PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

TÁJÉKOZTATÓ

a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet végrehajtásához

FIGYELEM!

A rendelet nem ró nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget

a Haditechnikai termékek és szolgáltatások jegyzékének ML1. és ML3. fejezeteibe tartozó lőfegyverek és lőszerek belföldi forgalmazására, javítására engedéllyel rendelkezőkre abban az esetben, ha az engedélyes a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény (Ftv.) alapján engedéllyel rendelkezik,

KIVÉVE

ha a termékek vevője/végfelhasználója a Magyar Honvédség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, vagy a rendvédelmi és rendészeti szervek valamelyike.

Megjegyzések:

- ezeknek az engedélyeseknek továbbra is eleget kell azonban tenniük az Ftv-ben és a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) számú kormányrendeletben előírt nyilvántartási és jelentési kötelezettségeiknek,

- az ML1. és ML3. fejezetekbe tartozó termékkörben gyártási tevékenységet végzőknek eleget kell tenniük a 32/20007. számú GKM rendelet termékjelölésre vonatkozó előírásainak.

A rendelet nem ró kötelezettséget

a kizárólag haditechnikai szolgáltatások nyújtását végzőkre, ha műszaki és gyártástechnikai tervezést, minőségvizsgálatot, üzembe helyezést, üzemben tartást, karbantartást, javítást, korszerűsítést, szét- és összeszerelést vagy kezelői kiképzést, oktatást végeznek.
 

Részletes tájékoztató

A rendelet célja, hogy minden Magyarország területén a gyártott, illetve beérkezett vagy behozott haditechnikai termék

- a jelölés révén minden termék egyedileg azonosítható,

- a nyilvántartás alapján sorsa folyamatosan, visszamenőleg is megállapítható,

- az adatszolgáltatás alapján az egyes termékfajták mennyiségéről és azok birtokosáról az

illetékes hatóságnak információja legyen.

1. Haditechnikai termék jelölése a rendelet szerinti azonosító jellel való ellátását jelenti.

A jelölési kötelezettség

- hazai gyártás esetén a gyártót,

- ha a terméknek nincs jelölése

= beérkezett vagy behozott termék esetén az importőrt,

= a Magyar Honvédség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a rendvédelmi és

rendészeti szervek készletéből kivont, védelmi célra feleslegesnek minősített termék

esetén az értékesítési szerződésben erre meghatározott felet terheli;

terheli.

Megjegyzések:

- a védelmi célra feleslegesnek minősített terméknél a jelölés hiánya esetén az azonosító jel pótlása kötelező, a terméket akár kiviszik vagy kiszállítják, akár belföldön, rendeltetésszerű további felhasználásra, vagy nem katonai célokra történő átalakításra, hatástalanításra, megsemmisítésre értékesítik. A jelölés pótlásától csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha a haditechnikai eszközt megsemmisítésre eladó szervezet a megsemmisítésre történő átadás-átvételtől a gyakorlati végrehajtásáig felügyeli és dokumentálja a folyamatot;

- a termék előállítása mellett annak átalakítása is gyártási tevékenységnek minősül a Httv. szerint.

 

A jelölés módját – az egyedileg tervezett és gyártott terméket kivéve - dokumentálni kell.

A jelölés minimális követelményeit termékfajtánként a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2. A haditechnikai termék nyilvántartását minden egyes gyártott, beérkezett, vagy behozott, kiszállított vagy kivitt – egyes termékfajták esetén forgalmazott –, továbbá hatástalanított, vagy megsemmisített termékről naprakészen vezetni kell.

A nyilvántartási kötelezettség

- hazai gyártás esetén a gyártót,

- beérkezett vagy behozott termék esetén az importőrt,

- kiszállított vagy kivitt termék esetén az exportőrt,

- hatástalanítás, megsemmisítés esetén a szolgáltatást nyújtót

terheli.

A nyilvántartáshoz a rendelet 2. és 3. számú mellékletében meghatározott nyomtatványt - nyilvántartási lapot - kell használni, amelyet (amelyeket) a nyilvántartásra kötelezett évente megnyit, illetve lezár. A jelen tájékoztatóhoz csatolt és megnyitható, másolható, sokszorosítható nyilvántartási lapokból az engedélyesek kiválaszthatják a számukra szükségeseket attól függően, hogy a Haditechnikai termékek és szolgáltatások jegyzékének melyik fejezetébe, vagy fejezeteibe tartozó termékekről van szó.

Az I. és III. fejezet szerinti termékekhez itt ; az I.d, II., IV-XXIII. és XXV-XXVI. fejezet szerinti termékekhez itt nyithatók meg a nyomtatványok.

Ezek közül a fejlécében az engedélyes adatait is tartalmazó egy lap mögé az ilyen adatok nélküli változatból az év során előreláthatóan szükséges számú lapot kell fűzni.

Nem kötelező, de az éves összesített adatszolgáltatást az engedélyes számára megkönnyíti, ha a különböző termékkörökre vonatkozó adatokat külön-külön lapon vezeti.

3. Negyedéves adatszolgáltatási kötelezettség terheli az engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások jegyzékének I. fejezet a,b,c alpontjaiba tartozó lőfegyverek és a III. fejezetbe tartozó lőszerek gyártása, forgalmazása, hatástalanítása, ill. megsemmisítése esetén a haditechnikai külkereskedelmi engedéllyel összhangban lévő időpontokban negyedévente (február 28., április 30., július 31. és október 31. határnapokkal) a tevékenységéről adatot szolgáltat. Ismét megjegyzendő, hogy a fenti adatszolgáltatás nem terjed ki a már polgári (rendőrségi) nyilvántartásban szereplő fegyverekre, lőszerekre.

4.Az éves összesített adatszolgáltatási kötelezettség a nyilvántartott termékekre vonatkozik.

Az adatszolgáltatási kötelezettség a nyilvántartásra kötelezettet terheli.

Az adatszolgáltatás a termék fejezetenkénti besorolását, megnevezését (típusjelét), gyártási évét és darabszámát, valamint vevőjének/végfelhasználójának nevét tartalmazza.

Az éves összesített adatszolgáltatáshoz felhasználhatóak a 2. pontban szereplő nyomtatványok.

A külkereskedelmi ügyletekre vonatkozó éves adatszolgáltatást a külkereskedelmi rovatban megadott űrlapon kell teljesíteni. A haditechnikai külkereskedelmi engedélyesek ezzel teljesítik a 32/2007. számú GKM rendelet szerinti éves adatszolgáltatási kötelezettségüket is.

Záró megjegyzések:

- a legyártott, a rendelet hatálybalépésekor a gyártó raktárkészletét képező terméket a gyártónak utólag kell jelöléssel ellátnia és a nyilvántartásról gondoskodnia;

- beérkezett vagy behozott, a rendelet hatálybalépésekor még nem értékesített termék

esetén is alkalmazni kell a rendeletben foglalt rendelkezéseket.

 


 


Az utolsó módosítás dátuma: 2015-11-12