvásárlási tevékenység nem bejelentés-köteles.

 


Hogyan történik a névjel engedélyezés?

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet előírásai értelmében a Magyarországon kereskedelmi forgalomba kerülő nemesfém tárgyakat a készítő vagy a kereskedő köteles ellátni azzal a névjellel, amelyet számára a hatóság engedélyezett. A nemesfém tárgyak vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról, valamint a hitelesítés és tanúsítás egyenértékűségéről szóló 187/2011. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján a nemesfém tárgyakat készítők, illetve kereskedők részére a hatóság engedélyezi a más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazását. A névjel engedélyezésére vonatkozó kérelem nyomtatvány letölthető a http://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/engedelyezes internetes oldalról, vagy elektronikusan kitölthető a http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok oldalon lévő MKEH031 elektronikus nyomtatvány segítségével. A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet mellékletének III. c) pontja alapján a névjel engedélyezés igazgatási szolgáltatási díja 8400 Ft. A névjel beütésére szolgáló szerszámot a szerszám elkészülését követően, a használatba vétel előtt a hatóságnál be kell mutatni próbanyomat és nyilvántartás céljából.


Magánszemélyként szeretném a tulajdonomban lévő ékszereket fémjeleztetni, van-e rá lehetőségem?

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szóló 35/2011. (IX.14.) NGM rendelet 15. § (4) bekezdése alapján a magánszemélyek a tulajdonukban lévő nemesfém tárgyakat fémjelzésre az eredeti vámokmányok, vagy a vámmentességet igazoló okmányok, vagy a tulajdonjogukat igazoló dokumentumokkal együtt mutathatják be a hatóságnak. A tulajdonjog igazolására alkalmas dokumentumok az alábbiak:

  • vásárlást igazoló pénzügyi bizonylat (pl. számla, nyugta),

  • ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott, vagy közjegyző által hitelesített adásvételi szerződés,

  • ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott, vagy közjegyző által hitelesített ajándékozást igazoló okirat,

  • jogerős hagyatéki átadó végzés,

  • jogerős bírósági határozat,

  • árverési jegyzőkönyv, stb.

Tulajdonjogot igazoló dokumentumként csak olyan okiratot tudunk elfogadni, amelyből kétséget kizáróan beazonosítható a fémjelzésre leadott tárgy.  Okirati igazolás hiányában a tárgy fémjelzésre nem vehető át.