PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió


Tevékenységi engedélyek

Ügyintéző:
Simanecz Tünde
főtanácsos


Telefon:  (1) 458-5577
E-mail: armstrade--.at.--mkeh.gov.hu
            simanecz--.at.--mkeh.gov.hu


A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló módosított 16/2004 (II.6.) Korm. rendelet  szerint tevékenységi engedély

a) a cégbíróság által legalább egy éve nyilvántartásba vett gazdasági társaság, ideértve a külföldi részvétellel működő gazdasági társaságot, a külföldi székhelyű vállalkozás* fióktelepét, de nem beleértve a vámszabad területen alapított társaságot,

b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzett és legalább egy éve vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó,

c) határon átnyúló szolgáltatás esetén az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett gazdasági társaság, amely ott a jogszabálynak megfelelően legalább egy éve működik,

d) a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásába bejegyezett költségvetési szerv,

e) kereskedelmi képviselet

(a továbbiakban együtt: vállalkozás) részére adható.

A tevékenységi engedély megszerzésével a vállalkozás haditechnikai eszköz kivitelével, behozatalával, transzferjével, tranzitjával, szolgáltatás nyújtásával és igénybe vételével kapcsolatban előkészítő tevékenységet (piackutatás, ajánlattétel, előkészítő tárgyalások, stb.) végezhet.


Tájékoztató a bróker tevékenységről


Megjegyzés:

Amennyiben a cég a behozni szándékozott termékkel belföldön bármilyen gyártási és/vagy szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni (pl.: gyártás, készletezés, javítás, karbantartás, megsemmisítés, oktatás, stb.), úgy a jelen fejezetben ismertetésre kerülő un. haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedély megkérése előtt meg kell szereznie a 2005. évi CIX törvény szerinti a „Haditechnikai termékek gyártására és haditechnikai szolgáltatások nyújtására” szóló tevékenységi engedélyt. (lásd a jelen honlapon HADITECHNIKA, EXPORTELLENŐRZÉS linken belül a Nemzeti hatáskörű tevékenységek között HADIIPARI TEVÉKENYSÉG, aminek ismertetése itt megtalálható.)

Amennyiben a cég saját gyártású termékeinek külkereskedelmi forgalmazására kíván haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedélyt kérni, abban az estben is előzőleg meg kell szereznie az előző bekezdésben említett 2005. évi CIX törvény szerinti a „Haditechnikai termékek gyártására és haditechnikai szolgáltatások nyújtására” szóló tevékenységi engedélyt.

Tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozás jogutóddal történő megszűnése esetén a jogutód haditechnikai eszközt csak a tevékenységi engedély megszerzése után forgalmazhat.

A tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozás vezetője  a tulajdonviszonyokban bekövetkezett változásról a változást követő 8 napon belül köteles a változásról írásban tájékoztatni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt (MKEH). A tulajdonosváltozást megelőzően kötött szerződéseit a vállalkozás teljesítheti.

A Hivatal az engedélyeseknek a külön jogszabályban meghatározott adatairól vezetett nyilvántartását a honlapján közzéteszi.

Az engedélykérelmeket az MKEH Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság, Budapest Hadiipari és Haditechnikai Külkereskedelmi Osztályának (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., vagy 1534 Budapest BKKP, Pf. 919.) címére lehet tértivevényes levélben megküldeni, illetve személyesen benyújtni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélkapcsolati Osztályán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fsz. 11-12.), mellékelve az engedély megszerzéséhez szükséges következő okmányokat:

Kérelem

e

Illetékbélyeg

2.200- Ft

Nullás igazolás a köztartozásokról

e

Aláírási címpéldány

hm

Nyilatkozat

e

Bankinformáció

e

Szándéknyilatkozat / Megbízás

e

e = eredetben
hm = közjegyzővel hitelesített másolat
m = másolat


Magyarázatok:

1. A kérelemben

  • meg kell indokolni, hogy miért kíván a cég haditechnikai eszközök külkereskedelmével foglalkozni,
  • minimum 2 számjegy pontossággal meg kell határozni a forgalmazni kívánt eszköz vámtarifa szerinti árucsoportját és egyéb kereskedelmi (katonai) megnevezését és típusszámát,
  • meg kell jelölni az ML fejezetszámokat (a 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet 1. sz. Melléklete alapján)
  • meg kell jelölni a szerződő (eladó, vevő) országokat,
  • meg kell jelölni a tervezett külkereskedelmi tevékenység jellegét (kivitel, behozatal, transzfer, tranzit, valamint re-export, bróker, képviseleti, eseti, stb.)
  • meg kell adni a cég VPID (vámregisztrációs) számát is.

A Kérelmen a cég azon ügyvezetőjének aláírása szerepeljen, akinek az aláírását tartalmazó aláírási címpéldányát csatolják a kérelemhez.

2. A kérelemre fel kell ragasztani a 2.200,- Ft értékű illetékbélyeget.

3. Köztartozásokról szóló, a tevékenységi engedély űrlap melléklete szerinti vonatkozó, nullás igazolás benyújtása szükséges.  Amennyiben a kérelmező szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor erről nyilatkozik. Amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor a kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kérelmező - a tevékenységi engedély iránti kérelme benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül.

4. A haditechnikai külkereskedelmi engedélyek ügyében eljáró ügyintéző nevére szóló meghatalmazás.

5. Ha a cégnek több ügyvezetője van, akkor azoknak a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányaira van szükség, akik a külkereskedelmi engedélyezés céljára benyújtandó kérelmeket a cég nevében alá fogják írni.

6. A Nyilatkozatot a cég ügyvezetője írja alá. Ebben kötelezettséget vállal arra, hogy ismeri, betartja és a cég munkatársaival betartatja a haditechnikai eszközök külkereskedelmének szabályait (módosított 16/2004.(II. 6.) Korm. rendelet, biztonsági- és titokvédelmi előírások, stb.). A Nyilatkozat formája  itt  letölthető.

7. A Bankinformáció a cég számlavezető bankjának (bankjainak) igazolása a cég likviditásáról. (A bankok ismerik a bankinformáció tartalmát és alakiságát.)

8. A Szándéknyilatkozat kivitel/kiszállítás esetén az árualap tulajdonosától, beérkezés/behozatal esetén a hazai végfelhasználótól származzon, és abból derüljön ki a tervezett ügyletben érintett áruk köre, a származási-, ill. rendeltetési- és a szerződő ország. (Sajátszámlás ügyletek esetén is szükséges a magyar fegyveres testületek szándéknyilatkozata.)

9. A Megbízás kivitel/kiszállítás esetén az árualap tulajdonosától, beérkezés/behozatal esetén a végfelhasználótól származzon, és abból derüljön ki a tervezett ügyletben érintett áruk köre, mennyisége, a származási, a rendeltetési és/vagy a szerződő ország. (Sajátszámlás ügyletek esetén is szükséges a magyar fegyveres testületek megbízása.)


Módosítás (bővítés illetve hosszabbítás) esetén a megfogalmazott kérelemhez csak abban az esetben kell benyújtani a fent említett dokumentumot, amennyiben azokban a legutóbbi engedély kiadása óta változás állt be. Változatlan adatok esetén e tényről elegendő a cég vezetőjének nyilatkozata, illetve az illetékbélyeg, a köztartozásokról szóló nullás igazolások és a bankinformáció.

Külön kérésre, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény  29§ (9) bekezdés szerint (ez esetben megcímzett válaszborítékot szükséges mellékelni) a Hivatal igazolást küld a Kérelmezőnek, ami egyebek között tartalmazza a kérelem iktatószámát, a benyújtás és az ügyintézés megindításának dátumát, az ügyintézési határidőt, valamint a kérelem elbírálását előkészítő ügyintéző nevét és elérhetőségét.

Hibás, hiányos kérelem beküldése esetén a hiánypótlás teljesítése érdekében a Hivatal hiánypótlásra történő felszólítást küld. Amennyiben az abban megadott határidőig a hiánypótlás nem teljesül, az eljárás megszűntethető.

A kérelem elbírálása után Kérelmező a Hivataltól közigazgatási határozat formájában kiadott – a Hivatalnál személyesen átvehető, vagy postai úton továbbított – Tevékenységi Engedélyt kap.
Az utolsó módosítás dátuma: 2011-08-03