PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió


Forgalmi engedélyek


Forgalmi engedélyek
(haditechnikai eszközök teljes forgalma)

Ügyintéző:
Takács Attila
tanácsos

Tel:      (1) 458-5578
E-mail: armstrade--.at.--mkeh.gov.hu
            takacs--.at.--mkeh.gov.hu

 

   

 A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló módosított 16/2004.(II.6.) Kormány rendelet értelmében

 • a rendelet hatálya alá tartozó termék transzferje (azaz EU tagállamba történő kiszállítása, illetve EU tagállamból történő beérkezése), az EU vámterületén kívüli területre történő kivitele, illetve reexportja, az EU vámterületén kívüli területről történő behozatala, továbbá szolgáltatás nyújtása és igénybevétele csak a forgalmi engedély kézhezvételét követően valósítható meg;
 • forgalmi engedély jóváhagyott és érvényes tárgyalási engedély birtokában, azzal összhangban kérelmezhető. (Kivételt képeznek ez alól a költségvetési szervek - saját beszerzési szervezeteikkel saját célra történő beszerzéseik tekintetében.)

Mind a kiviteli/kiszállítási, mind pedig a behozatali/beérkezési forgalmi engedélykérelem benyújtása előtt ellenőrizni kell, hogy az engedélyező hatóság a kapcsolódó tárgyalási engedélyen milyen feltételekhez kötötte a forgalmi engedélykérelem elbírálását.

A forgalmi engedély 12 hónapig érvényes, és egy alkalommal, további 12 hónapra meghosszabbítható. Több évre szóló kétoldalú szerződés esetén EU tagállamba történő kiszállításra, illetve EU tagállamból történő beérkezésre vonatkozóan 24 hónapra érvényes forgalmi engedély adható ki, amely egy alkalommal további 12 hónapra meghosszabbítható.


Fontos tudnivalók:

1. Forgalmi engedélykérelem az erre rendszeresített - a jelen honlapról letölthető - nyomtatvány kitöltésével nyújtható be személyesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalban (Ügyfélkapcsolati Osztály 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39- D. épület  fszt. 11-12.), vagy postai úton is megküldhető az MKEH Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság, Budapest Hadiipari és Haditechnikai Külkereskedelmi Osztálynak a 1534 Budapest BKKP, Pf.: 919  címre.

2. A forgalmi engedélykérelmet 1 példányban kell benyújtani A4 méretű nyomtatványon. A kiviteli/kiszállítási itt, illetve a behozatali/beérkezési engedélykérelem nyomtatvány itt letölthető.

3. A kérelem számítógéppel, írógéppel illetve nyomtatott betűkkel kézírással is kitölthető.

4. A hatályos illetéktörvénnyel összhangban

 • a kiviteli/kiszállítási engedélykérelem illetékmentesen,
 • a behozatali/beérkezési engedélykérelem 15.000- Ft illetékbélyegnek a kérelem bal felső sarkán lévő rovatba történő felragasztásával adható be. A kérelem jobb felső sarkát üresen kell hagyni, mert oda a Hivatal adatokat rögzít.

5. A számítógépes engedélyezési rendszerbe történő bevitelkor a kérelem jobb felső sarkában rögzítésre kerül a Hivatal azonosítója, ami egyebek között tartalmazza a kérelem érkeztetési és rögzítési, a benyújtás és az ügyintézés megindításának dátumát, az ügyintézési határidőt, valamint a kérelem elbírálását előkészítő ügyintéző nevét és elérhetőségét.

 • A kérelem személyes benyújtása esetén a Hivatal engedélyezési rendszerében történt számítógépes iktatás után a Kérelmező kérelmezői példányként egy, a Hivatal azonosítójával ellátott másolati példányt kap. (Az átvételt Kérelmezőnek vagy meghatalmazottjának aláírásával igazolnia kell.)
 • A kérelem postai úton történő benyújtása esetén, Kérelmező külön kérésére, a kérelmezői példányt az előzőekben felsorolt adatokkal ellátva a Hivatal a Kérelmezőnek kipostázza. (Ez esetben megcímzett válaszborítékot szükséges mellékelni.)

Hibás, hiányos kérelem beküldése esetén a hiánypótlás teljesítése érdekében a Hivatal 8 napon belül hiánypótlásra történő felszólítást küld. Ennek teljesítéséig az ügyintézési idő felfüggesztésre kerül.

6. Reexport esetén 1 behozatali/beérkezési és 1 kiviteli/kiszállítási engedélykérelmet kell egyidejűleg benyújtani.

7. Az engedélykérelmek egyes rovatainak értelemszerű kitöltéséhez az alábbi kiegészítés nyújthat segítséget:

a) Az 1. és 2. rovatban minden – a külkereskedelemben közvetlenül, vagy közvetve - résztvevő cég illetve személy számára az illetékes vámhatóságtól beszerezhető VPID (vámregisztrációs szám) feltüntetése kötelező.

b) Az 5. rovatban fel kell tüntetni külföldi partner cég pontos megnevezését és címét, és ha Európai Unión belüli ügyletről van szó (transzfer), lehetőség szerint fel kell tüntetni a külföldi szerződő partner VPID számát is. (A forgalmi engedélykérelmen kérjük a külföldi cég megnevezését és cím-adatait a tárgyalási engedélyben rögzítettekkel azonosan megadni.)

c) A behozatali/beérkezési engedélykérelmeken

 • a 3. és a 8. rovat egymást kizárják, tehát közülük csak az egyik töltendő ki
 • a 6. rovatban származási ország-csoportként feltüntethető az EU is (kódja: EU).

d) Kiviteli/kiszállítási engedélykérelem esetében a 7. rovatban fel kell tüntetni a végfelhasználó pontos megnevezését és címét is.

e) Egy forgalmi engedélykérelmen egy vámtarifaszámhoz (VTSZ) tartozó, akár több (maximum 5) termék forgalmazása is kérelmezhető. 5-nél több termék esetén javasoljuk az ügyintézővel történő konzultációt.

A termékek

 • pontos típusát és megnevezését a 9. rovatban,
 • tételes tényleges mennyiségét/mennyiségeit a 13.,
 • tételes értékét/értékeit a 14. rovatban,
 • tényleges össz-mennyiségét a 15.,
 • össz-értékét a 16. rovatban kell feltüntetni.

Ha egy engedélykérelmen több (természetesen azonos vámtarifaszámú) tétel szerepel, úgy az áttekinthetőség érdekében a 9, 13 és 14 rovatokban az egymáshoz tartozó adatokat kérjük egy sorba írni. Ilyenkor, ha a tényleges mennyiség nem kg-ban, a vámtarifa szerinti mennyiség pedig kg-ban van meghatározva, úgy a 13. rovatban egy-egy tétel részsúlyát is fel kell tüntetni.

A forgalmi engedélykérelmeken az értékeket mindig EUR-ban kell megadni!

Alkatrészek forgalmazása esetében a kapcsolódó főtermék alkatrésze megnevezést, mennyiségként az áru súlyát, valamint az értéket kell feltüntetni (pl.: T-55 harckocsi alkatrészek, XX kg, YY EUR értékben)

f) A 10. rovatban kell feltüntetni a forgalmazni kívánt termék ML (Haditechnikai Jegyzék) Fejezet számát, ami megegyezik a módosított 16/2004. (II.6.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének azzal a fejezetszámával, amelyikbe a jelzett termék besorolható.

g) A 12. rovatban kell feltüntetni a 11. rovatban rögzített vámtarifa által meghatározott mértékegységben a kérelemben szereplő termék/ek összes mennyiségét.

Ha egy engedélyen több tétel szerepel, és a VTSZ szerinti mértékegység kg (pl. x, y, z kaliberű pisztolylőszer – 3 tétel), akkor a gépi rögzítés érdekében a rész-súlyokat is fel kell tüntetni /pl. 200+200+300=700 kg/.

h) A 17. rovatban a megfelelő „beikszelésével” kell jelezni, ha az ügylet devizamentes, és/vagy ha az ügylet realizálása során ideiglenes kiviteli, illetve behozatali vámkezelés szükséges ( pl. javításra, kiállításra, stb.).

i) A behozatali/beérkezési engedélykérelmeken a 23. rovatban a megfelelő „beikszelésével” kell tájékoztatni a Hivatalt arról, hogy a szerződő (szállító) ország engedélyező hatósága igényel-e a magyar engedélyező hatóságtól Nemzetközi Import Igazolást (International Import Certificate - IIC), vagy a magyar engedélyező hatóság által megerősített Végfelhasználói Nyilatkozatot (End User Certificate - EUC).

 • Ha Nemzetközi Import Igazolásra (IIC) van szükség, akkor azt a kérelem 23. rovatában kell megjelölni, és a kérelemhez mellékelni kell a kérelmező céges levélpapírján kitöltött és mind a vevő, mind pedig a végfelhasználó által cégszerűen aláírt végfelhasználói nyilatkozatot, amely itt letölthető. A kétnyelvű IIC kiállítása érdekében a kérelmen magyar és angol nyelven is fel kell tüntetni a termék megnevezését, valamint a végső felhasználás célját.
 • Ha a külföldi exportőr hatósága a magyar engedélyező hatóság által megerősített Végfelhasználói Nyilatkozatot (EUC) kér, a kérelem benyújtásakor mellékelni kell az exportőr országban rendszeresített, kitöltött és mind a vevő, mind pedig a végfelhasználó által aláírt (általában angol nyelvű) EUC-t, amit majd a behozatali/beérkezési engedély kiadásával együtt – a Hivatal illetékese által is aláírva – a Kérelmező visszakap.

Ha az exportőr országban nincs rendszeresített EUC, akkor az MKEH által megerősítendő Végfelhasználói Nyilatkozathoz (EUC) az itt letölthető szövegű Nyilatkozat használható.

j) Kiviteli/kiszállítási forgalmi engedély benyújtásakor — összhangban a módosított 16/2004.(II.6.) Kormányrendelet 10§ 4. pontjában előírtakkal — a kérelemhez mellékelni kell

 • a vevő céges papírján, a konkrét ügylethez kapcsolódó (tehát a vásárolni kívánt eszköz/ök megnevezését és mennyiségét is tartalmazó) dátummal ellátott végfelhasználói nyilatkozatot (EUC), aminek a külföldi vevő és a végfelhasználó pontos megjelölésén túl tartalmaznia kell az eladó cég (vagyis a kiviteli/kiszállítási engedélykérelmet benyújtó Kérelmező) megnevezését is.

A végfelhasználói nyilatkozatnak vagy ki kell zárnia a reexport lehetőségét, vagy pedig az esetleges reexportot a magyar engedélyező hatóság előzetes írásos hozzájárulásához kell kötnie.

Ha a magyar engedélyező hatóság az importőrtől államilag megerősített Végfelhasználói Nyilatkozatot kér, akkor az itt letölthető, kitöltött Nyilatkozatot kell a kiviteli/kiszállítási engedélykérelem mellékleteként benyújtani.

 • a vevő országa beviteli engedélyének másolatát,

illetve, ha a tárgyalási engedélyben a MKEH ezt előírja, akkor a vevő ország engedélyező hatósága által kiállított Nemzetközi Import Igazolást, azaz az IIC-t is.

Megjegyzés: A nem angol, német, francia vagy orosz nyelven kiállított kísérő okmányokhoz, vagy igazolásokhoz hitelesített magyar fordítást is mellékelni kell.

k) Behozatali/beérkezési forgalmi engedélykérelem benyújtásakor a Belföldi átvevőnek is cégszerű aláírásával kell ellátnia a kérelmet.

Megjegyzés: Ez az aláírás egyenértékű lehet a módosított 16/2004.(II.6.) Kormányrendelet 10.§ 5.a pontjában előírt nyilatkozattal.

8. A 24. rovatban a megfelelő „beikszelésével” kell megkülönböztetni az ügylet jellegét abból a szempontból, hogy a forgalmazni kívánt termék/ek a hagyományos haditechnikai termékek, vagy a módosított 16/2004.(II.6.) kormányrendelet hatálya alá tartozó speciális polgári rendeltetésű termékek (sport- és vadászfegyverek, valamint ezek lőszerei) körébe tartoznak-e.

9. Javítási, modernizálási, bevizsgálási, ill. üzemidő hosszabbítási, stb. célú „fizetős” szolgáltatáshoz kapcsolódó ügylet esetén annak függvényében, hogy a magyar kérelmező cég szempontjából passzív vagy aktív tevékenységről van szó, az alábbiak szerint kell a forgalmi engedélykérelmeket benyújtani:

9.a. Passzív ügylet esetén (pl. a külföldi fél javítja/modernizálja/stb. a magyar megrendelő eszközét) 1 db devizamentes, ideiglenes árumozgásra jogosító kiviteli/kiszállítási és 1 db szokványos behozatali/beérkezési engedélykérelmet kell egyidejűleg benyújtani.

A devizamentes kiviteli/kiszállítási kérelmen a 9. rovatban a termék megnevezését

(pl. abc típusú műszer – javításra/modernizálásra/stb. történő kivitele/kiszállítása), a 14. rovatban a kérelem értékeként a javítandó, modernizálandó, stb. termék eszmei értékét kell feltüntetni, ami eltérhet a beszerzési ártól.

A behozatali/beérkezési kérelmen a 9. rovatban a termékhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését kell beírni (pl. abc típusú műszer javításának/modernizálásának/stb. értéke), a 14. rovatban pedig az engedélykérelem értékeként a szolgáltatás (javítás/modernizálás/stb.) értékét kell feltüntetni.

Ebben az esetben a behozatali/beérkezési engedélyen majd a következő záradék kerül feltüntetésre:

„A jelen engedéllyel behozatalra/beszállításra kerülő termék a …………………….sz. devizamentes engedéllyel ideiglenesen (vámelőjegyzésben) kivitt/kiszállított ………………….. EUR eszmei értékű termék. A jelen engedély értéke ……………………. EUR, ami az elvégzett ……………….. tevékenység értéke (értéknövekedés).”

Fontos!:

1./ A kiviteli/kiszállítási engedélykérelem 17. rovatában mind a devizamentességet, mind pedig az ideiglenes árumozgást jelölő négyzetbe az X jelet be kell írni.

2./ A javításra/modernizálásra/stb. ideiglenesen kivitelre/kiszállításra kerülő eszközök egyedi azonosító jeleit (pl.: gyári szám) a vámokmányokon, számlákon vagy egyéb kísérő okmányokon kell feltüntetni.

9.b. Aktív ügylet esetén (pl. magyar cég javítja/modernizálja/stb. a külföldi megrendelő eszközét) 1 db devizamentes, ideiglenes árumozgásra jogosító behozatali/beérkezési és 1 db szokványos kiviteli/kiszállítási engedélykérelmet kell egyidejűleg benyújtani.

A devizamentes behozatali/beérkezési kérelmen a 9. rovatban a termék megnevezését (pl.: abc típusú műszer – javításra/modernizálásra/stb. történő behozatala/beérkezése), a 14. rovatban a kérelem értékeként a javítandó/modernizálandó/stb. termék eszmei értékét kell feltüntetni (ami eltérhet a beszerzési ártól).

A kiviteli/kiszállítási kérelmen a 9. rovatban a termékhez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését kell beírni (pl. abc típusú műszer javításának/modernizálásának/stb. értéke), a 14. rovatban pedig engedélykérelem értékeként a szolgáltatás (javítás/modernizálás/stb.) értékét kell feltüntetni.

Ebben az esetben a kiviteli/kiszállítási engedélyen majd a következő záradék kerül feltüntetésre:

„A jelen engedéllyel kivitelre/kiszállításra kerülő termék a …………………….sz. devizamentes engedéllyel ideiglenesen (vámelőjegyzésben) behozott/beszállított ………………….. EUR eszmei értékű termék. A jelen engedély értéke ……………………. EUR, ami az elvégzett ……………….. tevékenység értéke (értéknövekedés).”

Fontos!:

1./ A behozatali/beérkezési engedélykérelem 17. rovatában mind a devizamentességet, mind pedig az ideiglenes árumozgást jelölő négyzetbe az X jelet be kell írni.

2./ A javításra/modernizálásra/stb. ideiglenesen behozatalra/beszállításra kerülő eszközök egyedi azonosító jeleit (pl.: gyári szám) a vámokmányokon, számlákon vagy egyéb kísérő okmányokon kell feltüntetni.

3./ A visszaszállítás céljából benyújtandó kiviteli/kiszállítási engedélykérelem 23. Kiegészítő információk rovatában rögzíteni kell, hogy ..…………… EUR névleges értékű ideiglenesen behozott/beszállított termék javítására/modernizálására/stb. vonatkozik az engedélykérelem.

10. A haditechnikai eszközök engedélyezési rendjének hatálya alá tartozó termékek forgalmazásáról a cégeket adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Az adatszolgáltatás rendjéről - a megfelelő táblázatok mintájával kiegészítve - itt külön részletes tájékoztatás olvasható.

Megjegyzés: A 16/2004 (II.6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó haditechnikai eszközökre vonatkozó engedélyezési eljárási rend szerint kell eljárni az Európai Unió Tanácsa 1236/2005/EK rendeletében meghatározott „egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelme” körébe tartozó eszközök külkereskedelmi engedélyezésénél. (tevékenységi, tárgyalási, forgalmi engedélyezés, valamint adatszolgáltatás). Azonban az engedélyezés utolsó fázisában, vagyis a forgalmi engedélyezés során a benyújtandó forgalmi engedélykérelmek alakisága azonos, a kiadásra kerülő forgalmi engedélyek alakisága – mivel annak egységesnek kell lennie az EU minden országában – alakilag eltér a fenti Korm. rendelet szerinti többi engedélytől.

A jóváhagyott engedélyek átvétele személyesen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Ügyfélkapcsolati Osztályán történik (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. D. épület fszt.11-12.), előzetes telefonos egyeztetés szerint Oláhné Török Rozáliától, tel: (1) 458-5576 . Külön kérésre a jóváhagyott engedélyt a Hivatal postázza a Kérelmezőnek a kérelemhez mellékelt megcímzett válaszborítékban.

Az engedélyek átvételéhez a benyújtott kérelem kérelmezői példányának bemutatása, valamint a Kérelmező ügyintézőjének személyes azonosítása (személy igazolvány, illetve – ha nem az engedélykérelmen föltüntetett ügyintéző intézkedik – meghatalmazás bemutatása) szükséges.

Amennyiben Kérelmező nem kívánja személyesen átvenni az engedély-határozatot, úgy azt külön kérésre a Hivatal kipostázza a Kérelmezőnek (a kérelemhez mellékelt megcímzett válaszborítékban).

A postai úton visszaküldésre kerülő kérelem példányok, illetve megküldésre kerülő engedély-határozatok a válaszboríték/okon feltüntetett címre, tértivevényes küldeményként kerülnek postázásra.

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2011-08-03