PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

    Exportellenőrzési Osztály

Kovács Anikó
osztályvezető
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon:  (1) 4585-807

 

Ügyintézőnk:

            Pete József            

  Tel: (1) 4585-601
         E-mail: pete.jozsef--.at.--bfkh.gov.hu

 

Biológiai és Toxin-fegyver Tilalmi Egyezmény végrehajtása

Az Exportellenőrzési Osztály a Biológiai és Toxin-fegyver Tilalmi Egyezmény Nemzeti Hatósága.

Az Exportellenőrzési Osztály feladata:
az 1975. évi 11. Törvényerejű rendelet által kihirdetett, a "bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete XXVI. ülésszakán, 1971. december 10-én elfogadott egyezmény" (a továbbiakban: Egyezmény) hazai végrehajtása, az Egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 21/2013. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R) előírásainak megfelelően.

A Hivatal az Egyezményben és a Részes Államai által elfogadott döntésekben foglaltak betartását a R. megjelenését megelőzően is folyamatosan biztosította, a szükséges adatokat – részben informális csatornákon – összegyűjtötte és az ENSZ Genfben székelő leszerelési ügyekkel foglalkozó irodája részére a Külügyminisztérium közvetítésével átadta.

A R. az Egyezményben vállalt kötelezettségünkhöz igazodva a bakteriológiai (biológiai) anyagok és toxinok jelenlétét, valamint az ezekkel kapcsolatos műszaki technikai szolgáltatások nyújtását az ezen a speciális szakterületen működő laboratóriumok, intézetek, ipari létesítmények regisztrálásával, továbbá tevékenységükről történő éves nyilatkozatok megkövetelésével és a nyert információk naprakész adatbázisban történő összegyűjtésével kívánja számba venni.  A R. minimális, főként adminisztratív terhet ró a szakterületen tevékenykedőkre.

Az Egyezmény részes államaként Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy soha semmilyen körülmények között nem fejleszt, nem gyárt és nem tárol, továbbá semmilyen módon nem szerez meg és nem tart:

1. olyan mikrobiológiai vagy egyéb biológiai hatóanyagot, valamint toxint, amely nem kórmegelőzési, védekezési vagy más békés célokat szolgál, bármilyen is legyen eredete vagy előállítási módja, fajtája és mennyisége;

2. az ilyen hatóanyagnak, valamint toxinnak ellenséges célokra, vagy fegyveres összeütközés esetén való alkalmazására szolgáló fegyvereket, felszereléseket, vagy szállítóeszközöket.

Az Egyezmény X. Cikke viszont másik oldalról ösztönzi a bakteriológiai (biológiai) anyagok és toxinok, felszerelések és tudományos és műszaki információk lehető legteljesebb és békés célú cseréjét, ezért az ellenőrzött anyagok, felszerelések, szállítóeszközök kiviteléről – beleértve a nem-megfogható technológia transzferjét is – a kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 821/2021/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: EU R.), illetőleg a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22) Korm. rendelet már megfelelően rendelkezik. Az EK R. ellenőrzési listája magában foglalja a nemzetközi exportellenőrzési rendszerek anyagokra, berendezésekre, technológiákra vonatkozó ellenőrzési listáit, ezért is hivatkozik a R. az EU R. vonatkozó termékeire.

Az Egyezmény, illetve az Egyezmény Részes Államai által – az Egyezménnyel kapcsolatos rendszeres felülvizsgálati konferenciákon – elfogadott döntések közvetlenül a Részes Államokra nézve fogalmaznak meg kötelezettségeket, így az éves nemzeti bizalomerősítő jelentések összeállításának kötelmét. A rögzített tartalomhoz igazodva állapítja meg a R. a jogalanyok bejelentési, illetve nyilatkozattételi kötelezettségeit, és szabályozza azokat a feltételeket, amelyek szerint a jogalanyok megtehetik éves jelentésüket az Egyezményt végrehajtó nemzeti hatóság felé.

Az Egyezményben vállalt kötelezettségek végrehajtásáról szóló évenkénti információ-csere biztosítja az átláthatóságot, továbbá az a kölcsönös bizalom építésének és megszilárdításának fontos eszköze. A bizalomerősítő intézkedésekben való részvétel nemcsak a kötelezettségek végrehajtásának nemzeti szintű megvalósításáról ad tájékoztatást, hanem lehetőséget ad az esetleg felmerülő technika nehézségek leküzdéséhez szükséges támogatás meghatározására, illetve a más részes államok esetében felmerülő nehézségek leküzdéséhez felajánlható támogatás pontosítására.

Hasznos információk

A 21/2013. (I. 30.) Korm. rendeletben a hivatkozott „mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyag, valamint toxin” a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmének szabályozására vonatkozó az Európai Unió Tanácsának 821/2021/EU tanácsi rendelet I. melléklet 1. kategóriájában meghatározott 1C351-1C354 ellenőrzési jegyzékszám alatt szereplő anyagokat jelenti.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az 1C351 d 4. Ricin, valamint az 1C351 d 5. Saxitoxin a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény (továbbiakban: VTE) I. mellékletében meghatározott 1. listás anyagnak minősül. Ennek megfelelően a VTE kihirdetéséről szóló, 1997. évi CIV. törvény, és az annak végrehajtásáról rendelkező 212/1998. (XII. 24) Korm. rendelet értelmében külön VTE szerinti jelentéstételi kötelezettség is fennáll ezen anyagok gyártásának, feldolgozásának, felhasználásának, export-importjának, valamint EU-n belüli transzferének tekintetében.

A R. 3.§-ában meghatározottak szerint, aki mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyagot, valamint toxint gyárt, fejleszt, feldolgoz, tárol, felhasznál, importál, az Európai Unión belül átad, átvesz vagy ezekkel az anyagokkal kapcsolatos műszaki-technológiai támogatási szolgáltatást nyújt, tekintet nélkül annak eredetére vagy előállítási módjára, fajtájára és mennyiségére, köteles a Hivatalnak bejelentést tenni a tevékenység megkezdése előtt legalább 30 nappal, nyilvántartásba vétel céljából. A nyilvántartásba vételhez szükséges nyomtatvány, illetve a kitöltési útmutató innen letölthető.

A R. 3.§-ában meghatározottak szerint az adatokban bekövetkezett változást, a változástól számított 8 napon belül be kell jelenteni

Az I. sz. űrlapon részletezett, a jogalanyara és kapcsolattartásra vonatkozó adatokban bekövetkező változások bejelentéséhez a "Változás-bejelentő űrlap" használandó, amely itt érhető el. 

A R. hatálya  alá tartozó mikrobiológiai anyagok átadása, átvétele (amely alatt a hazai szervezetek közötti; az EU országokba irányuló kivitel vagy behozatal; továbbá a harmadik országba történő kivitel vagy harmadik országból történő behozatal is értendő) útján bekövetkező változások bejelentésére a „Transzfer bejelentő űrlap” használandó, amely itt érhető el.

A transzfer bejelentésben azokat a mikrobiológiai anyagokat kell a Hivatalnak jelenteni, amelyek megfelelnek a már hivatkozott 821/2021/EU tanácsi rendeletben foglalt definícióknak és és műszaki paramétereknek. A tanácsi rendelet hatálya a listázott mikrobiológiai anyagok következő formáira terjed ki:

  • élő, izolált kultúrák;
  • ilyen kulturákkal szándékosan beoltott, vagy szennyezett élő anyagot tartalmazó anyagok (beleértve az élő anyagokat is);
  • liofilizátumok;
  • nyugvó vagy vegetatív formában lévő törzsek.

A R. hatálya nem terjed ki a klinikai, diagnosztikai mintákra.

A R. 4.§-ában előírtak szerint, aki mikrobiológiai vagy egyéb biológiai anyagot, valamint toxint gyárt, fejleszt, feldolgoz, tárol, felhasznál, importál, az Európai Unión belül átad, átvesz vagy ezekkel az anyagokkal kapcsolatos műszaki-technológiai támogatási szolgáltatást nyújt, tekintet nélkül annak eredetére vagy előállítási módjára, fajtájára és mennyiségére, minden év február 20-ig köteles nyilatkozatot tenni a tevékenységéről.

A nyilatkozattételhez szükséges nyomtatvány, illetve a kitöltési útmutató innen letölthető.

Részletes tájékoztató innen letölthető:

 

Ügyfélszolgálat

Tanulmányok


Rovatszerkesztő:
Pete József

Telefon:    (1) 4585-601
E-mail cím: exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2024-03-05