PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Tájékoztató a határon átnyúló szolgáltatás keretében ideiglenesen Magyarországon tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység bejelentéséhez

 

I. A határon átnyúló szolgáltatás

Ez az általános tájékoztató azok számára készült, akik:

  • Az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely tagállamának az állampolgáraként és az ilyen állam joga szerint létrejött, ott létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező jogi személyként vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalanyként, tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatására jogosultak, és ideiglenesen szolgáltatást kívánnak nyújtani. 
  • Az EGT-ről  szóló megállapodásban nem részes államnak- ha az adott állam szolgáltatói az Európai Közösség és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés és szolgáltatásnyújtás szabadsága tekintetében az Európai Únió tagállamaiban honos szolgáltatókkal azonos jogállást élveznek az állampolgáraként és az ilyen állam joga szerint létrejött , ott létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező jogi személyként vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalanyként tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatására jogosultak, akik ideiglenesen szolgáltatást kívánnak nyújtani. 

A szolgáltatásnyújtó a szolgáltatásnyújtást megelőzően köteles írásban bejelenteni a tevékenység megkezdését a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) részére (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., honlap: www.mkeh.gov.hu).

Határon átnyúló szolgáltatás keretében tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet (time share) folytató vállalkozások listája letölthető itt.

II. A bejelentés

A bejelentéshez alkalmazható formanyomtatvány, amely tartalmazza a bejelentéshez csatolandó dokumentumok megjelölését itt letölthető.

III. Az eljárás

A BFKH, mint a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a szolgáltatási törvény megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (továbbiakban Szolg. törvény) a 22.§-ban (a bejelentésre vonatkozó) meghatározott követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított 8 munkanapon belül,

a) ha a bejelentés megfelel a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, és az igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti;

b) ha a bejelentés nem felel meg a 22. §-ban meghatározott követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

Figyelem!

Ha a bejelentés nem felel meg a Szolg. törvény előírásainak, akkor a bejelentés meg nem tettnek minősül.

A BFKH a megfelelő bejelentés megtörténtéről igazolást ad ki és a bejelentéstől számított 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi a tartós szálláshasználati tevékenységet folyató szolgáltatót, és a hatóság által vezetett nyilvántartás valamennyi adatát közzéteszi az interneten.

IV. A kérelem benyújtásának módja

Tájékoztató, bejelentőűrlap a BFKH telephelyén (1024 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) szerezhető be, a bejelentést is ott lehet megtenni személyesen vagy meghatalmazott által.

A bejelentés elektronikus úton történő benyújtásáról  itt tájékozódhat.

Postai beküldés esetén a bejelentést célszerű ajánlott levélként a BFKH következő címére (Budapest Főváros Kormányhivatalal, Postafiók: 1534 Bp. Pf. 919/1.) elküldeni.

V. Vonatkozó jogszabályok

• 2009. évi LXXVI törvény

• 2005. évi CLXIV törvény

• 141/2011.(VII.21.) Korm. rendelet

 

 

 

Rovatszerkesztő:

Békési Tamás  Tel.: 06-(1)-4585-538 Email: idegenforgalmi--.at.--bfkh.gov.hu


Az utolsó módosítás dátuma: 2022-01-13