PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

II. Az import engedélyre vonatkozó tudnivalók

 

1.) Az import engedélyek kérelmezése 

A monitoring behozatali engedélyt bármely EU tagállamban, bármely természetes, vagy jogi személy kérelmezhet.

A vámkontingens iránti kérelmet kizárólag magyarországi székhellyel és magyarországi HÉA nyilvántartásban szereplő és magyar adószámmal rendelkező kérelmezők nyújthatnak be. 

Az AGRIM engedélyt Behozatali kérelem adatlapon pdf word (AGRIM)  lehet kérelmezni.

A kérelmet géppel, vagy kézzel, nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni.

Az AGRIM engedély kérelem a kitöltési útmutatóval együtt letölthető.

Az engedély kérelem minden példányát a kérelmezőnek alá kell írnia, és le kell pecsételnie.

 

2.) Az import engedély kérelem benyújtása, a kérelem visszavonása

A kérelmeket postai feladással, személyesen, vagy elektronikus úton lehet benyújtani.

Postai feladás esetén a kérelmeket 1 példányban kell a BFKH 1534. Budapest BKKP Pf. 919. címére továbbítani.

Személyes beadás esetén a kérelmeket 2 példányban, a BFKH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., D épület, 11-12. sz.  szobájában kell beadni.

 
Az ügyfélfogadási ideje:
hétfőtől péntekig:     9-11 óráig
 
 
A kérelem elektronikus úton való benyújtására, az ügyfélnek az MKEH hivatali kapuján történt regisztrálása után van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy elektronikus módon történő kérelem benyújtása esetén a jogszabályokban meghatározott eredeti okmányok csatolására továbbra is csak a hagyományos papíralapú beadási formát lehet alkalmazni, valamint az engedély kibocsátása és az engedéllyel való elszámolás is a papír alapú engedélyokmányon történik.

Amennyiben egy megbízott vagy meghatalmazott, a kérelmező meghatalmazásából, vagy megbízásából nyújtja be a kérelmet, vagy veszi át az engedélyt, akkor a megbízottnak vagy meghatalmazottnak rendelkeznie kell az adott kérelemre vagy adott engedélyre vonatkozó szabályos meghatalmazással, vagy megbízási szerződéssel.

A szabályozás értelmében a 13:00 óráig beérkezett kérelmek aznapi dátummal, a 13:00 óra után beérkező kérelmek a következő munkanap dátumával kerülnek érkeztetésre és feldolgozásra.

A meghatározott határidőn belül kérelmezhető kontingensek kérelmeinek beadásakor célszerű figyelembe venni az estleges hiánypótlások benyújtásához szükséges időt is.

Az import engedélyekre vonatkozó kérelmeket a kérelem benyújtásának napján 13:00 óráig írásos formában vissza lehet vonni. A visszavonás a BFKH átvétel igazolásával válik érvényessé.

A BFKH az engedélyokmány ügyfélnek való átadási módjának a kérelem benyújtásának a módját tekinti alapul. A kérelmező dönthet az átvétel módjáról ettől eltérő módon, de azt írásban kell jeleznie a kérelem benyújtásakor.

Az engedélyokmány személyes átvétele esetén, amennyiben a kérelmező meghatalmazásából egy megbízott vagy meghatalmazott veszi át az engedélyt, akkor annak rendelkeznie kell az adott engedélyre vonatkozó szabályos meghatalmazással, vagy általános megbízási szerződéssel a BFKH-nál történő ügyintézésre vonatkozóan.

 

3.) Az AGRIM engedély kérelem elbírálásának feltételei

A közösségi jogszabályokban meghatározott feltételektől eltérően benyújtott kérelmek elutasításra kerülnek.

A kérelmen feltüntetett kérelmező adatainak meg kell egyezniük az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerben szereplő adatokkal.

A 952/2013/EU rendelet 9.cikkének megfelelően az engedély kérelmezője, jogosultja vagy kezdeményezettje számára kiadott EORI számot az AGRIM kérelem 4.  -vagy adott esetben- a 6. rovatában fel kell tüntetni.

Az engedély kérelem csak azon a napon kerül elfogadásra, amelyen amikor   a kérelemmel egyidejűleg a biztosíték visszavonhatatlanul a BFKH rendelkezésére áll az adott napon 13:00 óráig.
 
A biztosíték felhasználhatóságáról a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban köteles rendelkezni. Az itt letölthető Nyilatkozatot (pdf., word2 példányban kell benyújtani.

Nem kell biztosíték megfizetéséről gondoskodni, ha a kérelmezett mennyiségre vonatkozó biztosíték összege 100 Euró vagy  annál kevesebb.

 

4.) Az engedélyek hatálya és érvényessége

Az AGRIM engedélyek és kivonatok joghatása minden tagállamban azonos. Az AGRIM engedély a rajta feltüntetett érvényességi időtartamon belül használható fel.

5.) Az AGRIM engedély kivonatának kérelmezése

Az AGRIM engedély érvényességi idején belül az engedély fel nem használt mennyiségeire, a jogosult egy, vagy több kivonat elkészítését kérelmezheti, a vonatkozó AGRIM engedélykérelem és az engedély eredeti példányának benyújtásával.

A kivonat egy AGRIM engedélyben szereplő fel nem használt mennyiség több részmennyiségének egy időben, de pl. különböző helyeken történő vámkezelésére szolgálhat.

Az AGRIM engedély kivonatáról további kivonat nem kérelmezhető.

 6.) Az AGRIM engedély átruházásának, illetve vissza átruházásának kérelmezése

Az AGRIM engedélyek átruházhatók kivéve a Kanadából származó friss és fagyasztott marha- és borjúhúsra, valamint sertéshúsra vonatkozó engedélyek.

Az engedélyből fakadó kötelezettségek nem ruházhatók át, a jogok csak egyetlen kedvezményezett javára ruházhatók át, és csak a még fel nem használt mennyiségre vonatkozhat.

Az átruházást az engedély jogosultja kérelmezheti az eredeti engedélyt kiállító hatóságnál, az eredeti engedély benyújtása mellett.

A kedvezményezett nem ruházhatja tovább a jogokat, de visszaruházhatja azt az eredeti jogosultra.

Az átruházás kedvezményezettjére vonatkozó követelmények

Az engedélyt csak az Unióban letelepedett és ott héa azonosítószámmal rendelkező gazdasági szereplőre lehet átruházni.

Olyan AGRIM engedély esetében ahol a kérelmezés feltételhez van kötve (kereskedelmi tevékenység igazolása, referencia) ott azt az AGRIM engedély átvevőjének is igazolnia kell, hogy eleget tesz a feltételeknek.

Ha olyan engedély átruházását kérik, ahol követelmény a gazdasági szereplő előzetes nyilvántartásba (LORI) vétele, ott az átvevő tekintetében teljesülnie kell az engedély átruházása előtt a következő követelményeknek:

 • - az átvevő szerepel a LORI rendszerben,
 • - benyújtotta a függetlenségre vonatkozó nyilatkozatot.

Ezen feltételek teljesülésétől csak akkor lehet eltekinteni, ha azok alkalmazását a Bizottság felfüggeszti.

Ha az átvevő már jogosultja egy másik, az érintett rendelésszámú kontingens és érintett vámkontingens időszak tekintetében e rendelet alapján kibocsátott AGRIM engedélynek akkor az eljárás egyszerűsíthető oly módon, hogy elég a kibocsátó hatóság által kiadott engedélymásolatot, vagy az engedély elektronikus megfelelőjére való hivatkozást benyújtani.

Az átruházott engedélyen szereplő termék és mennyiség az átruházott gazdasági szereplőt illeti kereskedelmi tevékenység és/vagy referencia mennyiség megállapítása céljából.

Az AGRIM engedély érvényességi idején belül az abból származó jog átruházható, amennyiben az átruházás lehetőségét a vonatkozó rendelet másképpen nem szabályozza.

Átruházás esetében csatolni kell az eredeti AGRIM engedély vagy kivonat okmány első példányát. 

7.) Helyettesítő engedélyek vagy kivonatok és az engedély vagy kivonatok másolatainak kérelmezése

Amennyiben egy engedély, vagy kivonat elveszik, és az engedély egészben, vagy részben felhasználásra került, a jogosult írásban kérelmezhet másolatot az eredeti engedélyről, kizárólag a biztosíték elszámolásának céljából. A másolatra az illetékes vámszervek a vámokmányok alapján felvezetik a korábban megtörtént vámkezeléseket, de új vámkezelések felvezetésére a másolat nem használható.

Amennyiben a 2016/1237. felhatalmazáson alapuló rendelet 2.cikk (1) vagy (2) bekezdés a.) pontjában említett termékekre kiállított papíralapú engedély vagy kivonat részben vagy teljesen megsemmisül, a kiállító hatóságtól helyettesítő engedély vagy kivonat kiadása kérelmezhető. A helyettesítő engedélyek kérelmezéséhez biztosítékot kell letétbe helyezni, melynek mértéke az eredeti engedélyhez kapcsolódó biztosíték 150 %-a, figyelembe véve a megsemmisülés időpontjában fennmaradó mennyiséget és-adott esetben- a pozitív megengedett eltérést is. Helyettesítő engedély csak az eredeti engedély vagy kivonat érvényességi időtartamára, a fennmaradó mennyiség erejéig egy alkalommal kérelmezhető. A kérelmezőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy minden ésszerű óvintézkedést megtett az engedély vagy kivonat megsemmisülésének megelőzése érdekében. Nem állítható ki helyettesítő engedély vagy kivonat, ha az adott termékre vonatkozó engedélyek kibocsátása felfüggesztésre került, vagy ha azok behozatali vámkontingensekre vonatkoztak, illetve ha a kérelmező nem igazolta, hogy milyen óvintézkedéseket tett a megsemmisülés megelőzésére.

8.) Vis major - az AGRIM engedély érvényességének meghosszabbítása, illetve lemondásának feltételei

Amennyiben a jogosult úgy ítéli meg, hogy az engedély vagy kivonat érvényességének idején belül nem kerülhet sor az engedélyezett mennyiség behozatalára, írásban kérheti az engedély, vagy kivonat meghosszabbítását, vagy törlését. Ebben az esetben azonban az AGRIM engedély érvényességi ideje lejáratát követő hat hónapon belül bizonyítani kell, hogy az említett körülmény „vis major”-nak minősül.(Pl.: amennyiben a vis majornak minősülő körülmény az exportáló országra vonatkozik, az érintett országnak a hivatalos szervétől is kell erre vonatkozóan a BFKH-nak értesítést kapnia)

A BFKH dönt arról, hogy vis majornak minősített körülmény miatt mennyi időre hosszabbítja meg az engedély érvényességét, (gazdasági év végén nem nyúlhat túl az engedély érvényessége), illetve törli a behozatali kötelezettséget.

 

 9.) AGRIM engedélyek teljesítésének igazolása

A teljesítés igazolásául az engedély, kivonat, illetve átruházás eredeti példánya szolgál, amelynek a hátoldalán a vámszervek által felvezetésre kerülnek a vámkezelés mennyiségi tételei és időpontjai. A teljesítés igazolása minden esetben a jogosult  kötelezettsége.

A teljesítés-igazolás határidőben történő benyújtására minden esetben az engedély lejáratát követően 60 nap áll rendelkezésre, ezen határidők betartása is a feltétele a biztosíték teljes összegű feloldásának, az engedélyezett mennyiségnek megfelelő behozatal igazolása mellett.

Kontingens engedélyek esetében ha a terméket részben vagy egészben az engedély érvényességi idején belül szabad forgalomba bocsátották, de az erre vonatkozó igazolás benyújtása nem történik meg határidőn belül, akkor a határidő túllépésének minden egyes naptári napján a biztosíték 3%-a lehívásra kerül.

A behozatali kötelezettség maradéktalanul teljesítettnek tekinthető, ha az engedélyezett mennyiség 95%-a behozatalra kerül és a teljesítés igazolásának benyújtása határidőn belül megtörténik

Monitoring engedélyek késedelmes elszámolás benyújtása esetén a biztosíték vonatkozó rendeletben meghatározott része visszatartásra kerül. Az engedély érvényességének lejáratát követő két év után benyújtott, vagy nem benyújtott elszámolás esetén a biztosíték teljes összege elvonásra kerül.

Amennyiben 95%-nál kisebb mennyiség kerül behozatalra, mint az engedélyezve volt, a teljesítéssel %-osan arányos mértékben kerül csökkentésre a visszautalandó biztosíték.

Nem kerül felszabadításra a biztosíték, ha az engedélyezett mennyiség 5% alatt, vagy egyáltalán nem került felhasználásra.

A teljesítési adatok akkor kerülnek elfogadásra, ha az engedély hátoldalán a vámkezelésre vonatkozó adatok az előírásoknak megfelelően, hiánytalanul kerültek felvezetésre. Ellenkező esetben biztosíték felszabadítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg az illetékes vámhatóság a  helyesbítést el nem végzi. A BFKH a biztosíték felszabadításának felfüggesztéséről a jogosultat Végzésben értesíti.

10.) Vámkontingensek kezelésének közös szabályai

Kontingens kérelmet kizárólag az Unióban letelepedett, ott székhellyel és héa (ÁFA) azonosítószámmal rendelkező gazdasági szereplők nyújthatnak be, a székhelyük és héa alanyként történő nyilvántartásba vételük helye szerinti illetékes tagállam engedélyt kibocsátó hatóságánál.

Vámkontingens időszak

A vámkontingensek 12 egymást követő hónapra állnak rendelkezésre, a vámkontingens időszak alidőszakokra oszthatók.

Kérelmek benyújtásának időszaka

 • - a vámkontingens időszak kezdetét megelőző hónap első hét naptári napján belül,
 • - a vámkontingens időszak minden hónap első hét naptári napján belül,
 • - kivéve decembert amikor nem nyújtható be kérelem.

A január 1-jétől nyíló kontingensekre a kérelmeket előző év november 23. és 30. között lehet benyújtani.

(Ahol a kérelem benyújtás időszaka eltér az általánostól, azt adott kontingensnél jelezzük!)

A kérelmező havonta és vámkontingensenként csak egy kérelmet nyújthat be, ez alól kivételt képez a november hónap, amennyiben a második kérelme ugyanarra a kontingens számra, de már az új gazdasági év első kérelmezési időszakára vonatkozik.

Amennyiben a kérelmező megszegi a kérelmek benyújtására vonatkozó szabályokat, úgy minden kérelme elutasításra és a befizetett biztosítékok elvonásra kerülnek.

Kérelem nyomtatvány

Az AGRIM kérelem nyomtatvány nem változott kitöltését értelemszerűen kell elvégezni, de

 • - a 20. mezőben kötelező feltűntetni a behozatali vámkontingens rendelésszámát, melyre a kérelmet benyújtják
 • - és a vámkontingensen belüli vámot.
 • - a 8. mezőben a származási országot és ha kötelező az adott országból a behozatal akkor az „igen” rovatot x-el kell jelölni.
 • - ha van egyéb követelmény azt az adott kontingensnél jelöltük.

A hiányos illetve a vonatkozó rendeleteknek nem megfelelő engedélykérelmek elutasításra kerülnek!

A kérelmező vámügynökei vagy vámjogi képviselői nem jogosultak a (EU)761/2020 végrehatási rendelet hatálya alá tartozó vámkontingensek kérelmezésére, és nem lehetnek az ezen rendelet alapján kibocsátott AGRIM engedélyek jogosultjai.

Kérelmezhető maximális mennyiség

A kérelmezett mennyiség nem haladhatja meg az érintett vámkontingens- időszakra vagy alidőszakra rendelkezésre álló mennyiséget.

Amennyiben a kérelem benyújtásához előírt követelmény a származási igazolás /kiviteli engedély benyújtása, úgy a kérelmezett mennyiség nem haladhatja meg az azon szereplő mennyiséget.

A rendelkezésre álló mennyiség magában foglalja az előző alidőszakban fel nem használt mennyiséget. A rendelkezésre álló mennyiségről az alábbi linken tájékozódhatnak:

Allocation coefficients for import tariff rate quotas

 A rendelkezésre álló mennyiségek tekintetében az (EU) 2019/386 és az (EU) 2020/1739 végrehajtási rendelete az irányadó, a linken található táblázatba e rendeletek alkalmazásával kerülnek fel a kérelmezhető mennyiségek.

Engedélyek kibocsátása

Az engedélyek kibocsátására a visszaosztási együttható közzétételét követően, adott hónap vége előtt kerül sor.

A január 1-jétől érvényes engedélyek december 15-és 31. között kerülnek kibocsátásra.

Engedélyek érvényessége

A november 23. -30. között benyújtott kérelmek esetén

 • - ha az vámkontingens időszak kezdete előtt benyújtott kérelem, akkor érvényessége a vámkontingens időszak első napjától a vámkontingens időszak végéig;
 • - a következő év január 1-től a vámkontingens időszak végéig érvényesek.

A vámkontingens időszak folyamán benyújtott kérelmek a benyújtást követő hónap első naptári napjától a vámkontingens időszak végéig érvényesek, de ha a vámkontingens időszak alidőszakokra oszlik akkor az egyes alidőszakokra kibocsátott engedélyek az adott alidőszak végét követő hónap utolsó napjáig érvényesek, de érvényességük nem nyúlhat túl a vámkontingens időszak végén.

Kereskedelmi tevékenység igazolása

Amennyiben a kérelmező olyan kontingensre nyújt be kérelmet ahol a kereskedelmi tevékenység igazolására vonatkozó követelmény van, akkor a kontingens időszakra vonatkozó első kérelme benyújtásakor ennek eleget kell tennie az alábbiak szerint:

A kérelemmel érintett ágazat termékeiből (1308/2013/EU I. melléklet) a minimum mennyiséget (25 tonna) kivitték vagy szabadforgalomba bocsátották az Unióban.

Ez a minimum mennyiség az adott vámkontingens időszakra vonatkozó első kérelem legkorábbi benyújtási időpontja előtt két hónappal lezáruló, két egymás követő 12 hónapos időszak mindegyikére vonatkozik.

(Egyes kontingensek kivételt képeznek az általános szabály alól ezt az adott kontingens részletes leírásánál jelöltük.)

Kereskedelmi tevékenység igazolására elfogadható dokumentumok

 • - az Unión belül szabad forgalomba bocsátást igazoló vámadatok és/vagy
 • - az Unióból való kibocsátást igazoló vámadatok, mely egyértelműen bizonyítják, hogy a kontingenst kérelmező gazdasági szereplő hajtotta azokat végre,
 • - egy felhasznált és a vámhatóságok által megfelelően záradékolt engedély, amely igazolja az Unión belüli szabad forgalomba bocsátást vagy kivitelt, és amely az engedély jogosultjaként vagy átruházott engedély esetén átvevőjeként hivatkozik a kérelmező gazdasági szereplőre.

Fő szabály, hogy ha az adott kontingens kérelmezése referencia mennyiség igazolásához kötött, akkor a kereskedelmi tevékenység igazolása nem kötelező, még ha az elő is van írva, de ha a Bizottság felfüggeszti a referencia mennyiség követelményét az adott kontingens kihasználatlansága miatt, és egyébként a kontingens leírásban fel van tűntetve a kereskedelmi tevékenység igazolására vonatkozó követelmény akkor annak a leírtak szerint eleget kell tenni!

Referenciamennyiség

Azoknál a kontingenseknél ahol a kérelmezhető mennyiség az igazolt referencia mennyiséghez van kötve ott az adott vámkontingens időszakra vonatkozó kérelem legkorábbi benyújtási időpontja előtt két hónappal lezáruló, két egymást követő 12 hónapos időszak alatt az Unióban szabad forgalomba bocsátott termékek átlagos éves mennyisége vehető figyelembe de

 • - a maximálisan figyelembe vehető referencia mennyiség nem haladhatja meg a releváns vámkontingens időszakban rendelkezésre álló ennyiség 15%-át,
 • - és csak azok a referencia mennyiségek vehetők figyelembe, melyek ugyanahhoz a vámkontingens rendelésszámhoz tartoznak és azonos származásúak.

Ha a vámkontingens időszak alidőszakokra oszlik, akkor az adott alidőszakra rendelkezésre álló és a teljes időszakra rendelkezésre álló mennyiség hányadosának alkalmazásával a referencia mennyiséget is fel kell osztani az egyes alidőszakokra vonatkozóan.

Az e rendelet hatálybalépését követő első két vámkontingens időszakban vagy azok egyikében a referencia mennyiség megállapítása történhet a hatályon kívül helyezett vonatkozó rendeletek alapján, ha az a kérelmező számára kedvezőbb.

(Egyes kontingensek kivételt képeznek az általános szabály alól ezt az adott kontingens részletes leírásánál jelöltük.)

Abban az esetben, ha egy adott kontingens kihasználtsága nem megfelelő, vagy egyéb okok miatt a Bizottság dönthet úgy, hogy a referencia mennyiségre vonatkozó követelmény alkalmazását felfüggeszti.  Erről mindig a honlapunkon tájékoztatjuk ügyfeleinket!

Referenciamennyiségre vonatkozó igazolások

A referenciamennyiséget kizárólag a szabad forgalomba bocsátás céljára szolgáló, véglegesített vám-árunyilatkozat hitelesített kinyomtatott példánya alapján lehet meghatározni.

A vám-árunyilatkozatban fel kell tűntetni az ügylethez a kapcsolódó számla számát,

- a számlán szereplő terméket

- importőrt.

A számla eredeti példányát be kell mutatnia az engedélyt kibocsátó hatóság részére.

A számlán szerepelnie kell az:

-importőr vagy nyilatkozattevő nevének

- az áru megnevezésének 8 jegyű KN-kóddal együtt,

-a számla száma.

Ha valamely gazdasági szereplő hitelt érdemlően bizonyítja az illetékes hatóság számára, hogy a figyelembe veendő  12 hónapos időszakok bármelyikében a szabadforgalomba bocsátott termékek mennyiségét befolyásolták az exportőr ország vagy az Unió által bevezetett egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedések, akkor engedélyezhető, hogy a referencia mennyiség megállapításához egy olyan 12 hónapos időszak kerüljön figyelembevételre melyet nem befolyásoltak ezen hatások.

 

Származási igazolás

Egyes kontingensek esetében a szabadforgalomba bocsátás során plusz feltételként be kell mutatni érvényes származási igazolást illetve egyes kontingensek kérelmezéséhez is csatolni szükséges. Ezt a követelmény az érintett kontingens leírásánál jelöltük.

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2020-12-15