PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Haditechnika, exportellenőrzés » Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény

Exportellenőrzési Osztály

Kovács Anikó osztályvezető

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon:  (1) 458-5577
 
 

Ügyintézőnk:

            Pete József            

  Tel: (1) 4585-601
         E-mail: pete.jozsef--.at.--bfkh.gov.hu

 

 Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény

végrehajtása

A Hivatal a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény (VTE) Nemzeti Hatósága.

 

Az Exportellenőrzési Osztály feladata: az 1997. évi CIV. Törvény által kihirdetett, a "vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény" hazai végrehajtása, az Egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. Az egyezmény végrehajtása során az Exportellenőrzési Osztály, mint kijelölt Nemzeti Hatóság tartja a kapcsolatot a hágai székhelyű Vegyifegyver Tilalmi Szervezettel. Elkészíti és továbbítja a nemzetközi szervezethez évente két alkalommal benyújtandó nemzeti nyilatkozatokat, a Törvény hatálya alá eső tevékenységet folytató szervezeteknek az Osztály felé kötelezően tett nyilatkozatai alapján.

A nyilatkozattétel módját a Deklarációs Kézikönyv foglalja össze.

Vegyifegyver Tilalmi Szervezet ellenőrei e nyilatkozatokban foglaltak valódiságát jogosultak ellenőrizni. Az ellenőrzés lefolytatását, a felek jogait és kötelezettségeit a Törvény és a Deklarációs Kézikönyv foglalja össze. A Hivatal mint Nemzeti Hatóság gondoskodik az ilyen ellenőrzések fogadásának és szabályszerű lefolytatásának feltételeiről.

 

Aktuális információk

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020. június 24-én hatályba lépett a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi CIV. Törvényt módosító 2020. évi LXIII. törvény. (1997. évi CIV. Törvény módosításokkal egységes szerkezet még nem elérhető.)

A módosító törvény a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény (VTE) Részes Államainak 2019. évi Konferenciáján hozott, C-24/DEC.4 és C-24/DEC.5 számú határozatokban elfogadott döntéseit vezeti át, amelynek értelmében a VTE hatálya alá tartozó vegyületek köre bővült 4 vegyületcsoporttal 2020. június 7-i hatállyal az Ügyfelekre vonatkozó jelentéstétteli, adatszolgáltatási kötelmek változatlanul hagyása mellett.

A bővítés a VTE hatálya alá tartozó vegyületek közül az I. Melléklet 1. listáját érinti.

A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény I. Mellékletében szereplő anyagok aktuális listája külön dokumentumként itt érhető el.

 

Hasznos információk

 VTE Listás vegyületek azonosítása

A Vegyifegyver Tilalmi Szervezet (OPCW) számos eszközzel igyekszik segíteni az Egyezmény végrehajtásában részt vevő nemzeti hatóságok valamint az érintett ipari szereplők munkáját. A listás vegyületek beazonosítása a legtöbb esetben egyszerű és egyértelmű, de az Egyezmény listáin több olyan bejegyzés is van, amelyekben nem egy konkrét vegyület, hanem egy kémiailag meghatározott vegyületcsoport szerepel, ami akár több száz különböző vegyületet is magában foglalhat.

A listás vegyületek azonosításában lehet hasznos az alábbi link:
https://apps.opcw.org/CAS/default.aspx

A linken található keresőben CAS-szám, HS kód, vagy angol nyelvű elnevezés alapján ellenőrizhető, hogy az adott vegyület listás-e vagy sem. A kereső az oldalon történő ingyenes regisztráció után használható.

 

1. listás vegyületek

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a VTE I. Mellékletének 1. listájában szereplő vegyületek (kivéve a 7. és 8. pontban felsorolt ricint és szaxitoxint) egyben a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet ML7 fejezet b) pontjában szereplő vegyi harcanyagok, így előállításuk, külkereskedelmük, vagy Európai Unión belüli transzferjük engedélyköteles, amely a BFKH KHENF Haditechnikai Osztályának illetékességébe tartozik. Előállításuk hadiipari tevékenységi engedélyhez kötött, amelynek szabályairól a Haditechnikai Osztály Tevékenységi engedélyezés menüpontjában tájékozódhatnak. 

 Az 1. listás vegyületek gyártására vonatkozó szabályokról részletes információ a Vegyi harcanyagok (ML7) szabályozása menüpont alatt érhető el. 

 

VTE Listás vegyületek export-importja, transzfere

A Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény, valamint az annak végrehajtását szabályozó 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendeletben, továbbá a hivatkozott Deklarációs Kézikönyvben leírt export és import fogalmak magukba foglalják a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmének szabályozására vonatkozó az Európai Unió Tanácsának 821/2021/EU rendeletében, valamint a Kormány 13/2011. (II.22.) Korm. rendeletében definiált export, behozatal és transzfer  fogalmakat.

A fentiek alapján tehát a Vegyifegyver Tilalmi Egyezmény hatálya alá tartozó transzferekről szóló nyilatkozatok (10. sz. adatlap) esetén az export alatt értjük a bármely országba történő kivitelt, míg import alatt a bármely országból történő behozatalt. Az ilyen transzferekről szóló nyilatkozatokban feltüntetendő származási- vagy célországnak azt az országot kell feltüntetni, ahonnan a vegyianyagot Magyarországra szállították, illetve ami a vegyianyag végső rendeltetési (felhasználási) helye (függetlenül attól, hogy a vevő/kereskedelmi partner mely országban található és mely országba történt számlázás vagy egyéb pénzügyi tranzakció). 

A 13/2011. Korm. rendelet hatályos rendelkezései szerint, fő szabálykéntlistás vegyületek EU-n kívülről történő behozatala esetén nem szükséges Nemzetközi Importigazolás beszerzése. Ez nem érinti a 21.§ (1) a) pontjában meghatározott esetet, amikor a származási ország hatósága igényli a Nemzetközi Importigazolás kiállítását. A listás vegyületek behozatala ugyanakkor továbbra is jelentendő a 212/1998. Korm. rendelet 6. §-a alapján, az utólagos nyilatkozattétel keretében (10. sz. adatlap).  

A VTE végrehajtásával összefüggően az 1. listás vegyületek transzferére vonatkozóan,  fentieken túl külön bejelentési kötelezettségek állnak fenn:

  • 1. listás vegyület EU-n belüli transzfere esetén a transzfert megelőzően 40 nappal bejelentést kell tenni a Hivatal felé, feltüntetve az átadni vagy átvenni kívánt vegyület IUPAC elnevezését és egyedileg meghatározó regisztrációs számát (CAS szám), a vegyület mennyiségét, az átadás célját és idejét valamint a fogadó, valamint az átadó fél nevét és címét.

A fentiek alól kivétel az 5 mg-ot nem meghaladó, az Egyezmény 1. Melléklet B) pont 1. lista 7. pontjában meghatározott szaxitoxin orvosi vagy diagnosztikai célú átadása vagy átvétele, amely esetén a bejelentést a Hivatal felé elegendő az átadás vagy átvétel időpontjában megtenni.

 

Jelentéstétel

A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtását és az ellenőrzés rendjét szabályozó  212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 6. paragrafusában előírt nyilatkozattételi kötelezettség alapján az érintett szervezetek évente kétszer kötelesek nyilatkozatot tenni az ellenőrzött tevékenységekről.

A nyilatkozattételhez szükséges nyomtatványokat, illetve a kitöltési útmutatót innen tölthetik le word., vagy odt.  formátumban.

A nemleges nyilatkozat esetén használandó formanyomtatvány itt érthető el. 

A jelentések benyújtásának határidejét a Részes Államok számára a VTE Ellenőrzési Melléklete határozza meg. Ehhez igazodva a 212/1998. Korm. r. szerint a VTE hatálya alá tartozó tevékenységet folytató szervezetek az alábbiak szerint kötelesek a Hatóság felé a bejelentéseiket megtenni:

  • 1. listás vegyületekkel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó előzetes nyilatkozattétel esetén a nyilatkozatok benyújtási határideje a tárgyévet megelőző év augusztus 15-e.
  • 2. listás és 3. listás vegyületekkel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó előzetes nyilatkozattétel esetén a benyújtási határidő a tárgyévet megelőző év október 15-e.
  • 1., 2., 3. listás, valamint egyedi szerves vegyületekkel - beleértve a ként, foszfort vagy fluort tartalmazó ún. PSF vegyületeket is - kapcsolatos tevekénységre vonatkozó utólagos nyilatkozatok benyújtási határideje a tárgyévet követő év február 28-a.

 

Vegyifegyver Tilalmi Szervezet (OPCW) helyszíni ellenőrzése

A VTE felhatalamzása alapján az OPCW ellenőrei a benyújtott nyilatkozatokban foglaltak valódiságát jogosultak a helyszínen ellenőrizni. Az ellenőrzés lefolytatását, a felek jogait és kötelezettségeit a Törvény és a Deklarációs Kézikönyv foglalja össze. Az Exportellenrzési Osztály, mint Nemzeti Hatóság gondoskodik az ilyen ellenőrzések fogadásának és szabályszerű lefolytatásának feltételeiről.

Az ellenőrzések akadálytalan és sikeres lebonyolításához szükséges az ellenőrzött cégek együttműködése is. Ezzel kapcsolatban felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a VTE Részes Államai nem tagadhatják meg OPCW ellenőrzésének elfogadását, sem annak időpontjának módosítására nincs lehetőség a fogadó fél részéről. 

Fontos kiemelni, hogy egy ellenőri csoport érkezése nem jelenti azt, hogy bármilyen illegális tevékenység-, vagy az Egyezmény megsértésének bármilyen gyanúja merült volna fel az adott üzemmel kapcsolatban! Az ellenőrizendő üzemek kiválasztása kockázatelemezés, továbbá egy számítógépes algoritmus segítségével történik, több szempont (földrajzi elhelyezkedés, az adott üzem tevékenysége, „portfóliója”, a legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő stb.) alapján.

Az OPCW ellenőrzés menetéről szóló tájékoztató itt érhető el. 

 

Az 1997. évi CIV. Törvény által kihirdetett, a "vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény" végrehajtásával kapcsolatos további felvilágosításért forduljon ügyintézőnkhöz!

 

Ügyfélszolgálat

Rovatszerkesztő:
Pete József 

Telefon:  (1) 458-5601 
E-mail:  exportcontrol--.at.--bfkh.gov.hu

 

 

 

 

 

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2023-03-08